> | | | | | |

RU.FANTASY

Fantasy

 

          
Pavel Lisitsky  Ruslan Krasnikov p... 09 98 01:51
Oleg Redut  Vladimir Povar p... 10 98 12:39
Andrew Kozelko  All p LOTR? 09 98 16:59
Oleg Bolotov  Pavel Lisitsky pyy? 08 98 14:16
Oleg Bolotov  Ruslan Krasnikov H p p. 08 98 14:18
Sadia  Ljuba Fedorova p? ! 09 98 12:25
Eugenia Velina  Cyrill Vakhneyev , p. 08 98 01:04
Andy Tarasov  Oscar Sacaev 10 98 15:18
Vlad Silin  Boris "Hexer" Ivanov yp? 10 98 15:13
Andrew Dolgov  Vladimir Bannikov . 10 98 16:39
Oleg Khozainov  Ruslan Krasnikov p 10 98 14:42
Oleg Khozainov  Alexander Tesanov p 10 98 16:29
Alexander Golubchikov  All Stethen King's Russian FUN-club news 03 98 23:54
 
Marina Konnova  Alex Kelmakov 06 98 21:42
Alexander Tesanov  Andrew Krivorotko ,p 10 98 16:42
Micheev Michail  Vladislav Bitkovsky p! :-1 10 98 21:59
Micheev Michail  Ljuba Fedorova H 10 98 22:03
Ruslan Krasnikov  Vladimir Bannikov RE: p... 09 98 20:22
Ruslan Krasnikov  Alexander Tesanov H 09 98 20:29
Ruslan Krasnikov  Boxa Vasilyev RE: 09 98 20:33
Ruslan Krasnikov  Andrew Krivorotko RE: 09 98 20:38
Lord Trunkater  Pavel Lisitsky Re: p... 10 98 08:33
Lord Trunkater  Andrew Krivorotko Re: ,p 10 98 08:17
Lord Trunkater  Alexander Tesanov Re: p... - ! :((((((( 10 98 08:23
Lord Trunkater  Boxa Vasilyev Re: 10 98 10:32
Lord Trunkater  Ruslan Krasnikov Re: p... 10 98 10:39
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Serg Yaropolov  Serge Berezhnoy 1998 Hugo Award 09 98 00:57
Andrew Krivorotko  Vladimir Bannikov ,p 10 98 12:37
Andrew Krivorotko  Wladimir Talalaev p? 10 98 13:50
Andrew Krivorotko  Alexander Tesanov ,p 10 98 13:59
Vadim Artyushkevich  All : Part III 09 98 23:06
Alexsandr Kulkin  Amarthel " " 07 98 14:03
Alexsandr Kulkin  Oleg Redut p... 07 98 14:15
Eugene Kashtanov  All !!!! - - !! 11 98 00:49
Ostap  Oleg Redut p... 11 98 08:47
Ostap  Alexey Klintsoff 11 98 09:14
Ostap  Vladimir_Ishenko 11 98 09:21
Alexey Taratinsky  Alexander Tesanov p... 10 98 21:13
Alexey Taratinsky  Oleg Redut p... 10 98 21:21
Alexey Taratinsky  Vladislav Bitkovsky p! :-1 10 98 21:32
Alexey Taratinsky  Boris "Hexer" Ivanov p... 10 98 21:37
Dmitry Casperovitch  Andy Tarasov 11 98 10:46
Alexander Tesanov  Ruslan Krasnikov H 11 98 06:14
Alexander Tesanov  Marina Konnova 11 98 06:38
Pavel Borisov  All p 10 98 10:20
Egor Rubkalev  Vadim Artyushkevich : Part III 11 98 12:16
Vladimir Povar  Andy Tarasov 11 98 09:42
Vladimir Povar  Oleg Redut p... 11 98 09:51
Alex Korshikov  Sergey Zhitluhin . 11 98 14:33
