> | | | | | |

RU.FANTASY

Fantasy

 

          
Azat Gilimshin  Alexander Zeveke Re: 19 01 20:38
Oleg Bolotov  Alexey Shaposhnikov py 19 01 01:27
Alex Galizkikh  Timofei Koryakin 19 01 23:01
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 19 01 23:13
Igor Bogdanov  Sergey 'kvach' Nikitin 19 01 21:42
Alexandr "Loki" Kovaleff  Dima Kiselev 19 01 10:50
Alexandr "Loki" Kovaleff  Andrey Nekhaneko , " " 19 01 11:32
Anatoly Popov  Andrey Nekhaneko Re: py, "p " 19 01 07:54
Anatoly Popov  Alexey Shaposhnikov Re^2: py 19 01 07:56
Kirill Novichkov  All Re: 19 01 23:49
Yury Tapilin  Alex Galizkikh 20 01 00:24
Yury Tapilin  Alex Galizkikh 20 01 00:26
Kostya Miskevich  Azat Gilimshin 19 01 23:57
IriSh ShebarShin  Andrey Asmetkin ru.conan.the.barbarian 19 01 08:57
Gregory Leonov  Victor Horbunkoff 19 01 17:54
Gregory Leonov  Andrey Nekhaneko , " " 19 01 17:57
Vovezz  Sergey 'kvach' Nikitin ? 20 01 00:46
Inna Ostanovskaya  Konstantin Golovchak ? 20 01 00:27
Sergey 'kvach' Nikitin  Alexey Bobykin 19 01 19:28
Sergey 'kvach' Nikitin  IriSh ShebarShin Re: 19 01 17:46
Sergey 'kvach' Nikitin  Alexander von Wolf - 19 01 19:28
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov ? 19 01 19:29
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov 19 01 18:54
Sergey 'kvach' Nikitin  Denis Lianda ... 19 01 18:55
Sergey 'kvach' Nikitin  Victor Sudakov ... H???? 19 01 19:29
Sergey 'kvach' Nikitin  Alex Galizkikh Re: 19 01 19:04
Sergey 'kvach' Nikitin  Victor Horbunkoff Re: 19 01 19:08
Sergey 'kvach' Nikitin  Dima Kiselev Re: 19 01 19:10
Sergey 'kvach' Nikitin  Alex Galizkikh Re: 19 01 19:12
Sergey 'kvach' Nikitin  Ales' Gelogaev/Kurt py 19 01 19:14
Sergey 'kvach' Nikitin  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 19 01 19:16
Sergey 'kvach' Nikitin  Andrey Nekhaneko Re: , " " 19 01 19:17
Sergey 'kvach' Nikitin  Kostya Miskevich H. 19 01 19:20
Sergey 'kvach' Nikitin  Alex Antonov Re: 19 01 19:22
Sergey 'kvach' Nikitin  Dmitry Torin Re: py 19 01 19:24
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: 19 01 19:27
Slava Belyaev  Alexandr "Loki" Kovaleff 19 01 23:49
Denis Lianda  Eugeny Chernicoff ? 19 01 22:48
Denis Lianda  Eugeny Chernicoff ? 19 01 22:55
Denis Lianda  Eugeny Chernicoff vs AD&D 19 01 22:59
Denis Lianda  Andrew Dolgov 19 01 23:04
Denis Lianda  Andrew Dolgov (: ) 19 01 23:06
Denis Lianda  Andrew Dolgov 19 01 23:10
Denis Lianda  Sergey 'kvach' Nikitin 19 01 23:26
Denis Lianda  Sergey 'kvach' Nikitin py 19 01 23:27
Denis Lianda  Andrey Asmetkin ? 19 01 23:36
Denis Lianda  Vladimir Ponomaryov p 19 01 23:38
Denis Lianda  Inna Ostanovskaya 19 01 23:50
Denis Lianda  Andrey Asmetkin y p? 19 01 23:56
Denis Lianda  Yury Tapilin 20 01 00:05
Andrey Mashkov  All 20 01 00:45
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin y p? 20 01 01:44
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin 20 01 01:51
Gregory Leonov  Victor Sudakov y p? 20 01 01:53
Gregory Leonov  Kiril Kolesnikov y p? 20 01 01:54
Gregory Leonov  Timofei Koryakin 20 01 01:57
Gregory Leonov  Ilia Prutov ""??? 20 01 02:00
Gregory Leonov  Andrey Asmetkin H.L. Oldie 20 01 02:02
Gregory Leonov  Yury Tapilin 20 01 02:12
Kiril Kolesnikov  Ilia Prutov 19 01 22:08
Serge Yourchenko  Vadim Avdunin DragonLance - p 15 01 23:29
Serge Yourchenko  Timofei Koryakin 15 01 23:37
Serge Yourchenko  Oleg Bolotov Necronomicon 15 01 23:40
Serge Yourchenko  Alex Antonov DragonLance - p 15 01 23:44
Serge Yourchenko  Alexey Tsaryov 16 01 01:49
Serge Yourchenko  Gregory Leonov py 16 01 01:07
Serge Yourchenko  Kirill Novichkov H 16 01 01:15
Serge Yourchenko  Ales' Gelogaev/Kurt 16 01 01:26
Serge Yourchenko  Sergey 'kvach' Nikitin ? 16 01 01:31
Oleg Bolotov  Alex Antonov 20 01 02:36
Oleg Bolotov  Andrey Asmetkin py 20 01 02:38
Ivan Kovalef  Kostya Miskevich Necronomicon AKA Al-Azif 19 01 17:38
Alexander Zeveke  Kostya Miskevich p 19 01 22:37
Kostya Miskevich  Sergey 'kvach' Nikitin py 20 01 03:33
Kostya Miskevich  Denis Lianda y p? 20 01 03:39
Eugeny Chernicoff  Victor Horbunkoff p 20 01 01:59
Eugeny Chernicoff  Ilia Prutov py 20 01 01:27
Eugeny Chernicoff  Pheskov Kuzma ? 20 01 02:00
Eugeny Chernicoff  Sergey 'kvach' Nikitin 20 01 01:43
Eugeny Chernicoff  Sergey 'kvach' Nikitin -? 20 01 02:01
Eugeny Chernicoff  Sergey 'kvach' Nikitin 20 01 01:50
Alexey Tsaryov  Alexandr "Loki" Kovaleff Re: 17 01 06:07
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin ? 20 01 04:18
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin 20 01 04:22
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin py 20 01 04:29
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin 20 01 04:30
Gregory Leonov  Serge Yourchenko py 20 01 04:36
Gregory Leonov  Andrey Mashkov H 20 01 04:39
Gregory Leonov  Denis Lianda 20 01 04:40
Oleg Bolotov  Serge Yourchenko Necronomicon 20 01 06:07
