> | | | | | |

RU.FANTASY

Fantasy

 

          
Svetlana Taskaeva  Farit Akhmedjanov , ? 04 98 21:42
Andrew Darkin  All 02 08 23:42
Andrew Alimov  Maxim Zotov . 05 98 01:26
Pavel Berlin  Kirill Tretyak 02 98 05:52
Kirill Tretyak  Ruslan Krasnikov &;)) 04 98 07:34
Kirill Tretyak  Alexey Guzyuk 04 98 07:47
Kirill Tretyak  Alexander Tesanov 04 98 09:19
Kirill Tretyak  Dmitry Petuk 04 98 14:45
Kirill Tretyak  Roman Kopylets p 04 98 14:58
Alexey Velmizov  Vladislav Zarya RE: p. 03 98 00:18
Alexey Velmizov  Julia Nickolayeva RE: p. ( ) 03 98 22:56
Alexey Velmizov  Ruslan Krasnikov RE: 03 98 23:09
Dmitry Petuk  Natasha Vorobyeva 05 98 06:10
Andrew Darkin  Wladimir Talalaev 17 98 00:07
Andrew Darkin  Alexey Paponov Re: ? 17 98 13:12
Vladimir Petko  Alexander Tesanov " " 20 98 13:15
Alex Burdin  Oleg Rusakov RE: 20 98 11:00
Wladimir Talalaev  Farit Akhmedjanov p. 20 98 10:18
Ruslan Krasnikov  Alexey Guzyuk RE: 17 98 22:10
Ruslan Krasnikov  Alla Semenova RE: p 17 98 22:14
Ruslan Krasnikov  Boris Ivanov RE:... :) 17 98 22:21
Ruslan Krasnikov  Shadow Dweller RE: 17 98 22:22
Ruslan Krasnikov  Shadow Dweller RE: 17 98 22:30
Ruslan Krasnikov  Marina Konnova Re: 17 98 22:41
Ruslan Krasnikov  Marina Konnova RE: 17 98 22:45
Vadim Avdunin  Boris Ivanov ... :) 17 98 23:05
Vadim Avdunin  Mikhail Zislis p 17 98 23:26
Alexander Tesanov  Vladimir Petko " " 18 98 19:53
Nataly Kramarencko  Alexey Paponov ? 18 98 14:59
Nataly Kramarencko  Alex Burdin 18 98 15:04
Alexander Tesanov  Mikhail Zislis 18 98 09:07
Sergey Schegloff  All TEAM F-Scan: , ? 16 98 22:36
Sergey Schegloff  All H : 1998 . 16 98 22:39
Sergey Schegloff  All F-Scan 16 98 22:44
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov " - p " 18 98 20:18
Vlad Silin  Sergei Zubkov " - " 18 98 09:41
Oscar Sacaev  Nataly Bolshakova ;) 18 98 23:22
Oscar Sacaev  Vitaliy Parshkov p ( py ) 18 98 23:37
Yurrik Lapshin  Amarthel p ?! --! __ p! 17 98 04:14
Yurrik Lapshin  Alexey Paponov Re: ? 17 98 04:20
Yurrik Lapshin  Mikhail Zislis p 18 98 02:56
Ivan Kovalef  Marina Konnova 18 98 13:13
Ivan Kovalef  Shadow Dweller p ?! --! __ p! 18 98 13:26
Ivan Kovalef  Alexey Guzyuk 18 98 14:02
Ivan Kovalef  Kirill Tretyak 18 98 13:49
Ivan Kovalef  Alex Burdin 18 98 13:55
Ivan Kovalef  Nataly Kramarencko 18 98 13:58
Farit Akhmedjanov  Alexey Velmizov p. 18 98 19:42
Farit Akhmedjanov  Alexey Velmizov p. 18 98 20:03
Farit Akhmedjanov  Kostya Levichev , ? 18 98 20:06
Farit Akhmedjanov  Alexey Guzyuk , ? 18 98 20:13
Farit Akhmedjanov  Wladimir Talalaev p. 18 98 20:20
Stanislas Vasiliev  Oleg Bolotov y p!.. ;) 18 98 14:17
Stanislas Vasiliev  Alexey Paponov ? 18 98 16:19
Svetlana Taskaeva  Farit Akhmedjanov , ? 18 98 10:48
Svetlana Taskaeva  Alexey Velmizov p. 18 98 10:44
Mikhail Zislis  Denis Skudny 18 98 17:46
Mikhail Zislis  Pavel Berlin p 18 98 17:51
Mikhail Zislis  Vladimir Bannikov p. (y ) 18 98 17:51
Alexander Tesanov  Ruslan Krasnikov p 19 98 08:24
Boris Ivanov  Alexey Taratinsky p 18 98 17:24
Boris Ivanov  Vlad Silin " - p " 19 98 12:02
Boris Ivanov  Ruslan Krasnikov ... :) 19 98 13:46
Boris Ivanov  Vadim Avdunin ... :) 19 98 13:48
Iwan Karpow  Andrey Goncharov 18 98 11:35
Vladislav Zarya  Svetlana Taskaeva p. 09 98 08:46
Vladislav Zarya  Alexander Golubchikov 12 98 07:12
Vladislav Zarya  Ljuba Fedorova 12 98 07:12
Mikhail Zislis  Alexander Tesanov 18 98 22:54
Max Goncharenko  Mikhail Zislis p 18 98 00:56
Farit Akhmedjanov  Svetlana Taskaeva , ? 19 98 14:21
Oleg Bolotov  Stanislas Vasiliev y p!.. ;) 19 98 11:26
Artyom Katlinsky  Pavel Berlin 19 98 00:52
Artyom Katlinsky  Oleg Pol " " (was: " ") 19 98 00:55
Maxim Zotov  Mikhail Zislis Re: 19 98 16:07
Ljuba Fedorova  Vlad Silin " - " 19 98 13:49
John Elyasev  Yurrik Lapshin Re: p 19 98 18:35
Andrey Goncharov  Alexander Tesanov Re: " " y 19 98 19:42
Andrey Goncharov  Alexander Tesanov Re: 19 98 19:48
Amarthel  Yuri Stolper ... :) 20 98 00:16
Amarthel  Yuri Stolper ;)? 20 98 00:18
Amarthel  Alexander Klimenko p ?! --! __ p! 20 98 00:36
Amarthel  Pavel Berlin 20 98 00:24
Amarthel  Svetlana Taskaeva , p! 20 98 00:30
Amarthel  Nataly Bolshakova ;) 20 98 00:40
Amarthel  Andrew Nenakhov ;)? 20 98 00:46
Amarthel  George Kiosov 20 98 00:48
Amarthel  Wladimir Talalaev , yp... 20 98 00:54
Amarthel  Alexandr Karmanov 20 98 01:02
Nataly Kramarencko  Elena Markina 19 98 18:00
Pavel Berlin  Yurrik Lapshin p 19 98 22:53
Pavel Berlin  Mikhail Zislis p 19 98 22:55
Pavel Berlin  Alexey Paponov ;) 19 98 23:36
Wladimir Talalaev  Andrew Darkin p p. 19 98 15:53