Alex Korshikov  Andrew Nenakhov . 11 98 14:36
Alex Korshikov  Andrew Kozelko p LOTR? 11 98 14:42
Vladimir_Ishenko  Dale Volkov 8- Black Company by G.Cook 07 98 22:31
Vladimir Povar  Dmitry Casperovitch 11 98 14:27
Vadim Avdunin  Vladimir Bannikov . 10 98 09:38
Andrew Nenakhov  Alexander Tesanov 11 98 21:33
Pavel Lisitsky  Boris "Hexer" Ivanov p... 11 98 22:36
Pavel Lisitsky  Oleg Bolotov pyy? 11 98 22:46
Amarthel  Shadow Dweller 10 98 22:32
Amarthel  Shadow Dweller " " 10 98 22:35
Amarthel  Dima Santalov ? 10 98 23:11
Amarthel  Stanislas Vasiliev H 10 98 23:31
Marina Konnova  Amarthel ? 09 98 02:47
Helena Karpova  Micheev Michail H 11 98 11:36
Helena Karpova  Andy Tarasov 11 98 11:42
Pavel Lisitsky  Lord Trunkater (: p...) 12 98 01:48
Pavel Lisitsky  Micheev Michail H 12 98 01:54
Alex Kelmakov  Alexey Shumilov 11 98 16:59
Micheev Michail  Pavel Borisov p 11 98 23:01
Boris "Hexer" Ivanov  Marina Konnova p p 11 98 16:01
Boris "Hexer" Ivanov  Ruslan Krasnikov H p p 11 98 16:20
Ruslan Krasnikov  Boris "Hexer" Ivanov 11 98 23:24
Ruslan Krasnikov  Boris "Hexer" Ivanov RE:p? 11 98 23:26
Max Goncharenko  Oscar Sacaev p 08 98 00:47
Max Goncharenko  Ruslan Krasnikov - 11 98 22:12
Vitaly Petuhov  Dale Volkov Re: 8- Black Company by G.Cook 07 98 23:22
Ljuba Fedorova  Micheev Michail H 12 98 06:46
Timothy Aleshkin  Micheev Michail c 06 98 22:08
Boris "Hexer" Ivanov  Pavel Lisitsky p... 12 98 07:24
Ingwar Holgerson  Alexey Taratinsky p! :-1 12 98 06:04
Andrew Darkin  Alexander Tesanov Re: ,p 10 98 16:06
 All Translation 12 98 13:32
Oleg Redut  Alexsandr Kulkin p... 11 98 16:09
Oleg Redut  Alexsandr Kulkin p... 11 98 16:13
Oleg Redut  Alexey Taratinsky p... 11 98 16:18
Oscar Sacaev  Boris "Hexer" Ivanov p... 11 98 22:42
Oscar Sacaev  Andy Tarasov 11 98 23:05
Alexey Guzyuk  Amarthel " " 12 98 12:19
Alexander Tesanov  Shadow Dweller 12 98 07:38
Oleg Bolotov  Pavel Lisitsky pyy? 12 98 19:03
Amarthel  Boris "Hexer" Ivanov p? 11 98 13:05
Andrew Nenakhov  Oleg Bolotov pyy? 13 98 00:47
Sergey Schegloff  Sergey Schegloff, 2:5054/16.12 - | 12 98 22:35
Sergey Schegloff  All "" 12.08.98 12 98 22:36
Sergey Schegloff  All , -98 12 98 22:36
Oleg Bolotov  Oleg Khozainov p 12 98 22:00
Anton Glasunov  All Re: p... 12 98 23:35
Natalia Alekhina  Amarthel " " 13 98 04:00
Pavel Lisitsky  Boris "Hexer" Ivanov p... 13 98 01:55
Pavel Lisitsky  Oleg Bolotov pyy? 13 98 01:58
Alex Kelmakov  Marina Konnova 12 98 19:36
Alexey Shumilov  Alex Kelmakov 12 98 00:14
