> | | | | | |

RU.SF.NEWS

: , , , ,

 

          
Anton Pervushin  Aleksey Swiridov , ! 01 98 14:51
Anton Pervushin  Vladislav Zarya -98: 01 98 15:21
Oleg Kolesnikoff  Swiatoslaw Loginov - 2 04 98 00:21
Andrei Chertkov  All Re: -98: 04 98 01:55
Ingwar Holgerson  Pasha Bizhan :) 01 98 08:49
Alex Medvedev  Anton Pervushin Re: , ! 04 98 12:27
Dennis Shleev  Tupkalo Andrew p 29 98 23:39
Dennis Shleev  All "" 29 98 23:54
Nickolay Bolshackov  All ... 04 98 22:38
Maxim Chujashkin  Kirill Frolov :) 04 98 18:40
Pavel Viaznikov  Dmitriy Vatolin . 2/2 03 98 22:39
Pavel Viaznikov  Nikita V. Belenki , ... 03 98 23:06
Pavel Viaznikov  Dmitry Casperovitch ??? 03 98 23:29
Alexander Gromov  Oleg Kolesnikoff - 2 04 98 11:03
Slava Shulpin  Dennis Shleev Re: 05 98 02:10
Boris CDuke  Vladimir Bannikov , - 04 98 00:00
Anton Pervushin  Alex Medvedev , ! 04 98 23:43
Anton Pervushin  Andrei Chertkov -98: 04 98 23:45
Dmitry Yakimovitch  akg ??? 04 98 13:39
Constantin Bogdanov  Dmitry Yakimovitch ??? 06 98 10:10
Boris "Hexer" Ivanov  Pavel Viaznikov p??? 06 98 20:43
Dennis Shleev  Slava Shulpin p 05 98 20:18
Alex Mustakis  Vladimir Bannikov , - 06 98 11:21
Ivan Kovalef  Alexander Gromov - 2 05 98 20:20
Ruslan Krasnikov  Maxim Chujashkin RE: :) 06 98 20:54
akg  All Re: , ! 07 98 10:12
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 7/98 (22) 06 98 19:06
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 8/98 (23) 06 98 19:09
Boris Ivanov  All RARA AVIS 07 98 21:11
Alex Medvedev  Anton Pervushin Re: , ! 06 98 20:03
Michael Ilyin  Dmitriy Gromov OLDNEWS N 8/98 (23) 07 98 18:57
Michael Ilyin  Dmitriy Gromov OLDNEWS N 7/98 (22) 07 98 19:01
Maxim Chujashkin  Ruslan Krasnikov :) 07 98 23:17
Timur Akhmetov  Alexander Zeveke ... 12 97 11:07
Swiatoslaw Loginov  Pavel Viaznikov ??? 08 98 02:10
Alexander Fadeev  Vladimir Borisov 01 98 21:34
Alexander Fadeev  Alexander Pulver ??? 01 98 22:17
Constantin Bogdanov  Dmitriy Gromov OLDNEWS N 7/98 (22) 08 98 14:29
Boris Tolstikov  Maxim Chujashkin :) 08 98 16:43
Andrew Kasantsev  Alexander Fadeev 09 98 08:32
Maxim Chujashkin  Boris Tolstikov :) 08 98 23:42
Paul Poloskov  Vladimir Petko p p 03 98 18:51
Moderator of RU.SF.NEWS  All RU.SF.NEWS 21 98 23:30
Moderator of RU.SF.NEWS  All RU.SF.NEWS 28 98 23:30
Moderator of RU.SF.NEWS  All RU.SF.NEWS 05 98 23:30
Vladimir Ivanov  Alexander Fadeev 08 98 23:39
Vladimir Borisov  Anatoly R. Tjutereff ??? 01 98 06:32
Vladimir Borisov  All p : 1988 1/4 02 98 06:35
Vladimir Borisov  All p : 1988 2/4 02 98 06:35
Vladimir Borisov  All p : 1988 3/4 02 98 06:36
Vladimir Borisov  All p : 1988 4/4 02 98 06:36
Vladimir Borisov  All p : 03 98 04:36
Vladimir Bannikov  Mikhail Zislis pp 08 98 20:53
Alexander Gromov  Ivan Kovalef - 2 08 98 09:53
Vlad Choporov  All y py 09 98 23:32
Ivan Kovalef  Swiatoslaw Loginov ??? 09 98 06:09
Mikhail Zislis  Vladimir Bannikov pp 10 98 00:00
Mikhail Zislis  All New Echo -- RU.FANTASY.ALT 10 98 02:25
Nick Kolyadko  Vladimir Bannikov pp 10 98 12:27
Dmitriy Gromov  Michael Ilyin OLDNEWS N 7/98 (22) 09 98 04:18
Ruslan Krasnikov  Maxim Chujashkin RE: :) 09 98 21:31
Ed Aleksandrov  Swiatoslaw Loginov ??? 09 98 03:29
Yury Kostenko  Swiatoslaw Loginov ??? 11 98 02:02
Dmitry Groshev  All . " " 09 98 23:03
Dmitriy Vatolin  All ! 11 98 21:44
Maxim Chujashkin  Ruslan Krasnikov :) 11 98 13:01
Anatoly R. Tjutereff  Alexander Gromov - 2 12 98 03:44
Ivan Kovalef  Alexander Gromov - 2 12 98 05:05
Igor Zagumennov  Boris Tolstikov :) 11 98 11:55
Slava Shulpin  Ivan Kovalef Re: - 2 12 98 23:49
Evgeny Novitsky  Igor Zagumennov :) 13 98 12:54
Farit Akhmedjanov  Igor Zagumennov :) 13 98 12:33
akg  All Re: ??? 13 98 13:03
akg  All Re: pp 13 98 13:07
Alexander Fadeev  Swiatoslaw Loginov ??? 09 98 01:15
Nickolay Bolshackov  Ed Aleksandrov ??? 12 98 00:39
Serg Kalabuhin  Swiatoslaw Loginov ??? 07 98 06:47
Serg Kalabuhin  Anton Pervushin 07 98 07:02
Serg Kalabuhin  All " p" 07 98 07:15
Serg Kalabuhin  All 07 98 07:17
Serg Kalabuhin  All . "" 07 98 07:19
Boris "Hexer" Ivanov  Serg Kalabuhin . "" 13 98 17:54
Maxim Chujashkin  Evgeny Novitsky :) 13 98 23:43
Alexander Gromov  Ivan Kovalef - 2 13 98 20:53
Alexander Gromov  Anatoly R. Tjutereff - 2 13 98 21:01
Pavel Viaznikov  Swiatoslaw Loginov ??? 13 98 07:41
Pavel Viaznikov  Maxim Chujashkin :) 13 98 07:43
Pavel Viaznikov  Ed Aleksandrov ??? 13 98 07:49
Pavel Viaznikov  Ivan Kovalef ??? 13 98 07:50
Pavel Viaznikov  Maxim Chujashkin :) 13 98 07:52
Vladimir Bannikov  Mikhail Zislis pp 11 98 15:15