Sergey Dudka  All ... 19 98 16:05
Alex Burdin  Nataly Kramarencko RE: 19 98 22:49
Artyom Katlinsky  Ruslan Krasnikov 19 98 23:40
Andrew Nenakhov  Amarthel ;)? 20 98 11:11
Ivan Kovalef  Boris Ivanov .p " ' p'" 19 98 04:59
Ivan Kovalef  Denis Skudny 19 98 05:04
Constantin Bogdanov  Iwan Karpow 19 98 22:41
Oleg Bolotov  Ruslan Krasnikov ... :) 20 98 12:14
Mikhail Zislis  Andrew Darkin ? 20 98 16:07
Shadow Dweller  Ruslan Krasnikov RE: 20 98 08:05
Shadow Dweller  Ruslan Krasnikov RE: 20 98 08:08
Shadow Dweller  Kirill Tretyak Re: 20 98 08:15
Stanley Ivanenko  Bazil Gorchakoff p ( py ) 21 98 00:08
Ramil Aklimov  Andrey Goncharov 20 98 22:27
Dmitry Casperovitch  Alex Burdin 20 98 22:59
Dmitry Casperovitch  Vladislav Zarya " " 20 98 23:04
Dmitry Casperovitch  Boris Ivanov ... :) 20 98 23:19
Dmitry Casperovitch  Alex Burdin 20 98 23:30
Moderator of SU.POL  All ... 21 98 01:20
Vadim Avdunin  Boris Ivanov ... :) 20 98 08:25
Boris Ivanov  Ivan Kovalef .p " ' p'" 21 98 09:14
Sergey Schegloff  Vladislav Zarya 19 98 23:12
Sergey Schegloff  Vladimir Matveev 19 98 23:17
Jack Slater  Oleg Rusakov 21 98 23:38
Vadim Avdunin  Mikhail Zislis p 21 98 13:08
Sergei Zubkov  Vlad Silin Re: " - " 22 98 01:31
Max Goncharenko  Oscar Sacaev 19 98 13:00
Max Goncharenko  Dmitry Petuk p 19 98 17:58
Max Goncharenko  Denis Skudny 19 98 18:41
Nataly Kramarencko  Ivan Kovalef 21 98 20:54
Nataly Kramarencko  Alexey Paponov ? 21 98 20:56
Nataly Kramarencko  Alex Burdin 21 98 20:58
Boris Ivanov  Dmitry Casperovitch ... :) 22 98 07:31
Ivan Kovalef  Vladimir Matveev 21 98 05:49
Ramil Aklimov  Dmitry Casperovitch ... :) 21 98 23:44
Tupkalo Andrew  All Re: 22 98 09:33
Yuri Kotilevski  All " 20 98 18:50
Alexey Taratinsky  Ruslan Krasnikov 21 98 21:20
Alexey Taratinsky  Boris Ivanov p 22 98 01:54
Alexey Trubnikov (Raist)  Mikhail Zislis p 18 98 13:02
Alex Khrenov  All 20 98 07:07
Helena Karpova  Alexey Velmizov p. 21 98 07:59
Boris Ivanov  Ramil Aklimov ... :) 22 98 12:10
Boris Ivanov  Alexey Taratinsky p 22 98 12:13
Farit Akhmedjanov  Wladimir Talalaev p. 22 98 16:09
Dmitry Petuk  Vladimir Bannikov " - p " 18 98 19:30
Dmitry Petuk  Ruslan Krasnikov 20 98 11:13
Dmitry Casperovitch  Sergey Schegloff 21 98 21:58
Dmitry Casperovitch  Boris Ivanov ... :) 22 98 20:41
Dmitry Casperovitch  Ramil Aklimov ... :) 22 98 20:44
Boris Ivanov  Dmitry Casperovitch ... :) 22 98 18:41
Vladimir Matveev  Sergey Schegloff Re: 22 98 13:48
Alexandr Karmanov  Oleg Bolotov Re: y p!.. ;) 21 98 00:38
Mikhail Zislis  Max Goncharenko 22 98 10:09
Mikhail Zislis  Vadim Avdunin p 22 98 20:46
Mikhail Zislis  Alexey Trubnikov (Raist) p 22 98 20:46
Denis Skudny  Max Goncharenko Re: 23 98 00:38
Ljuba Fedorova  Vladislav Zarya 22 98 22:49
Alexey Paponov  Vladimir Bannikov ;) 22 98 14:10
Alexey Paponov  Nataly Kramarencko ? 22 98 14:20
Alexey Paponov  Andrew Darkin ? 22 98 21:15
Stanislas Vasiliev  Boris Ivanov ... :) 22 98 15:28
Ramil Aklimov  Boris Ivanov ... :) 22 98 17:42
Alexander Golubchikov  Alex Burdin 22 98 01:33
Alexander Golubchikov  Alex Burdin 22 98 01:39
Dmitry Petuk  Max Goncharenko p 22 98 22:58
Amarthel  Andrew Nenakhov ;)? 23 98 00:59
Amarthel  Boris Ivanov ... :) 23 98 00:59
Ingwar Holgerson  Sergey Schegloff 22 98 07:45
Alexander Medvedev  Boris Ivanov ... :) 23 98 09:06
Constantin Bogdanov  Dmitry Casperovitch ... :) 22 98 22:58
Ramil Aklimov  Dmitry Casperovitch ... :) 22 98 23:47
Boris Ivanov  Stanislas Vasiliev ... :) 23 98 07:22
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk " - p " 19 98 09:56
Boris Ivanov  Alexander Medvedev ... :) 23 98 12:32
Alexander Tesanov  Boris Ivanov ... :) 23 98 10:22
Vladimir Matveev  Ivan Kovalef Re: 23 98 13:50
Alexey Guzyuk  Ivan Kovalef 23 98 13:05
Alexey Guzyuk  Farit Akhmedjanov , ? 23 98 13:18
Alexey Guzyuk  Farit Akhmedjanov , ? 23 98 13:26
Alexey Guzyuk  Alexey Paponov 23 98 13:31
Wladimir Talalaev  Alexey Paponov ? 23 98 12:33
Wladimir Talalaev  Amarthel , yp... 23 98 12:39
Wladimir Talalaev  Andrew Darkin 23 98 12:43
Wladimir Talalaev  Alex Khrenov 23 98 12:57
Wladimir Talalaev  Farit Akhmedjanov p. 23 98 13:04
Anton Toto  Alexey Paponov ? 23 98 15:17
Dennis Chikin  Igor Zagumennov Creatures 22 98 13:05
Oleg Bolotov  Stanislas Vasiliev ... :) 23 98 20:46
Oleg Bolotov  Max Goncharenko p 23 98 20:38
Oleg Bolotov  Alexander Medvedev ... :) 23 98 20:47
Oscar Sacaev  Max Goncharenko - 23 98 23:56
Vadim Avdunin  Mikhail Zislis p 22 98 05:19
Ruslan Krasnikov  Vladislav Zarya RE: 19 98 18:49
