> | | | | | |

SU.SF&F.FANDOM

SF&F

 

          
Sergey Lukianenko  Leonid Kudryavcev , . 27 00 20:34
Gregory Shamov  Oscar Sacaev -? 27 00 23:18
Gregory Shamov  Rodion Osipov y - ...? 27 00 23:54
Gregory Shamov  McSim Donskikh y - ...? 28 00 00:06
Gregory Shamov  Vasiliy Stashkevich y - ...? 28 00 00:22
Konstantin Grishin  Gregory Shamov 28 00 01:11
Gregory Shamov  Rodion Osipov y - ...? 28 00 00:36
Gregory Shamov  Arthur Ponomarev -? 28 00 00:42
Nick Kolyadko  Arseniy 'Apache' Fedoroff y: py 27 00 11:05
Nick Kolyadko  Alexander Balabchenkov " y !" - 27 00 09:43
Nick Kolyadko  Sergey Lukianenko , . 27 00 09:47
Andrey Beresnyak  All y: py 28 00 01:59
Gregory Shamov  Sergey Lukianenko , . 28 00 00:58
Gregory Shamov  Rodion Osipov y - ? 28 00 01:18
Sergey Lukianenko  Konstantin Grishin 28 00 02:12
Andrey Beresnyak  All y: py 28 00 02:40
Andrey Beresnyak  All , . 28 00 02:55
Anna Hodosh  Boris Tolstikov " y !" - 27 00 22:36
Anna Hodosh  Kasantsev Andrew Re: " y !" - 27 00 22:39
Anna Hodosh  Bodrov I.S. Re: ... ? 27 00 22:43
Anna Hodosh  Vadim Chesnokov y: py 27 00 23:23
Anna Hodosh  Vadim Chesnokov y: py 27 00 23:35
Anna Hodosh  Vadim Chesnokov y: py 27 00 23:45
Anna Hodosh  Bodrov I.S. Re: ... ? 28 00 00:00
Anna Hodosh  Alexander Balabchenkov " y !" - 28 00 00:22
Anna Hodosh  Alexander Balabchenkov Jackson Whole 28 00 00:46
Konstantin Stepanov  Gregory Shamov -2000 27 00 20:39
Konstantin Stepanov  Gregory Shamov 27 00 20:48
Konstantin Stepanov  Gregory Shamov -2000 27 00 20:58
Andrey Beresnyak  All -? 28 00 03:01
Kasantsev Andrew  All Re: y: py 28 00 03:01
Andrey Beresnyak  All y - ...? 28 00 03:14
Andrey Beresnyak  All y 28 00 03:22
Andrey Beresnyak  All y 28 00 03:26
Alexey Taratinsky  Andrew Tupkalo y: py 27 00 19:44
Alexey Taratinsky  Nick Kolyadko " y !" - 27 00 20:51
Alexey Taratinsky  Arseniy 'Apache' Fedoroff y: py 27 00 21:23
Arseniy 'Apache' Fedoroff  Andrew Tupkalo y: py 28 00 02:59
Max Snegirev  Gregory Shamov y - ...? 26 00 17:00
Max Snegirev  Andrew Tupkalo 26 00 18:21
Andrey Beresnyak  All ... ? 28 00 03:34
Andrey Beresnyak  All 28 00 03:42
Andrey Beresnyak  All p 28 00 03:44
Andrey Beresnyak  All y: py 28 00 02:01
Andrey Beresnyak  All y: py 28 00 02:05
Andrey Beresnyak  All y: py 28 00 02:14
Kasantsev Andrew  All Re: y: py 28 00 02:22
Kasantsev Andrew  All Re: y: py 28 00 02:22
Vadim Chesnokov  Anna Hodosh y: py 27 00 20:42
Vadim Chesnokov  Anna Hodosh " y !" - 27 00 21:14
Vadim Chesnokov  Andrew Kustov , . 27 00 21:21
Vadim Chesnokov  Anna Hodosh y: py 27 00 23:24
Vadim Chesnokov  Anna Hodosh y: py 27 00 23:36
Boris Tolstikov  Alexey Taratinsky " y !" - 28 00 09:58
Boris Tolstikov  Anna Hodosh " y !" - 28 00 09:59
Arthur Ponomarev  Vadim Chesnokov ... ? 27 00 15:03
Arthur Ponomarev  Vadim Chesnokov y: py 27 00 15:07
Arthur Ponomarev  Nick Kolyadko y: py 27 00 16:47
Serg Kalabuhin  Farit Akhmedjanov ... ? 28 00 05:56
Serg Kalabuhin  Farit Akhmedjanov " y !" - 28 00 06:00
Konstantin G. Ananich  Serge Zubin y: py 28 00 09:40
Konstantin G. Ananich  Kirill Vlasoff ... 28 00 09:42
Konstantin G. Ananich  Dmitry Shevchenko pyp y... 28 00 09:42
Nickolay Bolshackov  Andrew Tupkalo " y !" - 24 00 21:53
Konstantin G. Ananich  Gregory Shamov p p 28 00 09:46
Konstantin G. Ananich  Nick Kolyadko " y !" - 28 00 09:47
Konstantin G. Ananich  Andrey Beresnyak y 28 00 09:51
Konstantin G. Ananich  Vadim Chesnokov , . 28 00 09:52
Roman E. Carpoff  Nick Kolyadko " y !" - 28 00 08:28
Edward Megerizky  Bodrov I.S. Re: ... ? 27 00 19:26
Edward Megerizky  Kirill Tretyak RE:" y !" - 27 00 19:45
Leonid Kudryavcev  Gregory Shamov 28 00 03:00
Bodrov I.S.  All Re: ... ? 28 00 11:01
Konstantin G. Ananich  Serg Kalabuhin ... ? 28 00 13:05
Bodrov I.S.  All Re: ... ? 28 00 11:32
Nick Kolyadko  Arthur Ponomarev y: py 28 00 10:36
Vasily Shepetnev  Gregory Shamov 28 00 09:07
Oleg Khozainov  Gregory Shamov 28 00 09:37
Edward Megerizky  Andrew Tupkalo RE:... ? 28 00 12:49
Alexander Balabchenkov  Andrew Tupkalo y: py 28 00 13:57
Alexander Balabchenkov  Kirill Vlasoff 28 00 09:30
Andrew Tupkalo  Farit Akhmedjanov " y !" - 27 00 23:26
Andrew Tupkalo  Alexander Balabchenkov y: py 27 00 23:34
Andrew Tupkalo  Leonid Kudryavcev , . 28 00 11:45
Andrew Tupkalo  Serge Zubin y: py 28 00 11:47
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov y: py 28 00 12:24
Andrew Tupkalo  Timofei Koryakin y: py 28 00 12:26
Andrew Tupkalo  Max Sazonov y: py 28 00 12:31
Alexander Balabchenkov  Konstantin G. Ananich y 28 00 15:52
Alexander Balabchenkov  Edward Megerizky ... ? 28 00 15:54
Andrew Tupkalo  Nick Kolyadko y: py 28 00 22:27
Andrew Tupkalo  Andrew Kustov " y !" - 28 00 22:54
Andrew Tupkalo  Andrey Beresnyak y: py 28 00 23:00
Andrew Tupkalo  Andrey Beresnyak y: py 28 00 23:01