Vladimir Bannikov  Nick Kolyadko pp 13 98 12:25
Vladimir Borisov  Alexander Gromov pp-98 2/2 12 98 06:16
Vladimir Borisov  Pavel Viaznikov p 12 98 06:30
Wladimir Feldman  All Re: . " " 14 98 16:35
Oleg Bakiev  Serg Kalabuhin ??? 14 98 16:18
Oleg Bakiev  Pavel Viaznikov ??? 14 98 16:21
Alexander Fadeev  Andrew Kasantsev ( - "") 12 98 22:01
Alexander Fadeev  Vladimir Ivanov ( - "") 12 98 21:48
Konstantin Grishin  Pavel Viaznikov ??? 14 98 18:17
Sergey Krasnov  Swiatoslaw Loginov ??? 14 98 15:05
Vladimir Bannikov  Vladimir Borisov p 14 98 21:03
Alexander Pulver  Pavel Viaznikov ??? 14 98 14:42
Ruslan Krasnikov  Maxim Chujashkin RE: :) 14 98 19:06
Maxim Chujashkin  Pavel Viaznikov :) 14 98 23:19
Maxim Chujashkin  Pavel Viaznikov :) 14 98 23:24
Mikhail Zislis  All [1/2] 14 98 13:34
Mikhail Zislis  All [2/2] 14 98 13:35
Mikhail Zislis  Vladimir Bannikov pp 15 98 00:00
Evgeny Novitsky  Maxim Chujashkin :) 15 98 08:50
Evgeny Novitsky  Oleg Bakiev p??? 15 98 08:55
Alexander Zavalishin  All Re: . " " 15 98 10:06
Anton Pervushin  Serg Kalabuhin 14 98 01:34
Anton Pervushin  Alex Medvedev , ! 14 98 02:05
Andrzej Novosiolov  All Re: . " " 16 98 13:31
Nikita V. Belenki  Maxim Chujashkin :) 16 98 14:59
Alexander Zavalishin  All Re: . " " 16 98 16:55
root  All test,sorry 16 98 11:35
RHS Linux User  All test2 16 98 11:47
staryk Newsrobot  All test2.... 16 98 12:06
Dmitry Shevchenko  Andrzej Novosiolov Re: .y " " 16 98 10:57
Andrzej Novosiolov  All Re: .y " " 16 98 20:05
staryk Newsrobot  All Re: . " " 16 98 16:16
Constantin Bogdanov  Anton Pervushin 16 98 19:23
Alexander Ivanov  All 8-( 16 98 14:10
staryk Newsrobot  All Re: .y " " 16 98 19:39
Serge Avrov  Andrzej Novosiolov . " " 16 98 21:05
Ruslan Krasnikov  Pavel Viaznikov :) 15 98 19:39
Maxim Chujashkin  Nikita V Belenki :) 16 98 23:56
Yar Mayev  Maxim Chujashkin Re: 8-( 16 98 16:14
Evgeny Novitsky  Maxim Chujashkin :) 17 98 08:29
Dmitry Baykalov  Alexander Pulver ??? 16 98 11:34
Nickolay Bolshackov  Sergey Krasnov ??? 16 98 00:06
Swiatoslaw Loginov  Alexander Fadeev ??? 16 98 10:53
Boris "Hexer" Ivanov  Ruslan Krasnikov :) 17 98 15:54
Dmitry Groshev  Andrzej Novosiolov Re: . " " 17 98 13:30
Nickolay Bolshackov  Nick Kolyadko :) 17 98 08:20
Vladislav Zarya  Boris "Hexer" Ivanov y 12 98 03:31
Vladislav Zarya  Alexey Nastoyashtchy -98: 12 98 03:31
Vladislav Zarya  Dmitry Yakimovitch 12 98 03:31
Oleg K.Babkov  Alex Mustakis ! - ? 18 98 20:03
Natalia Alekhina  Vladislav Zarya y 19 98 02:22
Vitaliy Dmitrienko  All H 17 98 22:05
Roman E Carpoff  Gorlum 19 98 17:49
Nickolay Bolshackov  Dmitry Groshev . " " 18 98 23:13
Ljuba Fedorova  Nikita V. Belenki :) 20 98 05:27
Pavel Viaznikov  Maxim Chujashkin :) 17 98 01:09
Pavel Viaznikov  All 17 98 20:07
Alex Medvedev  akg Re: 16 98 15:25
Michael Voronin  All 18 98 16:33
akg  All Re: 20 98 16:08
Dmitry Groshev  Alexander Zavalishin Re: . " " 18 98 14:38
Alexander Zavalishin  All Re: . " " 20 98 19:34
Andrzej Novosiolov  All Re: . " " 20 98 20:01
Alexander Zavalishin  All Re: . " " 20 98 21:15
Constantin Bogdanov  akg 20 98 19:06
staryk Newsrobot  All Re: . " " 20 98 20:17
Ruslan Krasnikov  Maxim Chujashkin RE: :) 19 98 10:25
Mikhail Zislis  All New echo -- RU.FANTASY.ALT 20 98 12:49
Anton Pervushin  All "" 21 98 00:26
Aleksey Swiridov  Dmitry Baykalov ??? 20 98 21:45
Alexander Pulver  Vladimir Bannikov ??? 17 98 01:16
Andrzej Novosiolov  All Re: . " " 21 98 13:28
Oleg Bakiev  Anton Pervushin "" 21 98 09:49
Dmitry Groshev  Nickolay Bolshackov . " " 21 98 01:18
Andrzej Novosiolov  All Re: . " " 21 98 16:36
Vladimir Bannikov  Alexander Pulver ??? 21 98 18:26
Alexander Zavalishin  All Re: . " " 21 98 20:13
Constantine Vetlov  Constantin Bogdanov 21 98 11:49
Constantin Bogdanov  Constantine Vetlov 22 98 00:36
Nickolay Bolshackov  Oleg Bakiev "" 22 98 00:08
Anton Pervushin  Oleg Bakiev "" 22 98 00:05
Eugene Filippov  Vladimir Ivanov Re: 21 98 11:57
Eugene Filippov  Natalia Alekhina Re: y 21 98 12:10
Kirill Tretyak  Maxim Chujashkin :) 21 98 08:32
Boxa Vasilyev  Dmitry Baykalov Re: ??? 21 98 22:19
Alexey Gerasimovich  Alexander Zavalishin . " " 21 98 11:25
Dmitry Shevchenko  Andrzej Novosiolov Re: .y " " 22 98 00:09
Moderator of RU.SF.NEWS  All RU.SF.NEWS 12 98 23:30
Moderator of RU.SF.NEWS  All RU.SF.NEWS 19 98 23:30
Andrzej Novosiolov  All Re: .y " " 22 98 11:48
Dmitry Groshev  Alexander Zavalishin Re: . " " 21 98 23:41
Alexander Zavalishin  All Re: . " " 22 98 18:41