Alexander von Wolf  Sergey 'kvach' Nikitin - 20 01 03:09
Andrew Dolgov  Yury Tapilin 20 01 07:48
Andrew Dolgov  Denis Lianda 20 01 07:50
Andrew Dolgov  Denis Lianda (: ) 20 01 07:51
Andrew Dolgov  Denis Lianda 20 01 07:55
Sergey 'kvach' Nikitin  Alexandr "Loki" Kovaleff Re: 19 01 23:03
Sergey 'kvach' Nikitin  Andrey Asmetkin Re: 19 01 23:04
Vladimir Borisov  All - 20 01 11:38
Eugeny Chernicoff  Denis Lianda vs AD&D 20 01 12:40
Ilia Prutov  All Re: 20 01 06:47
Ilia Prutov  All Re: 20 01 06:47
Max Derevenskih  Alexandr "Loki" Kovaleff 20 01 01:05
Dmitry Torin  Sergey 'kvach' Nikitin py 20 01 10:47
Dmitry Torin  Sergey 'kvach' Nikitin 20 01 10:48
Vladimir Zyryanov  Eugeny Chernicoff Re: .pp 20 01 12:15
Vladimir Zyryanov  Vladimir Lastovka Re: . 20 01 12:17
Vladimir Zyryanov  Ilia Prutov Re: py 20 01 12:31
Konstantin Golovchak  Kiril Kolesnikov ? 19 01 23:28
Alex Galizkikh  Yury Tapilin 20 01 14:17
Alex Galizkikh  Yury Tapilin 20 01 14:27
Alex Galizkikh  Serge Yourchenko H 20 01 14:41
Alex Galizkikh  Gregory Leonov 20 01 14:37
Andrey Asmetkin  Vadim Avdunin DragonLance - p 20 01 00:11
Andrey Asmetkin  Alexander Von Wolf ru.conan.the.barbarian 20 01 00:12
Andrey Asmetkin  Alexander Von Wolf ru.conan.the.barbarian 20 01 00:14
Andrey Asmetkin  Denis Lianda DragonLance - p 20 01 00:15
Andrey Asmetkin  Denis Lianda 20 01 00:18
Andrey Asmetkin  Denis Lianda H: py 20 01 00:20
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin 20 01 00:21
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin pyp 20 01 00:23
Andrey Asmetkin  Inna Ostanovskaya y p? 20 01 00:58
Andrey Asmetkin  Inna Ostanovskaya y p? 20 01 01:00
Andrey Asmetkin  Denis Lianda y p? 20 01 01:22
Andrey Asmetkin  Kostya Miskevich ? 20 01 01:28
Azat Gilimshin  Dima Kiselev Re: 20 01 14:45
Oleg Bolotov  Ilia Prutov 20 01 14:09
Vladimir Zyryanov  Alex Galizkikh Re: 20 01 15:36
Alex Sergeantoff  Denis Lianda ? 20 01 14:36
Denis \"Root\" Kornilov  All Re: ? 20 01 16:04
Denis \"Root\" Kornilov  All Re: y p? 20 01 16:04
Denis 'Root' Kornilov  All Re: 20 01 16:04
Denis \"Root\" Kornilov  All Re: ? 20 01 16:04
Denis \"Root\" Kornilov  All Re: ru.conan.the.barbarian 20 01 16:04
Dmitriy Gromov  Sergey 'kvach' Nikitin 20 01 09:57
Yury Tapilin  Max Derevenskih 20 01 16:56
Yury Tapilin  Gregory Leonov 20 01 16:57
Yury Tapilin  Andrew Dolgov 20 01 16:59
Chiron  Inna Ostanovskaya and All , 19 01 16:39
Boxa Vasilyev  Sergey Tiurin yp 20 01 12:52
Inna Ostanovskaya  Andrey Asmetkin y p? 20 01 16:37
Andrey Asmetkin  Andrey Nekhaneko py, "p " 20 01 16:28
Andrey Asmetkin  Alex Galizkikh 20 01 16:30
Andrey Asmetkin  Irish Shebarshin ru.conan.the.barbarian 20 01 16:38
Andrey Asmetkin  Gregory Leonov H.L. Oldie 20 01 16:40
Andrey Asmetkin  Denis Lianda ? 20 01 16:40
Andrey Asmetkin  Denis Lianda y p? 20 01 16:43
Andrey Asmetkin  Oleg Bolotov py 20 01 16:44
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin 20 01 16:49
Andrey Asmetkin  Gregory Leonov 20 01 16:51
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin 20 01 16:54
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin p-p 20 01 16:55
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin ... H???? 20 01 16:58
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin 20 01 17:04
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin py 20 01 17:06
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin Hp. 20 01 17:08
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin py 20 01 17:10
Andrey Asmetkin  Serge Yourchenko 20 01 17:14
Andrey Asmetkin  Andrey Mashkov H 20 01 17:16
Ilia Prutov  All 20 01 18:40
Oleg Bolotov  Kiril Kolesnikov y p? 20 01 18:06
Vovchik Baginov  Alexandr "loki" Kovaleff 20 01 20:40
"Ales'  Alex Galizkikh Re: py
"Ales'  Serge Yourchenko
"Ales'  Sergey 'kvach' Nikitin py
"Ales'  Sergey 'kvach' Nikitin Re: py
Oleg Bolotov  Andrey Asmetkin py 20 01 19:49
Alex Galizkikh  Vladimir Zyryanov Re: 20 01 22:07
Andrey Mashkov  Gregory Leonov H 20 01 21:10
Alex Sergeantoff  UUCP ? 20 01 21:40
Alex Sergeantoff  Alex Galizkikh 20 01 21:50
Vadim Avdunin  Inna Ostanovskaya DragonLance - p 20 01 22:29
Vadim Avdunin  Serge Yourchenko DragonLance - p 20 01 22:31
Igor Bogdanov  Sergey 'kvach' Nikitin 20 01 22:26
Kostya Miskevich  Alexander Zeveke p 20 01 15:35
Kostya Miskevich  Serge Yourchenko ? 20 01 16:05
Ilia Prutov  All Re: 20 01 23:11
Alex Galizkikh  Oleg Bolotov py 21 01 01:00
Alex Galizkikh  Vovchik Baginov 21 01 01:02
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 21 01 01:03
Alex Galizkikh  Alex Sergeantoff 21 01 01:05
Comoderator of RU.FANTASY  Denis Lianda moderatorial [*]: py 20 01 22:01
Comoderator of RU.FANTASY  Pheskov Kuzma moderatorial [*]: py 20 01 22:14
Alexandr "Loki" Kovaleff  Serge Yourchenko H 20 01 10:37