Andrew Tupkalo  Kasantsev Andrew y: py 28 00 23:03
Andrew Tupkalo  Andrey Beresnyak y: py 28 00 23:07
Farit Akhmedjanov  Alexander Balabchenkov " y !" - 28 00 18:06
Farit Akhmedjanov  Dmitry Shevchenko , y . 28 00 18:08
Farit Akhmedjanov  Nick Kolyadko , . 28 00 18:11
Farit Akhmedjanov  Serg Kalabuhin ... ? 28 00 18:17
Farit Akhmedjanov  Serg Kalabuhin " y !" - 28 00 18:17
Farit Akhmedjanov  Andrew Tupkalo " y !" - 28 00 18:33
Farit Akhmedjanov  Bodrov I.S. ... ? 28 00 18:21
Farit Akhmedjanov  Anna Hodosh " y !" - 28 00 18:31
Uriy Kirillov  Andrey Beresnyak y: py 28 00 16:00
Uriy Kirillov  Gregory Shamov 28 00 16:25
Yuri Zubakin  All : "" (), 1982 28 00 23:33
Yuri Zubakin  All : " " (), 1983 28 00 23:33
Yuri Zubakin  All : (, 1981) (1) 28 00 23:33
Yuri Zubakin  All : (, 1981) (2) 28 00 23:33
Yuri Zubakin  All : (, 1981) (3) 28 00 23:33
Yuri Zubakin  All : (, 1981) (4) 28 00 23:33
Yuri Zubakin  All : (, 1981) (5) 28 00 23:33
Yuri Zubakin  All : (, 1981) (6) 28 00 23:33
Yuri Zubakin  All : . . (1982) 28 00 23:33
Sergey Kryzhanovsky  All Re: FWD: , . 28 00 18:32
Serge Zubin  Andrew Tupkalo y: py 28 00 08:53
Kirill Tretyak  Anna Hodosh " y !" - 28 00 12:13
Kirill Tretyak  Timofei Koryakin y: py 28 00 17:24
Kirill Tretyak  Alexander Balabchenkov y: py 28 00 19:01
Konstantin Bugaenko  Rodion Osipov yp 28 00 10:14
Serg Kalabuhin  Gregory Shamov y - ...? 28 00 18:53
Serg Kalabuhin  Farit Akhmedjanov " y !" - 28 00 19:16
Pavel Viaznikov  Andrey Beresnyak y - ...? 28 00 20:44
Pavel Viaznikov  Alexey Taratinsky " y !" - 28 00 21:26
Tatyana Rumyantseva  Leonid Kudryavcev 28 00 20:18
Tatyana Rumyantseva  Andrew Tupkalo y: py 28 00 20:35
Tatyana Rumyantseva  Andrew Tupkalo y: py 28 00 20:37
Oleg N. Kotenko  Timofei Koryakin , 28 00 18:32
Gregory Shamov  Nikolay Listov p p 23:08, 27/Jul/00
Alexander Balabchenkov  Kirill Tretyak y: py 28 00 22:15
Eugene Snegirev  Tatyana Rumyantseva 28 00 22:46
Gregory Shamov  Leonid Kudryavcev 28 00 22:53
Gregory Shamov  Sergey Lukianenko 28 00 23:21
Gregory Shamov  Andrey Beresnyak 28 00 23:29
Gregory Shamov  Boris Tolstikov -2000 28 00 23:41
Gregory Shamov  Sergey Kryzhanovsky FWD: , . 28 00 23:45
Vitaly Kovalenko  Anna Hodosh " y !" - 28 00 19:57
Vitaly Kovalenko  Anna Hodosh " y !" - 28 00 20:09
Vitaly Kovalenko  Anna Hodosh " y !" - 28 00 20:33
Alexander Balabchenkov  Gregory Shamov FWD: , . 29 00 02:23
Alexander Balabchenkov  Vitaly Kovalenko " y !" - 29 00 03:22
Dmitry Yakimovitch  Nick Kolyadko y: py 28 00 06:57
Dmitry Yakimovitch  Anton Farb , . 28 00 23:55
Dmitry Yakimovitch  Anton Farb , . 29 00 00:02
Dmitry Yakimovitch  Kostya Lukin y: py 29 00 00:08
Dmitry Yakimovitch  Dmitry Shevchenko , y . 29 00 00:34
Rodion Osipov  Gregory Shamov y - ! 29 00 01:04
Alexander Krasheninnikov  All " " 29 00 04:42
Alexander Balabchenkov  All 29 00 05:32
Oleg Grigoriev  Gregory Shamov 28 00 21:06
Nick Kolyadko  Farit Akhmedjanov , . 29 00 06:08
Nick Kolyadko  Dmitry Yakimovitch y: py 29 00 06:42
Nick Kolyadko  Andrew Tupkalo , . 29 00 06:47
Anna Hodosh  Arthur Ponomarev y: py 29 00 03:05
Anna Hodosh  Kirill Tretyak y: py 29 00 03:10
Anna Hodosh  Andrew Tupkalo " y !" - 29 00 03:16
Anna Hodosh  Andrew Tupkalo y: py 29 00 03:17
Anna Hodosh  Andrew Tupkalo " y !" - 29 00 03:22
Anna Hodosh  Andrew Tupkalo ... ? 29 00 03:24
Anna Hodosh  Alexander Balabchenkov " y !" - 29 00 03:28
Anna Hodosh  Timofei Koryakin y: py 29 00 03:36
Vasiliy Stashkevich  Gregory Shamov y - ...? 29 00 03:58
Vasiliy Stashkevich  Gregory Shamov y - ? 29 00 04:55
Farit Akhmedjanov  Nick Kolyadko , . 29 00 09:23
Pavel Viaznikov  Alexander Balabchenkov FWD: , . 29 00 09:39
Sergey Lukianenko  Anna Hodosh ... ? 29 00 10:28
Konstantin Grishin  Gregory Shamov 29 00 11:07
Tatyana Rumyantseva  Kirill Tretyak y: py 29 00 12:01
Dmitry Baykalov  Andrew Tupkalo 28 00 20:29
Alexander Balabchenkov  Anna Hodosh " y !" - 29 00 15:14
Vadim Chesnokov  andreyb@cco.caltech.edu y: py 28 00 22:19
Vadim Chesnokov  Alexey Taratinsky y: py 28 00 22:53
Vadim Chesnokov  Arthur Ponomarev ... ? 28 00 22:44
Vadim Chesnokov  Vasily Shepetnev 28 00 22:51
Vadim Chesnokov  Arthur Ponomarev y: py 28 00 23:01
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov , . 29 00 01:18
Andrew Tupkalo  Kasantsev Andrew y: py 29 00 01:20
Andrew Tupkalo  Andrey Beresnyak y - ...? 29 00 01:20
Andrew Tupkalo  Vasily Shepetnev 29 00 01:23
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich ... ? 29 00 01:25
Andrew Tupkalo  Tatyana Rumyantseva y: py 29 00 21:02
Andrew Tupkalo  Tatyana Rumyantseva y: py 29 00 21:03
Andrew Tupkalo  Serge Zubin y: py 29 00 21:12
Andrew Tupkalo  Farit Akhmedjanov " y !" - 29 00 21:22
Andrew Tupkalo  Arseniy 'Apache' Fedoroff y: py 29 00 21:32