Greg Jarikov  All - 17.07.98. 17 98 21:53
 
Serg Kalabuhin  Evgeny Novitsky :) 21 98 23:29
Nickolay Bolshackov  Dmitry Groshev . " " 22 98 22:45
Maxim Zotov  Nickolay Bolshackov Re: . " " 23 98 01:03
Maxim Chujashkin  Kirill Tretyak :) 22 98 23:17
Wladimir Feldman  All Re: :) 23 98 11:39
Evgeny Novitsky  Serg Kalabuhin :) 23 98 15:38
Alexander Pulver  Dmitry Baykalov ??? 21 98 08:06
Alexander Pulver  Nickolay Bolshackov ??? 21 98 08:07
Constantin Bogdanov  Maxim Chujashkin :) 23 98 11:23
Vladimir Bannikov  Serg Kalabuhin H p 23 98 18:40
Maxim Chujashkin  Wladimir Feldman :) 23 98 22:52
Maxim Chujashkin  Constantin Bogdanov :) 23 98 22:55
akg  All Re: :) 24 98 09:08
Vladislav Zarya  Natalia Alekhina y 25 98 12:28
Sergej Qkowlew  All ( - "") 24 98 04:52
Vasiliy Shchepetnov  Serge Berezhnoy 02 98 21:42
Vasiliy Shchepetnov  Swiatoslaw Loginov 16 98 22:36
Alexey Paponov  Boris "hexer" Ivanov p 23 98 18:03
Vasiliy Shchepetnov  Pavel Viaznikov 13 98 16:51
Vladimir_Ishenko  Dmitriy Gromov OLDNEWS N 7/98 (22) 08 98 20:10
Alexander Pulver  Serg Kalabuhin :) 24 98 02:46
Constantin Bogdanov  Maxim Chujashkin :) 24 98 12:57
Sergej Qkowlew  Nick Kolyadko :) 24 98 11:17
Boris Ivanov  Farit Akhmedjanov :) 24 98 14:39
Serge Berezhnoy  Dmitry Groshev . " " 22 98 23:10
Moderator  All Moderator Resign 22 98 23:16
Maxim Chujashkin  Constantin Bogdanov :) 25 98 01:59
Oleg Redut  Alexander Pulver :) 25 98 11:07
Yar Mayev  Maxim Zotov Re: . " " 24 98 14:03
Constantin Bogdanov  Maxim Chujashkin :) 25 98 11:13
Dennis Shleev  All "" 25 98 13:40
Maxim Chujashkin  Constantin Bogdanov :) 25 98 23:22
Sergej Qkowlew  Dennis Shleev "" 26 98 03:20
Boxa Vasilyev  Vitaliy Dmitrienko Re: 22 98 11:23
Natalia Alekhina  Maxim Chujashkin :) 26 98 17:03
Dennis Shleev  Boxa Vasilyev H 26 98 15:37
Oleg Bakiev  Natalia Alekhina :) 26 98 18:21
Constantin Bogdanov  Maxim Chujashkin :S 26 98 19:56
Dmitry Shevchenko  Andrzej Novosiolov Re: .y " " 22 98 20:10
Maxim Rykovskov  Maxim Chujashkin :) 26 98 19:30
Maxim Rykovskov  Dennis Shleev "" 26 98 19:37
Maxim Chujashkin  Natalia Alekhina :) 27 98 01:12
Maxim Chujashkin  Constantin Bogdanov :S 27 98 01:17
Maxim Chujashkin  Maxim Rykovskov :) 27 98 01:29
TERMINATOR  All 25 98 22:46
Boxa Vasilyev  Serg Kalabuhin Re: :) 26 98 04:11
Oleg Bakiev  TERMINATOR 27 98 09:50
Constantin Bogdanov  Maxim Chujashkin :S 27 98 11:04
Vlad Choporov  Maxim Rykovskov "" 27 98 10:35
Andrzej Novosiolov  All Re: . " " 27 98 15:59
Andrzej Novosiolov  All Re: .y " " 27 98 16:12
Evgeny Novitsky  Maxim Chujashkin :) 27 98 15:05
Andrzej Novosiolov  All ! 27 98 16:49
Kirill Malkov  Maxim Chujashkin :) 27 98 19:46
Natalia Alekhina  Oleg Bakiev :) 28 98 04:11
Natalia Alekhina  Maxim Chujashkin :) 28 98 04:12
Maxim Chujashkin  Constantin Bogdanov :S 27 98 22:05
Maxim Chujashkin  Evgeny Novitsky :) 27 98 22:44
Nick Kolyadko  Andrzej Novosiolov ! 28 98 00:06
Maxim Friedental  Maxim Chujashkin Re: :) 28 98 21:59
Edward Megerizky  TERMINATOR 28 98 02:16
Yar Mayev  Maxim Chujashkin Re: :( 27 98 11:23
Alexander Kalinin  All " ", N6. 28 98 00:48
Mikhail Zislis  All " "H-98") 27 98 18:18
Mikhail Zislis  All OldNews #9/98 (24) 2 27 98 18:20
Dmitry Casperovitch  Andrzej Novosiolov ! 28 98 11:23
Evgeny Novitsky  Maxim Chujashkin :) 28 98 11:52
Dmitry Ermolaev  Maxim Chujashkin :) 28 98 09:32
Andrzej Novosiolov  All Re: ! 28 98 11:30
Oleg Redut  Yar Mayev :( 28 98 13:19
Sergey Platov  Nick Kolyadko ! 28 98 15:11
Oleg Redut  Evgeny Novitsky :) 28 98 14:33
Oleg Redut  Evgeny Novitsky :) 28 98 14:49
Constantin Bogdanov  Nick Kolyadko ! 28 98 22:13
Alexei Riabov  Edward Pukhov Msg : 1505 1526 24 95 20:33
Ljuba Fedorova  Yar Mayev 29 98 00:43
Ljuba Fedorova  Dmitry Ermolaev :) 29 98 00:58
Boris Ivanov  All 28 98 10:22
Boris Ivanov  Moderator ... 28 98 12:21
Ivan Kovalef  All p? 28 98 14:49
Kirill Tretyak  Serg Kalabuhin :) 28 98 07:36
Vlad Choporov  Oleg Redut :( 28 98 19:53
Evgeny Novitsky  Nick Kolyadko ! 29 98 08:16
Armen Girghidov  Constantin Bogdanov :) 28 98 11:39
Evgeny Novitsky  Oleg Redut :) 29 98 09:33
Boxa Vasilyev  Dennis Shleev Re: 28 98 10:46
Mikhail Zislis  All ! 29 98 00:25
Alex Mustakis  Oleg Redut :( 29 98 10:37
Alex Mustakis  Oleg Redut :) 29 98 10:47
Maxim Berlin  Andrzej Novosiolov ! 29 98 11:51
Farit Akhmedjanov  All 29 98 16:11
Andrzej Novosiolov  All Re: ! 29 98 15:30
Serg Kalabuhin  Boxa Vasilyev 28 98 23:52
Serg Kalabuhin  Alexander Pulver :) 29 98 00:01
Vlad Choporov  Boris Ivanov ... 29 98 23:57