Sergey 'kvach' Nikitin  Serge Yourchenko Re: 20 01 15:51
Sergey 'kvach' Nikitin  Igor Bogdanov Re: 20 01 15:53
Sergey 'kvach' Nikitin  Eugeny Chernicoff Re: 20 01 15:57
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: 20 01 21:10
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: H.L. Oldie 20 01 21:18
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: 20 01 21:19
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: H 20 01 21:23
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov . 20 01 21:25
Sergey 'kvach' Nikitin  Dmitriy Gromov Re: OLDNEWS N 21/2001 (99) 20 01 21:30
Sergey 'kvach' Nikitin  Denis \"Root\" Kornilov 20 01 22:46
Sergey 'kvach' Nikitin  Denis 'Root' Kornilov Re: 20 01 22:51
Victor Horbunkoff  Alex Galizkikh 20 01 03:19
Victor Horbunkoff  Sergey 'kvach' Nikitin 20 01 03:25
Victor Horbunkoff  Nikolay Shevkunov ? 20 01 03:32
Victor Horbunkoff  Kiril Kolesnikov y p? 20 01 03:34
Victor Horbunkoff  Anatoly Popov DragonLance - p 20 01 03:35
Vovezz  Yury Tapilin 20 01 02:05
Vovezz  Yury Tapilin 20 01 02:06
Alex Antonov  Alex Galizkikh 20 01 03:18
Eugene Moskvitin  Andrey Asmetkin ? 19 01 23:06
Andrey Asmetkin  Inna Ostanovskaya y p? 21 01 00:15
Andrey Asmetkin  Oleg Bolotov py 21 01 00:21
Andrey Asmetkin  Vladimir Zyryanov 21 01 00:56
Andrey Asmetkin  Denis \"root\" Kornilov y p? 21 01 00:57
Andrey Asmetkin  Denis \"root\" Kornilov ru.conan.the.barbarian 21 01 00:59
Andrey Asmetkin  Kostya Miskevich ? 21 01 01:00
Andrey Asmetkin  Alex Galizkikh py 21 01 01:09
Andrey Asmetkin  Victor Horbunkoff DragonLance - p 21 01 01:31
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin H 21 01 01:35
Gregory Leonov  Dmitry Torin 21 01 01:32
Gregory Leonov  Alex Galizkikh 21 01 01:34
Gregory Leonov  Andrey Asmetkin H.L. Oldie 21 01 01:39
Gregory Leonov  Andrey Asmetkin 21 01 01:40
Gregory Leonov  Ilia Prutov 21 01 01:43
Gregory Leonov  Andrey Mashkov H 21 01 01:47
Alexander Kochurov  Alex Galizkikh 20 01 12:27
Anatoly Popov  Vadim Avdunin Re: DragonLance - p 20 01 07:19
Gregory Leonov  Yury Tapilin 21 01 01:58
Gregory Leonov  Dmitriy Gromov 21 01 02:02
Gregory Leonov  Victor Horbunkoff 21 01 02:07
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin 21 01 02:09
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin H.L. Oldie 21 01 02:10
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin 21 01 02:11
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin H 21 01 02:14
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin . 21 01 02:14
Oleg Bolotov  Alex Galizkikh py 21 01 02:01
Oleg Bolotov  Andrey Asmetkin py 21 01 02:22
Alexander Zeveke  Alex Antonov 20 01 19:59
Kostya Miskevich  Andrey Asmetkin ? 21 01 03:33
Gregory Leonov  Andrey Asmetkin y p? 21 01 02:22
Alexey Shaposhnikov  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 21 01 06:43
Alexey Shaposhnikov  Oleg Bolotov Re: py 21 01 06:45
Alexey Shaposhnikov  Alexander Kochurov Re: 21 01 06:51
Alexander von Wolf  Andrey Asmetkin ru.conan.the.barbarian 21 01 02:08
Eugene Pervushin  Alexandr "Loki" Kovaleff Re: 20 01 22:15
Pheskov Kuzma  Denis Lianda py 20 01 20:22
Andrew Dolgov  Kostya Miskevich 21 01 03:01
Vadim Avdunin  Anatoly Popov DragonLance - p 21 01 07:56
Vadim Avdunin  Andrey Asmetkin DragonLance - p 21 01 07:59
Alex Sergeantoff  Alex Galizkikh 21 01 07:35
klm  All H: py 21 01 08:25
klm  All H: py 21 01 08:29
Andrew A. Bogachew  Igor Bogdanov 21 01 02:37
Vladimir Lastovka  Alex Galizkikh .pp 21 01 09:25
Vladimir Lastovka  Victor Horbunkoff .pp 21 01 09:26
Alex Galizkikh  Victor Horbunkoff 21 01 10:03
Alex Galizkikh  Alexander Kochurov 21 01 10:23
Alex Galizkikh  Oleg Bolotov py 21 01 10:42
Alex Galizkikh  Victor Horbunkoff ? 21 01 10:32
Konstantin Boyandin  Sergey 'kvach' Nikitin 'Need admiration...' 21 01 09:20
Vladimir Ponomaryov  Denis Lianda p 21 01 11:40
Alex Galizkikh  Alex Sergeantoff 21 01 11:15
Konstantin Boyandin  Kostya Miskevich p 21 01 09:38
Konstantin Boyandin  Alex Galizkikh Re: 21 01 10:02
Evgeny Vashkevich  Jean Sugui Re: p p 20 01 21:43
Konstantin Boyandin  Sergey 'kvach' Nikitin 21 01 10:31
Vovezz  Andrey Mashkov H 21 01 00:54
Slava Gudov  Alex Sergeantoff 21 01 12:55
Dmitriy Gromov  Sergey 'kvach' Nikitin OLDNEWS N 21/2001 (99) 21 01 08:53
Dmitriy Gromov  Gregory Leonov 21 01 09:42
Oleg Pol  klm H: py 21 01 10:29
klm  All H: py 21 01 10:51
Oleg Katkov  Oleg Bolotov H: py 20 01 18:59
klm  All H: py 21 01 12:04
Sergey Krassikov  all 100 21 01 12:55
Sergey Tiurin  Boxa Vasilyev Re: yp 20 01 23:47
Oleg Bolotov  Alexey Shaposhnikov py 21 01 13:21
Alex Galizkikh  Konstantin Boyandin Re: 21 01 14:49
Alex Galizkikh  Slava Gudov 21 01 14:53
Konstantin Boyandin  Alex Galizkikh Re: 21 01 14:23
Kiril Kolesnikov  Gregory Leonov py 21 01 00:28
Vladimir Ponomaryov  Victor Horbunkoff p 21 01 16:53
