> | | | | | |

RU.FANTASY

Fantasy

 

          
Artem Lodygin  Ruslan Krasnikov vs p 26 99 02:18
Alexey Taratinsky  Ivan Kovalef vs 26 99 00:40
Alexey Taratinsky  Andrew Tupkalo Echotag songs 26 99 00:44
Alexey Taratinsky  Vladimir Borisov 1/2 26 99 00:47
Alexey Taratinsky  Victor Metelkin vs p 26 99 00:52
Alexey Taratinsky  Oscar Sacaev 26 99 00:57
Alexey Taratinsky  Oscar Sacaev 26 99 01:44
Alexey Taratinsky  Oscar Sacaev 26 99 02:43
Dmitry Akentyev  Ljuba Fedorova p 26 99 00:25
Dmitry Akentyev  Vitaly Lugovsky ypyy, , py?! .... 26 99 00:41
Dmitry Yakimovitch  Ivan Kovalef , 25 99 10:46
Dmitry Yakimovitch  Vladimir Borisov 1/2 25 99 10:47
Vadim Avdunin  Maxim Voronin 25 99 08:22
Vadim Avdunin  Alexey Taratinsky vs p 25 99 08:30
Vadim Avdunin  Alexey Taratinsky vs p 25 99 08:47
Vadim Avdunin  Alexey Taratinsky vs 25 99 09:55
Victor Pai  Olga Lodygina .. O "Apaeo..." 26 99 07:10
F-X Bao-Wei  All Re: y 26 99 02:22
F-X Bao-Wei  All Re: y 26 99 02:44
F-X Bao-Wei  All Re: ypyy, , py?! .... 26 99 03:25
F-X Bao-Wei  All Re: 26 99 03:47
Victor Sudakov  Sergey Sienko Re: 26 99 04:20
Kostya Mizer  Vladimir Petko 21 99 21:51
Konstantin Boyandin  All ? 26 99 07:24
Olya Sokratova  Alexey Guzyuk . 23 99 10:26
Ljuba Fedorova  Ivan Kovalef 1/2 26 99 10:12
Ljuba Fedorova  Artem Lodygin vs 26 99 10:15
Ljuba Fedorova  Victor Metelkin vs p 26 99 10:32
Dmitry Petuk  Ruslan Krasnikov py -> p 25 99 22:03
Dmitry Petuk  Andrew Tupkalo p vs 25 99 22:39
Igor Akimov  Olga Lodygina ypyy, , py?! .... 26 99 13:09
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 26 99 11:17
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 26 99 14:02
Andrew Kasantsev  Kirill Tretyak 26 99 15:51
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin 26 99 21:19
Andrew Tupkalo  Alexey Kiselyov "" . ?.. 26 99 21:21
Andrew Tupkalo  Oleg Nizovskih p y 26 99 21:22
Andrew Tupkalo  Vitaly Lugovsky ypyy, , py?! .... 26 99 21:26
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov 26 99 21:28
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky 26 99 21:33
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky Echotag songs 26 99 22:43
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin py -> p 26 99 22:44
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin "" . ?.. 26 99 22:48
Andrew Tupkalo  Ivan Kovalef vs p 26 99 22:50
Andrew Tupkalo  Boxa Vasilyev "" . ?.. 26 99 22:54
Andrew Kasantsev  Alexey Velmizov 26 99 17:47
Yan Korchmaryuk  Alexander Tesanov Re: 25 99 11:40
Yan Korchmaryuk  Artem Lodygin Re: vs 25 99 11:41
Yan Korchmaryuk  Artem Lodygin Re: H. " ..." 25 99 11:42
Igor Malyshev  All Down /87 07 99 14:52
Vlad Jerebiov  Alexandr Velikov FANTASY 24 99 17:39
Dmitry Petuk  Slava Zashihin p 26 99 08:20
Dmitry Petuk  Sergei Alferov vs . 26 99 18:57
Dmitry Petuk  Dmitry Casperovitch 2/2 26 99 19:10
Dmitry Petuk  Artem Lodygin "" . ?.. 26 99 19:19
Oscar Sacaev  Andrew Tupkalo " . " 26 99 22:06
Oscar Sacaev  Dmitry Akentyev p 26 99 22:31
Oscar Sacaev  Ivan Kovalef 26 99 23:15
Dmitry Casperovitch  Oscar Sacaev 26 99 14:12
Dmitry Casperovitch  Maxim Voronin py -> p 26 99 16:19
Dmitry Casperovitch  Alexey Guzyuk p 26 99 16:37
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk H. " ..." 26 99 08:25
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk , 26 99 08:27
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk H. " ..." 26 99 08:28
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs p 26 99 11:29
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs p 26 99 11:47
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs p 26 99 12:29
Alexandr Velikov  All 26 99 14:34
Alexandr Velikov  Kirill Tretyak vs p 26 99 16:23
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs p 26 99 17:33
Alexandr Velikov  Oleg Kotenko < , > 26 99 17:28
Maxim Voronin  George Potapoff (Was: " " - ) 26 99 21:19
Maxim Voronin  George Potapoff 26 99 21:21
Maxim Voronin  George Potapoff py -> p 26 99 21:21
Maxim Voronin  Artem Lodygin 26 99 21:10
Maxim Voronin  Vadim Avdunin 26 99 21:16
Victor Metelkin  Alexey Kiselyov 27 99 02:25
Victor Metelkin  Alexey Taratinsky 27 99 02:36
Victor Metelkin  Ljuba Fedorova Re: vs p 27 99 03:02
Alexey Guzyuk  Olga Lodygina ypyy, , py?! .... 26 99 17:23
Alexey Kiselyov  Ruslan Krasnikov vs p 25 99 20:03
Alexey Kiselyov  Artem Lodygin "" . ?.. 26 99 14:52
Alexey Kiselyov  Dmitry Petuk p 26 99 22:35
Alexander Tesanov  Yan Korchmaryuk 26 99 19:09
Dmitry Akentyev  Artem Lodygin -44 26 99 21:57
Dmitry Akentyev  Olga Lodygina ypyy, , py?! .... 26 99 22:01
Alexey Taratinsky  Oleg Nizovskih vs p 26 99 12:57
Alexey Taratinsky  Oleg Nizovskih vs 26 99 13:33
Alexey Taratinsky  Oleg Nizovskih vs p 26 99 14:00
Alexey Taratinsky  George Potapoff (Was: " " - ) 26 99 13:43
Denis Dolnikov  Yan Korchmaryuk Re: (:p vs ) 26 99 23:16
Ruslan Krasnikov  Yan Korchmaryuk Re: < , > 25 99 00:17