Yar Mayev  All Pao 29 98 12:52
Kirill Malkov  Maxim Friedental :) 30 98 00:24
Kirill Malkov  Oleg Redut :) 30 98 00:29
Kirill Malkov  Maxim Chujashkin :) 30 98 00:36
Dale Volkov  All . 29 98 10:19
Serge Avrov  Andrzej Novosiolov ! 30 98 19:14
Maxim Chujashkin  Dmitry Ermolaev :) 30 98 10:25
Maxim Chujashkin  Evgeny Novitsky :) 30 98 10:27
Maxim Chujashkin  Oleg Redut :( 30 98 10:39
Eugene Shutoff  All ? 30 98 07:37
Eugene Shutoff  Serg Kalabuhin Re: p 30 98 07:48
Boxa Vasilyev  TERMINATOR Re: 29 98 10:34
Alex Pastuhov  Kirill Tretyak :) 30 98 21:11
Yuri Kostylev  Maxim Chujashkin :) 30 98 17:11
Dmitriy Vatolin  All 1/3 31 98 21:09
Andrzej Novosiolov  All ? 31 98 21:17
Dmitriy Vatolin  All 3/3 31 98 21:08
Dmitriy Vatolin  All 2/3 31 98 21:08
Vasiliy Shchepetnov  All 31 98 22:49
Alex Mustakis  All 31 98 14:20
Maxim Chujashkin  Maxim Friedental :) 31 98 16:21
Maxim Chujashkin  Kirill Malkov :) 31 98 16:23
Constantin Bogdanov  Andrzej Novosiolov ? 31 98 23:09
Vladislav Zarya  Natalia Alekhina - 30 98 09:17
Andrei Chertkov  All Re: 01 98 00:51
Sergey Platov  Alex Mustakis 01 98 00:11
Maxim Chujashkin  Yuri Kostylev :) 01 98 02:10
Kirill Malkov  Alex Pastuhov :) 31 98 16:28
Alex Mustakis  Sergey Platov 01 98 09:57
Igor Evlakov  All 01 98 18:26
Oleg Bakiev  Sergey Platov 01 98 16:03
Oleg Bakiev  Alex Mustakis 01 98 17:40
Oscar Sacaev  Alex Mustakis 02 98 00:33
Alex Pastuhov  All . "" 31 98 16:01
Alex Pastuhov  Kirill Malkov :) 01 98 18:35
Kirill Malkov  Alex Mustakis p 01 98 12:09
Pasha Bizhan  Ljuba Fedorova 01 98 22:43
Irina Andronati  Boris Ivanov ... 30 98 15:24
Alex Mustakis  Kirill Malkov p 02 98 10:12
Alex Mustakis  Pasha Bizhan 02 98 10:15
Serg Emelyanov  Boxa Vasilyev :) 02 98 14:46
Evgeny Novitsky  Andrei Chertkov p 03 98 07:51
Pasha Bizhan  Alex Mustakis 03 98 07:47
Vladimir Ivanov  Alexander Fadeev ( - "") 19 98 17:58
Yuri Zubakin  Vladimir Ivanov ( - "") 03 98 20:37
Andy Tarasov  Serg Emelyanov :) 03 98 20:06
Alexey Paponov  Alex Mustakis p 03 98 11:34
Ivan Kovalef  Kirill Malkov :) 03 98 06:55
Natalia Alekhina  Irina Andronati ... 02 98 18:12
Roman Nesterenko  All 30 98 22:18
Alex Mustakis  Natalia Alekhina ... 04 98 08:49
Pasha Bizhan  Andy Tarasov :) 04 98 10:33
Pasha Bizhan  Roman Nesterenko 04 98 10:48
Vasiliy Shchepetnov  All Real Retro 04 98 18:09
Boxa Vasilyev  Serg Kalabuhin Re: 31 98 20:14
Boxa Vasilyev  Alex Pastuhov Re: . "" 03 98 21:10
Boxa Vasilyev  Pasha Bizhan Re: 03 98 21:13
Boxa Vasilyev  Serg Emelyanov Re: :) 03 98 21:18
Vasiliy Shchepetnov  All ... 04 98 19:52
Alex Mustakis  Pasha Bizhan 04 98 15:57
Vlad Choporov  Pasha Bizhan :) 04 98 19:43
Dennis Shleev  Boxa Vasilyev H 02 98 21:39
Boris Ossipov  All ooae poe... :-( 03 98 18:00
Yar Mayev  Roman Nesterenko Re: 05 98 02:38
Paul Kazakow  Evgeny Novitsky :) 05 98 12:06
Andrzej Novosiolov  All 05 98 13:15
Andrew Kozelko  Vasiliy Shchepetnov Real Retro 05 98 12:39
Pasha Bizhan  Boxa Vasilyev 05 98 12:46
Vladimir Bannikov  Evgeny Novitsky p 05 98 00:14
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef :) 05 98 00:19
Andy Tarasov  Pasha Bizhan :) 05 98 16:40
Vitaly Shevtsov  All Re: 05 98 22:48
Serg Emelyanov  Andy Tarasov :) 05 98 01:41
Serg Emelyanov  Roman Nesterenko 05 98 01:39
Maxim Chujashkin  Paul Kazakow :) 06 98 00:25
Irina Andronati  Natalia Alekhina ... 05 98 13:51
Roman Nesterenko  Pasha Bizhan 05 98 14:09
Igor Sorokin  Boris Ivanov 04 98 15:07
Pasha Bizhan  Andy Tarasov :) 05 98 23:48
Kirill Malkov  Alex Mustakis p 06 98 00:52
Vladimir Bannikov  All ? 05 98 23:49
Yuri Zubakin  Kirill Malkov p 06 98 17:14
Alex Mustakis  Dennis Shleev 06 98 12:32
Alex Mustakis  Vladimir Bannikov ! 06 98 14:50
Constantin Bogdanov  Pasha Bizhan :) 06 98 14:32
Natalia Alekhina  Vladimir Bannikov ? 07 98 02:57
Constantin Bogdanov  Vladimir Bannikov ? 06 98 17:52
Alex Mustakis  Kirill Malkov p 06 98 21:10
Ivan Kovalef  Vladimir Bannikov :) 06 98 18:42
Eugene Filippov  Sergey Platov Re: 01 98 16:00
Serg Emelyanov  Boxa Vasilyev :) 05 98 22:38
Alexey Nikolaychuk  All test 06 98 15:02
Boxa Vasilyev  Dennis Shleev Re: 06 98 23:51
Boxa Vasilyev  Pasha Bizhan Re: 06 98 23:52
Ljuba Fedorova  All 07 98 12:49
Vladimir Bannikov  Andy Tarasov :) 07 98 01:09
Kostja Levdansky  All :) 06 98 22:15
Pavel Filippov  Dennis Shleev 07 98 01:50
Serge Berezhnoy  All Re: 07 98 16:47
Serge Berezhnoy  All Re: ... 07 98 16:51
Serge Berezhnoy  All Re: ? 07 98 17:06
Vlad Choporov  All ? 07 98 18:37
Vladimir Povar  Boris Ossipov ooae poe... :-( 07 98 17:12