Yury Tapilin  All Count Zero 21 01 16:15
Inna Ostanovskaya  Andrey Asmetkin y p? 21 01 15:14
Igor Bogdanov  Andrew A. Bogachew 21 01 17:07
Sergey Krassikov  Yury Tapilin Re: Count Zero 21 01 17:54
Ilia Prutov  All ? 21 01 17:54
Ilia Prutov  All Re: ? 21 01 17:54
Vovchik Baginov  Alex Galizkikh 21 01 10:54
Alexey Shaposhnikov  Oleg Bolotov Re: py 21 01 20:35
Vovchik Baginov  Gregory Leonov 21 01 22:57
Vladimir Lastovka  Alex Galizkikh H 21 01 23:06
Alex Sergeantoff  Slava Gudov 21 01 18:48
Uriy Kirillov  Ilia Prutov py 21 01 18:33
Andrew Dolgov  Pheskov Kuzma py 21 01 20:41
"Ales'  Alex Galizkikh Re: py
"Ales'  Alexey Shaposhnikov Re: py
Anton Telitsyn  Sergey 'kvach' Nikitin 21 01 09:42
Alex Galizkikh  Vovchik Baginov 22 01 00:32
Alex Galizkikh  Vladimir Lastovka H 22 01 00:40
Sergey 'kvach' Nikitin  Alex Antonov Re: 21 01 13:14
Sergey 'kvach' Nikitin  Boxa Vasilyev Re: yp 21 01 13:16
Sergey 'kvach' Nikitin  Andrey Asmetkin Re: 21 01 14:26
Sergey 'kvach' Nikitin  Andrey Asmetkin Re: ... H???? 21 01 14:29
Sergey 'kvach' Nikitin  Oleg Bolotov 21 01 14:32
Sergey 'kvach' Nikitin  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 21 01 14:33
Sergey 'kvach' Nikitin  Igor Bogdanov Re: 21 01 14:36
Sergey 'kvach' Nikitin  Ilia Prutov ? 21 01 14:45
Sergey 'kvach' Nikitin  Andrey Asmetkin Re: y p? 21 01 14:46
Sergey 'kvach' Nikitin  Andrey Asmetkin Re: ? 21 01 14:47
Sergey 'kvach' Nikitin  Alex Galizkikh . . 21 01 14:59
Sergey 'kvach' Nikitin  Andrey Asmetkin Re: H 21 01 15:01
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: . 21 01 15:06
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: H 21 01 19:54
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: 21 01 19:55
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: 21 01 19:58
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov !:) 21 01 20:06
Sergey 'kvach' Nikitin  Kostya Miskevich tyt ? 21 01 20:05
Slava Belyaev  Andrey Asmetkin ... H???? 21 01 12:20
Denis Lianda  Sergey 'kvach' Nikitin 21 01 00:12
Denis Lianda  Kostya Miskevich p 21 01 00:15
Denis Lianda  Anton Telitsyn py 21 01 00:17
Denis Lianda  Victor Horbunkoff 21 01 00:25
Denis Lianda  Kostya Miskevich 21 01 00:33
Kostya Miskevich  Andrey Asmetkin ? 21 01 03:34
Kostya Miskevich  Denis Lianda p 21 01 15:33
Vadim Avdunin  Alexey Shaposhnikov py 21 01 21:11
Andrey Mashkov  Andrey Asmetkin H 21 01 21:30
Andrey Mashkov  Gregory Leonov H 21 01 21:37
Andrey Mashkov  Vovezz H 21 01 21:52
Alex Galizkikh  Uriy Kirillov py 22 01 00:45
Alex Galizkikh  Andrew Dolgov py 22 01 00:53
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 22 01 01:01
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 22 01 01:11
Comoderator of RU.FANTASY  Denis Lianda moderatorial [*]: vs AD&D 21 01 21:47
Comoderator of RU.FANTASY  Eugeny Chernicoff moderatorial [*]: vs AD&D 21 01 21:54
Comoderator of RU.FANTASY  Andrey Asmetkin moderatorial [*]: y p? 21 01 22:09
Alexandr "Loki" Kovaleff  Eugene Pervushin 21 01 09:51
Alexandr "Loki" Kovaleff  Andrey Asmetkin py 21 01 16:39
Oleg Pol  Sergey 'kvach' Nikitin H 22 01 00:34
Oleg Pol  Alex Galizkikh py 22 01 00:46
Alex Antonov  Andrey Mashkov H 21 01 19:29
Kostya Miskevich  Andrew Dolgov 22 01 01:12
Kostya Miskevich  Sergey 'kvach' Nikitin tyt ? 22 01 01:34
Serge Koghin  Alex Sergeantoff 22 01 01:33
Max Derevenskih  Yury Tapilin 21 01 09:25
Denis Lianda  Gregory Leonov y p? 21 01 13:52
Gregory Leonov  Alexander Zeveke 22 01 01:22
Gregory Leonov  Pheskov Kuzma py 22 01 02:05
Gregory Leonov  Kiril Kolesnikov py 22 01 02:40
IriSh ShebarShin  Sergey 'kvach' Nikitin 22 01 04:06
IriSh ShebarShin  Andrey Asmetkin H: py 22 01 04:51
Kate Nikolaeva  All -2001 21 01 08:11
Sergey 'kvach' Nikitin  Vladimir Lastovka Re: .pp 22 01 02:27
Sergey 'kvach' Nikitin  Konstantin Boyandin 22 01 02:32
Oleg Bolotov  Alexey Shaposhnikov py 22 01 02:05
Oleg Bolotov  Ilia Prutov 22 01 04:12
Ilia Prutov  All Re: py 22 01 06:22
Vladimir Zyryanov  Alex Galizkikh Re: py 22 01 06:32
Pheskov Kuzma  Alex Galizkikh 21 01 22:15
klm  All H: H 22 01 08:00
klm  All H: py 22 01 08:06
klm  All H: ? 22 01 08:08
Andrew Dolgov  Vadim Avdunin py 22 01 06:05
Andrew Dolgov  Alex Galizkikh py 22 01 06:06
Andrew Dolgov  Kostya Miskevich 22 01 06:09
Vit Karetny  All Re: Xanth 22 01 11:19
Vladimir Lastovka  Sergey 'kvach' Nikitin .pp 22 01 14:49
Alexey Taratinsky  Oleg Bolotov Necronomicon 11 01 13:19
Alex Galizkikh  Sergey 'kvach' Nikitin . . 22 01 16:12
Alex Galizkikh  Slava Belyaev ... H???? 22 01 16:15
Alex Galizkikh  Oleg Pol py 22 01 16:16
Alex Galizkikh  Vladimir Zyryanov Re: py 22 01 16:21
Alex Galizkikh  Andrew Dolgov py 22 01 16:25
Alexey Shaposhnikov  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 22 01 01:06
Aleksandr Vinogradov  Pheskov Kuzma py 20 01 23:55
Aleksandr Vinogradov  Ilia Prutov p (was: py) 21 01 00:01