Ruslan Krasnikov  Maxim Voronin RE: -> 26 99 08:26
Ruslan Krasnikov  Maxim Voronin RE: 26 99 08:30
Ruslan Krasnikov  George Potapoff Re: 26 99 08:33
Eugene Govako  Alexey Chekunkov 27 99 03:20
Igor Ilyashenko  Slava Zashihin p 23 99 10:11
Igor Ilyashenko  Oleg Nizovskih vs p 23 99 10:34
Vadim Avdunin  Maxim Voronin 27 99 08:37
Victor Pai  Oscar Sacaev .. O "Apaeo..." 28 99 01:13
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs . p 26 99 18:01
Alexandr Velikov  Evgeny Kravchenko -44 27 99 09:16
Alexandr Velikov  Vitaly Lugovsky 27 99 09:17
Alexandr Velikov  Oscar Sacaev , 27 99 10:20
Alexandr Velikov  Artem Lodygin vs p 27 99 10:36
Alexandr Velikov  Artem Lodygin vs p 27 99 10:41
Alexandr Velikov  Oleg Redut vs p 27 99 10:54
Alexandr Velikov  Victor Metelkin vs p 27 99 11:02
Alexandr Velikov  Victor Metelkin vs p 27 99 11:07
Alexandr Velikov  Olga Lodygina "" . ?.. 27 99 11:20
Alexandr Velikov  Ruslan Krasnikov vs p 27 99 11:28
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs p 27 99 11:50
Alexandr Velikov  Boxa Vasilyev vs 27 99 11:56
Alexandr Velikov  Artem Lodygin vs 27 99 12:13
Alexandr Velikov  Victor Metelkin 27 99 14:30
Denis Dolnikov  Vadim Avdunin Re: vs p 26 99 23:56
Denis Dolnikov  Alexey Guzyuk Re: y 26 99 23:58
Alexey Kiselyov  Victor Metelkin 27 99 07:57
Alexey Kiselyov  Igor Ilyashenko vs p 27 99 10:20
Alexey Kiselyov  Kirill Tretyak "" . ?.. 27 99 20:29
Alexey Kiselyov  Alexey Guzyuk "" . ?.. 27 99 20:33
Olga Lodygina  Victor Pai .. O "Apaeo..." 27 99 23:50
Olga Lodygina  Igor Akimov ypyy, , py?! .... 27 99 23:53
Olga Lodygina  Kirill Tretyak 27 99 23:56
Olga Lodygina  Alexey Guzyuk ypyy, , py?! .... 28 99 00:02
Dmitry Akentyev  Kirill Tretyak p 27 99 20:44
Dmitry Akentyev  Oscar Sacaev p 27 99 22:32
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo py -> p 27 99 17:21
Maxim Voronin  Ruslan Krasnikov -> 27 99 17:40
Maxim Voronin  Ruslan Krasnikov 27 99 17:48
Ruslan Krasnikov  Ivan Kovalef RE: 27 99 07:02
Ruslan Krasnikov  Artem Lodygin RE: vs p 27 99 07:06
Ruslan Krasnikov  Dmitry Petuk RE:py -> p 27 99 07:10
Ruslan Krasnikov  Vadim Avdunin RE: 27 99 16:03
Ruslan Krasnikov  Artem Lodygin RE: vs p 27 99 16:09
Ruslan Krasnikov  F-X Bao-Wei Re: 27 99 16:13
Ruslan Krasnikov  Andrew Tupkalo RE:ypyy, , py?! .... 27 99 16:18
Ruslan Krasnikov  Andrew Tupkalo RE:Echotag songs 27 99 16:20
Ruslan Krasnikov  Dmitry Casperovitch RE:py -> p 27 99 16:24
Ruslan Krasnikov  Maxim Voronin RE:py -> p 27 99 16:32
Alexey Taratinsky  Vadim Avdunin vs p 27 99 13:29
Alexey Taratinsky  Vadim Avdunin vs p 27 99 13:53
Yan Korchmaryuk  Alexey Kiselyov Re: 27 99 21:22
Yan Korchmaryuk  Andrew Tupkalo Re: vs 27 99 22:27
Elisaveta Dvoretskaya  Finn 27 99 21:04
Serge Kuchkin  Dmitry Petuk p 27 99 12:34
Oleg Bolotov  Micheev Michail p. . 27 99 22:31
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk H. " ..." 27 99 23:45
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk , 28 99 00:00
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk H. " ..." 27 99 23:52
Yan Korchmaryuk  Comoderator of RU.FANTASY Re: H. " ..." 28 99 07:02
Yan Korchmaryuk  Comoderator of RU.FANTASY Re: (:p vs ) 28 99 07:04
Oleg Redut  Alexey Kiselyov FANTASY 24 99 12:21
Oleg Redut  Alexandr Velikov vs p 28 99 10:14
Mike Uzhov  Andrew Tupkalo Echotag songs 28 99 07:04
Oleg Kotenko  Leonid Kalentiev Re: ... 24 99 16:18
Oleg Kotenko  Oleg Khozainov Re: 1/2 24 99 16:25
Oleg Kotenko  Artem Lodygin Re: -44 24 99 16:27
Oleg Kotenko  Oleg Redut Re: p 24 99 16:32
Oleg Kotenko  Vadim Avdunin Re: Echotag songs 26 99 23:27
Oleg Kotenko  Andrew Tupkalo Re: vs p 27 99 10:08
Oleg Kotenko  Ljuba Fedorova Re: vs p 27 99 10:17
Oleg Kotenko  Oleg Nizovskih Re: vs p 27 99 10:30
Oleg Kotenko  Alexey Kiselyov Re: vs p 27 99 10:33
Oleg Kotenko  Andrew Tupkalo Re: 27 99 10:37
Oleg Kotenko  Andrew Tupkalo Re: Echotag songs 27 99 10:39
Dmitry Beloshistov  Alexander Chernichkin Re: vs 27 99 09:42
Oleg Rogov  Alexey Kiselyov Re: "" . ?.. 27 99 11:17
Victor Metelkin  Ljuba Fedorova - 28 99 00:05
Oleg Redut  Oleg Kotenko p 28 99 18:21
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov Echotag songs 28 99 20:12
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov ypyy, , py?! .... 28 99 20:13
Andrew Tupkalo  Serge Kuchkin py -> p 28 99 20:14
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin py -> p 28 99 20:16
Andrew Tupkalo  Kirill Tretyak "" . ?.. 28 99 20:24
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov vs p 28 99 21:53
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov py -> p 28 99 21:55
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk "" . ?.. 28 99 21:58
Andrew Tupkalo  Oleg Kotenko 1/2 28 99 23:45
Andrew Tupkalo  Victor Metelkin - 28 99 23:46
Andrew Tupkalo  Oleg Kotenko Echotag songs 29 99 00:16
Sergei Alferov  All vs 28 99 16:15
Vitaly Pustovetov  Oleg Kotenko Echotag songs 28 99 17:40