Vladimir Bannikov  Oleg Bolotov pyy? 11 98 22:20
Vladimir Bannikov  Alexander Tesanov ,p 11 98 22:24
Vladimir Bannikov  Lord Trunkater p... 11 98 22:58
Vladimir Bannikov  Lord Trunkater ,p 11 98 23:11
Vladimir Bannikov  Andy Sednev . 11 98 19:53
Andy Sednev  Vladimir Bannikov Re: . 05 98 11:11
Vladimir Bannikov  Ruslan Krasnikov p... 11 98 23:12
Vladimir Bannikov  Alexsandr Kulkin p... 11 98 23:31
Moderator of RU FANTASY  All , ! 11 98 23:33
Vladimir Bannikov  Boris "Hexer" Ivanov yp? 10 98 18:34
Vladimir Bannikov  Ljuba Fedorova p? ! 10 98 22:06
Vladimir Bannikov  Vladislav Zarya yp? 10 98 21:50
Vladimir Bannikov  Boris "Hexer" Ivanov p... 10 98 21:56
Moderator of RU FANTASY  Alexander Tesanov ,p 10 98 22:02
Moderator of RU FANTASY  Sadia p? ! 11 98 22:16
Vladimir Bannikov  Andrew Dolgov . 11 98 22:17
Vitaliy Dmitrienko  Vladimir_Ishenko 8- Black Company by G.Cook 13 98 00:53
Alex Afonin  Vlad Silin ( ) 11 98 15:51
Boxa Vasilyev  Micheev Michail Re: H 12 98 20:12
Boris "Hexer" Ivanov  Oscar Sacaev p... 13 98 03:36
Boris "Hexer" Ivanov  Vladimir Bannikov yp? 13 98 08:24
Boris "Hexer" Ivanov  Vladimir Bannikov p... 13 98 08:42
Ivan Kovalef  KGA 12 98 17:51
 All 101-. (!) 13 98 12:15
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov . 13 98 09:54
Alexander Tesanov  Vladimir Bannikov ,p 13 98 06:13
Andrew Nenakhov  Vladimir Bannikov pyy? 13 98 13:07
Andrew Dolgov  Vladimir Bannikov . 13 98 13:33
Ivan Lebedev  All p 13 98 02:27
Farit Akhmedjanov  Dmitry Casperovitch ... 13 98 15:18
Farit Akhmedjanov  Ruslan Krasnikov p... 13 98 15:19
Farit Akhmedjanov  Wladimir Talalaev ? 13 98 15:29
Farit Akhmedjanov  Wladimir Talalaev ? 13 98 15:41
Farit Akhmedjanov  Alexey Velmizov - p... 13 98 15:49
Farit Akhmedjanov  Ruslan Krasnikov ... 13 98 15:52
Farit Akhmedjanov  Vlad Silin p... 13 98 15:55
Farit Akhmedjanov  Wladimir Talalaev p? 13 98 16:04
Farit Akhmedjanov  Andrew Krivorotko p? 13 98 16:12
Vladimir Bannikov  All 12 98 12:34
Vladimir Bannikov  Pavel Borisov p 12 98 18:57
Vladimir Bannikov  Marina Konnova ? 12 98 22:12
Vladimir Bannikov  Pavel Lisitsky H 12 98 22:19
Andy Sednev  Vladimir Bannikov Re: . 06 98 00:19
Micheev Michail  Helena Karpova H 12 98 10:09
Micheev Michail  Pavel Lisitsky H 12 98 10:14
Micheev Michail  Ljuba Fedorova H 12 98 23:25
Micheev Michail  Timothy Aleshkin c 12 98 23:26
Ljuba Fedorova  Micheev Michail H 13 98 22:50
Ljuba Fedorova  Micheev Michail c 13 98 22:53
Kostik Tropnikov  Pavel Lisitsky Re: p... 11 98 12:10