Andrey Mashkov  Alex Antonov H 22 01 21:22
Konstantin Boyandin  Sergey 'kvach' Nikitin 22 01 08:23
"Ales'  Alex Galizkikh Re: py
"Ales'  Alex Galizkikh Re: py
Dmitriy Gromov  Sergey 'kvach' Nikitin 22 01 09:05
Dmitriy Gromov  Sergey 'kvach' Nikitin 22 01 09:20
Alexandr "Loki" Kovaleff  Evgeny Vashkevich H p p 22 01 11:28
Alexey Shaposhnikov  Aleksandr Vinogradov Re: py 22 01 21:59
Alex Sergeantoff  Serge Koghin 22 01 23:27
Sergey 'kvach' Nikitin  Igor Bogdanov Re: 22 01 13:27
Natalia Gracheva,  All August 20 2001 14:08)
Victor Horbunkoff  klm H: py 22 01 13:00
Victor Horbunkoff  Alex Galizkikh 22 01 13:03
Victor Horbunkoff  klm H: py 22 01 13:07
Oscar Sacaev  Alexandr "Loki" Kovaleff 22 01 20:19
Vovezz  Andrey Mashkov H 23 01 01:29
Eugene Pervushin  Alexandr "Loki" Kovaleff Re: 22 01 17:18
Semen Druy  Sergey Krassikov p 100 22 01 21:41
Kostya Miskevich  Andrew Dolgov 23 01 01:22
Oleg Bolotov  Alexey Taratinsky Necronomicon 23 01 01:46
Gregory Leonov  Vovchik Baginov 23 01 01:08
Gregory Leonov  Andrey Mashkov H 23 01 01:18
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin . 23 01 01:24
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin H 23 01 01:26
Dmitriy Gromov  Sergey 'kvach' Nikitin OLDNEWS N 21/2001 (99) 01 08:53:00
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin 23 01 01:34
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin !:) 23 01 01:35
Oleg Pol  Ales' Gelogaev/Kurt py 23 01 02:48
Slava Belyaev  Alex Galizkikh ... H???? 23 01 02:35
Oleg Kostylev  Pheskov Kuzma 23 01 01:45
Natalya Shumitskaya  Oleg Bolotov Necronomicon 22 01 19:59
Natalya Shumitskaya  Sergey 'kvach' Nikitin 22 01 20:03
Natalya Shumitskaya  Kostya Miskevich ? 22 01 20:33
Andrew Dolgov  Ales' Gelogaev/Kurt py 23 01 01:15
klm  All H: H 23 01 07:41
klm  All H: py 23 01 07:51
klm  All H: py 23 01 07:51
Vadim Avdunin  Andrew Dolgov py 22 01 22:50
Andrew Dolgov  Kostya Miskevich ? 23 01 08:13
Slava Gudov  Alex Sergeantoff 23 01 12:29
Slava Gudov  Alex Galizkikh 23 01 12:37
Konstantin_G_Ananich  Slava Gudov 23 01 16:09
Oleg Bolotov  Natalya Shumitskaya Necronomicon 23 01 13:24
Sergey Krassikov  Semen Druy Re: 100 23 01 13:58
Sergey Krassikov  all 100 () 23 01 14:04
Sergey Krassikov  All 100 () 23 01 14:00
Andrey Asmetkin  Eugene Moskvitin ? 22 01 18:22
Andrey Asmetkin  Gregory Leonov H.L. Oldie 22 01 18:25
Andrey Asmetkin  Gregory Leonov 22 01 18:27
Andrey Asmetkin  Oleg Bolotov py 22 01 18:28
Andrey Asmetkin  Gregory Leonov y p? 22 01 18:30
Andrey Asmetkin  Kostya Miskevich ? 23 01 00:10
Andrey Asmetkin  Alexander Von Wolf ru.conan.the.barbarian 23 01 00:15
Andrey Asmetkin  Vadim Avdunin DragonLance - p 23 01 10:24
Andrey Asmetkin  Inna Ostanovskaya y p? 23 01 10:57
Andrey Asmetkin  Andrey Mashkov H 23 01 11:06
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin 23 01 11:09
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin ... H???? 23 01 11:10
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin y p? 23 01 11:14
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin ? 23 01 11:16
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin H 23 01 11:18
Andrey Asmetkin  Slava Belyaev ... H???? 23 01 11:20
Andrey Asmetkin  Kostya Miskevich ? 23 01 11:21
Andrey Asmetkin  Alexandr "loki" Kovaleff py 23 01 11:22
Andrey Asmetkin  Irish Shebarshin H: py 23 01 12:10
Andrey Asmetkin  Gregory Leonov 23 01 12:48
Andrey Asmetkin  Vadim Avdunin DragonLance - p 23 01 12:53
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 23 01 10:43
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 23 01 16:26
Alex Galizkikh  Slava Gudov 23 01 16:30
Alex Galizkikh  All - 23 01 16:40
"Ales'  Alexey Shaposhnikov Re: py
"Ales'  Sergey 'kvach' Nikitin Re: py
"Ales'  Andrew Dolgov py
Andrey Asmetkin  Alex Sergeantoff 23 01 15:20
Andrey Asmetkin  Natalya Shumitskaya 23 01 15:33
Andrey Asmetkin  Natalya Shumitskaya ? 23 01 15:35
Andrey Asmetkin  Andrew Dolgov ? 23 01 15:38
Andrey Asmetkin  Slava Gudov 23 01 15:40
"Ales'  Oleg Pol py
Denis 'Root' Kornilov  All Re: !:) 23 01 16:09
Denis 'Root' Kornilov  All Re: 23 01 16:09
Denis 'Root' Kornilov  All Re: 23 01 16:09
Denis 'Root' Kornilov  All Re: y p? 23 01 16:09
"Ales'  Alex Galizkikh Re: py
"Ales'  Alex Galizkikh Re: py
Vladimir Zyryanov  Alex Galizkikh Re: py 23 01 16:24
Ilia Prutov  All Re: p (was: py) 23 01 17:10
Alex Galizkikh  Vladimir Zyryanov Re: py 23 01 20:09
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 23 01 20:11
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 23 01 20:14
Alex Galizkikh  Ilia Prutov Re: p (was: py) 23 01 20:23
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 23 01 20:25
Yuri Burger  All BL 1/16 20 01 19:37
Yuri Burger  All BL 2/16 20 01 19:38
Yuri Burger  All BL 3/16 20 01 19:38