Slava Zashihin  Dmitry Petuk p 28 99 23:06
Slava Zashihin  Maxim Voronin 28 99 23:07
Slava Zashihin  Igor Ilyashenko p 28 99 23:07
Konstantin Lonshakov  All , " 29 99 03:26
Konstantin Grishin  Kirill Tretyak "" . ?.. 28 99 21:04
Vlad Jerebiov  All p p. 26 99 11:21
Vlad Jerebiov  Alexey Kiselyov FANTASY 26 99 11:22
Oscar Sacaev  Victor Pai .. O "Apaeo..." 28 99 23:39
Comoderator of RU.FANTASY  All 28 99 23:45
Oscar Sacaev  Olga Lodygina ypyy, , py?! .... 28 99 23:48
Oscar Sacaev  Dmitry Akentyev p 28 99 23:55
Oscar Sacaev  Ruslan Krasnikov 29 99 00:06
Vladimir Zyryanov  All Re: (Was: " " - ) 28 99 17:57
klm  All Re: vs p 28 99 19:35
Dmitry Petuk  Alexey Guzyuk 26 99 19:33
Dmitry Petuk  Maxim Voronin 27 99 00:18
Dmitry Petuk  Alexey Guzyuk p vs 28 99 22:37
Victor Pai  Oscar Sacaev .. O "Apaeo..." 29 99 03:59
Artem Lodygin  Yan Korchmaryuk H. " ..." 28 99 22:10
Artem Lodygin  Victor Metelkin 28 99 22:23
Sergei Milkin  Andrei Denisenko vs p 29 99 00:13
F-X Bao-Wei  All Re: py 2/2 28 99 23:40
Arkadi Sundeev  All Re: 29 99 00:02
George Potapoff  Artem Lodygin Re: vs p 29 99 00:26
Anthon Antipov  Igor Ilyashenko vs p 28 99 22:39
Anthon Antipov  Victor Pai .. O "Apaeo..." 28 99 22:29
Anthon Antipov  Oleg Kotenko ... 28 99 22:35
Oleg Khozainov  Swiatoslaw Loginov 1/2 21 99 11:32
Oleg Khozainov  Oleg Myachin py. pp. 21 99 11:38
Oleg Khozainov  Yura@oreol.cscd.lviv.ua p 21 99 11:41
Oleg Khozainov  Olga Lodygina -/- 22 99 11:30
Oleg Khozainov  Vitaly Lugovsky 1/2 26 99 08:38
Maxim Voronin  Micheev Michail . . 28 99 20:21
Maxim Voronin  Alexey Guzyuk H. " ..." 28 99 20:24
Maxim Voronin  Vadim Avdunin 28 99 20:26
Maxim Voronin  Ruslan Krasnikov py -> p 28 99 20:39
Dmitry Akentyev  Oscar Sacaev p 28 99 18:50
Alexey Taratinsky  Vladimir Zyryanov (Was: " " - ) 29 99 03:09
Dmitry Yakimovitch  All H 28 99 00:41
Alexey Kiselyov  Ruslan Krasnikov Echotag songs 28 99 13:56
Alexey Kiselyov  Oleg Redut FANTASY 28 99 14:14
Alexey Kiselyov  Mike Uzhov Echotag songs 28 99 14:24
Alexey Kiselyov  Oleg Kotenko vs p 28 99 14:28
Ruslan Krasnikov  Vadim Avdunin RE:p vs 27 99 19:51
Ruslan Krasnikov  Maxim Voronin RE: 27 99 19:55
Ruslan Krasnikov  Alexandr Velikov RE: vs p 28 99 07:03
Alexander Chernichkin  Dmitry Beloshistov p vs 28 99 21:27
Dmitry Shishkin  Artem Lodygin (Was: " " - ) 28 99 15:49
Dmitry Shishkin  George Potapoff (Was: " " - ) 28 99 22:20
Dmitry Shishkin  Ruslan Krasnikov vs p 28 99 16:46
Dmitry Shishkin  Artem Lodygin vs p 28 99 17:10
Dmitry Shishkin  Artem Lodygin (Was: " " - ) 28 99 22:21
Dmitry Shishkin  Yan Korchmaryuk H. " ..." 28 99 17:58
Dmitry Shishkin  Dmitry Casperovitch 2/2 28 99 18:02
Dmitry Shishkin  Dmitry Akentyev p 28 99 18:14
Dmitry Shishkin  Alexandr Velikov vs p 28 99 20:33
Dmitry Shishkin  Olga Lodygina ypyy, , py?! .... 28 99 20:35
Dmitry Shishkin  Mikhail Nazarenko " " 28 99 20:40
Dmitry Shishkin  Maxim Voronin < , > 28 99 20:44
Dmitry Shishkin  Maxim Voronin , 28 99 20:47
Dmitry Shishkin  Artem Lodygin vs p 28 99 20:51
Dmitry Shishkin  Ruslan Krasnikov vs p 28 99 20:55
Dmitry Shishkin  Alexey Taratinsky vs p 28 99 20:56
Dmitry Shishkin  Dmitry Beloshistov (Was: " " - ) 28 99 21:10
Dmitry Shishkin  Oleg Bolotov (Was: " " - ) 28 99 21:13
Dmitry Shishkin  Oleg Kotenko 28 99 21:32
Dmitry Shishkin  Oleg Kotenko 28 99 21:37
Dmitry Shishkin  Dmitry Beloshistov p vs 28 99 21:51
Dmitry Shishkin  Yan Korchmaryuk < , > 28 99 22:01
Dmitry Shishkin  Yan Korchmaryuk < , > 28 99 22:02
Dmitry Shishkin  Oleg Nizovskih vs p 28 99 22:05
Dmitry Shishkin  All p. 28 99 22:24
Olya Sokratova  Evgeny Kravchenko .p 27 99 15:30
klm  All Re: py. pp. 29 99 07:50
Alexey Velmizov  All 28 99 20:47
Alexey Velmizov  Victor Metelkin RE: 28 99 20:59
Alexey Velmizov  Victor Sudakov Re: 28 99 21:10
Igor Akimov  Olga Lodygina ypyy, , py?! .... 28 99 23:46
Igor Akimov  Olga Lodygina ypyy, , py?! .... 29 99 00:44
Oleg Redut  Alexey Velmizov 29 99 13:44
klm  All Re: 29 99 11:34
Victor Horbunkoff  Dmitry Shishkin (Was: " " - ) 29 99 10:33
Alexey Guzyuk  Denis Dolnikov y 28 99 16:46
Alexey Guzyuk  Oscar Sacaev 28 99 16:48
Alexey Guzyuk  Olga Lodygina ypyy, , py?! .... 28 99 17:19
Alexey Guzyuk  Vadim Avdunin H. " ..." 28 99 16:59
Alexey Guzyuk  Vadim Avdunin , 28 99 17:00
Oleg Nizovskih  Artem Lodygin vs p 27 99 21:21
Oleg Nizovskih  Artem Lodygin vs p 27 99 21:24
Oleg Nizovskih  Alexey Taratinsky vs p 27 99 22:49
Oleg Nizovskih  Artem Lodygin vs p 28 99 18:15
Oleg Nizovskih  Artem Lodygin vs p 28 99 18:15
Oleg Nizovskih  Alexey Taratinsky vs p 28 99 18:15
Oleg Nizovskih  Alexey Taratinsky vs p 28 99 18:16
Oleg Nizovskih  Alexandr Velikov vs p 28 99 18:46
Oleg Nizovskih  Artem Lodygin vs p 28 99 20:55
Oleg Nizovskih  Artem Lodygin vs p 28 99 20:55
Oleg Nizovskih  Alexey Taratinsky vs p 28 99 20:55
Oleg Nizovskih  Alexey Taratinsky vs p 28 99 20:54
Oleg Nizovskih  Alexandr Velikov vs p 28 99 20:55
Oleg Nizovskih  Alexandr Velikov vs p 28 99 20:56
