> | | | | | |

RU.FANTASY

Fantasy

 

          
Swiatoslaw Loginov  Maxim Voronin 03 99 13:19
Swiatoslaw Loginov  Vladislav Zarya 03 99 13:34
Max Levenkov  Nadezhda Lebedeva FANTASY 05 99 16:59
Cyrill J. Rozhin  All Re: "" . ?.. 05 99 14:07
Slava Zashihin  Dmitry Petuk p 04 99 00:51
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov py -> p 05 99 20:16
Andrew Tupkalo  Ljuba Fedorova Echotag songs 05 99 20:33
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin H. " ..." 05 99 20:35
Andrew Tupkalo  Kirill Tretyak "" . ?.. 05 99 20:47
Andrew Tupkalo  Kirill Tretyak "" . ?.. 05 99 22:05
Andrew Tupkalo  Olga Lodygina , , - 05 99 22:07
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky ypyy, , py?! .... 05 99 22:08
Andrew Tupkalo  Nadezhda Lebedeva FANTASY 05 99 22:10
Andrew Tupkalo  Ljuba Fedorova 05 99 22:12
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin H. " ..." 05 99 22:15
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov . . 05 99 22:17
Andrew Tupkalo  Nadezhda Lebedeva FANTASY 05 99 22:18
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin - 05 99 22:21
Andrew Tupkalo  Yury Alimov FANTASY 05 99 22:24
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru , , - 05 99 11:52
Vlad Seider  All "" . 05 99 16:40
Alexey Paponov  All " " 05 99 15:08
Alex Koldin  Andrew Tupkalo Echotag songs 05 99 08:18
Oleg Bolotov  Andrew Tupkalo p 03 99 13:40
Oleg Bolotov  Vladimir Bannikov (Was: " " - ) 03 99 13:44
Oleg Bolotov  Boxa Vasilyev -44 03 99 13:58
Oleg Bolotov  Alexander Chernichkin H. " ..." 03 99 13:59
Oleg Bolotov  Dmitry Shishkin (Was: " " - ) 03 99 14:03
Andrew Darkin  Kirill Tretyak Re: FANTASY 04 09 20:22
Alexander Yuhnevich  Vitaly Lugovsky FANTASY 05 99 12:23
Maxim Voronin  Swiatoslaw Loginov 05 99 19:50
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo H. " ..." 05 99 19:55
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 05 99 19:57
Alex Koldin  Andrew Tupkalo "" . ?.. 05 99 19:57
Vitaly Lugovsky  Kirill Tretyak Re: . 05 99 23:38
Vitaly Lugovsky  All Korwin alignment 05 99 23:40
Denis Dolnikov  Igor Akimov Re: ypyy, , py?! .... 05 99 22:33
Boxa Vasilyev  All . 05 99 23:36
Alexey Kiselyov  Nadezhda Lebedeva FANTASY 01 99 20:40
Alexey Kiselyov  Ljuba Fedorova Echotag songs 01 99 20:47
Alexey Kiselyov  Olga Lodygina , , - 01 99 20:50
Alexey Kiselyov  Yury Alimov FANTASY 01 99 20:54
Alexey Kiselyov  Ljuba Fedorova H. " ..." 01 99 21:02
Alexey Kiselyov  Lord Trunkater (:p vs ) 01 99 21:47
Alexey Kiselyov  Max Levenkov FANTASY 02 99 02:18
Alexey Kiselyov  Andrew Tupkalo FANTASY 02 99 02:27
Alexey Kiselyov  Andrew Tupkalo FANTASY 02 99 02:31
Alexey Kiselyov  Andrew Tupkalo FANTASY 02 99 02:32
Alexey Kiselyov  Alexander Yuhnevich FANTASY 05 99 20:51
Boris Nemykin  All Re: y 06 99 01:42
Vadim Avdunin  Oleg Kotenko Echotag songs 05 99 09:11
Vadim Avdunin  Andrew Tupkalo vs p 05 99 09:43
Vadim Avdunin  Maxim Voronin 05 99 23:25
Vadim Avdunin  Maxim Voronin -> 05 99 23:30
Vadim Avdunin  Anthon Antipov 05 99 23:31
Artem Monin  Victor Horbunkoff py( ) 05 99 00:47
Olga Lodygina  Yury Alimov ypyy, , py?! .... 05 99 23:28
Olga Lodygina  George Potapoff ypyy, , py?! .... 05 99 23:30
Artem Lodygin  Olga Lodygina , , - 05 99 03:43
Alexander Chernichkin  Oleg Bolotov H. " ..." 05 99 20:04
Eugene A. Govako  Vitaly Lugovsky 06 99 02:45
Eugene A. Govako  Andrew Tupkalo Echotag songs 06 99 03:02
Alexey Taratinsky  Lord Trunkater (:p vs ) 06 99 02:49
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo vs p 06 99 00:08
Vladimir Bannikov  Vadim Avdunin vs 06 99 00:25
Vladimir Bannikov  Finn 06 99 01:00
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef 06 99 01:04
Vladimir Bannikov  Artem Lodygin ... 06 99 01:14
Vsevolod Legler  Dmitry Shishkin (Was: " " - ) 03 99 23:34
Mike "VRK" Minyailoff  All RE: 05 99 17:40
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru "" . 06 99 11:22
Andy Shklyaruk  Alexander Yuhnevich RE: py p 02 99 08:34
Ljuba Fedorova  Vladimir Bannikov p , p. 06 99 14:06
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru . 06 99 16:25
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru Korwin alignment 06 99 16:28
Aleksandr Vinogradov  Oleg Khozainov 1/2 01 99 18:29
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov vs p 06 99 22:33
Andrew Tupkalo  Vadim Avdunin vs p 06 99 22:42
Andrew Tupkalo  Alexey Kiselyov FANTASY 06 99 22:43
Andrew Tupkalo  Alexey Kiselyov FANTASY 06 99 22:45
Andrew Tupkalo  Alex Koldin "" . ?.. 06 99 23:04
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin H. " ..." 06 99 23:11
Andrew Tupkalo  Oleg Bolotov p 06 99 23:14
Andrew Tupkalo  Vadim Avdunin 07 99 01:50
Andrew Tupkalo  Vitaly Lugovsky . 07 99 01:52
Maxim Voronin  Alexey Kiselyov H. " ..." 06 99 18:28
Maxim Voronin  Vadim Avdunin 06 99 18:30
Maxim Voronin  Vadim Avdunin -> 06 99 18:53