Serge Berezhnoy  All 1998 Hugo Award 08 98 07:11
Vladimir Ivanov  Boris Ossipov 09 98 00:21
Vladimir Ivanov  Natalia Alekhina ? 09 98 00:27
Vladimir Ivanov  Evgeny Novitsky p 09 98 00:41
Vladimir Bannikov  Natalia Alekhina ? 07 98 23:33
Vladimir Bannikov  Constantin Bogdanov ? 07 98 23:35
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef :) 07 98 23:40
Boris "Hexer" Ivanov  Pavel Filippov 08 98 14:47
Nick Kolyadko  Andrzej Novosiolov ! 09 98 01:24
Ivan Kovalef  Serge Berezhnoy ... 07 98 21:04
Serge Berezhnoy  All Re: 09 98 14:37
Ljuba Fedorova  Serge Berezhnoy ... 09 98 17:10
Oscar Sacaev  Serge Berezhnoy ... 09 98 23:15
Vitaly Shevtsov  All etc. 09 98 22:00
Sergey Schegloff  Alex Pastuhov . "" 08 98 22:45
Nikolas Ponomarenko  Andy Tarasov :) 09 98 10:20
Andrei Chertkov  All Re: ... 09 98 23:17
Andrzej Novosiolov  Kostja Levdansky :) 09 98 17:35
Vlad Choporov  Serge Berezhnoy ... 09 98 22:51
Boris CDuke  All 9 Princes 09 98 21:03
Andrew Kasantsev  Vladimir Ivanov p 10 98 08:59
Ljuba Fedorova  Andrew Kasantsev p 10 98 02:43
Boxa Vasilyev  Serg Emelyanov Re: :) 08 98 01:04
Alex Cherkas  Paul Kazakow Re: :) 08 98 21:30
Kirill Malkov  Serge Berezhnoy P... 09 98 00:24
Ljuba Fedorova  Boxa Vasilyev :) 10 98 04:29
Andrew Kasantsev  Ljuba Fedorova p 10 98 11:06
Michael Ilyin  Alex Cherkas :) 08 98 07:35
Andrew Kozelko  Serge Berezhnoy ... 10 98 10:59
Vasiliy Shchepetnov  Boris CDuke 9 Princes 10 98 19:33
Vasiliy Shchepetnov  All 10 98 19:37
Natalia Alekhina  Vladimir Ivanov ? 11 98 03:14
Ivan Kovalef  Vladimir Bannikov :) 10 98 18:02
Ruslan Krasnikov  Andrzej Novosiolov RE: ? 09 98 20:50
Ruslan Krasnikov  Vladislav Zarya RE:- 09 98 20:51
Ruslan Krasnikov  Boris Ossipov RE:ooae poe... :-( 09 98 21:04
Ruslan Krasnikov  Serg Emelyanov RE: 09 98 21:09
Ruslan Krasnikov  Vladimir Bannikov RE: ? 09 98 21:10
Ruslan Krasnikov  Maxim Chujashkin RE: :) 10 98 11:19
Ruslan Krasnikov  Sergej Qkowlew RE: ( - "") 10 98 11:24
Ruslan Krasnikov  Maxim Chujashkin RE: :) 10 98 11:31
Ruslan Krasnikov  Maxim Chujashkin RE: :S 10 98 11:38
Ruslan Krasnikov  Kirill Malkov - 10 98 11:48
Ruslan Krasnikov  Maxim Chujashkin RE: :) 10 98 11:51
Ruslan Krasnikov  Andrzej Novosiolov Re: ! 10 98 11:54
Alexander Gromov  Pasha Bizhan 10 98 11:06
Boris Tolstikov  Ruslan Krasnikov ( - "") 11 98 11:50
Igor Sorokin  Pasha Bizhan 11 98 10:21
Evgeny Novitsky  Andrew Kasantsev p 11 98 11:14
Evgeny Novitsky  Vladimir Ivanov p 11 98 11:15
Vladimir Ivanov  Andrew Kasantsev p 11 98 00:06
Alex Mustakis  Ruslan Krasnikov ( - "") 11 98 08:02
Dennis Shleev  Alex Mustakis 09 98 22:54
Pasha Bizhan  Ljuba Fedorova 11 98 15:23
Maxim Chujashkin  Ruslan Krasnikov :) 11 98 11:56
Maxim Chujashkin  Ruslan Krasnikov :) 11 98 11:58
Maxim Chujashkin  Ruslan Krasnikov :S 11 98 12:01
Maxim Chujashkin  Ruslan Krasnikov :) 11 98 12:03
Serg Emelyanov  Boxa Vasilyev :) 11 98 22:56
Dmitry Provodnikov  Ljuba Fedorova pp 11 98 22:35
Bazil Gorchakoff  Maxim Chujashkin :) 12 98 13:20
Alex Mustakis  Dennis Shleev 11 98 22:55
Pavel Filippov  Boris "Hexer" Ivanov 12 98 13:34
Natalia Alekhina  Kirill Malkov P... 12 98 03:07
Natalia Alekhina  Andrew Kozelko ... 12 98 03:08
Natalia Alekhina  Ruslan Krasnikov ( - "") 12 98 03:10
Sergey Schegloff  All :) 12 98 22:32
Sergey Schegloff  Sergey Schegloff, 2:5054/16.12 - | 12 98 22:35
Sergey Schegloff  All "" 12.08.98 12 98 22:36
Sergey Schegloff  All , -98 12 98 22:36
Nickolay Degtyarev  Ruslan Krasnikov :) 12 98 21:30
Nickolay Degtyarev  Dmitry Provodnikov py pyp 13 98 00:00
Vlad Choporov  Natalia Alekhina P... 13 98 00:30
Nick Kolyadko  Alex Mustakis ( - "") 13 98 00:24
Nick Kolyadko  Dmitry Provodnikov pp 13 98 01:31
Vladimir Ivanov  Evgeny Novitsky p 12 98 16:22
Vladimir Ivanov  Evgeny Novitsky p 12 98 16:17
Eugeny Kuznetsov  Ruslan Krasnikov 12 98 19:23
Ivan Kovalef  Ruslan Krasnikov - 12 98 17:35
Serge Berezhnoy  All 13 98 11:04
Yuri Zubakin  Serge Berezhnoy 13 98 14:06
Bazil Gorchakoff  Nickolay Degtyarev :) 13 98 15:04
Bazil Gorchakoff  Serge Berezhnoy 13 98 15:07
Evgeny Novitsky  Vladimir Ivanov p 13 98 14:12
Evgeny Novitsky  Vladimir Ivanov p 13 98 14:13
Kirill Malkov  Natalia Alekhina P... 13 98 20:17
Dmitry Casperovitch  Serge Berezhnoy 13 98 15:34
Slava Shulpin  Nickolay Degtyarev Re: py pyp 13 98 22:52
Slava Shulpin  Eugeny Kuznetsov Re: 13 98 22:58
Maxim Chujashkin  Bazil Gorchakoff :) 13 98 11:22
Maxim Chujashkin  Nickolay Degtyarev :) 13 98 11:24