Oleg Nizovskih  Alexandr Velikov vs p 28 99 21:05
Oleg Nizovskih  Andrew Tupkalo p y 28 99 21:34
Oleg Nizovskih  Blade@comset.Net p y 28 99 21:37
Oleg Nizovskih  Ljuba Fedorova vs 28 99 21:42
Oleg Nizovskih  Igor Ilyashenko vs p 28 99 22:07
Oleg Nizovskih  Oleg Kotenko vs p 28 99 22:13
Dmitry Casperovitch  Dmitry Shishkin 2/2 29 99 14:36
Ljuba Fedorova  Maxim Voronin H. " ..." 29 99 14:18
Anton Solovjov  Olga Lodygina -/- 29 99 13:04
Ljuba Fedorova  Oleg Nizovskih vs 29 99 14:54
Andrew Tupkalo  Vitaly Pustovetov Echotag songs 29 99 22:11
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin py -> p 29 99 22:14
Andrew Tupkalo  Dmitry Shishkin < , > 29 99 22:18
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin H. " ..." 29 99 22:19
Andrew Tupkalo  Oleg Nizovskih vs p 29 99 23:06
F-X Bao-Wei  All Re: Echotag songs 29 99 15:37
F-X Bao-Wei  All Re: 29 99 16:13
Elena Markina  Victor Pai . . O & . HH: " ". 28 99 06:20
Sergei Milkin  Alexey Velmizov 29 99 16:47
Vitaly Lugovsky  Oleg Kotenko Re: ... 29 99 16:59
Boris Nemykin  All Re: RE: vs p 29 99 17:58
Oleg Bolotov  Dmitry Shishkin (Was: " " - ) 29 99 13:37
Mike Uzhov  Victor Metelkin - 29 99 06:35
Mike Uzhov  Andrew Tupkalo - 29 99 06:41
Andy Shklyaruk  All 29 99 14:45
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo py -> p 29 99 19:35
Maxim Voronin  Slava Zashihin 29 99 19:44
Maxim Voronin  Dmitry Petuk 29 99 19:48
Maxim Voronin  Dmitry Petuk 29 99 19:50
Maxim Voronin  Ljuba Fedorova H. " ..." 29 99 20:54
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo py -> p 29 99 20:55
Vadim Avdunin  Denis Dolnikov vs p 28 99 08:14
Vadim Avdunin  Ruslan Krasnikov 28 99 08:26
Vadim Avdunin  Alexey Taratinsky vs p 28 99 08:33
Vadim Avdunin  Alexey Taratinsky vs p 28 99 08:53
Sergey Schegloff  Kirill Tretyak < , > 27 99 22:58
Alexandr Velikov  Kirill Tretyak vs p 28 99 17:06
Alexandr Velikov  Oleg Redut vs p 29 99 14:27
Alexey Kiselyov  Oleg Khozainov py. pp. 29 99 08:57
Alexey Kiselyov  Andrew Tupkalo - 29 99 09:00
Alexey Kiselyov  sergei_alferov@tt.ru vs . p 29 99 09:02
Alexey Kiselyov  borisok@bigfoot.com vs p 29 99 18:00
Alexey Kiselyov  blade@comset.net 29 99 18:02
Alexey Kiselyov  vsl@ontil.ihep.su ... 29 99 18:04
Alexey Kiselyov  Elena Markina . . O & . HH: " ". 29 99 18:05
Alexey Kiselyov  blade@comset.net Echotag songs 29 99 18:13
Ivan Iostman  Victor Horbunkoff H. " ..." 08 99 16:15
Dmitry Akentyev  Oscar Sacaev p 29 99 10:07
Oleg Kotenko  Alexander Titov Re: 27 99 22:48
Ruslan Krasnikov  Maxim Voronin RE: -> 29 99 06:46
Ruslan Krasnikov  Maxim Voronin RE: 29 99 06:47
Ruslan Krasnikov  Andrew Tupkalo RE:py -> p 29 99 06:49
Ruslan Krasnikov  Andrew Tupkalo RE: vs p 29 99 06:55
Ruslan Krasnikov  Andrew Tupkalo RE:ypyy, , py?! .... 29 99 06:56
Ruslan Krasnikov  Dmitriy Gromov Echotag songs 29 99 06:57
Ruslan Krasnikov  Oleg Nizovskih RE: vs 28 99 20:27
Vadim Avdunin  Oleg Kotenko Echotag songs 29 99 08:32
Vadim Avdunin  Yan Korchmaryuk H. " ..." 29 99 19:08
Vadim Avdunin  Oleg Kotenko Echotag songs 29 99 19:08
Vadim Avdunin  Maxim Voronin 29 99 18:35
Vadim Avdunin  Ruslan Krasnikov p vs 29 99 19:03
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk H. " ..." 29 99 23:13
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk , 29 99 23:14
Vadim Avdunin  Alexey Velmizov 29 99 23:28
Ljuba Fedorova  Maxim Voronin H. " ..." 30 99 00:19
Alexander Yuhnevich  Vlad Jerebiov FANTASY 30 99 00:35
Alexander Yuhnevich  Alexey Velmizov p pp 30 99 01:25
Alexander Yuhnevich  Andy Shklyaruk py p 30 99 01:31
Dmitry Yakimovitch  Konstantin G. Ananich " ". 29 99 07:09
Lord Trunkater  Oleg Nizovskih Re: vs p 29 99 08:49
Lord Trunkater  borisok@bigfoot.com Re: vs 29 99 09:30
Lord Trunkater  Dmitry Akentyev - 29 99 11:43
Lord Trunkater  Oleg Nizovskih Re: vs p 29 99 12:05
Lord Trunkater  Dmitry Martsinovsky Re: vs 22 99 11:41
Lord Trunkater  Boxa Vasilyev Re: 22 99 11:52
Lord Trunkater  Andrei Denisenko Re: y 22 99 12:16
Andrei Denisenko  Sergei Milkin 29 99 21:55
Andrei Denisenko  borisok@bigfoot.com Re: RE: vs p 29 99 22:02
Kirill Ohrimuk  All p 29 99 22:24
Vladislav Zarya  Finn 12 99 13:48
Oleg Redut  Alexandr Velikov vs p 30 99 13:19
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru p 30 99 11:27
Sergei Milkin  Andrei Denisenko 30 99 13:03
Boris A. Tolchinsky  Alexey Velmizov Re: 30 99 13:44
Boris A. Tolchinsky  Alexey Kiselyov Re: py. pp. 30 99 13:48
Boris A. Tolchinsky  Andy Shklyaruk Re: 30 99 13:54
Ljuba Fedorova  Oleg Nizovskih vs p 30 99 12:49
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov ypyy, , py?! .... 30 99 21:58
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov vs p 30 99 21:59
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov py -> p 30 99 22:00
Andrew Tupkalo  Alexey Kiselyov - 30 99 22:01
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin py -> p 30 99 22:08