Yuri Burger  All BL 4/16 20 01 19:38
Yuri Burger  All BL 5/16 20 01 19:38
Yuri Burger  All BL 6/16 20 01 19:39
Yuri Burger  All BL 7/16 20 01 19:39
Yuri Burger  All BL 8/16 20 01 19:39
Yuri Burger  All BL 9/16 20 01 19:40
Yuri Burger  All BL 10/16 20 01 19:40
Yuri Burger  All BL 11/16 20 01 19:40
Yuri Burger  All BL 12/16 20 01 19:40
Yuri Burger  All BL 13/16 20 01 19:40
Yuri Burger  All BL 14/16 20 01 19:40
Yuri Burger  All BL 15/16 20 01 19:41
Yuri Burger  All BL 16/16 20 01 19:41
Andrey Asmetkin  Ales' Gelogaev/Kurt py 23 01 21:46
Andrey Asmetkin  Alex Galizkikh py 23 01 21:59
Vovchik Baginov  Alex Galizkikh 23 01 23:33
Anatoly Popov  Victor Horbunkoff Re: ? 21 01 13:06
Anatoly Popov  Vladimir Zyryanov Re^2: 21 01 13:17
Anatoly Popov  Denis \"Root\\" Kornilov Re^2: ? 21 01 13:19
Anatoly Popov  Kostya Miskevich Re: ? 21 01 13:20
Anatoly Popov  Andrey Asmetkin Re: ? 21 01 13:22
Anatoly Popov  All yp - 21 01 13:31
Kostya Miskevich  Natalya Shumitskaya ? 23 01 19:54
Kostya Miskevich  Andrew Dolgov ? 23 01 19:59
Kostya Miskevich  Andrey Asmetkin ? 23 01 20:01
Kostya Miskevich  Andrey Asmetkin ? 23 01 20:03
Oscar Sacaev  Andrey Asmetkin H.L. Oldie 23 01 23:50
Gregory Leonov  Denis Lianda y p? 23 01 14:56
Alexey Bobykin  All 23 01 08:39
Gregory Leonov  Andrey Asmetkin H.L. Oldie 24 01 00:59
Gregory Leonov  Andrey Asmetkin 24 01 01:02
Gregory Leonov  Andrey Asmetkin y p? 24 01 01:05
Gregory Leonov  Andrey Asmetkin H 24 01 01:09
Gregory Leonov  Andrey Asmetkin 24 01 01:11
Sergey Kotin  Eugeny Chernicoff .pp 23 01 23:04
Andrey Mashkov  Gregory Leonov H 23 01 22:33
Serge Yourchenko  Ales' Gelogaev/Kurt py: p! 20 01 00:35
Serge Yourchenko  Oleg Bolotov Necronomicon 24 01 01:29
Serge Yourchenko  Vadim Avdunin DragonLance - p 24 01 01:37
Kostya Miskevich  Anatoly Popov ? 24 01 02:54
Oleg Bolotov  Andrey Asmetkin py 24 01 01:31
Alex Galizkikh  Anatoly Popov yp - 24 01 07:50
Alex Galizkikh  Alexey Bobykin 24 01 07:52
Alexey Taratinsky  Gregory Leonov y p? 22 01 13:30
Alexey Taratinsky  Pheskov Kuzma py 22 01 14:11
Alexey Taratinsky  Pheskov Kuzma py: p! 22 01 14:16
Alexey Taratinsky  Anton Telitsyn py 22 01 15:26
Alexey Taratinsky  Pheskov Kuzma py 22 01 15:03
Vadim Avdunin  Andrey Asmetkin DragonLance - p 24 01 07:35
Vadim Avdunin  Andrey Asmetkin DragonLance - p 24 01 07:36
Vadim Avdunin  Alex Galizkikh py 24 01 07:44
Downy Cat  Anatoly Popov Re: yp - 24 01 09:59
Oleg Bolotov  Serge Yourchenko Necronomicon 24 01 10:11
Konstantin Boyandin  Gregory Leonov H.L. Oldie 24 01 10:27
Alexander Gromov  Slava Gudov 23 01 14:00
Alexey Shaposhnikov  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 24 01 14:28
Alexey Shaposhnikov  Ilia Prutov ? 24 01 14:49
"Ales'  Alex Galizkikh Re: py
"Ales'  Alex Galizkikh ..
"Ales'  Alex Galizkikh Re: py
"Ales'  Andrey Asmetkin py
"Ales'  Serge Yourchenko py: p!
"Ales'  Alexey Shaposhnikov - .
Alex Galizkikh  Alexey Taratinsky py 24 01 16:50
Alex Galizkikh  Alexey Taratinsky py 24 01 16:55
Alex Galizkikh  Vadim Avdunin py 24 01 17:03
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 24 01 17:14
Evgeny Toktaev  Sergey 'kvach' Nikitin 24 01 01:19
Evgeny Toktaev  Igor Bogdanov 24 01 01:04
Vova Kravets  Eugene Pervushin 24 01 08:58
"Ales'  Alex Galizkikh H, .
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt .. 24 01 20:03
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 24 01 20:31
Vovchik Baginov  Gregory Leonov 24 01 12:41
Vovchik Baginov  Sergey 'kvach' Nikitin 24 01 12:44
Andrew Dolgov  Alex Galizkikh py 24 01 17:41
Igor Wihanski  Andrey Asmetkin ... H???? 24 01 10:32
Alexey Shaposhnikov  Ales' Gelogaev/Kurt Re: - . 24 01 21:59
Alexey Shaposhnikov  Ales' Gelogaev/Kurt .. 24 01 22:07
Alex Galizkikh  Andrew Dolgov py 24 01 22:37
Alex Galizkikh  Vovchik Baginov 24 01 22:39
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt H, . 24 01 22:40
Pheskov Kuzma  Alex Galizkikh - 24 01 18:17
Pheskov Kuzma  Alexey Taratinsky py 24 01 21:50
Pheskov Kuzma  Alexey Taratinsky py: p! 24 01 22:22
Pheskov Kuzma  Alexey Taratinsky py 24 01 22:12
Pheskov Kuzma  Alexey Taratinsky py 24 01 22:26
Ilia Prutov  All Re: ? 24 01 21:29
Denis Lianda  Andrew Dolgov 22 01 22:27
Denis Lianda  Andrew Dolgov (: ) 22 01 22:35
Denis Lianda  Andrew Dolgov 22 01 22:46
Denis Lianda  Andrey Asmetkin DragonLance - p 22 01 23:30
Denis Lianda  Andrey Asmetkin 22 01 23:31
Denis Lianda  Andrey Asmetkin H: py 22 01 23:32
Denis Lianda   , 22 01 23:40
Denis Lianda  Kostya Miskevich p 23 01 11:17
Denis Lianda  Pheskov Kuzma py 23 01 11:23
Denis Lianda  Vladimir Ponomaryov p 23 01 11:34
Kostya Miskevich  Denis Lianda p 24 01 19:42
Alexandr "Loki" Kovaleff  All ... 24 01 21:53
Alexander von Wolf  Andrey Asmetkin ru.conan.the.barbarian 24 01 00:51
Semen Druy  Sergey Krassikov p 100 24 01 21:28