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo H. " ..." 06 99 19:39
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 06 99 19:39
Dmitry Akentyev  Dmitry Casperovitch p 06 99 00:34
Dmitry Akentyev  Oscar Sacaev p 06 99 00:38
Dmitry Casperovitch  Alex Koldin Echotag songs 06 99 14:38
Boris Tolchinsky  Maxim Voronin Re: 06 99 21:22
Boris Tolchinsky  Vadim Avdunin & Andrew Tupkalo Re: vs p 06 99 21:27
Paul Babyak  Vitaly Lugovsky ( ) ;) 07 99 05:15
Boris Tolchinsky  Ljuba Fedorova Re: , p. 06 99 23:02
Olga Lodygina  Alexey Taratinsky ypyy, , py?! .... 06 99 23:29
Olga Lodygina  Kirill Tretyak , , - 06 99 23:35
Alexander Tesanov  borisok@bigfoot.com vs p 06 99 19:42
Alexander Tesanov  Maxim Voronin 06 99 19:45
Boxa Vasilyev  Vladimir Bannikov Re: -44 06 99 01:57
Boxa Vasilyev  Oleg Bolotov Re: -44 06 99 02:14
Artem Lodygin  Lord Trunkater (:p vs ) 07 99 02:37
Artem Lodygin  Andrew Tupkalo "" . ?.. 07 99 02:39
Artem Lodygin  Andrew Tupkalo - 07 99 02:44
Artem Lodygin  Alexey Kiselyov , , - 07 99 02:50
Artem Lodygin  Alexey Kiselyov FANTASY 07 99 02:56
Artem Lodygin  Alexander Chernichkin H. " ..." 07 99 02:59
Artem Lodygin  Vladimir Bannikov vs p 07 99 03:03
Artem Lodygin  Kirill Tretyak Korwin alignment 07 99 03:10
Artem Lodygin  Andrew Tupkalo "" . ?.. 07 99 03:14
Artem Lodygin  Andrew Tupkalo p 07 99 03:16
Artem Lodygin  Maxim Voronin 07 99 03:18
Alexander Chernichkin  Alexey Kiselyov (:p vs ) 06 99 21:37
Alexander Chernichkin  Alexey Kiselyov FANTASY 06 99 21:42
Alexander Chernichkin  Artem Monin py( ) 06 99 21:44
Alexander Chernichkin  Andrew Tupkalo 06 99 22:04
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef 07 99 01:08
Yan Korchmaryuk  Alexey Kiselyov Re: (:p vs ) 06 99 17:56
Yan Korchmaryuk  Alexey Taratinsky Re: (:p vs ) 06 99 17:59
Swiatoslaw Loginov  Vladimir Bannikov 2/2 06 99 10:47
Swiatoslaw Loginov  Yury Alimov ypyy, , py?! .... 06 99 10:54
Andrew Tupkalo  Dmitry Akentyev p 07 99 12:40
Andrew Tupkalo  Boris Tolchinsky p , p. 07 99 12:44
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 07 99 14:16
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin H. " ..." 07 99 14:16
Konstantin Boyandin  All , (: ) 07 99 05:30
Andrew Tupkalo  Alexander Chernichkin 07 99 15:39
Vadim Avdunin  Vladimir Bannikov vs 06 99 23:42
Vitaly Pustovetov  Maxim Voronin p 06 99 22:36
Vladimir Bannikov  Boxa Vasilyev -44 07 99 10:26
Vladimir Bannikov  Alex Umanov " " 07 99 10:32
Vsevolod Legler  Oleg Kotenko vs p 06 99 11:40
Vsevolod Legler  Artem Lodygin vs p 06 99 11:45
Andrew Besjulkin  Alexander Titov ? 06 99 11:11
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin H. " ..." 07 99 15:56
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin p 07 99 16:04
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin "" . ?.. 07 99 16:06
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin - 07 99 16:06
Lek Krilov  Andrew Tupkalo 07 99 13:04
Lek Krilov  All 07 99 14:40
F-X Bao-Wei  All Re: p 07 99 17:45
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru , , - 07 99 17:49
Igor Akimov  Alexey Taratinsky ypyy, , py?! .... 07 99 17:09
Igor Akimov  Denis Dolnikov ypyy, , py?! .... 07 99 17:44
Vladimir Bannikov  Igor Lebedinsky ... 07 99 11:37
Vladimir Bannikov  Artem Lodygin vs p 07 99 13:04
Vladimir Bannikov  Swiatoslaw Loginov 2/2 07 99 13:25
Denis Dolnikov  Serge Feduleev Re: 07 99 10:44
Denis Dolnikov  Olga Lodygina Re: y 07 99 10:46
Denis Dolnikov  Boris Nemykin Re: y 07 99 10:50
Sergey Schegloff  Vitaly Lugovsky FANTASY 07 99 01:55
Aleksandr Vinogradov  Dmitry Petuk p 07 99 21:26
Alexey Kiselyov  Andrew Tupkalo FANTASY 07 99 02:42
Alexey Kiselyov  Andrew Tupkalo 07 99 02:44
Alexey Kiselyov  Maxim Voronin 07 99 02:55
Alexey Kiselyov  Artem Lodygin - 07 99 03:01
Alexey Kiselyov  Alexander Chernichkin (:p vs ) 07 99 03:03
Alexey Kiselyov  Alexander Chernichkin FANTASY 07 99 03:07
Alexey Kiselyov  Andrew Besjulkin ? 07 99 14:45
Vladimir Bannikov  Ljuba Fedorova vs p 07 99 23:23
Vladimir Bannikov  Swiatoslaw Loginov y 07 99 23:33
Vladimir Bannikov  Ruslan Krasnikov , , ?! 08 99 00:28
Vladimir Bannikov  Evgeny Kravchenko vs p 08 99 00:31
Vladimir Bannikov  All ... 08 99 00:35
Vladimir Bannikov  Oleg Kotenko ... 08 99 00:40
Vladimir Bannikov  Kostya Mizer 08 99 00:42
Vladimir Bannikov  Oscar Sacaev . . 08 99 00:48
Vladimir Bannikov  George Potapoff 08 99 00:49
Vladimir Bannikov  Artem Lodygin vs 08 99 00:56
Vladimir Bannikov  Artem Lodygin vs p 08 99 01:01
Vladimir Bannikov  Artem Lodygin p 08 99 01:03
Vladimir Bannikov  Maxim Voronin py -> p 08 99 01:35
Vladimir Bannikov  Kirill Tretyak 08 99 01:38
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo vs 08 99 01:44
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo vs p 08 99 01:45
Vladimir Bannikov  Slava Zashihin p 08 99 01:49
Vladimir Bannikov  Andrew Kasantsev 08 99 01:59