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin py -> p 30 99 22:09
Andrew Tupkalo  Vadim Avdunin vs p 30 99 22:15
Andrew Tupkalo  Dmitry Yakimovitch " ". 30 99 22:18
Andrew Tupkalo  Alexey Kiselyov Echotag songs 30 99 22:23
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 30 99 22:25
Andrew Tupkalo  Alexander Yuhnevich FANTASY 30 99 22:26
Serge Feduleev  All Re: RE: vs p 30 99 16:23
Dmitriy Gromov  Ruslan Krasnikov "" (: Echotag songs) 30 99 14:16
Elena Markina  Alexey Kiselyov . . O & . HH: " ". 30 99 14:35
Andrew Tupkalo  Kirill Ohrimuk p 30 99 23:17
Igor Wihanski  Dmitry Petuk p 30 99 10:12
Alexandr Velikov  Ruslan Krasnikov vs p 30 99 14:52
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs p 30 99 15:11
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs 30 99 16:24
Comoderator of RU.FANTASY  Yan Korchmaryuk moderatorial [*]: H. " ..." 30 99 20:57
Oscar Sacaev  Victor Pai .. O "Apaeo..." 30 99 21:21
Oscar Sacaev  Dmitry Akentyev p 30 99 21:52
Comoderator of RU.FANTASY  Dmitry Shishkin H. " ..." 30 99 22:09
Comoderator of RU.FANTASY  All < , > 30 99 22:13
Comoderator of RU.FANTASY  All - 30 99 22:24
Lord Trunkater  Alexey Urmanov Re: . 30 99 09:14
Lord Trunkater  Alexey Kiselyov Re: vs p 30 99 10:27
Boris Nemykin  All Re: RE: vs p 30 99 21:29
Vitaly Lugovsky  Maxim Voronin Re: 30 99 23:06
Dmitry Akentyev  Dmitry Shishkin p 30 99 21:04
Finn  Olga Lodygina 29 99 15:36
Ruslan Krasnikov  Alexey Taratinsky RE: vs p 30 99 07:48
Ruslan Krasnikov  Dmitry Shishkin RE: vs p 30 99 07:51
Ruslan Krasnikov  Maxim Voronin RE:py -> p 30 99 07:53
Ruslan Krasnikov  Vadim Avdunin RE: 30 99 07:58
Vadim Avdunin  Andrew Tupkalo vs p 30 99 23:00
Alexey Kiselyov  Alexander Yuhnevich FANTASY 30 99 14:28
Alexey Kiselyov  Boris A Tolchinsky py. pp. 30 99 20:06
Alexey Kiselyov  Andrew Tupkalo Echotag songs 30 99 20:35
Alexey Taratinsky  Ljuba Fedorova H. " ..." 31 99 02:05
Alexey Taratinsky  Oleg Nizovskih vs p 31 99 02:05
Alexey Taratinsky  Oleg Nizovskih vs p 31 99 02:19
Dimka Roenko  Eugeny Nekorkin 30 99 15:25
Alexander Chernichkin  Maxim Voronin py -> p 30 99 19:08
Andrew Besjulkin  Olga Lodygina -/- 30 99 23:12
Andrew Besjulkin  Elena Markina . . O & . HH: " ". 30 99 23:12
Andrew Besjulkin  Dmitry Akentyev p 30 99 23:12
Elena Markina  Andrew Besjulkin . . O & . HH: " ". 31 99 06:09
Maxim Voronin  Ruslan Krasnikov -> 30 99 17:51
Maxim Voronin  Vadim Avdunin 30 99 18:08
Maxim Voronin  Ljuba Fedorova H. " ..." 30 99 18:17
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo py -> p 30 99 18:20
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 30 99 18:24
Maxim Voronin  Alexander Chernichkin py -> p 31 99 11:49
Maxim Voronin  Ruslan Krasnikov py -> p 31 99 11:51
Boris A. Tolchinsky  Lord Trunkater Re: . 31 99 12:39
Andrei Denisenko  All 30 99 12:41
Andrey Sharinov  All 31 99 16:08
George Potapoff  Alexey Taratinsky Re: (Was: " " - ) 31 99 18:57
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru "" . ?.. 31 99 17:56
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru ypyy, , py?! .... 31 99 18:00
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 31 99 18:06
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru "" . ?.. 31 99 18:20
Sergey Schegloff  Alexander Yuhnevich FANTASY 31 99 09:10
Oscar Sacaev  Dmitry Akentyev p 31 99 23:40
Anthon Antipov  All " " 31 99 17:32
Alexey Taratinsky  Vadim Avdunin vs p 31 99 14:15
Alexey Taratinsky  Vadim Avdunin vs p 31 99 14:40
Alexey Taratinsky  Vadim Avdunin H. " ..." 31 99 14:51
Alexey Taratinsky  Alexander Yuhnevich FANTASY 31 99 14:54
Alexey Taratinsky  Lord Trunkater vs 31 99 15:07
Alexey Kiselyov  Lord Trunkater vs p 31 99 14:14
Yan Korchmaryuk  All ( ) ;) 01 99 02:57
Vadim Avdunin  Ruslan Krasnikov 31 99 08:54
Vadim Avdunin  Maxim Voronin 31 99 23:13
Vadim Avdunin  Maxim Voronin -> 31 99 23:24
Shadow Dweller  Alexey Velmizov Re: 01 99 04:59
Alexey Velmizov  Oleg Redut 31 99 21:52
Alexey Velmizov  Vadim Avdunin RE: 31 99 22:00
Alexey Velmizov  Alexander Yuhnevich RE:p pp 31 99 22:08
Alexey Velmizov  Boris A. Tolchinsky Re: 31 99 22:17
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin H. " ..." 01 99 12:59
Andrew Tupkalo  Alexander Chernichkin py -> p 01 99 13:10
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin py -> p 01 99 13:15
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky H. " ..." 01 99 13:18
Andrew Tupkalo  Kirill Tretyak "" . ?.. 01 99 15:40
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 01 99 15:41
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin py -> p 01 99 15:42
Andrew Tupkalo  Vadim Avdunin vs p 01 99 15:48
Andrew Tupkalo  Alexey Kiselyov Echotag songs 01 99 15:49
Boris Ivanov  All 01 99 13:08
Oscar Sacaev  Vitaly Lugovsky 01 99 21:05
Oscar Sacaev  Dmitry Akentyev p 01 99 21:10
Comoderator of RU.FANTASY  All , 01 99 23:35
Vladimir Bannikov  Alexey Paponov , ? (was: ) 01 99 21:40