Oleg Bolotov  Alexander Gromov 24 01 23:18
Oleg Bolotov  Alexey Shaposhnikov py 24 01 23:19
Oleg Bolotov  Alex Galizkikh .. 24 01 23:32
Andrey Asmetkin  Kostya Miskevich ? 24 01 22:37
Andrey Asmetkin  Kostya Miskevich ? 24 01 22:38
Andrey Asmetkin  Anatoly Popov ? 24 01 22:49
Andrey Asmetkin  Oscar Sacaev H.L. Oldie 24 01 22:50
Andrey Asmetkin  Gregory Leonov H.L. Oldie 24 01 22:51
Andrey Asmetkin  Gregory Leonov 24 01 22:53
Andrey Asmetkin  Gregory Leonov y p? 24 01 22:54
Andrey Asmetkin  Gregory Leonov H 24 01 22:56
Andrey Asmetkin  Gregory Leonov 24 01 22:58
Andrey Asmetkin  Oleg Bolotov py 24 01 23:24
Andrey Asmetkin  Vadim Avdunin DragonLance - p 24 01 23:27
Andrey Asmetkin  Vadim Avdunin DragonLance - p 24 01 23:33
Andrey Asmetkin  Ales' Gelogaev/Kurt py 24 01 23:41
Andrey Asmetkin  Igor Wihanski ... H???? 25 01 00:04
Andrey Asmetkin  Denis Lianda 25 01 01:06
Andrey Asmetkin  Denis Lianda H: py 25 01 01:07
Gregory Leonov  Andrey Mashkov H 25 01 01:24
Gregory Leonov  Alexey Taratinsky y p? 25 01 01:28
Gregory Leonov  Konstantin Boyandin H.L. Oldie 25 01 01:34
Gregory Leonov  Vovchik Baginov 25 01 01:45
Sergey 'kvach' Nikitin  Denis Lianda Re: 24 01 19:19
Sergey 'kvach' Nikitin  Uriy Kirillov -=- 24 01 20:34
Sergey 'kvach' Nikitin  IriSh ShebarShin Re: 24 01 19:28
Sergey 'kvach' Nikitin  IriSh ShebarShin ? 24 01 20:39
Sergey 'kvach' Nikitin  Ilia Prutov Re: py 24 01 19:35
Sergey 'kvach' Nikitin  Vladimir Lastovka Re: .pp 24 01 19:47
Sergey 'kvach' Nikitin  Andrey Asmetkin Re: H.L. Oldie 24 01 19:50
Sergey 'kvach' Nikitin  Andrey Asmetkin 24 01 19:56
Sergey 'kvach' Nikitin  Natalya Shumitskaya Re: 24 01 19:57
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: 24 01 19:58
Sergey 'kvach' Nikitin  Vovezz Re: H 24 01 20:00
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: 24 01 20:03
Sergey 'kvach' Nikitin  Andrey Asmetkin Re: 24 01 20:06
Sergey 'kvach' Nikitin  Andrey Asmetkin Re: H 24 01 20:09
Sergey 'kvach' Nikitin  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py 24 01 20:15
Sergey 'kvach' Nikitin  Denis 'Root' Kornilov Re: !:) 24 01 20:16
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: 24 01 20:36
Vadim Avdunin  Serge Yourchenko DragonLance - p 24 01 23:34
Kostya Miskevich  Pheskov Kuzma py 25 01 02:14
Oleg Bolotov  Alex Galizkikh py 25 01 02:48
Oleg Bolotov  Denis Lianda py 25 01 03:01
Vovezz  Sergey 'kvach' Nikitin H 25 01 04:40
Alexey Taratinsky  Alexey Shaposhnikov py 24 01 12:50
Alexey Taratinsky  klm H: py 24 01 13:04
Alexey Taratinsky  Ilia Prutov 24 01 13:12
Alexey Taratinsky  Alex Galizkikh . . 24 01 13:29
Alexey Taratinsky  Alex Galizkikh py 24 01 13:40
Alexey Taratinsky  Andrey Asmetkin 24 01 14:00
Andrew Dolgov  Alex Galizkikh py 25 01 06:51
Andrew Dolgov  Denis Lianda 25 01 06:54
Andrew Dolgov  Denis Lianda p 25 01 06:57
Andrew Dolgov  Denis Lianda py 25 01 06:58
Konstantin Boyandin  Gregory Leonov 25 01 10:17
Alex Galizkikh  Denis Lianda DragonLance - p 25 01 11:43
Alex Galizkikh  Oleg Bolotov .. 25 01 11:48
Alex Galizkikh  Gregory Leonov 25 01 11:51
Alex Galizkikh  Sergey 'kvach' Nikitin ? 25 01 11:53
Alex Galizkikh  Oleg Bolotov py 25 01 11:57
Alex Galizkikh  Alexey Taratinsky py 25 01 12:02
Ilia Prutov  All Re: 25 01 10:38
Ilia Prutov  All Re: . 25 01 10:38
Alex Galizkikh  Andrew Dolgov py 25 01 12:23
Aleksandr Vinogradov  Alex Galizkikh py 23 01 23:43
Aleksandr Vinogradov  Alex Galizkikh . . 25 01 00:55
Aleksandr Vinogradov  Andrey Asmetkin py 25 01 01:06
Aleksandr Vinogradov  Alex Galizkikh p (was: py) 25 01 01:10
Victor Sudakov  Gregory Leonov Re: y p? 25 01 13:06
Andrew Dolgov  Alex Galizkikh py 25 01 12:57
Dmitriy Balashov  Inna Ostanovskaya ? 25 01 15:03
Oleg Bolotov  Alex Galizkikh py 25 01 14:48
Dmitriy Balashov  Andrew Dolgov y 25 01 15:31
Dmitriy Balashov  Sergey 'kvach' Nikitin p 25 01 15:34
Dmitriy Balashov  Tanya Zagrebelnaya . 25 01 15:38
Dmitriy Balashov  Andrey Mashkov 25 01 15:39
Dmitriy Balashov  Yaroslav Demidyuk vs AD&D 25 01 15:50
Dmitriy Balashov  Eugeny Semeyko y 25 01 15:55
Dmitriy Balashov  Evgeny Vashkevich EvilOverLord FAQ 1/4 25 01 15:55
Andrey Mashkov  Gregory Leonov H 25 01 15:00
Alex Galizkikh  Oleg Bolotov py 25 01 19:00
Alex Galizkikh  Aleksandr Vinogradov . . 25 01 19:10
Alex Galizkikh  Aleksandr Vinogradov p (was: py) 25 01 19:09
Vovchik Baginov  Alex Galizkikh 25 01 10:23
Evgeny Toktaev  Oleg Bolotov .. 25 01 18:31
Dmitriy Balashov  Alexandr "Loki" Kovaleff ... 25 01 19:25
Dmitriy Balashov  Downy Cat yp - 25 01 19:31
Vadim Avdunin  Andrey Asmetkin DragonLance - p 25 01 08:37
Vadim Avdunin  Alex Galizkikh py 25 01 08:47
Alexey Shaposhnikov  Ilia Prutov Re: ? 25 01 19:03
Vovchik Baginov  Gregory Leonov 25 01 22:33
Vovchik Baginov  Alex Galizkikh 25 01 22:36
Andrew Dolgov  Dmitriy Balashov y 25 01 19:24