Vsevolod Legler  Shadow Dweller 08 99 00:36
Vsevolod Legler  Dmitry Akentyev p 08 99 01:20
Mike Uzhov  Alex Koldin Echotag songs 08 99 01:13
Mike Uzhov  Alexey Kiselyov FANTASY 08 99 01:19
Alexander Yuhnevich  Alexey Kiselyov FANTASY 08 99 02:00
Andrew Tupkalo  Lek Krilov 08 99 13:23
Alexey Guzyuk  Alexey Velmizov 02 99 19:51
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo vs p 02 99 20:07
Alexey Guzyuk  Oscar Sacaev p 03 99 11:45
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov py. pp. 03 99 18:22
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov . 03 99 18:26
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov vs p 03 99 18:48
Alexey Guzyuk  Olga Lodygina ypyy, , py?! .... 03 99 21:08
Alexey Guzyuk  Anthon Antipov 03 99 21:03
Alexey Guzyuk  Alexey Kiselyov p 03 99 21:06
Alexey Guzyuk  Alexander Novikov 04 99 18:32
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov -44 04 99 19:19
Alexey Guzyuk  Oleg Redut ? 05 99 11:15
Alexey Guzyuk  Boxa Vasilyev . 06 99 11:19
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov ... 08 99 18:24
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov 08 99 18:24
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov p 08 99 18:26
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov vs p 08 99 21:05
George Potapoff  Vladimir Bannikov Re: vs p 08 99 15:20
George Potapoff  Vladimir Bannikov Re: p 08 99 15:20
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru . . 08 99 15:06
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 08 99 15:09
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru p 08 99 15:12
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk vs p 09 99 00:02
Andrei Denisenko  Mike Uzhov FANTASY 08 99 09:13
Max Levenkov  Vladimir Bannikov vs 08 99 21:23
Slava Zashihin  Maxim Voronin 09 99 02:12
Slava Zashihin  Vladimir Bannikov p 09 99 03:36
Alex Koldin  Andrew Tupkalo "" . ?.. 08 99 18:07
Alex Koldin  Dmitry Casperovitch Echotag songs 08 99 19:39
Alex Koldin  Andrew Tupkalo .p 08 99 20:27
Andrew Emelianov  Artem Lodygin Re: "" . ?.. 08 99 13:47
Alexander Tesanov  Victor Horbunkoff ! - ... " " 08 99 08:57
Aleksandr Vinogradov  Andrew Tupkalo vs p 08 99 13:39
Anthon Antipov  Andrew Tupkalo p 08 99 15:05
Anthon Antipov  Vitaly Pustovetov p 08 99 15:11
Anthon Antipov  Vladimir Bannikov vs p 08 99 22:52
Anthon Antipov  Alexey Guzyuk 08 99 22:51
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo 08 99 21:09
Vitaly Lugovsky  Alex Koldin Re: .p 09 99 01:23
Vitaly Lugovsky  Vladimir Bannikov Re: ... 09 99 01:26
Andrew Kasantsev  Vladimir Bannikov 09 99 08:36
Andrew Kasantsev  Alexey Guzyuk p 09 99 08:39
Olga Lodygina  Kirill Tretyak , , - 08 99 22:52
Artem Lodygin  Andrew Tupkalo "" . ?.. 09 99 00:38
Artem Lodygin  Andrew Tupkalo - 09 99 00:39
Artem Lodygin  Kirill Tretyak , , - 09 99 00:44
Artem Lodygin  Igor Akimov ypyy, , py?! .... 09 99 00:45
Artem Lodygin  Vladimir Bannikov vs p 09 99 00:48
Artem Lodygin  Vladimir Bannikov 09 99 00:52
Alexey Taratinsky  Alexander Chernichkin (:p vs ) 08 99 16:09
Alexey Taratinsky  Alexander Chernichkin py( ) 08 99 16:16
Alexey Taratinsky  Yan Korchmaryuk (:p vs ) 08 99 16:19
Alexey Taratinsky  Lek Krilov 08 99 16:38
Alexey Taratinsky  Igor Akimov ypyy, , py?! .... 08 99 16:48
Artem Lodygin  Alexey Guzyuk . 09 99 01:05
Artem Lodygin  Andrei Denisenko FANTASY 09 99 01:08
Artem Lodygin  Alexey Taratinsky (:p vs ) 09 99 01:39
Vitaly Lugovsky  Sergey Schegloff Re: FANTASY 09 99 01:30
Vitaly Lugovsky  Andrew Tupkalo Re: 09 99 01:30
Vitaly Lugovsky  Andrew Tupkalo Re: 09 99 01:36
Garry Popovtsev  Lord Trunkater Re: (:p vs ) 09 99 00:39
Alexander Chernichkin  Vladimir Bannikov vs p 08 99 20:43
Alexander Chernichkin  Vladimir Bannikov vs p 08 99 20:49
Vladimir Bannikov  Artem Lodygin vs 08 99 11:29
Vladimir Bannikov  Oleg Kotenko ... 08 99 11:38
Vladimir Bannikov  Olga Lodygina 08 99 11:39
Alexey Kiselyov  Mike Uzhov FANTASY 08 99 09:30
Alexey Kiselyov  Alexander Yuhnevich FANTASY 08 99 09:34
Olexander Lebid'  All 08 99 12:07
Alexey Taratinsky  Sergey Schegloff FANTASY 09 99 02:33
Alexey Taratinsky  Vladimir Bannikov vs p 09 99 02:40
Vadim Avdunin  Andrew Tupkalo vs p 08 99 09:05
Vadim Avdunin  Andrew Tupkalo 08 99 09:13
Vadim Avdunin  Maxim Voronin 08 99 09:18
Vadim Avdunin  Maxim Voronin -> 08 99 09:28
Vadim Avdunin  Vladimir Bannikov vs p 08 99 09:52
Yury Alimov  Alexey Kiselyov FANTASY 09 99 04:05
Konstantin Boyandin  All -? 09 99 07:35
Dima V. Samsonov  All p. " " 08 99 21:00
Alexey Velmizov  Alexander Novikov RE: 07 99 21:41
Alexey Velmizov  Shadow Dweller RE: 07 99 21:42
Alexey Velmizov  Shadow Dweller Re: 07 99 21:55
Alexey Velmizov  Vadim Avdunin RE: 07 99 22:01
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk -44 09 99 07:18
Vladimir Bannikov  Kirill Tretyak 09 99 07:22
Vladimir Bannikov  Max Levenkov vs 09 99 07:24