Moderator of RU.FANTASY  All - 2:5020/194.4613 29 99 23:11
Vladimir Bannikov  Alexey Kiselyov py. pp. 31 99 11:54
Vladimir Bannikov  Aleksandr Vinogradov H. " ..." 31 99 16:02
Vladimir Bannikov  Alexey Paponov H. " ..." 31 99 16:37
Vladimir Bannikov  Elisaveta Dvoretskaya 31 99 17:20
Vladimir Bannikov  Oleg Penkin - 31 99 17:26
Vladimir Bannikov  Artem Lodygin (Was: " " - ) 31 99 22:56
Vladimir Bannikov  All 01 99 02:54
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo H. " ..." 01 99 13:01
Vladimir Bannikov  Boris Nemykin , , - 01 99 13:17
Vladimir Bannikov  Mikle Sokolov H. " ..." 01 99 19:48
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk ... 01 99 20:20
Vladimir Bannikov  Elisaveta Dvoretskaya 01 99 20:49
Vladimir Bannikov  Sergey Schegloff < , > 01 99 20:59
Vladimir Bannikov  klm ! - ... " " 01 99 21:06
Vladimir Bannikov  Nikolay D. Perumov < , 01 99 22:27
Vladimir Bannikov  Vadim Avdunin H. " ..." 01 99 22:52
Vladimir Bannikov  Sergey SAFULKO , , - 01 99 22:55
Alexey Kiselyov  Anthon Antipov " " 01 99 08:28
Alexey Kiselyov  Andrew Tupkalo Echotag songs 01 99 10:27
Alexey Kiselyov  Vladimir Bannikov , , - 01 99 21:29
Alexey Kiselyov  Vladimir Bannikov < ,. > 01 99 21:28
Vladimir Bannikov  Boxa Vasilyev -44 01 99 23:18
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk . 01 99 23:34
Vladimir Bannikov  Alexander Chernichkin H. " ..." 01 99 23:45
Vladimir Bannikov  Konstantin G. Ananich FANTASY 01 99 23:57
Vladimir Bannikov  Makc K Petrov H. " ..." 02 99 00:27
Vladimir Bannikov  Ljuba Fedorova vs p 02 99 00:28
Vladimir Bannikov  Alexey Taratinsky (Was: " " - ) 02 99 00:35
Vladimir Bannikov  Vadim Avdunin H. " ..." 02 99 00:53
Vladimir Bannikov  Elisaveta Dvoretskaya 02 99 00:58
Vladimir Bannikov  Konstantin Boyandin ... ( ) 02 99 01:09
Andrew Tupkalo  Alexey Velmizov 01 99 23:25
Sergey Schegloff  Sergey Schegloff, 2:5054/16.12 - | 01 99 16:56
Sergey Schegloff  All 1--1999 01 99 16:57
Sergey Schegloff  All H-99: 01 99 16:57
Alexey Taratinsky  Dimka Roenko 01 99 01:20
Andrew Besjulkin  Elena Markina . . O & . HH: " ". 01 99 18:44
Vlad Jerebiov  Alexander Yuhnevich FANTASY 01 99 23:32
Oleg Redut  Alexey Velmizov 02 99 11:43
klm  All Re: ! - ... " " 02 99 08:53
Vadim Avdunin  Alexey Taratinsky vs p 01 99 23:06
Vadim Avdunin  Alexey Taratinsky vs p 01 99 23:31
Vadim Avdunin  Alexey Taratinsky H. " ..." 01 99 23:43
Vadim Avdunin  Alexey Velmizov 01 99 23:46
Vadim Avdunin  Andrew Tupkalo vs p 01 99 23:58
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo "" . ?.. 29 99 16:23
Dmitry Petuk  Olya Sokratova . 30 99 00:38
Dmitry Petuk  Slava Zashihin p 31 99 23:07
Dmitry Petuk  Alexey Kiselyov "" . ?.. 31 99 23:16
Dmitry Petuk  Alexey Kiselyov p 31 99 23:18
Dmitry Petuk  Kirill Tretyak "" . ?.. 31 99 23:21
Dmitry Petuk  Andrew Tupkalo p vs 31 99 23:23
Dmitry Petuk  Maxim Voronin -> 01 99 01:02
Dmitry Petuk  Serge Kuchkin p 01 99 01:05
Dmitry Petuk  Vadim Avdunin , 01 99 01:08
Dmitry Petuk  Lord Trunkater y 01 99 01:13
Oleg Kotenko  Oleg Khozainov Re: 1/2 31 99 15:25
Oleg Kotenko  Alexey Velmizov Re: 31 99 15:30
Oleg Kotenko  Alexey Taratinsky Re: vs 31 99 15:33
Oleg Kotenko  Oleg Redut Re: FANTASY 31 99 16:11
Oleg Kotenko  Alexey Kiselyov Re: vs p 31 99 16:17
Oleg Kotenko  Dmitry Shishkin Re: vs p 31 99 16:25
Oleg Kotenko  Victor Horbunkoff Re: (Was: " " - ) 31 99 16:31
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov FANTASY 02 99 20:29
Andrew Tupkalo  Vadim Avdunin vs p 02 99 21:05
Andrew Tupkalo  Alexey Kiselyov Echotag songs 02 99 21:10
Oleg Redut  Oleg Kotenko FANTASY 02 99 18:20
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru "" . ?.. 02 99 14:49
Artem Monin  All py( ) 31 99 19:42
Eugene A. Govako  Oleg Khozainov py. pp. 31 99 17:31
Eugene A. Govako  Alexey Velmizov 31 99 17:39
Eugene A. Govako  Andy Shklyaruk 31 99 17:44
Eugene A. Govako  Lord Trunkater y 01 99 21:05
Eugene A. Govako  Andrew Tupkalo Echotag songs 01 99 21:07
Eugene A. Govako  Dmitry Akentyev p 01 99 21:10
Andrew Tupkalo  Dmitry Petuk p 02 99 23:19
Andrew Tupkalo  Dmitry Petuk p vs 03 99 00:01
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk "" . ?.. 03 99 00:03
Vladimir Petko  Yan Korchmaryuk ( ) ;) 02 99 18:08
Yan Korchmaryuk  Vladimir Petko Re: ( ) ;) 02 99 18:56
Cyrill J. Rozhin  All Re: 02 99 18:54
Cyrill J. Rozhin  All Re: "" . ?.. 02 99 18:54
Maximka Loukianov  All 01 99 20:34
Dmitry Akentyev  Oscar Sacaev p 31 99 23:23
Dmitry Akentyev  Andrew Besjulkin p 31 99 23:30
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 02 99 15:57
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru py -> p 02 99 17:06
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 02 99 17:53
Dmitry Casperovitch  Alexey Velmizov 02 99 16:33
Victor Pai  Oscar Sacaev .. O "Apaeo..." 03 99 00:49
Swiatoslaw Loginov  F-X Bao-Wei ypyy, , py?! - ! 02 99 21:20
Maxim Voronin  Vadim Avdunin 02 99 18:47