Alex Galizkikh  Vadim Avdunin py 26 01 00:37
Alex Galizkikh  Alexey Shaposhnikov Re: ? 26 01 00:39
Alex Galizkikh  Vovchik Baginov 26 01 00:44
Alex Galizkikh  Vovchik Baginov 26 01 00:46
Eugene Pervushin  Vova Kravets Re: 26 00 13:41
Comoderator of RU.FANTASY  All make love, not war 25 01 20:25
Oscar Sacaev  Andrey Asmetkin py 25 01 23:16
Comoderator of RU.FANTASY  Andrey Asmetkin moderatorial [*]: 25 01 23:19
Comoderator of RU.FANTASY  Dmitriy Balashov moderatorial [*]: ? 25 01 23:31
Andrey Asmetkin  Alexander Von Wolf ru.conan.the.barbarian 25 01 23:46
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin 25 01 23:49
Yuriy Kaminskiy  All - " " (#8)? 19 01 20:26
Alexander Kopyl  Alex Galizkikh Re^2: py 25 01 10:59
Alexander Kopyl  Alex Galizkikh Re: , . 25 01 11:15
Alexander Kopyl  Victor Horbunkoff Re: H: py 25 01 11:27
Alexander Kopyl  Alex Galizkikh Re: py 25 01 11:52
Alexander Kopyl  Andrey Asmetkin Re: y p? 25 01 12:26
Alexander Kopyl  Ales' Gelogaev/Kurt Re: py: p! 25 01 12:43
Alexander Kopyl  All Hi All 25 01 12:44
Alexander Kopyl  Ales' Gelogaev/Kurt Re^2: py 25 01 12:51
Alexander Kopyl  Andrey Asmetkin Re: y p? 25 01 19:42
Alexander Kopyl  Andrey Asmetkin Re: DragonLance - p 26 01 00:15
Alexander Kopyl  Evgeny Toktaev Re: .. 26 01 00:22
Alexander Kopyl  Sergey 'kvach' Nikitin Re^2: 26 01 00:28
Alexander Kopyl  Ilia Prutov Re^2: 26 01 00:47
Alexander Kopyl  Dmitriy Balashov Re: ? 26 01 00:54
Alexander Kopyl  Vadim Avdunin Re: py 26 01 01:00
Gregory Leonov  Andrey Asmetkin H.L. Oldie 26 01 01:59
Alexey Taratinsky  Alex Galizkikh py 25 01 15:54
Alexey Taratinsky  Alex Galizkikh py 25 01 16:07
Alexey Taratinsky  Alex Galizkikh py 25 01 16:14
Alexey Taratinsky  Alex Galizkikh .. 25 01 16:23
Alexey Taratinsky  Alex Galizkikh py 25 01 16:37
Alexey Taratinsky  Alex Galizkikh H, . 25 01 16:46
Alexey Taratinsky  Pheskov Kuzma py 25 01 16:49
Alexey Taratinsky  Pheskov Kuzma py: p! 25 01 16:59
Alexey Taratinsky  Pheskov Kuzma py 25 01 17:31
Alexey Taratinsky  Pheskov Kuzma py 25 01 18:00
Alexey Taratinsky  Denis Lianda py 25 01 17:58
Andrey Asmetkin  Vadim Avdunin DragonLance - p 26 01 03:21
Andrey Asmetkin  Aleksandr Vinogradov py 26 01 03:26
Andrey Asmetkin  Alexey Taratinsky 26 01 03:35
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin H 26 01 03:55
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin 26 01 03:56
Andrey Asmetkin  Sergey 'kvach' Nikitin H.L. Oldie 26 01 03:58
Vadim Avdunin  Alex Galizkikh py 25 01 22:42
Vadim Avdunin  Alex Galizkikh H, . 25 01 22:51
Andrey Asmetkin  Oscar Sacaev py 26 01 04:26
Andrey Asmetkin  Alexander Kopyl y p? 26 01 04:28
Andrey Asmetkin  Alexander Kopyl DragonLance - p 26 01 04:29
Andrey Asmetkin  Gregory Leonov H.L. Oldie 26 01 04:30
Alexander von Wolf  Andrey Asmetkin ru.conan.the.barbarian 26 01 04:49
Alexey Shaposhnikov  Alexander Kopyl Re: Re^2: py 26 01 07:10
Alexey Shaposhnikov  Alexander Kopyl Re: py 26 01 07:13
Vadim Yagodkin  Alexey Taratinsky py 26 01 12:00
Andrew Dolgov  Dmitriy Balashov vs AD&D 26 01 07:24
Andrew Dolgov  Alexey Taratinsky py 26 01 07:28
Natalya Shumitskaya  Oleg Bolotov Necronomicon 25 01 07:26
Natalya Shumitskaya  Andrey Asmetkin ? 25 01 07:32
Alex Galizkikh  Oscar Sacaev py 26 01 10:51
Alex Galizkikh  Yuriy Kaminskiy - " " (#8)? 26 01 10:53
Alex Galizkikh  Alexander Kopyl Re: , . 26 01 10:57
Alex Galizkikh  Alexander Kopyl Re: py 26 01 10:58
Alex Galizkikh  Alexey Taratinsky py 26 01 11:04
Alex Galizkikh  Alexey Taratinsky py 26 01 11:14
Alex Galizkikh  Alexey Taratinsky .. 26 01 11:25
Alex Galizkikh  Alexey Taratinsky py 26 01 11:26
Alex Galizkikh  Alexey Taratinsky H, . 26 01 11:29
Alex Galizkikh  Alexey Taratinsky py: p! 26 01 11:33
Alex Galizkikh  Vadim Avdunin py 26 01 11:44
Alex Galizkikh  Vadim Avdunin H, . 26 01 11:45
Alex Galizkikh  Alexey Shaposhnikov Re: Re^2: py 26 01 11:47
"Ales'  Alex Galizkikh ..
"Ales'  Alex Galizkikh .
"Ales'  Alexey Shaposhnikov Re: - .
"Ales'  Alexey Shaposhnikov ..
"Ales'  Alex Galizkikh H, .
"Ales'  Andrey Asmetkin py
"Ales'  Sergey 'kvach' Nikitin Re: py
"Ales'  Alexander Kopyl Re: py: p!
"Ales'  Alexander Kopyl Re^2: py
Alexey Shaposhnikov  Ales' Gelogaev/Kurt Re: 26 01 19:27
Alexey Shaposhnikov  Ales' Gelogaev/Kurt Re: - . 26 01 19:28
Yury Tapilin  All Monsters 26 01 18:27
Vovchik Baginov  Alex Galizkikh 26 01 11:00
Vovchik Baginov  Alex Galizkikh 26 01 11:05
Andrey Asmetkin  Alexander Von Wolf ru.conan.the.barbarian 26 01 17:34
Andrey Asmetkin  Natalya Shumitskaya ? 26 01 17:35
Andrey Asmetkin  Ales' Gelogaev/Kurt py 26 01 18:22
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt .. 26 01 21:33
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt Re: - . 26 01 22:22
Alex Galizkikh  Ales' Gelogaev/Kurt H, . 26 01 22:25

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001