Alex Koldin  Vitaly Lugovsky .p 09 99 06:41
Shadow Dweller  Vsevolod Legler Re: 09 99 03:58
Konstantin G. Ananich  All Re: FANTASY 09 99 17:21
Irena Brun  All Re: -? 09 99 15:23
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru , , - 09 99 09:51
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru vs p 09 99 10:24
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru . 09 99 10:33
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru ... 09 99 10:36
Lek Krilov  Vsevolod Legler Diablo 09 99 11:48
Lek Krilov  Andrew Tupkalo 09 99 11:50
Max Levenkov  Vladimir Bannikov vs 09 99 22:17
Andrew Tupkalo  Vadim Avdunin 09 99 20:39
Andrew Tupkalo  Vitaly Lugovsky 09 99 20:41
Andrew Tupkalo  Vitaly Lugovsky 09 99 20:45
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin "" . ?.. 09 99 20:49
Andrew Tupkalo  Anthon Antipov p 09 99 21:00
Andrew Tupkalo  Alex Koldin .p 09 99 21:01
Andrew Tupkalo  Andrei Denisenko FANTASY 09 99 23:00
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov ... 09 99 23:03
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov -44 09 99 23:14
Dmitriy Gromov  Olexander Lebid' 09 99 18:50
Oleg Kotenko  Alexey Taratinsky Re: vs 05 99 22:03
Oleg Kotenko  Cyrill J. Rozhin Re: 06 99 18:17
Oleg Kotenko  Dmitry Shishkin Re: vs p 06 99 18:23
Oleg Kotenko  Oleg Redut Re: 06 99 18:24
Oleg Kotenko  Andrew Tupkalo Re: - 06 99 19:27
Oleg Kotenko  Maxim Voronin Re: H. " ..." 06 99 19:32
Oleg Kotenko  Maxim Voronin Re: 06 99 19:34
Oleg Kotenko  Ljuba Fedorova Re: Echotag songs 06 99 19:40
Oleg Kotenko  Alexey Kiselyov Re: "" . ?.. 06 99 19:45
Oleg Kotenko  Anthon Antipov Re: y 06 99 19:46
Oleg Kotenko  Nadezhda Lebedeva Re: FANTASY 06 99 19:47
Oleg Kotenko  Yury Alimov Re: ypyy, , py?! .... 06 99 19:49
Oleg Kotenko  Artem Lodygin Re: - 06 99 19:51
Oleg Kotenko  Artem Lodygin Re: FANTASY 06 99 19:54
Oleg Kotenko  Artem Lodygin Re: ypyy, , py?! .... 06 99 19:55
Oleg Kotenko  Vladimir Bannikov Re: 06 99 20:00
Oleg Kotenko  Boxa Vasilyev Re: -44 06 99 20:03
Oleg Kotenko   Re: ? 07 99 09:21
Oleg Kotenko  Vladimir Bannikov Re: . . 07 99 09:33
Oleg Kotenko  Max Levenkov Re: FANTASY 07 99 09:46
Oleg Kotenko  Andrew Tupkalo Re: FANTASY 07 99 09:49
Oleg Kotenko  Alexander Yuhnevich Re: FANTASY 07 99 09:58
Oleg Kotenko  Vadim Avdunin Re: Echotag songs 07 99 10:05
Oleg Kotenko  Vladimir Bannikov Re: vs p 07 99 10:07
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo vs p 09 99 11:37
Alexey Guzyuk  Anthon Antipov 09 99 11:38
Alexey Guzyuk  Vsl@ontil.Ihep.Su .p 09 99 11:42
Alexey Guzyuk  Andrew Kasantsev p 09 99 11:43
Alexey Guzyuk  Artem Lodygin , , - 09 99 11:45
Alexey Guzyuk  Artem Lodygin . 09 99 11:47
Oscar Sacaev  Dmitry Akentyev p 09 99 21:50
Oscar Sacaev  Vladimir Bannikov ... 09 99 22:41
Oscar Sacaev  Vladimir Bannikov . . 09 99 22:46
Dmitry Casperovitch  Dmitry Akentyev p 09 99 12:41
Alex Umanov  borisok@bigfoot.com y 09 99 17:05
Alex Umanov  Vladimir Bannikov 09 99 17:49
Alex Umanov  nephrite@cityline.ru vs p 09 99 17:36
Vladimir Petko  Andrew Tupkalo p 09 99 21:44
Denis Dolnikov  Swiatoslaw Loginov Re: ypyy, , py?! .... 09 99 10:26
Denis Dolnikov  Vladimir Bannikov Re: vs 09 99 10:37
Denis Dolnikov  Anthon Antipov Re: vs p 09 99 10:39
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov -44 09 99 20:41
Al Zapolsky  Alexey Kiselyov (was: ) 09 99 20:28
George Potapoff  Vladimir Bannikov Re: 10 99 01:03
Victor Horbunkoff  Maxim Voronin H. " ..." 09 99 23:41
Boris Nemykin  All Re: y 10 99 01:54
Ingwar Holgerson  Andrew Tupkalo Echotag songs 10 99 00:38
Ingwar Holgerson  Vadim Avdunin H. " ..." 10 99 01:03
Alexey Taratinsky  Artem Lodygin (:p vs ) 09 99 10:12
Yan Korchmaryuk  Alexey Taratinsky Re: (:p vs ) 09 99 06:35
Yan Korchmaryuk  Garry Popovtsev Re: (:p vs ) 09 99 06:38
Yan Korchmaryuk  Ruslan Krasnikov Re: < , > 10 99 03:19
Ruslan Krasnikov  Alexandr Velikov RE: vs p 06 99 09:05
Ruslan Krasnikov  Andrew Tupkalo RE:py -> p 06 99 09:09
Ruslan Krasnikov  Alexander Yuhnevich RE:FANTASY 07 99 08:47
Dmitry Shishkin  Vladimir Bannikov p 09 99 18:39
Dmitry Shishkin  Nadezhda Lebedeva FANTASY 09 99 18:46
Dmitry Shishkin  Andrew Tupkalo FANTASY 09 99 18:59
Dmitry Shishkin  Alexey Kiselyov p 09 99 19:01
Dmitry Shishkin  Konstantin Boyandin 09 99 19:04
Dmitry Shishkin  Konstantin G. Ananich vs p 09 99 19:06
Dmitry Shishkin  Vladimir Bannikov 09 99 21:12
Dmitry Shishkin  Artem Lodygin vs p 09 99 19:27
Dmitry Shishkin  Boris Tolchinsky vs p 09 99 19:35
Dmitry Shishkin  Vitaly Lugovsky 09 99 19:37
Dmitry Shishkin  Alexander Chernichkin 09 99 21:15
Dmitry Shishkin  Kirill Tretyak ypyy, , py?! .... 09 99 21:15
Dmitry Shishkin  Olga Lodygina , , - 09 99 19:58
Dmitry Shishkin  Dmitry Akentyev p 09 99 20:00
Dmitry Shishkin  Vladimir Bannikov Echotag songs 09 99 20:03
Dmitry Shishkin  Oleg Bolotov (Was: " " - ) 09 99 20:09