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky y: py 29 00 21:37
Andrew Tupkalo  Max Snegirev 29 00 21:39
Alexander Balabchenkov  Pavel Viaznikov FWD: , . 29 00 16:48
Andrew Tupkalo  Dmitry Yakimovitch y: py 30 00 00:45
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh y: py 30 00 00:47
Andrew Tupkalo  Dmitry Baykalov 30 00 00:53
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh ... ? 30 00 00:56
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh " y !" - 30 00 00:56
Andrew Tupkalo  Nick Kolyadko , . 30 00 01:14
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh " y !" - 30 00 01:15
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh y: py 30 00 01:15
Oleg Grigoriev  Rodion Osipov ... ? 29 00 13:31
Kostya Lukin  All Niven 29 00 19:58
Farit Akhmedjanov  Andrew Tupkalo " y !" - 29 00 22:38
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo y: py 29 00 09:13
Vadim Chesnokov  Alexander Balabchenkov " y !" - 29 00 09:22
Vadim Chesnokov  Kirill Tretyak y: py 29 00 09:30
Vadim Chesnokov  Serg Kalabuhin y - ...? 29 00 09:42
Vadim Chesnokov  Tatyana Rumyantseva y: py 29 00 09:58
Oscar Sacaev  Gregory Shamov , 29 00 23:20
Gregory Shamov  Roman E. Carpoff p p 29 00 00:41
Gregory Shamov  Uriy Kirillov 29 00 01:05
Oleg Grigoriev  Gregory Shamov 29 00 19:29
Alexander Balabchenkov  Vadim Chesnokov " y !" - 30 00 00:12
Roman E. Carpoff  Anna Hodosh Jackson Whole 29 00 23:34
Dmitry Baykalov  Andrew Tupkalo 29 00 23:40
Gregory Shamov  Sergey Kryzhanovsky FWD: , . 29 00 21:58
Gregory Shamov  Serg Kalabuhin y - ...? 29 00 22:06
Gregory Shamov  Andrew Kustov y - ...? 29 00 23:09
Gregory Shamov  Mike Ivanov y - ...? 29 00 23:20
Tatyana Rumyantseva  Andrew Tupkalo y: py 30 00 00:17
Tatyana Rumyantseva  Andrew Tupkalo y: py 30 00 00:18
Vadim Rumyantsev  Vadim Chesnokov y: py 30 00 01:03
Jurij Kashinskij  Alexey Taratinsky y: py 29 00 17:40
Anna Hodosh  Bodrov I.S. Re: ... ? 29 00 13:37
Anna Hodosh  Vadim Chesnokov y: py 30 00 00:26
Anna Hodosh  Vadim Chesnokov y: py 30 00 00:33
Anna Hodosh  Vadim Chesnokov y: py 30 00 00:40
Anna Hodosh  Boris Tolstikov " y !" - 30 00 00:47
Anna Hodosh  Kirill Tretyak " y !" - 30 00 00:54
Anna Hodosh  Vitaly Kovalenko " y !" - 30 00 01:00
Anna Hodosh  Vitaly Kovalenko " y !" - 30 00 01:02
Mike Ivanov  Gregory Shamov y - ...? 28 00 21:18
Yuri Zubakin  Vadim Chesnokov 30 00 14:17
Yuri Zubakin  Gregory Shamov p p 30 00 14:24
Evgeny Novitsky  Andrew Tupkalo y: py 30 00 09:33
Dmitriy Rudakov  Gregory Shamov 30 00 10:30
Dmitriy Rudakov  Gregory Shamov y - ...? 30 00 10:36
Roman E. Carpoff  Gregory Shamov p p 30 00 10:57
Andrew Tupkalo  Alexander Balabchenkov " y !" - 30 00 11:42
Andrew Tupkalo  Farit Akhmedjanov " y !" - 30 00 17:28
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov y: py 30 00 17:30
Andrew Tupkalo  Dmitry Baykalov 30 00 17:47
Serge Zubin  Andrey Beresnyak 29 00 18:33
Serge Zubin  Andrew Tupkalo y: py 29 00 18:49
Serg Kalabuhin  Vadim Chesnokov y - ...? 30 00 12:18
Serg Kalabuhin  Gregory Shamov y - ...? 30 00 12:34
Alexander Balabchenkov  Andrew Tupkalo " y !" - 30 00 13:05
Boris Tolchinsky  Anna Hodosh " y !" - 30 00 11:42
Andrey Beresnyak  All y: py 30 00 07:55
Oleg Grigoriev  Gregory Shamov 30 00 14:55
Oleg Grigoriev  Dmitriy Rudakov 30 00 15:13
McSim Donskikh  Rodion Osipov y - ...? 27 00 23:34
McSim Donskikh  Arthur Ponomarev y - ...? 27 00 23:43
Alexander Fadeev  Evgeny Novitsky -2000 29 00 11:51
Alexander Fadeev  Evgeny Novitsky -2000 29 00 11:58
Alexander Fadeev  Evgeny Novitsky -2000 29 00 12:07
Alexander Fadeev  Andrew Tupkalo 29 00 12:43
Alexander Fadeev  Evgeny Novitsky y 29 00 13:07
Alexander Fadeev  Dmitry Startsev . -2 29 00 13:28
Alexander Fadeev  Alexey Shaposhnikov y 29 00 15:32
Alexander Fadeev  Rodion Osipov 29 00 16:08
Alexander Fadeev  Arthur Ponomarev 29 00 16:15
Alexander Fadeev  Anna Levkovich ? 29 00 17:29
Alexander Fadeev   - ? 29 00 17:52
Alexander Fadeev  Gregory Shamov - ... ? 29 00 18:19
Alexander Fadeev  Vasily Shepetnev , ! 29 00 19:32
Alexander Fadeev  Cyril Slobin :-17 29 00 19:43
Alexander Fadeev  Oleg Khozainov 29 00 20:20
Alexander Fadeev  Alexander Balabchenkov 29 00 20:29
Alexander Fadeev  Dmitry Casperovitch 29 00 20:41
Alexander Fadeev  Gregory Shamov 30 00 11:04
Dmitriy Rudakov  Oleg Grigoriev 30 00 18:37
Andrew Tupkalo  Evgeny Novitsky y: py 30 00 22:39
Andrew Tupkalo  Tatyana Rumyantseva y: py 30 00 22:47
Andrew Tupkalo  Tatyana Rumyantseva y: py 30 00 22:55
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh y: py 31 00 01:41
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh " y !" - 31 00 01:42
Dmitry Sidoroff  Rodion Osipov yp 27 00 17:14
Dmitry Sidoroff  Anna Hodosh y 27 00 19:02
Dmitry Sidoroff  Vadim Chesnokov -2000 29 00 03:22