Ljuba Fedorova  Boxa Vasilyev H 13 98 23:07
Micheev Michail  Alexey Guzyuk " " 13 98 22:04
Ivan Kovalef  Andrew Darkin ,p 13 98 17:48
Ivan Kovalef  Alexey Guzyuk " " 13 98 17:55
Boris "Hexer" Ivanov  Boxa Vasilyev p H 13 98 19:49
Boris "Hexer" Ivanov  Vladimir Bannikov . 13 98 19:50
Boris "Hexer" Ivanov  Vladimir Bannikov yp? 13 98 19:50
Boris "Hexer" Ivanov  Vladimir Bannikov . 13 98 19:52
Boris "Hexer" Ivanov  Vladimir Bannikov ,p 13 98 19:55
Boris "Hexer" Ivanov  Vladimir Bannikov pyy? 13 98 19:58
Boris "Hexer" Ivanov  Pavel Lisitsky pyy? 13 98 19:59
Boris "Hexer" Ivanov  Pavel Lisitsky p... 13 98 20:05
Boris "Hexer" Ivanov  Andrew Nenakhov pyy? 13 98 20:10
Boris "Hexer" Ivanov  Amarthel p? 13 98 20:15
Boris "Hexer" Ivanov  Oleg Redut p... 13 98 20:58
Boris "Hexer" Ivanov  Oleg Redut p... 13 98 20:18
Alexey Paponov  Oleg Bolotov pyy? 13 98 11:45
Ruslan Krasnikov  Alexey Shumilov RE: H 12 98 22:06
Ruslan Krasnikov  Alexander Tesanov RE:H . 12 98 22:14
Ruslan Krasnikov  Alexander Tesanov RE: p 12 98 22:21
Ruslan Krasnikov  Oleg Redut RE: p... 12 98 22:24
Ruslan Krasnikov  Vladimir Povar , ... 12 98 22:31
Ruslan Krasnikov  Pavel Lisitsky RE: ? 12 98 22:37
Ruslan Krasnikov  Oleg Bolotov RE:H p p. 12 98 22:39
Ruslan Krasnikov  Boris "Hexer" Ivanov RE:H p p 12 98 23:02
Oleg Bolotov  Pavel Lisitsky pyy? 13 98 23:30
Boris "Hexer" Ivanov  Ruslan Krasnikov H p p 14 98 01:49
Lord Trunkater  Vladimir Bannikov Re: ,p 13 98 19:06
Ljuba Fedorova  Boris "Hexer" Ivanov H p p 14 98 02:50
Boris "Hexer" Ivanov  Ljuba Fedorova H p p 14 98 03:09
Shadow Dweller  Pavel Lisitsky Re: pyy? 13 98 05:38
Shadow Dweller  Alexey Shumilov Re: 13 98 05:40
Alexey Velmizov  Wladimir Talalaev ... 05 98 21:04
Alexey Velmizov  Wladimir Talalaev ? 11 98 20:07
Sergey Kalnickiy  Vladimir Bannikov " " y 13 98 23:19
Sergey Kalnickiy  Boris Ivanov " " y 13 98 23:24
Oleg Redut  Vladimir Povar p... 13 98 11:01
Oleg Bolotov  Ruslan Krasnikov H p p. 14 98 09:22
Alexey Taratinsky  Alexey Guzyuk " " 13 98 03:53
Oleg Bolotov  Lord Trunkater ,p 14 98 10:52
Andrew Kozelko   101-. (!) 14 98 09:36
Alexander Parhomenko  All . , " " 14 98 12:36
Constantin Bogdanov  Vadim Kuzmichev . 13 98 11:33
Constantin Bogdanov  Andrew Kozelko p LOTR? 13 98 11:37
Micheev Michail  Ljuba Fedorova H 14 98 11:54
Micheev Michail  Ljuba Fedorova c 14 98 12:01
Constantin Bogdanov  Micheev Michail p 13 98 17:36
Alexander Tesanov  Ruslan Krasnikov H . 14 98 07:27