Maxim Voronin  Vadim Avdunin -> 02 99 18:51
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo H. " ..." 02 99 19:13
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo py -> p 02 99 19:17
Maxim Voronin  All . (Was: ) 02 99 19:24
Boris Nemykin  All Re: y 02 99 23:43
Victor Horbunkoff  Vladimir Bannikov ! - ... " " 02 99 22:13
Vladimir Bannikov  Alexey Kiselyov < ,. > 02 99 21:05
Vladimir Bannikov  Dmitry Petuk (Was: " " - ) 02 99 21:14
Vladimir Bannikov  Dmitry Petuk < , > 02 99 21:20
Vladimir Bannikov  Vadim Avdunin H. " ..." 02 99 21:26
Vladimir Bannikov  Dmitry Casperovitch H 02 99 22:19
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo vs p 02 99 22:52
Vladimir Bannikov  Elisaveta Dvoretskaya , 02 99 23:41
Vladimir Bannikov  Ljuba Fedorova H. " ..." 02 99 23:59
Vladimir Bannikov  Sergey Ilyin 03 99 00:03
Vladimir Bannikov  Dmitry Ivakhnov 03 99 00:15
Vladimir Bannikov  Kirill Tretyak p 03 99 00:50
Boxa Vasilyev  Vladimir Bannikov -44 02 99 10:59
Boxa Vasilyev  Oscar Sacaev p 02 99 11:08
Alexander Chernichkin  Vladimir Bannikov H. " ..." 02 99 20:25
Alexander Chernichkin  Vladimir Bannikov (Was: " " - ) 02 99 20:33
Alexander Chernichkin  Cyrill J. Rozhin "" . ?.. 02 99 20:55
Nadezhda Lebedeva  Andrew Tupkalo FANTASY 02 99 20:15
Olga Lodygina  Dmitry Shishkin ypyy, , py?! .... 03 99 00:24
Olga Lodygina  Igor Akimov ypyy, , py?! .... 03 99 00:26
Olga Lodygina  Igor Akimov ypyy, , py?! .... 03 99 00:39
Olga Lodygina  Finn 03 99 00:44
Anthon Antipov  Alexey Velmizov 02 99 21:03
Dmitry Shishkin  Victor Horbunkoff (Was: " " - ) 02 99 22:18
Dmitry Shishkin  Dmitry Casperovitch 2/2 02 99 22:23
Dmitry Shishkin  Oleg Bolotov (Was: " " - ) 02 99 22:30
Dmitry Shishkin  Dmitry Akentyev p 02 99 22:56
Dmitry Shishkin  Kirill Tretyak ypyy, , py?! .... 02 99 23:00
Dmitry Shishkin  Vladimir Bannikov 02 99 23:07
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo 03 99 01:24
Vladimir Bannikov  Victor Horbunkoff ! - ... " " 03 99 01:44
Vladimir Bannikov  Maximka Loukianov 03 99 01:47
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo FANTASY 03 99 01:49
Alexey Kiselyov  Dmitry Petuk p 02 99 20:28
Alexey Kiselyov  Dmitry Petuk p vs 02 99 22:17
Alexey Kiselyov  Dmitry Petuk p 02 99 22:20
Mikle Sokolov  Vladimir Bannikov H. " ..." 03 99 01:20
Konstantin Boyandin  All 03 99 08:50
Igor Akimov  Olga Lodygina ypyy, , py?! .... 03 99 12:16
Andrew Tupkalo  Kirill Tretyak "" . ?.. 03 99 18:33
Oleg Rogov  Vladimir Bannikov Re: 02 99 08:55
Oleg Rogov  Oleg Kotenko Re: FANTASY 03 99 11:09
Konstantin G. Ananich  All Re: , 4 03 99 16:50
Konstantin G. Ananich  All Re: vs p 03 99 16:55
Konstantin G. Ananich  All Re: vs p 03 99 16:57
Andrew Tupkalo  Eugene A. Govako y 03 99 20:56
Andrew Tupkalo  Vladimir Petko ( ) ;) 03 99 20:59
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov FANTASY 03 99 22:14
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov 03 99 22:16
Andrew Tupkalo  Nadezhda Lebedeva FANTASY 03 99 22:22
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin H. " ..." 03 99 22:27
Andrew Tupkalo  Eugene A. Govako Echotag songs 03 99 22:31
Sergei Milkin  Oleg Rogov 03 99 15:38
Alexander Novikov  Alexey Velmizov 03 99 00:27
Alexey Paponov  Vladimir Bannikov H. " ..." 03 99 18:52
 All ? 03 99 19:50
Alexander Tesanov  All Re: , 03 99 20:14
Vladimir Petko  Andrew Tupkalo ( ) ;) 03 99 20:46
Vladimir Bannikov  Dmitry Shishkin 03 99 20:57
Vladimir Bannikov  Alexander Chernichkin (Was: " " - ) 03 99 20:59
Vladimir Bannikov  Alexander Chernichkin H. " ..." 03 99 21:06
Vladimir Bannikov  Boxa Vasilyev -44 03 99 21:10
Vadim Avdunin  Vladimir Bannikov H. " ..." 02 99 23:11
Vadim Avdunin  Vladimir Bannikov H. " ..." 02 99 23:18
George Potapoff  Oleg Kotenko Re: vs p 03 99 22:26
Oleg Kotenko  Andy Shklyaruk Re: 01 99 12:43
Oleg Kotenko  Dmitry Yakimovitch Re: " ". 01 99 12:48
Oleg Kotenko  Vadim Avdunin Re: Echotag songs 01 99 12:55
Oleg Kotenko  Lord Trunkater Re: 01 99 13:00
Oleg Kotenko  Oleg Redut Re: vs p 01 99 13:03
Oleg Kotenko  Andrew Tupkalo Re: - 01 99 13:30
Oleg Kotenko  Andrew Tupkalo Re: py -> p 01 99 13:34
Oleg Kotenko  Andrew Tupkalo Re: FANTASY 01 99 13:36
Oleg Kotenko  Andrey Sharinov Re: 01 99 13:50
Vitaly Lugovsky  Sergey Schegloff Re: FANTASY 03 99 22:46
Vitaly Lugovsky  Alexey Taratinsky Re: 03 99 22:48
Vitaly Lugovsky  Oscar Sacaev Re: 03 99 22:50
Vitaly Lugovsky  Vladimir Petko Re: ( ) ;) 03 99 22:53
Victor Horbunkoff  Artem Monin py( ) 03 99 09:06
George Potapoff  Olga Lodygina Re: ypyy, , py?! .... 04 99 00:26
Alexey Kiselyov  Vladimir Bannikov < ,. > 03 99 22:24
Alexey Kiselyov  Nadezhda Lebedeva FANTASY 03 99 22:33
Alexey Kiselyov  ralionmaster@geocities.com 03 99 22:37
Alexey Kiselyov  mulya@cards.lanck.net ? 03 99 22:42
Alexey Kiselyov  Oleg Kotenko - 03 99 22:45
Anthon Antipov  Alexey Kiselyov " " 03 99 08:02
Yury Alimov  Alexey Kiselyov FANTASY 04 99 00:28