Dmitry Sidoroff  Vadim Chesnokov p p 29 00 14:58
Dmitry Sidoroff  Vadim Chesnokov y: py 29 00 18:22
Dmitry Sidoroff  Anna Hodosh y: py 29 00 21:37
Dmitry Sidoroff  Anna Hodosh Jackson Whole 29 00 21:41
Dmitry Sidoroff  Andrey Beresnyak y: py 29 00 21:51
Dmitry Sidoroff  Andrey Beresnyak y 29 00 22:00
Dmitry Sidoroff  Vadim Chesnokov y: py 29 00 22:07
Dmitry Sidoroff  Nick Kolyadko y 29 00 22:38
Farit Akhmedjanov  Andrew Tupkalo " y !" - 30 00 23:57
Farit Akhmedjanov  Dmitry Sidoroff y 31 00 00:03
Andrew Kustov  Gregory Shamov y - ...? 30 00 19:37
Andrew Kustov  Gregory Shamov -? 30 00 19:50
Alexander Balabchenkov  Dmitry Sidoroff Jackson Whole 31 00 00:08
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo y - ...? 30 00 14:36
Sergey Lukianenko  Konstantin Grishin 30 00 11:21
Nick Kolyadko  Farit Akhmedjanov , . 30 00 14:02
Nick Kolyadko  Andrew Tupkalo , . 30 00 13:53
Oleg N. Kotenko  Gregory Shamov 30 00 14:46
Timofei Koryakin  Kirill Tretyak y: py 30 00 20:58
Timofei Koryakin  Alexander Krasheninnikov " " 30 00 21:38
Timofei Koryakin  Oleg N. Kotenko , 30 00 21:43
Vasiliy Stashkevich  Alexander Fadeev 31 00 00:44
Andrew Tupkalo  Serge Zubin 31 00 02:03
Dmitry Yakimovitch  Nick Kolyadko y: py 30 00 12:28
Dmitry Yakimovitch  Andrew Tupkalo y: py 30 00 12:36
Dmitry Sidoroff  Andrew Tupkalo " y !" - 31 00 02:38
Anna Hodosh  Alexander Balabchenkov 30 00 22:45
Alex Mustakis  Yuri Zubakin 31 00 03:34
Alex Mustakis  Sergey Lukianenko 31 00 03:38
Jurij Kashinskij  Tatyana Rumyantseva y: py 30 00 10:36
Jurij Kashinskij  Tatyana Rumyantseva y: py 30 00 10:46
Jurij Kashinskij  Vadim Rumyantsev y: py 30 00 11:17
Dmitry Shishkin  Andrew Tupkalo 11 00 21:59
Arthur Ponomarev  Timofei Koryakin +p=py 28 00 09:37
Arthur Ponomarev  Anna Hodosh y: py 28 00 10:02
Arthur Ponomarev  Anna Hodosh y 28 00 10:07
Tatyana Rumyantseva  Andrew Tupkalo y: py 31 00 06:37
Konstantin G. Ananich  Alexander Balabchenkov y 31 00 10:02
Konstantin G. Ananich  Andrew Tupkalo , . 31 00 10:07
Oleg Grigoriev  All . . ["" #3] 31 00 03:56
Evgeny Novitsky  Yuri Zubakin 31 00 09:48
Evgeny Novitsky  Andrew Tupkalo y: py 31 00 09:50
Evgeny Novitsky  Alexander Fadeev -2000 31 00 10:10
Evgeny Novitsky  Alexander Fadeev -2000 31 00 10:14
Evgeny Novitsky  Alexander Fadeev y 31 00 10:20
Oleg Korzunov  Dmitry Sidoroff " y !" - 31 00 11:02
Alexander Balabchenkov  Konstantin G. Ananich ? (: y) 31 00 11:52
Alexander Balabchenkov  Evgeny Novitsky y 31 00 12:05
Yuri Zubakin  All : "" (--), 1990 31 00 22:07
Yuri Zubakin  All : "" (), 1990 31 00 22:07
Yuri Zubakin  All : "-89" () (1) 31 00 22:07
Yuri Zubakin  All : "-89" () (2) 31 00 22:07
Yuri Zubakin  All : "-89" () (3) 31 00 22:07
Yuri Zubakin  All : "-90" (, ) 31 00 22:07
Yuri Zubakin  All : "-89" () 31 00 22:07
Yuri Zubakin  All : " - 89" () 31 00 22:07
Yuri Zubakin  All : "-89" (, ) 31 00 22:07
Yuri Zubakin  All : "-90" () 31 00 22:07
Yuri Zubakin  All : . . 31 00 22:07
Yuri Zubakin  All : . " " " ..." (1990) 31 00 22:07
Andrew Tupkalo  Dmitry Sidoroff y: py 31 00 13:23
Andrew Tupkalo  Alexander Balabchenkov Jackson Whole 31 00 13:25
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov y - ...? 31 00 21:55
Andrew Tupkalo  Serge Zubin y: py 31 00 22:03
Andrew Tupkalo  Alexander Balabchenkov " y !" - 31 00 22:04
Andrew Tupkalo  Alexander Fadeev 31 00 22:13
Andrew Tupkalo  Farit Akhmedjanov " y !" - 31 00 22:17
Konstantin G. Ananich  Alexander Balabchenkov ? (: y) 31 00 16:39
Kirill Vlasoff  Andrew Kustov Re: y - ...? 28 00 09:43
Vyacheslav Miheev  Pavel Makashov 27 00 14:18
Alexander Balabchenkov  Andrew Tupkalo Jackson Whole 31 00 17:13
Farit Akhmedjanov  Nick Kolyadko , . 31 00 19:19
Farit Akhmedjanov  Nick Kolyadko , . 31 00 19:26
Farit Akhmedjanov  Andrew Tupkalo " y !" - 31 00 19:32
Farit Akhmedjanov  Konstantin G. Ananich p? (: y) 31 00 19:33
Max Sazonov  Andrew Tupkalo ?! 31 00 13:37
Serge Zubin  Andrew Tupkalo "" 31 00 12:36
Kirill Tretyak  Timofei Koryakin y: py 31 00 16:12
Alexander Balabchenkov  Konstantin G. Ananich ? (: y) 31 00 21:11
Serg Kalabuhin  Andrew Tupkalo " y !" - 31 00 21:39
Ivan Kovalef  Alexander Balabchenkov 31 00 03:41
Dmitriy Rudakov  All H 31 00 23:14
Alexander Balabchenkov  Ivan Kovalef 01 00 00:29
Oleg Pol  Dmitriy Rudakov H 01 00 00:17
Nick Kolyadko  Farit Akhmedjanov , . 01 00 00:17
Nick Kolyadko  Andrew Tupkalo y: py 01 00 00:23
Tatyana Rumyantseva  Andrew Tupkalo y: py 31 00 22:21
Tatyana Rumyantseva  Jurij Kashinskij y: py 31 00 22:28
Tatyana Rumyantseva  Jurij Kashinskij y: py 31 00 22:32
Konstantin Stepanov  Gregory Shamov , ... 31 00 22:10
Kasantsev Andrew  All Re: Niven 31 00 19:46
Cyrill J. Rozhin  Alexander,Balabchenkov Re: y 31 00 22:22
Cyrill J. Rozhin  Vadim,Chesnokov Re: y: py 31 00 22:22
 All Re: y: py 31 00 22:43