Ruslan Krasnikov  Pavel Berlin RE: p 19 98 18:54
Ruslan Krasnikov  Shadow Dweller Re: 19 98 20:56
Ruslan Krasnikov  Yurrik Lapshin RE: p 20 98 16:13
Ruslan Krasnikov  Pavel Berlin RE: p 20 98 16:15
Ruslan Krasnikov  Pavel Berlin RE:.p " ' p'" 20 98 16:17
Stanislas Vasiliev  Boris Ivanov ... :) 23 98 14:55
Jack Slater  Nataly Kramarencko 24 98 02:16
Jack Slater  Nataly Kramarencko 24 98 02:19
Boris Ivanov  Alexander Tesanov ... :) 23 98 20:22
Dmitry Yakimovitch  Mikhail Zislis p 21 98 11:33
Boris Ivanov  Oleg Bolotov ... :) 24 98 07:39
Boris Ivanov  Stanislas Vasiliev ... :) 24 98 07:40
Alexander Medvedev  Boris Ivanov ... :) 24 98 08:25
Alexander Medvedev  Oleg Bolotov ... :) 24 98 08:41
Boris Ivanov  Alexander Medvedev ... :) 24 98 09:13
Boris Ivanov  Alexander Medvedev ... :) 24 98 09:13
Ivan Kovalef  Nataly Kramarencko 23 98 15:42
Wladimir Talalaev  Amarthel ... :) ... ;) 24 98 07:01
Wladimir Talalaev  Alexander Medvedev ... :) 24 98 07:07
Boris Ivanov  Wladimir Talalaev ... :) ... ;) 24 98 10:53
Boris Ivanov  Wladimir Talalaev ... :) 24 98 10:54
Aleksey Ivanov  Ruslan Krasnikov .p " ' p'" 24 98 11:18
Ingwar Holgerson  Mikhail Zislis 23 98 07:55
Ingwar Holgerson  Alexey Paponov 23 98 12:08
Constantin Bogdanov  Wladimir Talalaev , yp... 24 98 10:00
Alexander Medvedev  Boris Ivanov ... :) 24 98 13:44
Alexander Medvedev  Boris Ivanov ... :) 24 98 13:57
Alexander Medvedev  Wladimir Talalaev ... :) 24 98 14:01
Roman Strilets  Oleg Rusakov 23 98 07:01
Alexander Tesanov  Shadow Dweller 24 98 00:32
Boris Ivanov  Alexander Medvedev ... :) 24 98 14:20
Boris Ivanov  Alexander Medvedev ... :) 24 98 14:32
Boris Ivanov  Alexander Medvedev ... :) 24 98 14:34
Iwan Karpow  Constantin Bogdanov 23 98 13:07
Aleksandr E. Cheremicin  All Re: 24 98 15:59
Alexander Tesanov  Wladimir Talalaev ... :) 24 98 13:31
Dmitry Casperovitch  Boris Ivanov ... :) 24 98 21:19
Dmitry Casperovitch  Ramil Aklimov ... :) 24 98 21:22
Alexey Paponov  Wladimir Talalaev ? 24 98 10:58
Stanis Shramko  Pavel Berlin p 24 98 19:05
Andrew Emelianov  Ingwar Holgerson Re: 24 98 15:51
Mikhail Zislis  Vadim Avdunin p 24 98 20:21
Mikhail Zislis  Dmitry Yakimovitch p 24 98 20:23
Mikhail Zislis  Ingwar Holgerson 24 98 20:28
Alex Burdin  Jack Slater RE: 24 98 17:42
Ruslan Krasnikov  Mikhail Zislis RE: p 24 98 14:25
Alex Kelmakov  Oleg Rusakov 20 98 10:55
Alex Kelmakov  All 20 98 10:58
Oleg Pol  All Re: ... :) 25 98 01:11
Stanislas Vasiliev  Oleg Bolotov ... :) 24 98 10:05
Alexander Chernichkin  Vladimir Bannikov 21 98 19:41
Alexander Chernichkin  Vladimir Bannikov 21 98 19:53
Alexander Chernichkin  Alexey Guzyuk 21 98 20:04
Alexander Chernichkin  Vladimir Matveev 21 98 20:23
Svetlana Penugaeva  All yp 25 98 00:00
Kirill Tretyak  Sergey Schegloff 24 98 11:04
Dmitry Irtegov  Amarthel ;)? 24 98 12:33
Alex Burdin  Jack Slater RE: 24 98 18:27
Alex Burdin  Alexander Golubchikov RE: 24 98 18:52
Alex Burdin  Alexander Golubchikov RE: 24 98 19:08
Dmitry Irtegov  Oscar Sacaev - 25 98 09:53
Alexander Medvedev  Boris Ivanov ... :) 25 98 08:30
Alexander Medvedev  Boris Ivanov ... :) 25 98 08:40
Alexander Medvedev  Boris Ivanov ... :) 25 98 08:43
Andrew Darkin  Stanislas Vasiliev Re: ? 23 98 18:51
Boris Ivanov  Alexander Medvedev ... :) 25 98 09:34
Boris Ivanov  Alexander Medvedev ... :) 25 98 09:38
Boris Ivanov  Alexander Medvedev ... :) 25 98 09:38
Wladimir Talalaev  Stanis Shramko p 25 98 07:27
Wladimir Talalaev  Mikhail Zislis p 25 98 07:36
Alexander Medvedev  Boris Ivanov ... :) 25 98 13:58
Alexander Medvedev  Boris Ivanov ... :) 25 98 14:07
Oleg Bolotov  Stanislas Vasiliev ... :) 25 98 09:33
Boris Ivanov  Oleg Bolotov ... :) 25 98 12:31
Ivan Kovalef  Boris Ivanov ... :) 24 98 06:16
Ivan Kovalef  Alexey Guzyuk 24 98 06:22
Ivan Kovalef  Vladimir Matveev 24 98 06:25
Boris Ivanov  Alexander Medvedev ... :) 25 98 15:29
Boris Ivanov  Ivan Kovalef ... :) 25 98 15:35
Oleg Bolotov  Kirill Tretyak 25 98 14:38
Alexey Velmizov  Oleg Bolotov RE: y p!.. ;) 19 98 22:24
Alexey Velmizov  All . 23 98 19:12
Mike Uzhov  Ingwar Holgerson 25 98 10:50
Mike Uzhov  Alexander Medvedev ... :) 25 98 10:57
Alexander Tesanov  Oleg Bolotov ... :) 25 98 11:24
Andrew Darkin  Alexey Paponov Re: ? 25 98 11:42
Evgeny Kravchenko  Andrew Darkin 24 98 19:46
Andy Sednev  Alexander Medvedev ... :) 25 98 01:14
Alexander Fadeev  Andy Sednev 16 98 02:41
Boris Ivanov,  All H 25 1998 21:24)
Stanis Shramko  Wladimir Talalaev p 26 98 00:34
Mikhail Zislis  Ruslan Krasnikov p 25 98 16:30