Dmitry Shishkin  Vitaly Lugovsky Korwin alignment 09 99 20:12
Dmitry Shishkin  Alexey Guzyuk . 09 99 20:32
Dmitry Shishkin  Vsevolod Legler (Was: " " - ) 09 99 20:33
Dmitry Shishkin  Lek Krilov 09 99 21:17
Dmitry Shishkin  Vladimir Bannikov p 09 99 21:18
Oleg Nizovskih  Alexey Taratinsky vs p 09 99 23:34
Oleg Nizovskih  Alexey Taratinsky vs p 10 99 00:00
Oleg Nizovskih  Artem Lodygin vs p 10 99 00:02
Oleg Nizovskih  Artem Lodygin vs p 10 99 00:08
Oleg Nizovskih  Artem Lodygin vs p 10 99 00:14
Oleg Nizovskih  Vladimir Bannikov vs p 10 99 00:32
Oleg Nizovskih  Lord Trunkater vs p 09 99 14:47
Oleg Nizovskih  Lord Trunkater vs p 09 99 14:29
Oleg Nizovskih  Ljuba Fedorova vs p 09 99 14:52
Oleg Nizovskih  Alexandr Velikov vs p 09 99 15:04
Oleg Nizovskih  Alexandr Velikov vs 09 99 15:28
Alexander Novikov  Alexey Guzyuk 10 99 00:01
Alexander Novikov  Alexey Velmizov 10 99 00:35
Artem Monin  Dima V. Samsonov py. " " 10 99 00:22
Moderator of RU.ARGUS  Oleg Kotenko p 10 99 08:53
Maxim Voronin  Alexander Chernichkin 07 99 08:56
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 09 99 00:01
Maxim Voronin  Vitaly Pustovetov p 09 99 00:03
Maxim Voronin  Vladimir Bannikov 09 99 00:09
Maxim Voronin  Vladimir Bannikov py -> p 09 99 00:10
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo p 09 99 00:21
Maxim Voronin  Vadim Avdunin 09 99 21:02
Maxim Voronin  Vadim Avdunin -> 09 99 21:04
Vladimir Bannikov  All . ... 09 99 22:26
Vladimir Bannikov  Alexey Taratinsky vs p 09 99 22:34
Vladimir Bannikov  Oscar Sacaev 09 99 23:35
Vladimir Bannikov  Boxa Vasilyev 09 99 23:38
Vladimir Bannikov  Alexey Taratinsky 10 99 00:08
Vladimir Bannikov  Alexey Taratinsky vs 10 99 00:17
Vladimir Bannikov  Oleg Redut vs p 10 99 00:58
Konstantin Boyandin  All vs 10 99 08:05
Oleg Redut  Vladimir Bannikov vs p 10 99 11:59
Andrew Tupkalo  Lek Krilov Diablo 10 99 08:19
Andrew Tupkalo  Lek Krilov 10 99 19:55
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 10 99 12:08
Alexey Velmizov  Vladimir Bannikov RE: vs p 09 99 18:25
Nadezhda Lebedeva  Max Levenkov FANTASY 09 99 18:50
Nadezhda Lebedeva  Mike Uzhov FANTASY 09 99 19:38
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin p 10 99 21:03
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 10 99 21:03
Andrew Tupkalo  Dmitry Shishkin FANTASY 10 99 21:04
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov py -> p 10 99 21:04
Andrew Tupkalo  Ingwar Holgerson Echotag songs 10 99 21:06
Andrew Tupkalo  Vladimir Petko p 10 99 21:17
Andrew Tupkalo  Oleg Kotenko FANTASY 10 99 21:19
Andrew Tupkalo  Oleg Kotenko - 10 99 21:21
Andrew Tupkalo  Oleg Kotenko 11 99 00:29
Andrew Tupkalo  Oleg Kotenko FANTASY 11 99 00:31
Andrew Tupkalo  Oleg Kotenko FANTASY 11 99 00:32
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 11 99 00:34
Andrew Tupkalo  Oleg Kotenko FANTASY 11 99 00:35
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky (:p vs ) 11 99 00:37
Andrew Tupkalo  Oleg Nizovskih vs p 11 99 00:39
Andrew Tupkalo  Dmitry Shishkin 11 99 00:47
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov 11 99 00:51
Andrey Anikin  All Re: 10 99 11:08
Alex Umanov  borisok@bigfoot.com y 10 99 07:13
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo -44 10 99 08:35
Vladimir Bannikov  Max Levenkov vs 10 99 08:38
Vladimir Bannikov  Oscar Sacaev ... 10 99 08:42
Vladimir Bannikov  Alex Umanov 10 99 08:43
Vladimir Bannikov  Dmitry Shishkin 10 99 08:49
Vladimir Bannikov  Dmitry Shishkin Echotag songs 10 99 08:51
Vladimir Bannikov  Maxim Voronin 10 99 08:53
Vladimir Bannikov  Alexey Velmizov 10 99 20:44
Vladimir Bannikov  Maxim Voronin py -> p 10 99 20:52
Vladimir Bannikov  Dmitry Shishkin p 10 99 21:01
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk -44 10 99 21:03
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 10 99 19:37
Maxim Voronin  Oleg Kotenko 10 99 19:54
Maxim Voronin  Alex Umanov vs p 10 99 20:05
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo p 10 99 20:15
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 10 99 20:15
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 10 99 20:19
Andrei Denisenko  Andrew Tupkalo FANTASY 10 99 17:44
Andrei Denisenko  Lord Trunkater vs p 10 99 18:15
Alexandr Velikov  Artem Monin py( ) 09 99 11:31
Alexandr Velikov  Alexander Chernichkin py( ) 09 99 14:37
Maxim Voronin  Vladimir Bannikov 10 99 21:48
Maxim Voronin  Vladimir Bannikov py -> p 10 99 21:53
Mikle Sokolov  Dmitry Ivakhnov . 10 99 17:09
Max Levenkov  Vladimir Bannikov vs 11 99 02:26
Victor Horbunkoff  Anthon Antipov vs p 10 99 03:07
Oleg Pol  All Re: 10 99 19:37
Alexey Guzyuk  Dmitry Shishkin . 10 99 18:42
Olga Lodygina  Alexey Guzyuk . 10 99 21:29
Olga Lodygina  Olexander Lebid' 10 99 21:58
Olga Lodygina  Alexey Guzyuk , , - 10 99 22:10
Artem Lodygin  Oleg Kotenko vs p 11 97 00:12
Artem Lodygin  Oleg Kotenko 11 97 00:14