Vladimir Povar  Ruslan Krasnikov , ... 14 98 10:03
Alexey Guzyuk  Micheev Michail " " 14 98 13:13
Alexey Guzyuk  Ivan Kovalef " " 14 98 13:14
Andrew Krivorotko  Ruslan Krasnikov 11 98 16:33
Andrew Krivorotko  Lord Trunkater ,p 11 98 16:37
Andrew Krivorotko  Alexander Tesanov ,p 13 98 17:00
Vladimir Povar  Oleg Redut p... 14 98 14:30
Ljuba Fedorova  Boris "Hexer" Ivanov H p p 14 98 17:13
Andrew Ivanov  All Re: 14 98 18:19
Ljuba Fedorova  All H , p 14 98 19:45
Vladimir_Ishenko  Amarthel " " 13 98 21:13
Oscar Sacaev  Max Goncharenko - , 3-4 ... 14 98 23:21
Oscar Sacaev  Boris "Hexer" Ivanov 14 98 23:44
Oscar Sacaev  Ivan Kovalef ,p 15 98 00:04
Amarthel  Eugenia Velina " " 13 98 13:15
Dima Prudnikov   Re: Translation 14 98 16:34
Alexey Rakhaev  All Re: Translation 14 98 22:35
Alexey Paponov  Vladimir Bannikov 14 98 14:33
Micheev Michail  Constantin Bogdanov p 14 98 23:11
Timothy Aleshkin  Micheev Michail Re: c 01 70 00:00
Dmitry Nikushchenko  Alexander Tesanov Re: 14 98 23:59
Alexey Velmizov  Alex Kelmakov RE: 14 98 20:52
Alexander Tesanov  Oscar Sacaev ,p 14 98 21:05
Eugene Kashtanov  Pavel Lisitsky pyy? 14 98 22:37
Eugene Kashtanov  All !!!! - - !! 14 98 22:45
Oleg Redut  Boris "Hexer" Ivanov p... 15 98 10:55
Oleg Redut  Ruslan Krasnikov ? 15 98 11:37
Oleg Redut  Vladimir Povar p... 15 98 11:35
Andrew Nenakhov  Boris "Hexer" Ivanov . 14 98 23:48
Andrew Nenakhov  Boris "Hexer" Ivanov pyy? 14 98 23:50
Andrew Nenakhov  Boris "Hexer" Ivanov pyy? 14 98 23:53
Andrew Nenakhov  Ljuba Fedorova H p p 15 98 01:00
Zloblin  All Re: H 15 98 10:06
Vlad Silin  Oleg Redut p... 15 98 12:43
Micheev Michail  Timothy Aleshkin c 15 98 11:03
Ljuba Fedorova  Micheev Michail c 15 98 20:46
Ljuba Fedorova  Andrew Nenakhov H p p 15 98 21:17
Ljuba Fedorova  Micheev Michail c 15 98 21:18
Alexander Tesanov  Dmitry Nikushchenko 15 98 13:53
Ivan Kovalef  Alexey Guzyuk " " 15 98 07:16
Ivan Kovalef  Oscar Sacaev ,p 15 98 07:23
Vitaliy Dmitrienko  All . " " 15 98 20:56
Lord Trunkater  Boris "Hexer" Ivanov Re: H 14 98 09:42
Lord Trunkater  Alexey Paponov Re: pyy? 14 98 09:48
Lord Trunkater  Boris "Hexer" Ivanov Re: p p 14 98 09:50
Boris "Hexer" Ivanov  Ljuba Fedorova H p p 15 98 09:06
Boris "Hexer" Ivanov  Oscar Sacaev p py py 15 98 09:08
Boris "Hexer" Ivanov  Oleg Redut p... 15 98 09:09
Ljuba Fedorova  Boris "Hexer" Ivanov H p p 16 98 03:58
Micheev Michail  Zloblin H 15 98 20:34
Alexey Taratinsky  Boris "Hexer" Ivanov . 15 98 18:08
Alexey Taratinsky  Micheev Michail c 15 98 18:21