Dmitry Sidoroff  Farit Akhmedjanov y 31 00 02:56
Max Snegirev  Andrew Tupkalo y: py 30 00 00:15
Kasantsev Andrew  All Re: y: py 01 00 03:13
Kasantsev Andrew  All Re: y: py 01 00 03:15
Kasantsev Andrew  All Re: " y !" - 01 00 03:15
Kasantsev Andrew  All Re: y: py 01 00 03:15
Alexander Krasheninnikov  Timofei Koryakin Re: " " 01 00 03:15
Kasantsev Andrew  All Re: y: py 01 00 03:20
Kasantsev Andrew  All Re: y: py 01 00 03:30
Kasantsev Andrew  All Re: Jackson Whole 01 00 03:45
Alexandr Boldyrev  Vadim Chesnokov y 31 00 10:00
Vitaly Kovalenko  Anna Hodosh " y !" - 31 00 19:38
Arseniy 'Apache' Fedoroff   y: py 01 00 05:30
Anna Hodosh  Alexander Balabchenkov " y !" - 31 00 07:43
Anna Hodosh  Andrew Tupkalo y: py 31 00 07:56
Anna Hodosh  Andrew Tupkalo (:... ?) 31 00 08:00
Anna Hodosh  Andrew Tupkalo " y !" - 31 00 08:02
Anna Hodosh  Andrew Tupkalo y: py 31 00 08:15
Anna Hodosh  Roman E. Carpoff Jackson Whole 31 00 08:21
Anna Hodosh  Andrew Tupkalo y: py 31 00 08:27
Anna Hodosh  Andrew Tupkalo " y !" - 31 00 08:29
Anna Hodosh  Dmitry Sidoroff y: py 31 00 08:31
Anna Hodosh  Timofei Koryakin y: py 31 00 08:35
Pavel Viaznikov  Kasantsev Andrew y: py 01 00 07:07
Pavel Viaznikov  Vitaly Kovalenko " y !" - 01 00 07:14
Oleg Grigoriev  Dmitriy Rudakov , . (was: ) 01 00 05:02
Oleg Grigoriev  Andrew Kustov -? 01 00 05:07
Arseniy 'Apache' Fedoroff  All 01 00 08:35
Sergey Lukianenko  Arseniy 'Apache' Fedoroff 01 00 10:50
Dmitriy Rudakov  Oleg Grigoriev , . (was: ) 01 00 10:24
Dmitriy Rudakov  Oleg Pol H 01 00 10:13
Dmitriy Rudakov  Alexander Balabchenkov 01 00 10:31
Andrew Tupkalo  Dmitry Yakimovitch y: py 01 00 11:46
Andrew Tupkalo  Oleg Grigoriev . . ["" #3] 01 00 11:47
Andrew Tupkalo  Serg Kalabuhin " y !" - 01 00 15:31
Andrew Tupkalo  Serge Zubin "" 01 00 15:54
Andrew Tupkalo  Max Sazonov ?! 01 00 16:06
Andrew Tupkalo  Farit Akhmedjanov " y !" - 01 00 16:22
Andrew Tupkalo  Tatyana Rumyantseva y: py 01 00 16:28
Andrew Tupkalo  Evgeny Novitsky y: py 01 00 16:31
Andrew Tupkalo  Dmitry Shishkin 01 00 17:12
Andrew Tupkalo  Dmitry Sidoroff " y !" - 01 00 17:14
Andrew Tupkalo  Dmitry Yakimovitch y: py 01 00 17:14
Andrey Beresnyak  All Jackson Whole 01 00 08:52
Andrey Beresnyak  All y: py 01 00 08:54
Kirill Tretyak  Anna Hodosh " y !" - 01 00 10:05
Kirill Tretyak  Anna Hodosh y: py 01 00 10:28
Oleg Pol  Dmitriy Rudakov H 01 00 13:39
Alexander Balabchenkov   y: py 01 00 13:50
Alexander Balabchenkov  Kasantsev Andrew Jackson Whole 01 00 13:35
Alexander Balabchenkov  Dmitriy Rudakov 01 00 13:47
Boris Tolstikov  Andrew Tupkalo . . ["" #3] 01 00 19:34
Arthur Ponomarev  Rodion Osipov y - ...? 31 00 15:23
Arthur Ponomarev  Valery Lutoshkin , y . 31 00 15:44
Arthur Ponomarev  Farit Akhmedjanov " y !" - 31 00 15:46
Arthur Ponomarev  Andrew Tupkalo y: py 31 00 15:51
Arthur Ponomarev  Andrew Tupkalo y 31 00 15:59
Arthur Ponomarev  Oscar Sacaev , y . 31 00 16:03
Arthur Ponomarev  Gregory Shamov -? 31 00 16:05
Arthur Ponomarev  Nick Kolyadko y: py 31 00 16:36
Arthur Ponomarev  Vadim Chesnokov ... ? 31 00 16:52
Arthur Ponomarev  Alexander Fadeev 31 00 16:57
Konstantin G. Ananich  Andrew Tupkalo y: py 01 00 08:04
Dmitriy Rudakov  Alexander Balabchenkov 01 00 16:18
Vadim Chesnokov  Dmitry Sidoroff y: py 31 00 22:31
Vadim Chesnokov  Dmitry Yakimovitch y: py 31 00 22:21
Vadim Chesnokov  Nick Kolyadko , . 31 00 22:22
Yuri Podogov  Alexander Balabchenkov " y !" - 31 00 19:42
Andrew Tupkalo  Kasantsev Andrew y: py 01 00 23:09
Andrew Tupkalo  Kasantsev Andrew y: py 01 00 23:11
Andrew Tupkalo  Tatyana Rumyantseva y: py 01 00 23:13
Andrew Tupkalo  Pavel Viaznikov " y !" - 01 00 23:20
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh " y !" - 01 00 23:53
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh y: py 01 00 23:53
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh " y !" - 01 00 23:54
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh y: py 01 00 23:57
Andrew Tupkalo  Tatyana Rumyantseva y: py 02 00 00:00
Andrew Tupkalo  Max Snegirev y: py 02 00 00:05
Andrew Tupkalo  Nick Kolyadko y: py 02 00 00:19
Serge Zubin  Andrew Tupkalo 01 00 10:07
Serge Zubin  Andrew Tupkalo y: py 01 00 12:24
Konstantin G. Ananich  Arthur Ponomarev y: py 01 00 10:57
Kirill Tretyak  Anna Hodosh Jackson Whole 01 00 15:45
Andrew Kustov  Kirill Vlasoff y - ...? 31 00 20:17
Pavel Viaznikov  Arseniy 'Apache' Fedoroff 01 00 19:17
Pavel Viaznikov  Dmitriy Rudakov 01 00 19:21
Arseniy 'Apache' Fedoroff  Arthur Ponomarev y: py 01 00 19:57
Arseniy 'Apache' Fedoroff  Dmitriy Rudakov 01 00 20:02
Oleg N. Kotenko  Gregory Shamov FWD: , . 31 00 19:18
Oleg N. Kotenko  Timofei Koryakin , 01 00 10:41
Dmitriy Rudakov  Pavel Viaznikov 01 00 20:28
Bodrov I.S.  All Re: ... ? 01 00 20:08
Bodrov I.S.  All Re: ... ? 01 00 20:08