Alexey Guzyuk  Dmitry Casperovitch ... :) 25 98 21:29
Alexey Guzyuk  Alexander Chernichkin 25 98 21:40
Alexey Guzyuk  Ivan Kovalef 25 98 21:34
Mikhail Zislis  Ivan Kovalef ... :) 25 98 21:39
Mikhail Zislis  Boris Ivanov ... :) 25 98 21:38
Michael Mordvinoff  All 25 98 13:34
Alexander Golubchikov  Dmitry Casperovitch 24 98 00:28
Alexander Golubchikov  Nataly Kramarencko 24 98 00:37
Yuriy Genin  Wladimir Talalaev 24 98 11:53
Alexander Medvedev  Boris Ivanov ... :) 26 98 08:39
Alexander Medvedev  Oleg Bolotov 26 98 08:42
Ivan Kovalef  Alexander Tesanov 24 98 20:50
Ivan Kovalef  Jack Slater 24 98 20:52
Boris Ivanov  Mikhail Zislis ... :) 26 98 07:16
Boris Ivanov  Alexander Medvedev ... :) 26 98 08:05
Amarthel  Dmitry Irtegov ;)? 25 98 23:57
Constantin Bogdanov  Andrew Darkin ? 25 98 20:18
Ilia Smirnov  Oleg Pol ... :) 25 98 23:30
Ingwar Holgerson  Mikhail Zislis 25 98 08:06
Farit Akhmedjanov  Alexey Guzyuk , ? 26 98 15:01
Farit Akhmedjanov  Alexey Guzyuk , ? 26 98 15:02
Farit Akhmedjanov  Wladimir Talalaev p. 26 98 15:05
Vladimir Matveev  Alexander Chernichkin Re: 26 98 14:22
Boris Ivanov  Farit Akhmedjanov p. 26 98 18:56
Vladimir_Ishenko  Svetlana Penugaeva yp 25 98 18:32
Sergey Schegloff  Dmitry Casperovitch 25 98 19:38
Max Goncharenko  Oleg Bolotov p 26 98 00:25
Max Goncharenko  Oscar Sacaev - 26 98 00:27
Mikhail Zislis  Boris Ivanov ... :) 26 98 18:56
Mikhail Zislis  Ingwar Holgerson 26 98 18:59
Oleg Bolotov  Alexander Medvedev 26 98 20:49
Alexey Paponov  Andrew Darkin ? 26 98 12:22
Alexey Paponov  Anton Toto ? 26 98 12:30
Alexey Paponov  Amarthel ;) 26 98 12:39
Alexey Paponov  Andrew Darkin ? 26 98 12:45
Yuriy Blakhov  Alex Burdin 25 98 22:32
Pavel Berlin  Mikhail Zislis p 25 98 15:52
Pavel Berlin  Stanis Shramko p 25 98 15:53
Pavel Berlin  Oleg Pol Re: ... :) 25 98 15:55
Pavel Berlin  Ruslan Krasnikov RE: p 25 98 15:27
Pavel Berlin  Ruslan Krasnikov RE:.p " ' p'" 25 98 15:28
Pavel Berlin  Boris Ivanov ... :) 25 98 15:33
Pavel Berlin  Boris Ivanov ... :) 25 98 15:35
Pavel Berlin  Wladimir Talalaev ... :) ... ;) 25 98 15:38
Pavel Berlin  Alexander Medvedev ... :) 25 98 15:42
Pavel Berlin  Boris Ivanov ... :) 25 98 15:45
Pavel Berlin  Mikhail Zislis p 25 98 15:51
Pavel Berlin  Wladimir Talalaev p 26 98 20:46
Vadim Avdunin  Mikhail Zislis p 24 98 22:59
Vadim Avdunin  Wladimir Talalaev p 24 98 23:40
Alex Kelmakov  Jack Slater 26 98 22:15
Kirill Tretyak  Oleg Bolotov 26 98 07:24
Mikhail Zislis  Boris Ivanov p. 26 98 22:42
Oleg Rogov  Ivan Kovalef 27 98 03:47
Shadow Dweller  Alexander Tesanov Re: 26 98 13:37
Shadow Dweller  Oleg Bolotov Re: 27 98 03:08
Daniel Orel  All 27 98 00:09
Boris Ivanov  Mikhail Zislis ... :) 27 98 07:11
Boris Ivanov  Pavel Berlin ... :) 27 98 07:12
Boris Ivanov  Pavel Berlin ... :) 27 98 07:13
Boris Ivanov  Pavel Berlin ... :) 27 98 07:15
Boris Ivanov  Mikhail Zislis p. 27 98 07:15
Alexey Guzyuk  Farit Akhmedjanov , ? 27 98 06:42
Michael Karpoff  Svetlana Penugaeva yp 26 98 20:55
Dmitry Casperovitch  Boris Ivanov ... :) 26 98 19:45
Ramil Aklimov  Dmitry Casperovitch ... :) 27 98 08:43
Alexey Guzyuk  All p 27 98 10:25
Mikhail Zislis  Pavel Berlin p 27 98 09:49
Mikhail Zislis  Vadim Avdunin p 27 98 09:51
Mikhail Zislis  Alex Kelmakov 27 98 09:52
Farit Akhmedjanov  Alexey Guzyuk , ? 27 98 19:15
Stanis Shramko  Pavel Berlin p 27 98 10:14
Dmitry Casperovitch  Sergey Schegloff 27 98 15:36
Dmitry Petuk  Max Goncharenko p 27 98 19:17
Oscar Sacaev  Alex Burdin 27 98 22:37
Oscar Sacaev  Dmitry Irtegov 27 98 22:49
Oscar Sacaev  Max Goncharenko 27 98 23:24
Vadim Avdunin  Mikhail Zislis p 26 98 23:11
Vladislav Zarya  Sergey Schegloff 24 98 06:17
Vladislav Zarya  Dmitry Casperovitch " " 24 98 06:35
Nataly Kramarencko  Jack Slater 28 98 00:51
Nataly Kramarencko  Alexander Golubchikov 28 98 01:00
Yuric Kaftannikov  Pavel Berlin .p " ' p'" 28 98 02:51
Alex Burdin  Yuriy Blakhov RE: 27 98 13:02
Oleg Rogov  Oleg Bolotov 27 98 23:41
Shadow Dweller  Ramil Aklimov Re: ... :) 28 98 03:56
Shadow Dweller  Alexey Guzyuk Re: p 28 98 03:57
Dmitry Yakimovitch  Ljuba Fedorova 26 98 12:48
Dmitry Casperovitch  Stanis Shramko p 27 98 23:38
Dmitry Casperovitch  Ramil Aklimov ... :) 27 98 23:39
Boris Ivanov,  All RARA AVIS 28 1998 10:30)
Boris Ivanov  Dmitry Casperovitch ... :) 27 98 23:08
Alexey Guzyuk  Farit Akhmedjanov , ? 28 98 10:41
Boris Ivanov  Dmitry Casperovitch ... :) 28 98 17:57
Konstantin Grishin  Alexey Guzyuk p 28 98 21:13
Alexey Guzyuk  Shadow Dweller p 28 98 21:51
Yurrik Lapshin  All 27 98 02:26