Artem Lodygin  Alexey Kiselyov "" . ?.. 03 99 22:27
Artem Lodygin  Olga Lodygina ypyy, , py?! .... 03 99 22:43
Artem Lodygin  Dmitry Shishkin vs p 03 99 22:56
Artem Lodygin  Oleg Nizovskih vs p 03 99 22:57
Artem Lodygin  Oleg Nizovskih vs p 03 99 22:59
Artem Lodygin  Oleg Nizovskih vs p 03 99 23:01
Alexey Taratinsky  Vladimir Bannikov (Was: " " - ) 03 99 12:10
Alexey Taratinsky  Oleg Kotenko vs 03 99 12:17
Alexey Taratinsky  Andrew Tupkalo FANTASY 03 99 12:20
Dmitry Akentyev  Oscar Sacaev p 03 99 11:08
Alexander Chernichkin  Vladimir Bannikov H. " ..." 03 99 20:37
Oleg Kotenko  Yan Korchmaryuk Re: ( ) ;) 03 99 09:39
Alexander Yuhnevich  Andrew Tupkalo FANTASY 04 99 01:03
Alexey Egorov  mulya@cards.lanck.net ? 03 99 21:45
Andrew Kasantsev  Vitaly Lugovsky ( ) ;) 04 99 08:38
Dmitry Shishkin  Oleg Kotenko vs p 03 99 08:15
Oleg Redut  Oleg Kotenko p 04 99 10:41
Vadim Avdunin  Dmitry Petuk , 02 99 23:37
Vadim Avdunin  Andrew Tupkalo vs p 03 99 23:11
Vadim Avdunin  Maxim Voronin 03 99 23:16
Vadim Avdunin  Maxim Voronin -> 03 99 23:23
Mike Uzhov  Andrew Tupkalo H. " ..." 04 99 07:56
Serge Feduleev  All Re: 04 99 11:56
Oleg Redut   ? 04 99 16:34
Oleg Ryaboshapko  cyrill@spb.cityline.ru Re: "" . ?.. 04 99 09:45
Oleg Ryaboshapko  Alexey Kiselyov Re: p 04 99 09:55
Andrew Tupkalo  Vadim Avdunin vs p 04 99 20:18
Andrew Tupkalo  Alexander Yuhnevich FANTASY 04 99 20:21
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky FANTASY 04 99 20:24
Andrew Tupkalo  Oleg Kotenko FANTASY 04 99 20:25
Andrew Tupkalo  Oleg Kotenko - 04 99 20:26
Andrew Tupkalo  Mike Uzhov H. " ..." 04 99 22:28
Eugene Maleev  Vitaly Lugovsky 04 99 16:29
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru "" . ?.. 03 99 13:45
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru . 03 99 14:13
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru H. " ..." 03 99 14:18
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru "" . ?.. 03 99 14:22
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru FANTASY 03 99 14:27
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru ypyy, , py?! .... 03 99 14:35
Serge Feduleev  All 04 99 17:23
Vitaly Lugovsky  Eugene Maleev Re: 04 99 18:15
Ljuba Fedorova  Alexey Taratinsky H. " ..." 04 99 16:30
Vladimir Bannikov  Swiatoslaw Loginov 2/2 04 99 20:22
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo H. " ..." 04 99 17:14
Maxim Voronin  Vadim Avdunin 04 99 19:54
Maxim Voronin  Vadim Avdunin -> 04 99 19:57
Maxim Voronin  Mike Uzhov H. " ..." 04 99 19:57
Oscar Sacaev  Dmitry Akentyev p 04 99 22:27
Dmitry Casperovitch  Dmitry Akentyev p 04 99 14:48
Denis Dolnikov  Dmitry Petuk Re: y 04 99 11:09
Denis Dolnikov  Oleg Kotenko Re: vs p 04 99 11:13
Denis Dolnikov  Swiatoslaw Loginov Re: ypyy, , py?! - ! 04 99 11:20
Denis Dolnikov  Boris Nemykin Re: y 04 99 11:23
Ljuba Fedorova  Andrew Tupkalo Echotag songs 04 99 20:34
Ljuba Fedorova  Alexey Kiselyov Echotag songs 04 99 21:04
Yan Korchmaryuk  Alexey Kiselyov Re: 04 99 03:05
Alexander Titov   ? 05 99 00:05
Alexey Kiselyov  Yury Alimov FANTASY 04 99 05:24
Alexey Kiselyov  Artem Lodygin "" . ?.. 04 99 08:37
Alexey Kiselyov  Andrew Kasantsev ( ) ;) 04 99 08:42
Anthon Antipov  Vadim Avdunin 04 99 09:57
Anthon Antipov  Oleg Kotenko vs p 04 99 08:43
Anthon Antipov  Eugene A Govako y 04 99 08:55
Nadezhda Lebedeva  Alexey Kiselyov FANTASY 04 99 16:07
Nadezhda Lebedeva  Kirill Tretyak FANTASY 05 99 00:33
Yury Alimov  Olga Lodygina ypyy, , py?! .... 04 99 13:28
Olga Lodygina  Andrew Besjulkin . . O & . HH: " ". 04 99 00:40
Olga Lodygina  Alexey Kiselyov , , - 04 99 00:53
Olga Lodygina  Eugene A. Govako y 04 99 01:09
Artem Lodygin  Oleg Kotenko - 05 99 01:39
Artem Lodygin  Oleg Kotenko FANTASY 05 99 01:41
Yan Korchmaryuk  Serge Feduleev Re: 05 99 00:41
F-X Bao-Wei  All Re: ? 05 99 03:35
Alexey Taratinsky  Igor Akimov ypyy, , py?! .... 04 99 04:16
Dmitry Akentyev  Dmitry Shishkin p 03 99 23:44
Sergei Alferov  All vs 05 99 04:31
Vladimir Bannikov  Yura@oreol.cscd.lviv.ua ! - . ... ". " 04 99 22:36
Vladimir Bannikov  Micheev Michail . . 04 99 23:26
Vladimir Bannikov  Micheev Michail . . 04 99 23:28
Vladimir Bannikov  Nicolay Bogoyavlensky " 2001" 04 99 23:41
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo py -> p 04 99 23:44
Vladimir Bannikov  Artem Lodygin vs p 05 99 00:13
Vladimir Bannikov  Dmitry Shishkin Echotag songs 05 99 00:20
Vladimir Bannikov  Kirill Tretyak y 05 99 00:40
Vladimir Bannikov  Kirill Tretyak H. " ..." 05 99 00:43
Shadow Dweller  Alexey Velmizov RE: 04 99 06:59
Yury Alimov  Alexey Kiselyov FANTASY 05 99 04:43
Oleg Redut  Alexander Titov ? 05 99 12:47
Lord Trunkater  Boris A. Tolchinsky Re: . 04 99 20:37
Leonid Kudryavcev  Anthon Antipov " " 03 99 22:25
Lord Trunkater  Denis Dolnikov Re: (:p vs ) 03 99 12:25
Dmitry Casperovitch  Dmitry Akentyev p 05 99 14:11

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001