Artem Lodygin  Oleg Kotenko FANTASY 11 97 00:15
Artem Lodygin  Oleg Kotenko - 11 97 00:16
Artem Lodygin  Oleg Kotenko FANTASY 11 97 00:17
Artem Lodygin  Oleg Kotenko . . 11 97 00:18
Artem Lodygin  Oleg Kotenko FANTASY 11 97 00:19
Artem Lodygin  Alexey Taratinsky (:p vs ) 11 97 00:21
Evgeniy Chistyakov  All Re: 10 99 23:07
Sergey Schegloff  Sergey Schegloff, 2:5054/16.12 - | 08 99 22:11
Sergey Schegloff  All : 8--1999 08 99 22:12
Sergey Schegloff  Vladimir Bannikov ... 09 99 22:41
Dmitry Akentyev  Vsevolod Legler p 10 99 12:06
Dmitry Akentyev  Dmitry Casperovitch p 10 99 12:08
Dmitry Akentyev  Vladimir Bannikov y 10 99 12:22
Dmitry Akentyev  Alexey Guzyuk . 10 99 12:32
Dmitry Akentyev  Oscar Sacaev p 10 99 23:33
Alexey Chekunkov  Dmitry Shishkin . 10 99 21:49
Anthon Antipov  Andrew Tupkalo p 10 99 22:29
Anthon Antipov  Oleg Kotenko y 10 99 22:31
Anthon Antipov  Denis Dolnikov vs p 10 99 22:33
Dmitry Beloshistov  Dmitry Shishkin Re: vs 06 99 11:29
Alexey Guzyuk  All p " " 10 99 20:17
Ruslan Ismailov  All 17 97 01:16
Dmitry Shishkin  Lek Krilov 10 99 11:50
Dmitry Shishkin  Kirill Tretyak ... 10 99 11:56
Dmitry Shishkin  Oleg Kotenko vs p 10 99 11:59
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo 10 99 21:59
Vladimir Bannikov  Alexey Velmizov vs p 10 99 22:00
Vladimir Bannikov  Igor Akimov ypyy, , py?! .... 10 99 22:08
Vladimir Bannikov  Alexey Kiselyov 10 99 22:33
Vladimir Bannikov  Dimka Roenko 10 99 22:46
Oscar Sacaev  Andrew Tupkalo 10 99 23:18
Shadow Dweller  Vitaly Lugovsky Re: FANTASY 10 99 04:46
Shadow Dweller  Alexey Velmizov RE: 10 99 04:50
Shadow Dweller  Lek Krilov Re: Diablo 10 99 04:52
Vitaly Pustovetov  Maxim Voronin p 11 99 08:42
Vitaly Pustovetov  Maxim Voronin p 11 99 08:45
klm  All Re: vs 11 99 08:11
Andy Shklyaruk  Eugene A. Govako RE: 09 99 10:18
Victor Sudakov  Igor Akimov Re: ypyy, , py?! .... 11 99 11:23
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru vs 11 99 10:22
Aleksandr Zajcev  Lek Krilov 11 99 12:02
Eddy F. Shimke  All p - p? 11 99 13:22
 
Vadim Avdunin  Alexey Velmizov 10 99 10:47
Vadim Avdunin  Andrew Tupkalo 10 99 23:01
Vadim Avdunin  Oleg Kotenko Echotag songs 10 99 23:06
Vadim Avdunin  Ingwar Holgerson H. " ..." 10 99 23:13
Vadim Avdunin  Andrew Tupkalo p 10 99 23:20
Vadim Avdunin  Oleg Nizovskih vs p 10 99 23:52
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov -44 11 99 11:47
Boris Nemykin  All Re: y 11 99 17:04
Boris Nemykin  All Re: RE: vs p 11 99 17:04
Maxim Voronin  Vitaly Pustovetov p 11 99 16:48
Maxim Voronin  Eddy F Shimke p - p! 11 99 16:59
Andrew Darkin  Oleg Kotenko Re: 10 99 19:34
Andrew Darkin  Dmitry Shishkin Re: p 10 99 19:59
Yan Korchmaryuk  Artem Lodygin Re: H. " ..." 11 99 07:44
Yan Korchmaryuk  Dmitry Shishkin Re: H. " ..." 11 99 07:52
Yan Korchmaryuk  Dmitry Shishkin Re: < , > 11 99 07:53
Yan Korchmaryuk  Andrew Tupkalo Re: < , > 11 99 07:55
Yan Korchmaryuk  All Re: ( ) 11 99 10:19
Vladimir Petko  Maxim Voronin p 11 99 19:43
Max Levenkov  klm vs 11 99 21:18
Alexey Guzyuk  Olga Lodygina . 11 99 16:30
Alexey Guzyuk  Olga Lodygina , , - 11 99 16:32
Alexey Guzyuk  Dmitry Akentyev . 11 99 16:34
Comoderator of RU.FANTASY  Yan Korchmaryuk H. " ..." 12 99 00:03
Comoderator of RU.FANTASY  Yan Korchmaryuk moderatorial [*}: < , > 12 99 00:08
Oleg Kopcev  Dima V Samsonov p. " " 11 99 08:38
Alex Kornienko  All 10 99 21:13
Victor Horbunkoff  Vladimir Bannikov vs 11 99 05:16
Alexey Kiselyov  Al Zapolsky (was: ) 11 99 19:15
Alexey Kiselyov  eddy@arden.yamburg.spb.ru p - p? 11 99 19:24
Kostya Govorun  Alexey Velmizov 11 99 11:34
Alexandr Velikov  Artem Lodygin vs p 11 99 14:38
Alexandr Velikov  Ruslan Krasnikov vs p 11 99 14:56
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs p 11 99 16:45
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs p 11 99 16:46
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs p 11 99 15:30
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs 11 99 15:50
Alexandr Velikov  Andrey Anikin 11 99 16:28
Alexandr Velikov  Max Levenkov vs 11 99 16:38
Alexandr Velikov  Vladimir Bannikov vs p 11 99 16:43
Alexey Kiselyov  Max Levenkov vs 11 99 21:34
Artem Lodygin  Vladimir Bannikov p 12 97 01:34
Artem Lodygin  Dmitry Shishkin vs p 12 97 00:55
Artem Lodygin  Oleg Nizovskih vs p 12 97 01:01
Artem Lodygin  Oleg Nizovskih vs p 12 97 01:04
Artem Lodygin  Oleg Nizovskih vs p 12 97 01:09
Artem Lodygin  Oleg Nizovskih vs p 12 97 01:11
Artem Lodygin  Oleg Nizovskih vs p 12 97 01:14
Denis Dolnikov  Alexander Chernichkin Re: vs p 11 99 22:34
Denis Dolnikov  Boris Nemykin Re: y 11 99 22:53
Alexander Tesanov  Oscar Sacaev ... 10 99 19:00
Alex Umanov  borisok@bigfoot.com y 11 99 19:46
Oleg Khozainov  Artem Monin py( ) 06 99 08:24
Artem Lodygin  Max Levenkov vs 12 97 03:46
Artem Lodygin  Eddy F. Shimke p - p? 12 97 03:36
Artem Lodygin  Alexandr Velikov vs p 12 97 03:50