Yurrik Lapshin  Alexey Paponov ? 27 98 02:31
Yurrik Lapshin  All ? 28 98 01:49
 All Re: p. 29 98 01:43
Alexander Golubchikov  Alex Burdin 26 98 13:37
Alexander Golubchikov  Alex Burdin 26 98 13:46
Nataly Kramarencko  Alex Kelmakov 28 98 13:29
Pavel Berlin  Boris Ivanov ... :) 28 98 08:16
Pavel Berlin  Boris Ivanov ... :) 28 98 08:16
Pavel Berlin  Stanis Shramko p 28 98 08:17
Alex Khrenov  Alexey Guzyuk p 28 98 06:07
Alexander Medvedev  Oleg Bolotov 29 98 08:19
Farit Akhmedjanov  Alexey Guzyuk , ? 29 98 10:04
Daniel Orel  All 29 98 00:16
Stanislas Vasiliev  Oleg Bolotov ... :) 26 98 09:54
Stanislas Vasiliev  Boris Ivanov ... :) 26 98 10:09
Boris Ivanov  Pavel Berlin ... :) 29 98 11:47
Boris Ivanov  Stanislas Vasiliev ... :) 29 98 12:13
Dmitry Casperovitch  Vladislav Zarya 28 98 14:44
Dmitry Casperovitch  Vladislav Zarya " " 28 98 14:45
Dmitry Casperovitch  Alex Burdin 28 98 14:48
Mikhail Zislis  Alex Burdin 04 98 10:59
Dmitry Casperovitch  Boris Ivanov ... :) 29 98 18:30
Dmitry Casperovitch  Nataly Kramarencko 29 98 18:31
Dmitry Casperovitch  Boris Ivanov ... :) 29 98 18:33
Stanis Shramko  Dmitry Casperovitch p 30 98 00:24
ALABAMA  Jack Slater 28 98 13:46
Jack Slater  Alex Burdin 29 98 01:46
Dmitry Nikushchenko  Dmitry Petuk Re: p 29 98 01:48
Svetlana Taskaeva  Wladimir Talalaev p. 24 98 08:32
Alexey Guzyuk  Farit Akhmedjanov , ? 29 98 20:30
Stanislas Vasiliev  Alexey Paponov ? 29 98 15:12
Svetlana Penugaeva  Vladimir_Ishenko Re: yp 29 98 22:00
Svetlana Penugaeva  Michael Karpoff Re: yp 29 98 22:12
Max Polyakov  All .p? 28 98 19:24
Vitaliy Meshkov  Michael Karpoff yp 29 98 22:36
Alex Burdin  Alexander Golubchikov RE: 29 98 13:15
Alex Burdin  Alexander Golubchikov RE: 29 98 13:42
Ivan Kovalef  Ruslan Krasnikov p 28 98 19:48
Ivan Kovalef  Svetlana Penugaeva yp 28 98 19:54
Ivan Kovalef  Boris Ivanov ... :) 28 98 20:02
Ivan Kovalef  Alexey Guzyuk 29 98 06:47
Ivan Kovalef  Mikhail Zislis ... :) 29 98 06:53
Ivan Kovalef  Oleg Rogov 29 98 07:00
Dennis Chikin  Shadow Dweller 29 98 20:56
Andrew Darkin  Yuriy Genin Re: 26 98 14:36
akg  All Re: 30 98 11:58
Mikhail Zislis  Dmitry Casperovitch 29 98 22:37
Max Goncharenko  Dmitry Petuk p 29 98 21:29
Max Goncharenko  Oscar Sacaev 29 98 22:00
Farit Akhmedjanov  Alexey Guzyuk , ? 30 98 13:05
Boris Ivanov  Dmitry Casperovitch ... :) 29 98 22:06
Boris Ivanov  Ivan Kovalef ... :) 30 98 13:12
Denis Glushihin  Alexey Guzyuk Re: p 29 98 15:37
Mikhail Zislis  Ivan Kovalef ... :) 05 98 13:05
Mikhail Zislis  Dennis Chikin 05 98 13:06
Vladimir_Ishenko  Alexey Guzyuk p 29 98 23:21
Vladimir_Ishenko  Yuric Kaftannikov .p " ' p'" 29 98 23:30
Vladimir Bannikov  Max Goncharenko p 23 98 15:57
Vladimir Bannikov  Alexey Paponov ? 23 98 15:45
Vladimir Bannikov  Sergey Dudka ... 23 98 15:47
Vladimir Bannikov  Artyom Katlinsky 23 98 15:55
Vladimir Bannikov  Alexey Paponov ;) 23 98 19:53
Vladimir Bannikov  Alexey Paponov ? 23 98 19:54
Moderator of RU FANTASY  All ! 24 98 15:44
Moderator of RU FANTASY  All - ... 24 98 15:45
Moderator of RU FANTASY  Shadow Dweller 25 98 13:15
Vladimir Bannikov  Alexey Taratinsky p 25 98 20:15
Vladimir Bannikov  Alexey Paponov ? 26 98 13:26
Boris Ivanov  Ivan Kovalef 30 98 18:50
Boris Ivanov  Ivan Kovalef ... :) 30 98 18:51
Stanis Shramko  Pavel Berlin p 30 98 04:18
sfedorov  All TSR books 30 98 23:48
Jack Slater  Alex Burdin 01 98 01:04
Dennis Chikin  Igor Zagumennov ... :) 30 98 13:21
Grassy (R) (tm)  Svetlana Penugaeva yp 30 98 13:52
Grassy (R) (tm)  Alexey Guzyuk p 30 98 14:00
Mike Uzhov  Shadow Dweller p 30 98 15:42
Alexey Velmizov  Helena Karpova p. 27 98 21:31
Vladimir Bannikov  All ? 28 98 14:16
Vladimir Bannikov  Alexander Chernichkin 28 98 16:36
Vladimir Bannikov  Alexander Chernichkin 28 98 16:43
Alex Burdin  Dmitry Casperovitch RE: 30 98 16:50
Alex Burdin  Jack Slater RE: 30 98 16:54
Pavel Lisitsky  Alexey Guzyuk p 30 98 02:51
Pavel Lisitsky  Oscar Sacaev 30 98 02:57
Mikhail Zislis  Vladimir Bannikov ;) 06 98 10:23
Dmitry Casperovitch  Mikhail Zislis 01 98 19:24
Dmitry Casperovitch  Boris Ivanov ... :) 01 98 19:27
Dmitry Casperovitch  Alex Burdin 01 98 19:50
Sergey Schegloff  Vladislav Zarya & 30 98 19:24
Sergey Schegloff  Dmitry Yakimovitch 30 98 19:55
Boris Ivanov  Vladimir Bannikov p 01 98 16:56
Boris Ivanov  Vladimir Bannikov y 01 98 16:55
Boris Ivanov  Vladimir Bannikov pyy? 01 98 16:57
Mikhail Zislis  Dennis Chikin ... :) 06 98 14:46
Boris Ivanov  Dmitry Casperovitch ... :) 01 98 21:14
Dmitry Petuk  Max Goncharenko p 01 98 21:29