Ruslan Krasnikov  Boris Tolstikov RE: ( - "") 12 98 22:02
Ruslan Krasnikov  Maxim Chujashkin RE: :) 12 98 22:55
Alexander Pulver  Nickolay Degtyarev :) 13 98 10:30
Vladimir Borisov  Andrew Kozelko ... 14 98 02:28
Vladimir Borisov  Natalia Alekhina ... 14 98 02:30
Vladimir Borisov  Serge Berezhnoy 14 98 04:37
Boris Tolstikov  Serge Berezhnoy 14 98 08:48
Vlad Choporov  Serge Berezhnoy 14 98 02:13
Andrew Kasantsev  Vladimir Ivanov p 14 98 15:57
Nickolay Degtyarev  Bazil Gorchakoff :) 14 98 00:35
Maxim Chujashkin  Bazil Gorchakoff :) 14 98 00:25
Alex Mustakis  Serge Berezhnoy 13 98 21:07
Alex Mustakis  Maxim Chujashkin :) 14 98 08:41
Bazil Gorchakoff  Nickolay Degtyarev , 14 98 14:23
Dennis Shleev  Slava Shulpin py pyp 14 98 13:40
Anatoly R. Tjutereff  Ljuba Fedorova :) 12 98 06:20
Oscar Sacaev  Serge Berezhnoy 14 98 23:06
Sergey Schegloff  Dmitry Provodnikov pp 12 98 22:59
Nick Kolyadko  Ruslan Krasnikov ( - "") 14 98 18:19
Maxim Chujashkin  Ruslan Krasnikov :) 14 98 23:15
Maxim Chujashkin  Alexander Pulver :) 14 98 23:17
Nickolay Degtyarev  Slava Shulpin py pyp 15 98 01:45
Nickolay Degtyarev  Alexander Pulver :) 15 98 01:48
Sergej Qkowlew  Ruslan Krasnikov 14 98 22:10
Sergej Qkowlew  Dmitry Provodnikov pp 14 98 22:36
Timothy Aleshkin  Serge Berezhnoy 14 98 22:26
Serg Emelyanov  Ruslan Krasnikov 13 98 22:03
Boris Ivanov  Alex Mustakis ? 15 98 15:10
Alex Mustakis  Boris Ivanov ? 15 98 16:56
Alexander Pulver  Alex Mustakis ? 16 98 00:27
Vitaliy Dmitrienko  All . 15 98 20:59
Alexander Pulver  Vitaliy Dmitrienko . 16 98 01:44
Yar Mayev  Serge Berezhnoy Re: 15 98 17:03
Ingwar Holgerson  Serge Berezhnoy 15 98 23:41
Max Cherepanov  All 16 98 14:07
Izmir Astarach  All Re: 16 98 19:15
Anatoly R. Tjutereff  Serge Berezhnoy 16 98 06:26
Ljuba Fedorova  Anatoly R. Tjutereff p- 16 98 21:00
Igor Evlakov  All p 16 98 20:25
Nickolay Bolshackov  Alexander Pulver H? 16 98 09:57
Vladimir Ivanov  Serge Berezhnoy 15 98 00:24
Dmitry Casperovitch  Max Cherepanov 17 98 10:38
Vladimir Bannikov  Max Cherepanov 16 98 22:49
Vladimir Bannikov  Sergej Qkowlew 16 98 22:36
Vladimir Bannikov  Bazil Gorchakoff :) 16 98 22:44
Natalia Alekhina  Vladimir Borisov ... 14 98 20:03
Natalia Alekhina  Vladimir Borisov 14 98 20:04
Bazil Gorchakoff  Boris Ivanov 17 98 15:26
Bazil Gorchakoff  Alexander Pulver ? 17 98 15:31
Slava Shulpin  Nickolay Degtyarev Re: py pyp 16 98 05:35
Slava Shulpin  Bazil Gorchakoff Re: :) 16 98 06:14
Slava Shulpin  Evgeny Novitsky Re: p 16 98 06:30
Andrzej Novosiolov  Serge Berezhnoy 16 98 17:09
Vladimir Bannikov  Ljuba Fedorova 17 98 19:05
Sergej Qkowlew  Vladimir Bannikov 17 98 18:27
Andy Tarasov  Pasha Bizhan :) 17 98 18:29
Alexander Pulver  Bazil Gorchakoff ? 18 98 01:43
Serge Berezhnoy  All 18 98 03:33
Serge Berezhnoy  All - 18 98 03:41
Ljuba Fedorova  Vladimir Bannikov 18 98 04:31
Vitaliy Dmitrienko  Alexander Pulver . 17 98 12:44
 Serge Berezhnoy 16 98 21:53
Ljuba Fedorova  Serge Berezhnoy 18 98 05:28
Ljuba Fedorova  Vladimir Bannikov 18 98 05:36
Vladimir Bannikov  Sergej Qkowlew 18 98 01:52
Natalia Alekhina  Kirill Malkov P... 16 98 00:29
Natalia Alekhina  Vlad Choporov P... 16 98 00:38
Oleg Hlebnikov  Vladimir Bannikov 18 98 08:19
Serge Berezhnoy  All Re: 18 98 14:58
Constantin Bogdanov  Serge Berezhnoy 14 98 15:22
Vladimir Borisov  Natalia Alekhina 18 98 22:43
Vladimir Bannikov  Oleg Hlebnikov 18 98 21:45
Ruslan Krasnikov  Eugeny Kuznetsov RE: 17 98 21:31
Ruslan Krasnikov  Ivan Kovalef RE:- 17 98 22:00
Ruslan Krasnikov  Serg Emelyanov RE: 18 98 23:14
Ruslan Krasnikov  Sergej Qkowlew RE: 18 98 23:33
Eugene Filippov  Evgeny Novitsky Re: p 15 98 12:45
Eugene Filippov  Vladimir Ivanov Re: p 15 98 13:00
Boxa Vasilyev  Serg Emelyanov Re: :) 13 98 08:16
Slava Shulpin  Vladimir Bannikov Re: 18 98 10:04
Max Cherepanov  Vladimir Bannikov 18 98 20:39
Yuri Gerzik  All . " " 18 98 23:39
Farit Akhmedjanov  Ruslan Krasnikov 19 98 11:32
Evgeny Novitsky  Slava Shulpin p 19 98 11:16
Ljuba Fedorova  All p 19 98 13:21
Vladimir_Ishenko  Max Cherepanov 18 98 21:43
Vladimir Borisov  Ruslan Krasnikov 19 98 23:07
Alexander Gromov  Ljuba Fedorova 19 98 08:39
Eugene Filippov  Slava Shulpin Re: p 19 98 14:28
Serg Emelyanov  Ruslan Krasnikov 20 98 21:59
Serg Emelyanov  Boxa Vasilyev :) 20 98 21:55
Alexander Pulver  Serg Emelyanov 20 98 05:42
Bazil Gorchakoff  Yuri Gerzik . " " 20 98 17:13
Sergey Schegloff  All H 1998 - 18 98 20:02
Constantin Bogdanov  Vladimir Bannikov 19 98 13:44
Anton Suhomlinov  Alexander Gromov 20 98 16:45