Roman E. Carpoff  Anna Hodosh Jackson Whole 01 00 20:00
Dmitry Shevchenko  Valery Lutoshkin Re: , y . 29 00 01:36
Dmitry Shevchenko  Valery Lutoshkin Re: , y . 29 00 01:51
Dmitry Shevchenko  Serg Kalabuhin Re: ... ? 29 00 10:30
Dmitry Shevchenko  Konstantin G. Ananich Re: pyp y... 29 00 14:50
Dmitry Shevchenko  Andrew Tupkalo p (Was: y: py) 29 00 21:08
Andrew Kustov  Oleg Grigoriev -? 01 00 20:06
Andrew Kustov  Arseniy 'apache' Fedoroff 01 00 20:08
Andrew Kustov  Sergey Lukianenko 01 00 20:09
Dmitriy Rudakov  Arseniy 'Apache' Fedoroff 01 00 20:55
Sergey Lukianenko  Andrew Kustov 01 00 22:00
Arseniy 'Apache' Fedoroff  Dmitriy Rudakov 01 00 23:25
Roman E. Carpoff  Alexander Balabchenkov 01 00 21:48
Alexander Balabchenkov  Dmitriy Rudakov 01 00 23:40
Alexander Balabchenkov  Vadim Chesnokov y: py 01 00 23:49
Alexander Balabchenkov  Kirill Tretyak Jackson Whole 01 00 23:54
Paul Krivoruchko  All . 01 00 20:40
Georg Astahov  Tatyana Rumyantseva y: py 01 00 01:11
Tatyana Rumyantseva  Andrew Tupkalo y: py 02 00 00:05
Alexander Balabchenkov  Roman E. Carpoff 02 00 01:40
Alexander Balabchenkov  Paul Krivoruchko . 02 00 01:43
Talya Bolshackova  Vitaly Kovalenko " y !" - 01 00 17:32
Talya Bolshackova  Arthur Ponomarev ... ? 01 00 17:47
Vasiliy Stashkevich  Andrew Kustov y - ...? 02 00 01:09
Vasiliy Stashkevich  Paul Krivoruchko . 02 00 01:26
Timofei Koryakin  Andrew Tupkalo . . ["" #3] 02 00 02:43
Rodion Osipov  Oleg Grigoriev ... ? 01 00 14:04
Rodion Osipov  McSim Donskikh y - ...? 01 00 14:12
Rodion Osipov  Dmitry Sidoroff yp 01 00 14:17
Rodion Osipov  Alexander Fadeev 01 00 14:23
Oleg Khozainov  Alexander Fadeev 01 00 13:50
Dmitry Yakimovitch  Andrew Tupkalo y - ...? 01 00 21:59
Igor Stratienko  All Re: (Was: y: py) 02 00 06:01
Roman E. Carpoff  Alexander Balabchenkov 02 00 06:56
Pavel Viaznikov  Paul Krivoruchko . 02 00 06:56
Pavel Viaznikov  Talya Bolshackova ... ? 02 00 06:59
Pavel Viaznikov  Vasiliy Stashkevich y - ...? 02 00 07:04
Konstantin G. Ananich  Farit Akhmedjanov p? (: y) 02 00 09:38
Konstantin G. Ananich  Serg Kalabuhin " y !" - 02 00 09:40
Konstantin G. Ananich  Serge Zubin y: py 02 00 09:45
Konstantin G. Ananich  Dmitry Shevchenko pyp y... 02 00 09:52
Konstantin G. Ananich  Alexander Balabchenkov 02 00 09:54
Sergey Lukianenko  Paul Krivoruchko . 02 00 10:02
Sergey Lukianenko  Vasiliy Stashkevich y - ...? 02 00 10:10
Andrew Tupkalo  Andrey Beresnyak Jackson Whole 02 00 00:49
Andrew Tupkalo  Arthur Ponomarev y: py 02 00 13:29
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov y: py 02 00 16:23
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich y: py 02 00 16:25
Andrew Tupkalo  Pavel Viaznikov 02 00 16:27
Andrew Tupkalo  Alexander Balabchenkov y: py 02 00 16:31
Andrew Tupkalo  Dmitry Shevchenko p (Was: y: py) 02 00 16:45
Andrew Tupkalo  Serge Zubin 02 00 16:57
Andrew Tupkalo  Arthur Ponomarev y 02 00 17:00
Andrew Tupkalo  Boris Tolstikov . . ["" #3] 02 00 17:02
Boris Tolstikov  Sergey Lukianenko . 02 00 16:04
Oleg Pol  Alexander Balabchenkov 02 00 11:26
Yuri Zubakin  All : "" (), 1982 02 00 16:18
Yuri Zubakin  All : " " (), 1983 02 00 16:18
Yuri Zubakin  All : " " (), 1983 (2) 02 00 16:18
Yuri Zubakin  All : " " (), 1983 (3) 02 00 16:18
Yuri Zubakin  All : "" (), 1984 02 00 16:18
Yuri Zubakin  All : "" (), 1984 02 00 16:18
Yuri Zubakin  All : "" (), 1990 (1) 02 00 16:18
Yuri Zubakin  All : "" (), 1990 (2) 02 00 16:18
Yuri Zubakin  All : (1983) 02 00 16:18
Yuri Zubakin  All : "-82" 02 00 16:18
Yuri Zubakin  All : "-90" () 02 00 16:18
Yuri Zubakin  All : " - 92" () 02 00 16:18
Yuri Zubakin  All : . : (1983) 02 00 16:18
Yuri Zubakin  All : " " (1983) 02 00 16:18
Yuri Zubakin  All : . " ?.." (1990) 02 00 16:18
Anna Hodosh  Arthur Ponomarev y 02 00 01:37
Arseniy 'Apache' Fedoroff  Pavel Viaznikov 02 00 08:10
Arseniy 'Apache' Fedoroff  Pavel Viaznikov 02 00 08:11
Arthur Ponomarev  Konstantin G Ananich y: py 02 00 10:00
Arthur Ponomarev  Talya Bolshackova " y !" - 02 00 13:55
Dmitriy Rudakov  Alexander Balabchenkov 02 00 15:15
Dmitriy Rudakov  Rodion Osipov 02 00 15:18
Andrew Tupkalo  Kasantsev Andrew "" 02 00 19:11
Andrew Tupkalo  Igor Stratienko p (Was: y: py) 02 00 19:14
Andrew Tupkalo  helix@redcom.ru y: py 02 00 19:12
Andrew Tupkalo  Tatyana Rumyantseva y: py 02 00 20:49
Andrew Tupkalo  Dmitry Yakimovitch y - ...? 02 00 20:52
Andrew Tupkalo  Timofei Koryakin . . ["" #3] 02 00 21:04
Vadim Chesnokov  Alexandr Boldyrev y 01 00 19:18
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo y - ...? 01 00 19:20
Vadim Chesnokov  Kirill Tretyak y: py 01 00 22:39
Vadim Chesnokov  helix@redcom.ru y: py 01 00 22:41
Vadim Chesnokov  Tatyana Rumyantseva y: py 01 00 22:42
Vadim Chesnokov  Anna Hodosh " y !" - 01 00 21:00