Alexey Paponov  Stanislas Vasiliev ? 01 98 11:39
Alexey Paponov  Vladimir Bannikov ;) 01 98 11:52
Alexey Paponov  Yurrik Lapshin ? 01 98 22:17
Vladimir Bannikov  Boris Ivanov p. 01 98 18:23
Vladimir Bannikov  Shadow Dweller 01 98 18:25
Svetlana Penugaeva  Ivan Kovalef Re: yp 01 98 11:40
Lord Trunkater  Vladimir Bannikov Re: p 01 98 15:05
Lord Trunkater  Vladimir Bannikov Re: p 01 98 16:18
Nataly Bolshakova  Alexey Paponov ;) 01 98 19:48
Alex Kelmakov  All 01 98 21:10
Yuriy Genin  Andrew Darkin 02 98 02:08
Artyom Katlinsky  Vladimir Bannikov 02 98 00:42
Constantin Bogdanov  Mikhail Zislis ;) 01 98 17:54
Shadow Dweller  Dennis Chikin Re: 01 98 03:39
Shadow Dweller  Mike Uzhov Re: p 02 98 03:13
Shadow Dweller  Vladimir Bannikov Re: 02 98 03:19
Alexander Medvedev  Boris Ivanov ... :) 02 98 10:53
Alexander Medvedev  Alexey Paponov ;) 02 98 10:56
Ivan Kovalef  Boris Ivanov ... :) 01 98 10:13
Ivan Kovalef  Mikhail Zislis ... :) 01 98 10:16
Boris Ivanov  Alexander Medvedev ... :) 02 98 10:59
Boris Ivanov  Ivan Kovalef ... :) 02 98 10:59
Boris Ivanov  Ivan Kovalef ... :) 02 98 10:59
Alexey Guzyuk  Ivan Kovalef 02 98 12:45
Alexey Guzyuk  Farit Akhmedjanov , ? 02 98 12:38
Boris Ivanov  All RU.ANIME.CHAINIK... 02 98 15:36
akg  All Re: 02 98 18:19
Max Minkov  All 02 98 16:58
Wladimir Talalaev  Svetlana Taskaeva p. 02 98 12:34
Wladimir Talalaev  Vadim Avdunin p 02 98 12:40
Wladimir Talalaev  Pavel Berlin p 02 98 12:40
Wladimir Talalaev  Pavel Berlin ... :) ... ;) 02 98 12:40
Wladimir Talalaev  Farit Akhmedjanov p. 02 98 12:40
Wladimir Talalaev  Stanis Shramko p 02 98 12:40
Wladimir Talalaev  Constantin Bogdanov , yp... 02 98 12:40
Wladimir Talalaev  Boris Ivanov ... :) 02 98 12:40
Wladimir Talalaev  Alexey Paponov ? 02 98 12:40
Mikhail Zislis  Alex Kelmakov 03 98 12:32
Farit Akhmedjanov  Alexey Guzyuk , ? 02 98 19:29
Boris Ivanov  Wladimir Talalaev ... :) 02 98 18:18
Constantine Afisov  All Re: 02 98 17:01
Stanislas Vasiliev  Alexey Paponov ? 02 98 11:34
Vladimir Obrouchev  Sergey Schegloff ? 03 98 00:06
Vladimir Obrouchev  sfedorov TSR books 03 98 00:09
Alexander Golubchikov  Alex Burdin 01 98 21:14
Farit Akhmedjanov  Wladimir Talalaev p. 02 98 20:24
Alexey Taratinsky  Vladimir Bannikov p 02 98 14:58
Alex Burdin  Alex Kelmakov RE: 02 98 17:08
Boris Ivanov  akg y 03 98 10:35
Boris Ivanov  Wladimir Talalaev p. 03 98 10:36
Boris Ivanov  Alexey Taratinsky p 03 98 15:13
Mikhail Zislis  Ivan Kovalef ... :) 03 98 12:39
Mikhail Zislis  Wladimir Talalaev ... :) 03 98 00:12
Max Goncharenko  Dmitry Petuk p 03 98 01:11
Boris Ivanov  Max Goncharenko p 03 98 19:06
Boris Ivanov  Alexey Taratinsky ... 03 98 19:38
Mikhail Zislis  Max Goncharenko p 03 98 16:09
Alexey Guzyuk  Vladimir Obrouchev ? 03 98 12:45
Andrew Darkin  Boris Ivanov Re: pyy? 02 08 11:31
Oscar Sacaev  Alex Burdin 03 98 23:15
Oscar Sacaev  Shadow Dweller p 03 98 23:29
Oscar Sacaev  Max Goncharenko 03 98 23:39
Boris Ivanov  Andrew Darkin pyy? 03 98 22:34
Vadim Avdunin  Wladimir Talalaev p 01 98 22:57
Vadim Avdunin  Wladimir Talalaev p 02 98 00:09
Andrew Emelianov  Alexey Guzyuk Re: 03 98 15:43
Alex Kelmakov  Dmitry Casperovitch 02 98 18:00
Mikhail Zislis  Boris Ivanov ... 03 98 21:46
Sergej Belov  Stanis Shramko p 02 98 01:54
Boris Ivanov  Mikhail Zislis ... 04 98 05:46
Dmitry Casperovitch  Boris Ivanov ... :) 03 98 19:47
Dmitry Yakimovitch  Sergey Schegloff 03 98 10:10
Alexey Taratinsky  Boris Ivanov p 04 98 02:48
Alexey Taratinsky  Boris Ivanov ... 04 98 02:48
Yuriy Genin  Wladimir Talalaev , yp... 04 98 19:41
Ivan Kovalef  Mikhail Zislis ... :) 04 98 13:47
Ivan Kovalef  Alexey Paponov ? 04 98 13:49
Ivan Kovalef  Svetlana Penugaeva yp 04 98 13:51
Ivan Kovalef  Shadow Dweller 04 98 14:10
Ivan Kovalef  Boris Ivanov ... :) 04 98 14:00
Ivan Kovalef  Max Minkov 04 98 14:05
Daniel Orel  All RU.JORDAN -- 05 98 00:42
Sergej Belov  Max Polyakov .p? 05 98 01:09
Vladimir_Ishenko  Svetlana Penugaeva yp 02 98 18:11
Oleg Bolotov  Boris Ivanov p 05 98 12:26
Boris Ivanov  Dmitry Casperovitch ... :) 05 98 12:28
Boris Ivanov  Alexey Taratinsky ... 05 98 18:20
Boris Ivanov  Oleg Bolotov p 05 98 18:19
Mikhail Zislis  Ivan Kovalef ... :) 05 98 12:57
Svetlana Penugaeva  Vladimir_Ishenko Re: yp 05 98 23:49
Ingwar Holgerson  Andrew Emelianov 05 98 14:35
Ingwar Holgerson  Mikhail Zislis 05 98 14:40
Vladislav Zarya  Ljuba Fedorova 03 98 09:08
Vladislav Zarya  Vladimir Bannikov 03 98 09:08
Vladislav Zarya  Ruslan Krasnikov 03 98 09:08
Farit Akhmedjanov  Boris Ivanov p 06 98 08:48