Artem Lodygin  Alexandr Velikov vs 12 97 03:54
Andrew Zdobnikov  Boxa Vasilyev . 11 99 20:24
Oleg Kotenko  Andy Shklyaruk RE: py p 11 99 16:47
Ruslan Krasnikov  Nadezhda Lebedeva RE:FANTASY 10 99 21:45
Ruslan Krasnikov  Konstantin G. Ananich 10 99 21:52
Dmitry Shishkin  Andrew Tupkalo FANTASY 11 99 04:16
Dmitry Shishkin  Andrew Tupkalo 11 99 04:18
Dmitry Shishkin  Alexey Guzyuk . 11 99 04:19
Dmitry Shishkin  Vladimir Bannikov Echotag songs 11 99 04:20
Dmitry Shishkin  Vladimir Bannikov p 11 99 04:21
Dmitry Shishkin  Konstantin Boyandin vs 11 99 05:01
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk -44 11 99 21:44
Vladimir Bannikov  Max Levenkov vs 11 99 21:50
Vladimir Bannikov  Sergey Schegloff ... 11 99 07:46
Vladimir Bannikov  Max Levenkov vs 11 99 07:49
Olexander Lebid'  Olga Lodygina 11 99 07:05
Alexey Kiselyov  Al Zapolsky (was: ) 11 99 13:41
Alexander Novikov  Alexey Guzyuk 11 99 23:21
Konstantin Boyandin  All - ! 12 99 10:08
Konstantin Boyandin  All + 12 99 10:26
Garry Popovtsev  Yan Korchmaryuk 11 99 23:16
Dmitry V. Irtegov aka Fat Brother  All Re: - p? 12 99 12:12
Dmitry V. Irtegov aka Fat Brother  All Re: p 12 99 12:32
Alexey Kiselyov  Alexandr Velikov vs p 12 99 08:11
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 11/99 (40) 12 99 15:37
Alexey Guzyuk  Oleg Khozainov py( ) 12 99 11:33
Andrew Tupkalo  Nadezhda Lebedeva FANTASY 12 99 22:21
Andrew Tupkalo  Alex Umanov y 12 99 22:23
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov py -> p 12 99 22:29
Andrew Tupkalo  George Kiosov FANTASY 12 99 22:34
Andrew Tupkalo  Max Levenkov vs 12 99 22:38
Andrew Tupkalo  Oscar Sacaev 12 99 23:31
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov 12 99 23:33
Andrew Tupkalo  Andrei Denisenko FANTASY 13 99 00:11
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 13 99 00:14
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 13 99 00:15
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin p 13 99 00:15
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 13 99 00:16
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov -44 13 99 00:21
Vladimir Petko  Andrew Tupkalo 12 99 19:26
Vladimir Petko  Andrew Tupkalo 12 99 19:31
Andrew Darkin  Kirill Tretyak Re: 11 99 23:37
Andrew Darkin  Vladimir Bannikov Re: 11 99 23:47
Andrew Darkin  Andrew Tupkalo Re: - 11 99 23:51
Andrew Darkin  Olga Lodygina Re: 11 99 23:54
Boris Nemykin  Alex Umanov Re: y 12 99 19:47
Boris Nemykin  Alex Umanov Re: y 12 99 19:55
Maxim Voronin  Alexey Kiselyov p - p? 12 99 20:14
Maxim Voronin  Denis Dolnikov vs p 12 99 20:18
Maxim Voronin  Oleg Kotenko py p 12 99 20:20
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 12 99 20:28
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 12 99 20:30
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 12 99 20:31
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo p 12 99 20:35
Maxim Voronin  Vladimir Petko 12 99 20:36
Alexey Guzyuk  Dmitry Shishkin . 12 99 18:37
Alexey Guzyuk  Alexander Novikov 12 99 18:43
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov -44 12 99 19:07
Yan Korchmaryuk  Garry Popovtsev Re: 12 99 20:47
Yan Korchmaryuk  Andrew Tupkalo Re: 12 99 20:56
F-X Bao-Wei  All Re: " " 12 99 21:35
Yan Korchmaryuk  Maxim Voronin Re: py p 12 99 22:39
Alexander Ermakov  All . . 12 99 16:38
Oleg Kotenko  Vladimir Bannikov Re: ... 11 99 21:59
Oleg Kotenko  Vladimir Bannikov Re: ... 11 99 22:00
Oleg Kotenko  Vladimir Bannikov Re: ... 12 99 11:06
Oleg Kotenko  Vladimir Bannikov Re: 12 99 11:09
Oleg Kotenko  Artem Lodygin Re: p 12 99 11:22
Oleg Kotenko  Alexander Chernichkin Re: (:p vs ) 12 99 11:24
Oleg Kotenko  Sergey Schegloff Re: FANTASY 12 99 11:35
Oleg Kotenko  Andrew Tupkalo Re: 12 99 11:39
Dmitry Beloshistov  Lek Krilov Re: 12 99 09:31
Vladimir_Ishenko  Vladimir Bannikov , , - 12 99 23:40
Vladimir_Ishenko  Kirill Tretyak , , - 12 99 23:54
Vladimir_Ishenko  Boxa Vasilyev . 12 99 23:59
Vladimir_Ishenko  Olga Lodygina , , - 13 99 00:06
Vladimir_Ishenko  Alexey Guzyuk 13 99 00:14
Swiatoslaw Loginov  Kirill Tretyak 12 99 23:06
Olga Lodygina  Dmitry Shishkin , , - 13 99 01:22
Olga Lodygina  Dmitry Shishkin 13 99 01:27
Olga Lodygina  Vladimir Bannikov p 13 99 01:53
Olga Lodygina  Alexey Guzyuk , , - 13 99 01:58
Olga Lodygina  Evgeniy Chistyakov p 13 99 02:01
Alexey Taratinsky  Max Levenkov vs 12 99 14:30
Gennady Movchan  All 06 99 11:33
Gennady Movchan  All 07 99 08:14
Ruslan Krasnikov  Oleg Nizovskih RE: vs p 12 99 20:50
Ruslan Krasnikov  Andrew Tupkalo RE:py -> p 12 99 20:57
Ruslan Krasnikov  Andrew Tupkalo RE:FANTASY 12 99 20:58
Ruslan Krasnikov  Vladimir Bannikov RE:p 12 99 21:02
Ruslan Krasnikov  Olga Lodygina RE: . 12 99 21:07
Ruslan Krasnikov  Vitaly Pustovetov RE:p 12 99 21:12
Ruslan Krasnikov  Aleksandr Zajcev RE: 12 99 21:15
Mike Uzhov  Alexander Novikov 13 99 00:10
Alex Umanov  Andrew Tupkalo y 12 99 21:20