Serge Berezhnoy  All Re: 1998 - 20 98 20:54
Serge Berezhnoy  All Re: RE: 20 98 21:02
Ljuba Fedorova  All p 20 98 23:17
Vladimir Bannikov  Max Cherepanov 20 98 17:39
Andrey Elkin  All . 20 98 17:26
Slava Shulpin  Evgeny Novitsky Re: p 20 98 00:06
Gorlum  Vladimir Bannikov 19 98 15:02
Serge Avrov  Yuri Gerzik . " " 19 98 22:29
Boris Ivanov  All RARA AVIS # 7 21 98 06:38
Sergej Qkowlew  Vladimir Bannikov 21 98 04:04
Sergej Qkowlew  Vladimir Bannikov p 21 98 04:01
Sergej Qkowlew  Alexander Pulver 21 98 04:09
Vasiliy Shchepetnov  Ljuba Fedorova p 21 98 06:51
Farit Akhmedjanov  Serge Berezhnoy H 1998 - 21 98 13:34
Edward Megerizky  Ljuba Fedorova p 20 98 02:23
Konstantin Grishin  Serge Avrov . " " 21 98 14:29
Max Cherepanov  Vladimir Bannikov 21 98 13:47
Slava Shulpin  Serg Emelyanov Re: 21 98 22:48
Boris "Hexer" Ivanov  Constantin Bogdanov p yy 21 98 16:33
Mikhail Zislis  Vladimir Bannikov 21 98 23:52
Serge Berezhnoy  All Worldcon'a 22 98 09:45
Vladimir Ivanov  Yuri Gerzik . " " 21 98 17:28
Eugeny Kuznetsov  Alexander Pulver 21 98 09:22
Sergej Qkowlew  All p!!! 22 98 15:17
Yuri Gerzik  Serge Avrov . " " 21 98 20:58
Serg Emelyanov  Alexander Pulver 23 98 18:04
Serge Avrov  Konstantin Grishin . " " 22 98 20:39
Konstantin Grishin  Serge Avrov . " " 23 98 00:27
Vladimir Borisov  Eugene Filippov p 22 98 00:13
Vladimir Borisov  Serge Avrov . " " 23 98 02:18
Sanders Prostorov  Yuri Gerzik .pp " " 23 98 08:32
Sanders Prostorov  Serge Avrov .pp " " 23 98 08:34
Oleg Bakiev  Vladimir Borisov p 23 98 14:41
Vlad Choporov  Sanders Prostorov .pp " " 23 98 17:13
Vladimir Ivanov  All " " 23 98 21:29
Ruslan Krasnikov  Vladimir Borisov RE: 23 98 20:36
Ruslan Krasnikov  Serg Emelyanov RE: 23 98 20:38
Dmitriy Gromov  All H FIDO- , " "! 23 98 04:56
Nick Kolyadko  Ruslan Krasnikov 24 98 12:01
Alexander Balabchenkov  Ljuba Fedorova p 24 98 16:17
Vladislav Zarya  Serge Berezhnoy 20 98 09:13
Vladislav Zarya  Ruslan Krasnikov - 20 98 09:13
Vladislav Zarya  All 1998 Hugo Award 20 98 09:14
Serg Emelyanov  Ruslan Krasnikov 24 98 22:52
Anton Pervushin  Serge Berezhnoy 21 98 00:53
Anton Pervushin  Ljuba Fedorova 21 98 00:54
Anton Pervushin  All 21 98 00:59
Constantin Bogdanov  Anton Suhomlinov 22 98 11:06
Sergey Ilyin  All Re: 25 98 17:27
Konstantin Grishin  Vladislav Zarya - 25 98 16:33
Sergey Schegloff  All H 1998 - 25 98 19:23
Sergey Schegloff  All FScan: 25 98 19:29
Sergey Schegloff  All : . " " 25 98 19:32
Sergey Schegloff  All : . " " 25 98 19:36
Sergey Schegloff  All : . " " 25 98 19:34
Sergey Schegloff  All : . " " 25 98 19:35
Nikolay Borovkov  All H ! (1/2) 24 98 23:44
Nikolay Borovkov  All H ! (2/2) 24 98 23:49
Serge Avrov  Konstantin Grishin . " " 25 98 21:44
Serge Avrov  Vladimir Borisov . " " 25 98 21:47
Serge Avrov  Sanders Prostorov .pp " " 25 98 21:49
Serge Avrov  Sanders Prostorov .pp " " 25 98 21:51
Vladimir Borisov  Ruslan Krasnikov 26 98 02:20
Boris Ivanov  Sergey Schegloff FScan: 26 98 05:22
Nick Kolyadko  All Star Wars 26 98 01:20
Konstantin Grishin  Serge Avrov . " " 26 98 15:14
Konstantin Grishin  Nick Kolyadko Star Wars 26 98 15:17
Vladimir_Ishenko  Sergey Schegloff FScan: 26 98 22:48
Eugene Filippov  Vladimir Ivanov Re: " " 25 98 08:51
Gorlum  Max Cherepanov 26 98 23:16
Talya Bolshackova  Serge Berezhnoy H 1998 - 26 98 01:51
Sanders Prostorov  Serge Avrov .pp " " 26 98 09:25
Sanders Prostorov  Serge Avrov .pp " " 26 98 09:32
Maxim Berlin  Sergey Schegloff FScan: 26 98 16:41
Nick Kolyadko  Konstantin Grishin Star Wars 27 98 05:48
Edward Megerizky  Serge Avrov .pp " " 23 98 03:53
Sergey Schegloff  Anton Pervushin 26 98 22:52
Vladimir Ivanov  Eugene Filippov " " 27 98 11:26
Serge Avrov  Konstantin Grishin . " " 26 98 21:44
Serge Avrov  Konstantin Grishin Star Wars 27 98 12:24
Nickolay Bolshackov  Nick Kolyadko Star Wars 27 98 23:46
Vladimir Borisov  Anton Pervushin -98: 15 98 03:33
Vladimir Borisov  Andrei Chertkov -98: 15 98 03:36
Vladimir Borisov  Dennis Shleev "" 15 98 03:39
Vladimir Borisov  Alexander Fadeev 16 98 00:47
Vladimir Borisov  Anton Pervushin "" 23 98 06:07
Vladimir Borisov  All p : 1988 1/6 02 98 01:25
Vladimir Borisov  All p : 1988 2/6 02 98 01:26
Vladimir Borisov  All p : 1988 3/6 02 98 01:26
Vladimir Borisov  All p : 1988 4/6 02 98 01:27
Vladimir Borisov  All p : 1988 5/6 02 98 01:27
Vladimir Borisov  All p : 1988 6/6 02 98 01:28
Nick Kolyadko  Nickolay Bolshackov Star Wars 28 98 16:35
Anton Suhomlinov  All 28 98 14:33
Sergey Schegloff  Vladimir_Ishenko FScan: 27 98 22:29