Boris Ivanov  Farit Akhmedjanov p 06 98 07:44
Farit Akhmedjanov  Alexey Taratinsky ... 06 98 09:57
Max Goncharenko  Vladimir Bannikov p 03 98 23:42
Mikhail Zislis  Ingwar Holgerson 06 98 09:35
Oleg Bolotov  Boris Ivanov p 06 98 10:57
Max Minkov  All Re: 06 98 15:02
Dmitry Casperovitch  Boris Ivanov ... :) 06 98 00:02
Ljuba Fedorova  Vladislav Zarya 06 98 11:38
Boris Ivanov  Oleg Bolotov p 06 98 16:49
Boris Ivanov  Mikhail Zislis ? 06 98 18:32
Vladimir Bannikov  Boris Ivanov pyy? 02 98 15:02
Vladimir Bannikov  Artyom Katlinsky 02 98 15:06
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef 02 98 18:11
Moderator of RU FANTASY  Dennis Chikin ... :) 02 98 18:18
Vladimir Bannikov  All " " 03 98 18:05
Vladimir Bannikov  Shadow Dweller 05 98 11:38
Vladimir Bannikov  akg 05 98 11:50
Leon Afanasev  Vadim Avdunin p 06 98 13:24
Mikhail Zislis  Boris Ivanov p 06 98 14:20
Boris Ivanov  Dmitry Casperovitch ? 06 98 19:13
Boris Ivanov  Mikhail Zislis p 06 98 22:07
Boris Ivanov  Vladimir Bannikov " " y 06 98 22:10
Konstantin Grishin  Max Goncharenko p 06 98 20:50
Alexey Paponov  Stanislas Vasiliev ? 06 98 22:58
Stanislas Vasiliev  Ivan Kovalef ? 06 98 13:37
Alexey Guzyuk  Andrew Emelianov 06 98 23:41
Vadim Avdunin  Leon Afanasev p 06 98 00:30
Ruslan Krasnikov  Max Goncharenko - 06 98 18:40
Ruslan Krasnikov  Boris Ivanov 06 98 18:44
akg  All Re: p 07 98 12:25
Boris Ivanov  Ruslan Krasnikov 07 98 10:26
Farit Akhmedjanov  Boris Ivanov p 07 98 13:56
Vladimir_Ishenko  Svetlana Penugaeva yp 06 98 18:24
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 7/98 (22) 06 98 19:06
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 8/98 (23) 06 98 19:09
Boris Ivanov  Farit Akhmedjanov p 07 98 14:51
Dmitry Casperovitch  Ljuba Fedorova 06 98 23:52
Farit Akhmedjanov  Boris Ivanov p 07 98 18:16
Max Goncharenko  Mikhail Zislis p 06 98 00:41
Max Goncharenko  Boris Ivanov p 06 98 00:44
Max Goncharenko  Oscar Sacaev 06 98 01:04
Boris Ivanov  Farit Akhmedjanov p 07 98 17:20
Boris Ivanov  All RARA AVIS 07 98 21:10
Helena Karpova  Dmitry Yakimovitch 07 98 14:23
Vladimir Bannikov  Farit Akhmedjanov , ? 07 98 09:35
Moderator of RU FANTASY  Wladimir Talalaev p. 07 98 09:37
Vladimir Bannikov  Boris Ivanov p 07 98 10:17
Vladimir Bannikov  Boris Ivanov " " y 07 98 18:29
Oleg Kolesnikoff  Dmitriy Gromov OLDNEWS N 7/98 (22) 08 98 00:50
Boris Ivanov  Max Goncharenko p 07 98 22:08
Alexey Taratinsky  Farit Akhmedjanov ... 07 98 13:12
Shadow Dweller  Svetlana Penugaeva Re: yp 07 98 11:58
Shadow Dweller  Vladimir Bannikov Re: 07 98 12:06
Shadow Dweller  All Wooohooo!! 07 98 18:54
Ivan Kovalef  Boris Ivanov ... 06 98 20:46
Ivan Kovalef  Max Minkov 06 98 20:48
Boris Ivanov  Vladimir Bannikov " " y 08 98 08:24
Boris Ivanov  Alexey Taratinsky ... 08 98 08:26
Boris Ivanov  Ivan Kovalef ... 08 98 08:52
Andrew Nenakhov  Mikhail Zislis p 07 98 11:43
Farit Akhmedjanov  Boris Ivanov p 08 98 11:41
Farit Akhmedjanov  Vladimir Bannikov , ? 08 98 11:42
Dmitry Casperovitch  Boris Ivanov ? 08 98 00:36
Boris Ivanov  Farit Akhmedjanov p 08 98 15:44
Boris Ivanov  Dmitry Casperovitch ? 08 98 15:57
Boris Ivanov  Dmitry Casperovitch ? 08 98 19:55
Oleg Bolotov  Max Minkov 07 98 09:51
Moderator of RU FANTASY  All 2 ... ;) 08 98 15:02
Konstantin Grishin  Boris Ivanov " " y 08 98 19:17
Mike Uzhov  Shadow Dweller Wooohooo!! 08 98 19:19
Yurrik Lapshin  Oleg Bolotov ... :) 30 98 03:42
Yurrik Lapshin  Ruslan Krasnikov p 30 98 03:06
Yurrik Lapshin  Boris Ivanov .p " ' p'" 30 98 03:27
Yurrik Lapshin  Helena Karpova p. 05 98 00:37
Alexey Velmizov  Farit Akhmedjanov RE:, ? 04 98 20:15
Alexey Velmizov  Wladimir Talalaev RE: p 07 98 23:37
Alexey Velmizov  Boris Ivanov RE: ... 07 98 23:51
Ruslan Krasnikov  Mikhail Zislis RE: 08 98 14:06
Svetlana Penugaeva  Vladimir_Ishenko Re: yp 08 98 22:33
Vladimir Bannikov  Boris Ivanov " " y 08 98 19:07
Max Goncharenko  Konstantin Grishin p 09 98 00:10
Max Goncharenko  Ruslan Krasnikov - 09 98 00:20
Max Goncharenko  akg p 09 98 00:27
Max Goncharenko  Boris Ivanov p 09 98 00:32
Boris Ivanov  Alexey Velmizov ... 09 98 08:06
Boris Ivanov  Vladimir Bannikov " " y 09 98 08:04
Boris Ivanov  Konstantin Grishin " " y 09 98 08:05
Boris Ivanov  Alexey Velmizov ... 09 98 09:18
Ivan Kovalef  Ruslan Krasnikov 08 98 03:36
Farit Akhmedjanov  Boris Ivanov p 09 98 12:13
Farit Akhmedjanov  Alexey Velmizov , ? 09 98 12:23
Boris Ivanov  Max Goncharenko p 09 98 12:37
Boris Ivanov  Yurrik Lapshin ... :) 09 98 12:40
Boris Ivanov  Yurrik Lapshin .p " ' p'" 09 98 12:41