Vadim Chesnokov  Anna Hodosh y: py 01 00 22:32
Vadim Chesnokov  Anna Hodosh y: py 01 00 22:35
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo y: py 01 00 23:35
Vadim Chesnokov  Alexander Balabchenkov " y !" - 01 00 23:37
Vadim Chesnokov  Vadim Chesnokov y: py 01 00 23:45
Vadim Chesnokov  Anna Hodosh y: py 01 00 23:50
Vadim Chesnokov  Anna Hodosh y: py 02 00 00:19
Vadim Chesnokov  All y: py 02 00 00:36
Vadim Chesnokov  Dmitry Shevchenko y: py 02 00 00:41
Vadim Chesnokov  Tatyana Rumyantseva y: py 02 00 00:43
Vadim Chesnokov  Tatyana Rumyantseva y: py 02 00 01:22
Vadim Chesnokov  Alexander Balabchenkov y: py 02 00 01:25
Nick Kolyadko  Arthur Ponomarev y: py 02 00 07:30
Nick Kolyadko  Andrew Tupkalo y: py 02 00 07:50
Nick Kolyadko   y: py 02 00 08:01
Alexander Balabchenkov  Oleg Pol 02 00 15:55
Alexander Balabchenkov  Andrew Tupkalo y: py 02 00 16:14
Dmitry Provodnikov  Kasantsev Andrew Re^2: Jackson Whole 02 00 20:22
Alexander Balabchenkov  Dmitriy Rudakov 02 00 17:12
Alexander Balabchenkov  Vadim Chesnokov " y !" - 02 00 17:14
Alexander Balabchenkov  Vadim Chesnokov y: py 02 00 17:27
Oleg Khozainov  All 02 00 13:38
Nick Kolyadko  Boris Tolstikov . 02 00 18:24
Serge Zubin  Kasantsev Andrew y: py 02 00 12:50
Serge Zubin  Andrew Tupkalo "" 02 00 13:13
Roman E. Carpoff  Alexander Balabchenkov 02 00 20:10
Anton Nikolaev  All " y !" - 01 00 20:57
Andrew Kustov  Sergey Lukianenko 02 00 19:56
Andrew Kustov  Vasiliy Stashkevich y - ...? 02 00 20:00
Andrew Kustov  Pavel Viaznikov y - ...? 02 00 20:05
Andrew Kustov  Arseniy 'apache' Fedoroff 02 00 20:09
Andrew Kustov  Andrew Tupkalo y: py 02 00 20:11
Andrew Kustov  Serge Zubin "" 02 00 20:15
Serg Kalabuhin  Pavel Viaznikov . 02 00 19:35
Serg Kalabuhin  Dmitry Shevchenko pyp y... 02 00 20:02
Dmitry Shevchenko  Dmitry Yakimovitch Re: , y . 01 00 13:00
Dmitry Shevchenko  Andrew Tupkalo Re: y: py 01 00 22:39
Dmitry Shevchenko  Andrew Tupkalo Re: , y . 01 00 22:42
Dmitry Shevchenko  Andrew Tupkalo Re: y: py 01 00 22:44
Farit Akhmedjanov  Nick Kolyadko , . 02 00 22:08
Farit Akhmedjanov  Dmitry Sidoroff y 02 00 22:11
Farit Akhmedjanov  Konstantin G. Ananich p? (: y) 02 00 22:24
Farit Akhmedjanov  Bodrov I.S. ... ? 02 00 22:31
Oleg N. Kotenko  Andrew Tupkalo " y !" - 02 00 20:25
Oleg N. Kotenko  Arseniy 'Apache' Fedoroff 02 00 20:50
Pavel Viaznikov  Oleg N. Kotenko 02 00 22:24
Tatyana Rumyantseva  Andrew Tupkalo y: py 02 00 21:42
Tatyana Rumyantseva  Georg Astahov y: py 02 00 21:49
Max Sazonov  Andrew Tupkalo Re: ?! 01 00 20:50
Roman E. Carpoff  Vadim Chesnokov y: py 03 00 00:06
Konstantin Grishin  Serge Zubin y: py 02 00 23:02
Kirill Rakitianskij  Timofei Koryakin " " 01 00 23:11
Paul Krivoruchko  Boris Tolstikov . 03 00 00:31
Paul Krivoruchko  Sergey Lukianenko . 03 00 01:25
Konstantin Stepanov  Sergey Lukianenko 03 00 01:17
Anna Hodosh  Roman E. Carpoff Jackson Whole 02 00 18:02
Anna Hodosh  Bodrov I.S. Re: ... ? 02 00 18:04
Anna Hodosh  Kirill Tretyak Jackson Whole 02 00 18:23
Anna Hodosh  Arthur Ponomarev y: py 02 00 18:28
Anna Hodosh  Andrew Tupkalo y: py 02 00 18:33
Anna Hodosh  Andrew Tupkalo " y !" - 02 00 18:37
Anna Hodosh  Andrew Tupkalo y: py 02 00 18:41
Anna Hodosh  Kirill Tretyak y: py 02 00 18:52
Anna Hodosh  Kirill Tretyak " y !" - 02 00 19:02
Anna Hodosh  Vitaly Kovalenko " y !" - 02 00 19:05
Anna Hodosh  Kasantsev Andrew Re: y: py 02 00 19:08
Anna Hodosh  Kasantsev Andrew Re: " y !" - 02 00 19:13
Max Snegirev  Farit Akhmedjanov , . 01 00 18:51
Max Snegirev  Farit Akhmedjanov , . 01 00 18:37
Max Snegirev  Dmitriy Rudakov H 01 00 18:41
Max Snegirev  Andrew Tupkalo 01 00 18:46
Max Snegirev  Arthur Ponomarev y - ... ? 01 00 18:55
Oscar Sacaev  Arthur Ponomarev , y . 02 00 23:29
Oscar Sacaev  Alexander Balabchenkov Jackson Whole 02 00 23:35
Oleg Grigoriev  Dmitriy Rudakov , . (was: ) 03 00 02:38
Oleg Grigoriev  Andrew Tupkalo . . ["" #3] 03 00 02:39
Oleg Grigoriev  Rodion Osipov ... ? 03 00 02:52
Oleg Grigoriev  Timofei Koryakin . . ["" #3] 03 00 02:56
Oleg Bakiev  Farit Akhmedjanov , . 03 00 01:38
Vitaly Kovalenko  Pavel Viaznikov . 02 00 19:36
Vitaly Kovalenko  Konstantin G Ananich " y !" - 02 00 19:42
Konstantin Orloff  Pavel Viaznikov y - ...? 03 00 06:23
Arthur Ponomarev  Andrew Tupkalo y 02 00 16:07
Pavel Viaznikov  Konstantin Stepanov 03 00 06:58
Pavel Viaznikov  Vitaly Kovalenko . 03 00 07:03
Pavel Viaznikov  Vitaly Kovalenko " y !" - 03 00 07:06
Boris Ivanov  Farit Akhmedjanov p? (: y) 03 00 03:01
Dmitry Yakimovitch  Andrew Tupkalo y: py 02 00 07:14
Oleg Pol  Alexander Balabchenkov 02 00 23:04
Dmitriy Rudakov  Oleg Grigoriev , . (was: ) 03 00 08:35
Gera Vasilyev  Alexander Balabchenkov " y !" - 02 00 09:56
Kirill Tretyak  Vadim Chesnokov y: py 03 00 08:49
Sergey Lukianenko  Boris Tolstikov . 03 00 10:10