Uliy Burkin  Sergey Schegloff 29 98 01:31
Vladimir Borisov,  All p : 1988 5/6 02 1998 01:27)
Serge Avrov  Sergey Schegloff 28 98 21:49
Nickolay Bolshackov  Nick Kolyadko Star Wars 28 98 23:23
Constantin Bogdanov  Nick Kolyadko Star Wars 28 98 23:55
Farit Akhmedjanov  Nick Kolyadko Star Wars 29 98 16:31
Nick Kolyadko  Nickolay Bolshackov Star Wars 29 98 15:08
Dennis Shleev  All " " 22 98 17:42
Ruslan Krasnikov  Vladislav Zarya RE:- 28 98 08:55
Vladimir Bannikov  Constantin Bogdanov 21 98 17:39
Vladimir Bannikov  Max Cherepanov 26 98 11:11
Vladimir Bannikov  Mikhail Zislis 26 98 11:25
Vladimir Bannikov  Sergey Schegloff : . " " 30 98 01:34
Serge Berezhnoy  All " " 30 98 12:14
Alex Mustakis  Vladimir Bannikov 28 98 14:18
Boris Ivanov  All RARA AVIS # 7 - 30 98 12:22
Vladimir Bannikov  Alex Mustakis 30 98 17:02
Yuri Gerzik  Vladimir Ivanov . " " 29 98 08:47
Alex Mustakis  Vladimir Bannikov 31 98 11:48
Vladimir Borisov  Sergey Schegloff FScan: 27 98 01:32
Gorlum  Farit Akhmedjanov Star Wars 30 98 11:21
Vladimir Borisov  Vladimir Ivanov " " 30 98 03:37
Vladislav Slobodian  All Re: Star Wars 31 98 13:47
Yuri Zubakin  All : , ... 01 98 00:04
Uliy Burkin  Serg Emelyanov 29 98 02:21
Sergey Schegloff  Vladimir Bannikov : . " " 30 98 22:26
Denis Mihovich  Vladimir Bannikov p 30 98 20:40
Denis Mihovich  Gorlum p 30 98 20:48
Sanders Prostorov  Gorlum Star Wars 31 98 20:57
Vladislav Zarya  Mikhail Zislis 26 98 09:26
Vladislav Zarya  All 26 98 09:26
Vladislav Zarya  All 26 98 09:26
Vladislav Zarya  Sergey Schegloff H 1998 - 26 98 09:26
Pavel Viaznikov  Ilija Roshal + " " 20 98 07:22
Pavel Viaznikov  Ruslan Krasnikov :) 20 98 07:28
Pavel Viaznikov  Vasiliy Shchepetnov 11 98 22:01
Pavel Viaznikov  Alex Mustakis 11 98 22:21
Pavel Viaznikov  Maxim Chujashkin :) 11 98 22:23
Pavel Viaznikov  Vasiliy Shchepetnov 14 98 07:23
Pavel Viaznikov  Kirill Malkov :) 14 98 07:37
Pavel Viaznikov  Vasiliy Shchepetnov 14 98 22:16
Pavel Viaznikov  Maxim Chujashkin :S 14 98 23:10
Pavel Viaznikov  Maxim Chujashkin :) 14 98 23:39
Pavel Viaznikov  Vasily Golovachev . - :-) 18 Dec 97 22:09
Pavel Viaznikov  Boris Ossipov ooae poe... :-( 28 98 01:22
Pavel Viaznikov  Alexey Paponov p 28 98 01:25
Andrew Kasantsev  Pavel Viaznikov 01 98 14:30
Dmitry Casperovitch  Vladislav Zarya 01 98 13:04
Dmitry Casperovitch  Pavel Viaznikov 01 98 13:10
Constantin Bogdanov  Vladislav Zarya 01 98 11:22
Farit Akhmedjanov  Vladislav Zarya 01 98 15:01
Tupkalo Andrew  All . 01 98 13:49
Tupkalo Andrew  All Re: 01 98 13:49
Tupkalo Andrew  All Re: Star Wars 01 98 13:49
Vladimir Bannikov  Nick Kolyadko Star Wars 31 98 23:27
Alex Mustakis  Pavel Viaznikov 01 98 11:35
Nick Kolyadko  Vladislav Zarya 01 98 15:22
Nick Kolyadko  Vladislav Zarya 01 98 15:37
Nick Kolyadko  Pavel Viaznikov ooae poe... :-( 01 98 17:16
Nick Kolyadko  Constantin Bogdanov 01 98 20:59
Vladimir_Ishenko  Vladislav Zarya H 1998 - 01 98 20:25
Alexey Pupishev  All 01 98 21:31
Denis Mihovich  Vladimir Bannikov p 31 98 22:35
Aleksey Swiridov  Nickolay Degtyarev - - |-( ) 23 98 23:44
Aleksey Swiridov  Serge Berezhnoy H 1998 - 24 98 23:43
Sanders Prostorov  Vladimir Bannikov Star Wars 01 98 23:38
Vladimir Bannikov  Sergey Schegloff : . " " 02 98 02:33
Vladimir Bannikov  Denis Mihovich p 02 98 02:37
Kirill K. Telyatnikov  Dmitry Casperovitch 02 98 03:31
Vladislav Slobodian  All Re: p 02 98 08:53
Nick Kolyadko  Vladimir Bannikov Star Wars 02 98 08:44
Juriy Jaroslavtsev  All Help!!! Please, help... 02 98 16:34
Nick Kolyadko  Aleksey Swiridov - - |-( ) 02 98 21:29
Vladimir Bannikov  Vladislav Zarya 02 98 21:20
Vladimir Bannikov  Nick Kolyadko Star Wars 02 98 21:21
Vladimir Bannikov  Denis Mihovich p 02 98 21:21
Alexander Gromov  Andrew Kasantsev 02 98 11:00
Alexander Gromov  Dmitry Casperovitch & All 02 98 11:01
Tupkalo Andrew  All Re: p 03 98 03:27
Tupkalo Andrew  All Re: 03 98 03:27
Andrew Kasantsev  Alexander Gromov 03 98 10:32
Sergey Schegloff  Vladislav Zarya H 1998 - 01 98 22:29
Oleg Kolesnikoff  Yuri Zubakin : , ... 03 98 01:28
Mikhail Zislis  Vladislav Zarya 02 98 00:12
Dmitry Shevchenko  Gorlum Re: Star Wars 02 98 11:30
Dmitry Shevchenko  Sanders Prostorov Re: Star Wars 02 98 11:32
Dmitry Shevchenko  Vladimir Bannikov Re: Star Wars 02 98 11:40
Boris Tolstikov  Vladislav Zarya 02 98 08:11
Boris Tolstikov  Dmitry Casperovitch 03 98 20:54
Ljuba Fedorova  Boris Tolstikov 03 98 20:48
Konstantin Grishin  All 01 98 22:15

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001