Boris Ivanov  Ivan Kovalef 09 98 12:47
Boris Ivanov  Farit Akhmedjanov p 09 98 12:48
Vladimir Borisov  All p : 03 98 04:36
Max Minkov  All Re: 09 98 15:15
Farit Akhmedjanov  Boris Ivanov p 09 98 16:53
Boris Ivanov  Farit Akhmedjanov p 09 98 16:21
Konstantin Grishin  Boris Ivanov " " y 09 98 18:55
Konstantin Grishin  Ruslan Krasnikov 20 98 23:51
Konstantin Grishin  Max Goncharenko p 20 98 23:52
Alexander Gromov  Vladimir Bannikov , ? 08 98 10:28
Alexander Golubchikov  Alex Kelmakov 09 98 00:56
Alexander Golubchikov  Alex Kelmakov 09 98 00:59
Alexander Golubchikov  Jack Slater 09 98 01:06
Dmitry Yakimovitch  Boris Ivanov ... :) 07 98 18:18
Andrew Kasantsev  Boris Ivanov p 10 98 10:11
Shadow Dweller  Mike Uzhov Re: Wooohooo!! 09 98 03:39
Alex Kelmakov  Jack Slater 09 98 22:05
Alex Kelmakov  All 09 98 18:31
Farit Akhmedjanov  Boris Ivanov p 10 98 09:26
Farit Akhmedjanov  Alexander Gromov , ? 10 98 09:30
Alexey Glushko  Stanley Ivanenko Re: ( py ) 07 98 14:38
Yurrik Lapshin  Alexey Guzyuk , ? 10 98 03:10
Yurrik Lapshin  Alexey Paponov ? 10 98 03:50
Svetlana Penugaeva  Shadow Dweller Re: yp 09 98 10:38
Makc K Petrov  Boris Ivanov p 09 98 16:22
Ivan Kovalef  Boris Ivanov ... 09 98 06:24
Mikhail Zislis  Ruslan Krasnikov 09 98 23:59
Andrey Anikin  All Re: 10 98 11:07
Mikhail Zislis  All New Echo -- RU.FANTASY.ALT 10 98 02:25
Dmitry Casperovitch  Boris Ivanov ? 10 98 00:10
Dmitriy Gromov  Oleg Kolesnikoff OLDNEWS N 7/98 (22) 09 98 04:25
Mitkina Ekaterina  All 08 98 15:13
Alexey Guzyuk  Yurrik Lapshin , ? 10 98 16:58
Leon Afanasev  Dmitry Casperovitch ? 10 98 15:30
Alexander Tesanov  Ruslan Krasnikov - 10 98 17:44
Alexander Tesanov  Ivan Kovalef 10 98 17:46
Alexey Paponov  Wladimir Talalaev ? 10 98 17:50
Constantin Bogdanov  Mikhail Zislis New Echo -- RU.FANTASY.ALT 10 98 16:56
Ivan Kovalef  Boris Ivanov 10 98 07:59
Ruslan Krasnikov  Boris Ivanov RE:p 09 98 21:53
Ruslan Krasnikov  Max Goncharenko RE:- 10 98 20:04
Ruslan Krasnikov  Yurrik Lapshin RE: p 10 98 20:27
Ruslan Krasnikov  Ivan Kovalef RE: 10 98 20:34
Boris Ivanov  Konstantin Grishin " " y 10 98 21:52
Boris Ivanov  Andrew Kasantsev p 11 98 06:15
Boris Ivanov  Dmitry Casperovitch ? 11 98 06:15
Boris Ivanov  Makc K Petrov p 11 98 06:17
Boris Ivanov  Ivan Kovalef ... 11 98 06:17
Boris Ivanov  Ivan Kovalef 11 98 06:20
Vladimir Bannikov  Oleg Kolesnikoff OLDNEWS N 7/98 (22) 09 98 13:02
Moderator of RU FANTASY  Shadow Dweller yp 09 98 14:08
Sergey Dudka  Vladimir Bannikov ... 11 98 13:20
Makc K Petrov  Boris Ivanov p 11 98 13:02
Vladislav Bitkovsky  Alexey Paponov & Nick Perumov & All 11 98 13:46
Oscar Sacaev  Max Goncharenko 11 98 23:58
KGA  All Re: p. 12 98 01:52
Alexander Golubchikov  All ( ) 11 98 08:22
Mikhail Zislis  Constantin Bogdanov New Echo -- RU.FANTASY.ALT 12 98 00:02
Konstantin Grishin  Alexander Golubchikov ( ) 11 98 10:34
Ivan Kovalef  Yurrik Lapshin ? 12 98 05:47
Ivan Kovalef  Alexander Tesanov 12 98 05:50
Ivan Kovalef  Ruslan Krasnikov 12 98 06:10
Ivan Kovalef  Boris Ivanov 12 98 06:07
Dmitry Yakimovitch  Helena Karpova 10 98 11:06
Alexey Velmizov  Boris Ivanov RE: p 10 98 20:24
Andrew Kasantsev  Boris Ivanov p 13 98 09:41
Boris Ivanov  Ivan Kovalef 13 98 06:51
Boris Ivanov  Alexey Velmizov p 13 98 06:51
akg  All Re: p 13 98 12:25
Alexander Tesanov  Ivan Kovalef 13 98 06:01
Andrey Anikin  All 13 98 13:23
Mike Uzhov  Boris Ivanov p 13 98 12:51
Boris Ivanov  Mike Uzhov p 13 98 15:49
Dmitry Petuk  Mitkina Ekaterina 11 98 01:23
Ruslan Krasnikov  Alexander Tesanov RE:- 13 98 18:16
Ruslan Krasnikov  Mitkina Ekaterina RE: 13 98 19:59
Ruslan Krasnikov  Mikhail Zislis RE: 13 98 20:02
Ruslan Krasnikov  Boris Ivanov RE:" " y 13 98 20:02
Dmitry Petuk  Ivan Kovalef 13 98 21:42
KGA  All Re: 14 98 01:06
Lord Trunkater  Boris Ivanov Cast Invoke? 12 98 06:29
KGA  All New Echo -- RU.FANTASY.ALT 14 98 01:18
Alexey Velmizov  Farit Akhmedjanov RE:, ? 12 98 00:21
Alexander Gromov  Farit Akhmedjanov , ? 13 98 21:27
Max Goncharenko  Boris Ivanov p 12 98 00:17
Max Goncharenko  Konstantin Grishin p 12 98 00:20
Max Goncharenko  Makc K Petrov p 12 98 00:34
Boris Ivanov  Lord Trunkater Cast Invoke? 14 98 05:30
Boris Ivanov  Max Goncharenko p 14 98 05:46
Farit Akhmedjanov  Alexey Velmizov , ? 14 98 08:48
Farit Akhmedjanov  Alexander Gromov , ? 14 98 08:49
akg  All Re: 14 98 09:34
Artem Pravosudov  KGA 14 98 08:25
Vladimir Bannikov  Boris Ivanov " " y 13 98 16:42
Boris Ivanov  Vladimir Bannikov " " y 14 98 10:52

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001