Sergey Lukianenko  Paul Krivoruchko . 03 00 10:19
Sergey Lukianenko  Konstantin Stepanov 03 00 10:27
Alexander Balabchenkov  Roman E. Carpoff 03 00 01:10
Alexander Balabchenkov  All Ru.Vorkosigan 03 00 10:47
Alexander Balabchenkov  Oleg Pol 03 00 10:56
Alexander Balabchenkov  Oscar Sacaev Jackson Whole 03 00 11:17
Alexander Balabchenkov  Gera Vasilyev " y !" - 03 00 11:20
Kirill Tretyak  Oscar Sacaev Jackson Whole 03 00 10:51
Andrey Shmarin  Sergey Lukianenko Re: 02 00 23:32
Yuri Zubakin  All : "" (), 1988 03 00 17:26
Yuri Zubakin  All : " - 88" () 03 00 17:29
Yuri Zubakin  All : " ..." () 03 00 17:31
Yuri Zubakin  All : "-" (), 1989 03 00 17:33
Yuri Zubakin  All : " - 89" () 03 00 17:35
Yuri Zubakin  All : "-" (), 1989 03 00 17:35
Yuri Zubakin  All : . (1989) 03 00 17:36
Dmitriy Rudakov  Andrey Shmarin 03 00 12:49
Alexander Balabchenkov  All Jackson Whole 03 00 12:15
Vadim Chesnokov  Dmitriy Rudakov 02 00 21:05
Vadim Chesnokov  Nick Kolyadko y: py 02 00 21:34
Vadim Chesnokov   p y: py 02 00 21:37
Vadim Chesnokov  All p 02 00 21:49
Dmitriy Rudakov  Vadim Chesnokov 03 00 14:10
Konstantin Grishin  Dmitry Yakimovitch y: py 03 00 14:34
Andrew Tupkalo  Arseniy 'Apache' Fedoroff 02 00 22:47
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov y: py 03 00 00:55
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov " y !" - 03 00 00:59
Andrew Tupkalo  Arthur Ponomarev y: py 03 00 01:06
Andrew Tupkalo  Dmitriy Rudakov 03 00 01:10
Andrew Tupkalo  Dmitry Shevchenko , y . 03 00 13:48
Andrew Tupkalo  Serge Zubin y: py 03 00 15:44
Andrew Tupkalo  Oleg Khozainov 03 00 15:48
Andrew Tupkalo  Alexander Balabchenkov " y !" - 03 00 15:50
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh y: py 03 00 15:54
Andrew Tupkalo  Tatyana Rumyantseva y: py 03 00 15:56
Andrew Tupkalo  Pavel Viaznikov 03 00 15:58
Andrew Tupkalo  Serge Zubin y: py 03 00 15:59
Andrew Tupkalo  Konstantin Stepanov 03 00 16:05
Andrew Tupkalo  Paul Krivoruchko . 03 00 16:06
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh " y !" - 03 00 21:05
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh y: py 03 00 21:06
Andrew Tupkalo  Tatyana Rumyantseva y: py 03 00 21:10
Andrew Tupkalo  Andrew Kustov y: py 03 00 21:12
Andrew Tupkalo  Max Sazonov ?! 03 00 21:13
Andrew Tupkalo  Dmitry Shevchenko y: py 03 00 21:16
Andrew Tupkalo  Dmitry Shevchenko y: py 03 00 21:17
Andrew Tupkalo  Serge Zubin "" 03 00 21:19
Andrew Tupkalo  Nick Kolyadko y: py 03 00 21:22
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov y - ...? 03 00 21:25
Andrew Tupkalo  Max Snegirev 03 00 21:26
Oleg Khozainov  Vadim Chesnokov y: py 03 00 08:36
Oleg Khozainov  Dmitry Shevchenko , y . 03 00 08:49
Arseniy 'Apache' Fedoroff  Andrew Tupkalo 03 00 15:30
Dmitriy Rudakov  Andrew Tupkalo 03 00 16:01
Konstantin Grishin  Andrew Tupkalo " y !" - 03 00 16:58
Konstantin Grishin  Andrew Tupkalo y: py 03 00 17:02
Alexandr Boldyrev  Boris Tolstikov . 03 00 08:45
Oleg Pol  Alexander Balabchenkov 03 00 16:45
Dmitriy Rudakov  Andrew Tupkalo 03 00 16:50
Vasiliy Stashkevich  Sergey Lukianenko y - ...? 03 00 01:50
Cyrill J. Rozhin  Vadim,Chesnokov Re: y: py 02 00 21:30
Cyrill J. Rozhin  Alexander,Balabchenkov Re: ? (: y) 02 00 21:30
Alexander Balabchenkov  Andrew Tupkalo " y !" - 03 00 16:44
Alexander Balabchenkov  Dmitry Shevchenko , y . 03 00 16:43
Andrew Tupkalo  Alexander Balabchenkov Jackson Whole 03 00 22:14
Andrew Tupkalo  Oleg Grigoriev . . ["" #3] 04 00 00:16
Andrew Tupkalo  Arthur Ponomarev y 04 00 00:19
Andrew Tupkalo  Dmitry Yakimovitch y: py 04 00 00:32
NoMad Frog  Konstantin Firsov Re: 03 00 11:08
NoMad Frog  Boris Tolstikov Re: . 03 00 13:04
Vladimir Borisov  Tatyana Rumyantseva 02 00 22:37
Uriy Kirillov  Andrey Beresnyak y: py 30 00 19:02
Uriy Kirillov  Anna Hodosh ... ? 01 00 13:24
Uriy Kirillov  Tatyana Rumyantseva y: py 01 00 13:40
Sergey Lukianenko  Andrey Shmarin 03 00 20:16
Roman E. Carpoff  Alexander Balabchenkov 03 00 21:16
Leonid Kudryavcev  Sergey Lukianenko , . 03 00 01:42
Anna Kerman  All -2000 03 00 18:44
Leonid Kudryavcev  Tatyana Rumyantseva 03 00 03:05
Leonid Kudryavcev  Gregory Shamov 03 00 03:38
Farit Akhmedjanov  Max Snegirev , . 03 00 21:33
Farit Akhmedjanov  Oleg Bakiev , . 03 00 21:36
Farit Akhmedjanov  Boris Ivanov p? (: y) 03 00 21:38
Uriy Kirillov  Gregory Shamov ... 03 00 19:39
Uriy Kirillov  Pavel Viaznikov " y !" - 03 00 19:21
Uriy Kirillov  Andrew Kustov y - ...? 03 00 19:40
Uriy Kirillov  Andrew Tupkalo p (Was: y: py) 03 00 19:56
Alex Kicelew  Alexandr Boldyrev . 04 00 00:04
Alexander Balabchenkov  Cyrill J. Rozhin ? (: y) 03 00 23:07
Dmitry Alehin  All ... 03 00 10:54
Mikhail Nazarenko  Andrey Shmarin 03 00 23:43

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001