Oleg Redut   13 99 09:31
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk -44 13 99 07:50
Vladimir Bannikov  Oleg Kotenko ... 13 99 07:46
Vladimir Bannikov  Vladimir_Ishenko , , - 13 99 07:48
Elisaveta Dvoretskaya  Vladimir Bannikov , 09 99 18:39
Finn  Vladimir Bannikov (Was: " " - ) 11 99 20:40
Finn  Vladimir Bannikov ! - ... " " 11 99 20:43
Finn  Kirill Tretyak , , - 11 99 20:48
Finn  All 11 99 20:53
Dmitry Shishkin  Evgeniy Chistyakov p 12 99 11:28
Dmitry Shishkin  Alexey Chekunkov . 12 99 11:32
Dmitry Shishkin  Dmitry Beloshistov p vs 12 99 11:33
Dmitry Shishkin  Artem Lodygin p 13 99 01:38
Dmitry Shishkin  Artem Lodygin vs p 13 99 02:17
Dmitry Shishkin  Ruslan Krasnikov 13 99 01:56
Dmitry Shishkin  Konstantin Boyandin + 13 99 02:06
Dmitry Shishkin  Andrew Tupkalo FANTASY 13 99 02:12
Alexey Kiselyov  fat@mx.nsu.ru p - p? 12 99 15:54
Serge Feduleev  All Re: -: 8--1999 13 99 11:24
klm  All Re: py p 13 99 11:59
Vitaly Pustovetov  Ruslan Krasnikov p 13 99 12:12
Vitaly Pustovetov  Maxim Voronin p 13 99 12:14
Vitaly Pustovetov  Anthon Antipov p 13 99 12:15
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin vs 13 99 13:54
Andrew Tupkalo  Dmitry Shishkin 13 99 13:57
Andrew Tupkalo  Dmitry Shishkin FANTASY 13 99 13:58
Andrew Tupkalo  Vadim Avdunin p 13 99 14:21
Andrew Tupkalo  Vadim Avdunin 13 99 14:22
Andrew Tupkalo  Yan Korchmaryuk < , > 13 99 14:30
Andrew Tupkalo  Aleksandr Zajcev 13 99 14:34
Andrew Tupkalo  Max Levenkov vs 13 99 14:45
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov vs 13 99 14:46
Andrew Tupkalo  Alexey Kiselyov p - p? 13 99 14:44
Eddy F. Shimke  All Re: Re: p 13 99 12:17
 
Eddy F. Shimke  All Re: - p? 13 99 12:17
 
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo -44 13 99 11:34
Alexey Guzyuk  Blade@comset.Net p " " 13 99 11:36
Alexey Guzyuk  Yan Korchmaryuk py p 13 99 11:37
Oleg Redut  Alexey Guzyuk p " " 13 99 18:16
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 13 99 19:57
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov FANTASY 13 99 20:16
Andrew Tupkalo  Yan Korchmaryuk 13 99 20:21
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 13 99 20:21
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 13 99 20:22
Andrew Tupkalo  Andrew Darkin - 13 99 20:24
Andrew Tupkalo  Vladimir Petko 13 99 20:28
Andrew Tupkalo  Vladimir Petko 13 99 20:30
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky vs 13 99 21:36
Andrew Tupkalo  Dmitry Shishkin FANTASY 13 99 23:22
Andrew Tupkalo  Elisaveta Dvoretskaya , 13 99 23:31
Andrew Tupkalo  Dmitry Shishkin vs p 13 99 23:33
Vladimir Petko  Maxim Voronin 13 99 16:53
Andrew Tupkalo  Oleg Redut p " " 14 99 00:03
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk -44 14 99 00:14
Alexey Guzyuk  Vladimir_Ishenko 13 99 15:54
Alexey Guzyuk  Olga Lodygina , , - 13 99 15:56
Andrew Kozelko  Alexey Taratinsky vs 13 99 14:38
Alexey Kiselyov  Andrew Tupkalo FANTASY 13 99 06:54
Alexey Kiselyov  Andrew Tupkalo FANTASY 13 99 06:59
Alexey Kiselyov  Andrew Darkin 13 99 07:05
Alexey Kiselyov  Andrew Darkin p 13 99 07:08
Alexey Kiselyov  Andrew Darkin - 13 99 07:11
Alexey Kiselyov  Maxim Voronin p - p? 13 99 07:14
Alexey Kiselyov  Dmitry Beloshistov 13 99 07:23
Askar Ibragimov  All Re: . ... 13 99 15:15
Askar Ibragimov  All Re: 13 99 15:24
Oleg Redut  Andrew Tupkalo p " " 13 99 21:35
Alexey Kiselyov  Andrew Tupkalo FANTASY 13 99 09:56
Alexey Kiselyov  Andrew Darkin 13 99 09:57
Alexey Kiselyov  Dmitry Beloshistov 13 99 09:59
Anton Solovjov  F-X Bao-Wei p " " 13 99 01:52
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru py -> p 13 99 18:06
Henry Lion Oldie  Oleg Redut H 13 99 18:20
Oscar Sacaev  Andrew Tupkalo -44 13 99 22:13
Slava Zashihin  Andrey Anikin 14 99 03:04
Vladimir Petko  Alexey Guzyuk 13 99 20:24
Maxim Voronin  Yan Korchmaryuk py p 13 99 20:11
Maxim Voronin  Vitaly Pustovetov p 13 99 20:19
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo p - p? 13 99 20:22
Maxim Voronin  Eddy F Shimke p - p? 13 99 20:25
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 13 99 20:45
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 13 99 20:49
Maxim Voronin  Vladimir Petko 13 99 20:53
Maxim Voronin  Alexey Kiselyov p - p? 13 99 21:29
Vadim Avdunin  Maxim Voronin 10 99 23:59
Vadim Avdunin  Maxim Voronin -> 11 99 00:04
Vadim Avdunin  Andrew Tupkalo vs p 12 99 10:43
Vadim Avdunin  Oscar Sacaev 12 99 10:24
Arny Sinen  All 13 99 00:12
Yury Alimov  Andrew Tupkalo FANTASY 13 99 17:19
Anthon Antipov  Nadezhda Lebedeva FANTASY 13 99 20:11
Anthon Antipov  Victor Horbunkoff vs p 13 99 20:14
Alexander Chernichkin  Maxim Voronin 13 99 20:41
Ruslan Krasnikov  Alexandr Velikov RE: vs p 13 99 17:04
Ruslan Krasnikov  Dmitry Shishkin RE: vs 13 99 17:08
Ruslan Krasnikov  Andrew Darkin Re: 13 99 17:28

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001