Yuriy Genin  Lord Trunkater p... 07 98 15:51
Boris "Hexer" Ivanov  Andrew Nenakhov . 16 98 07:07
Boris "Hexer" Ivanov  Andrew Nenakhov pyy? 16 98 07:07
Boris "Hexer" Ivanov  Andrew Nenakhov pyy? 16 98 07:07
Boris "Hexer" Ivanov  Ljuba Fedorova H p p 16 98 07:12
Boris "Hexer" Ivanov  Alexey Taratinsky . 16 98 07:14
Andrew Krivorotko  All rpg 16 98 12:57
Micheev Michail  Ljuba Fedorova c 16 98 19:52
Micheev Michail  Ljuba Fedorova c 16 98 19:53
Micheev Michail  Alexey Taratinsky c 16 98 19:54
Alexander Tesanov  Ivan Kovalef ,p 16 98 15:04
Alexander Kalinin  Micheev Michail 16 98 21:46
Alexander Tesanov  All ,p 16 98 19:09
Alexey Guzyuk  Ivan Kovalef " " 16 98 21:35
Ivan Kovalef  Alexander Tesanov ,p 15 98 20:36
Alexey Shumilov  Ruslan Krasnikov H 15 98 23:38
Alexey Shumilov  Shadow Dweller 15 98 23:47
Alexey Shumilov  Zloblin H 16 98 00:19
Amarthel  Vladimir Bannikov ? 16 98 01:21
Amarthel  Vladimir Bannikov ? 16 98 01:23
Amarthel  Vladimir Bannikov 16 98 01:26
Amarthel  Vladimir Bannikov p? 16 98 01:29
Amarthel  Andrew Kozelko p LOTR? 16 98 01:40
Amarthel  Alexsandr Kulkin " " 16 98 01:44
Amarthel  Alex Korshikov p LOTR? 16 98 01:48
Amarthel  Marina Konnova ... Re: ? 16 98 01:53
Amarthel  Alexey Guzyuk " " 16 98 01:58
Amarthel  Natalia Alekhina " " 16 98 01:59
Amarthel  Micheev Michail " " 16 98 02:02
Amarthel  Boris "Hexer" Ivanov p? 16 98 02:04
Amarthel  Vladimir_Ishenko " " 16 98 02:06
Ljuba Fedorova  Boris "Hexer" Ivanov H p p 17 98 04:02
Ljuba Fedorova  Micheev Michail c 17 98 04:07
Alexey Taratinsky  Boris "Hexer" Ivanov . 17 98 02:09
Marina Konnova  Alexander Tarabykin 12 98 05:58
Marina Konnova  Eugenia Velina , p. 12 98 06:07
Marina Konnova  Alex Korshikov . 12 98 06:16
Marina Konnova  Vadim Avdunin . 12 98 06:18
Marina Konnova  Boris "Hexer" Ivanov p p 12 98 06:22
Dmitry Belyavsky  All " " 16 98 14:13
Alexey Velmizov  Farit Akhmedjanov RE:- p... 16 98 21:15
Alexey Velmizov  Kirill Chernov RE:Translation 16 98 21:52
Alexey Velmizov  Oleg Bolotov RE: pyy? 16 98 22:04
Alexey Velmizov  Vladimir Bannikov RE: pyy? 16 98 22:10
Alexey Velmizov  Boris "Hexer" Ivanov RE: . 16 98 22:14
Comoderator of RU.FANTASY  Andrew Krivorotko moderatorial [*]: 16 98 23:02
Oscar Sacaev  Andrew Nenakhov H p 16 98 23:14
Oscar Sacaev  Ivan Kovalef ? 16 98 23:19
Oscar Sacaev  Boris "Hexer" Ivanov p py py 16 98 23:24
Vladimir Borisov  Ljuba Fedorova H 17 98 01:31
Vladimir Borisov  Ljuba Fedorova H , p 17 98 01:36
Vladimir Borisov  Zloblin H 17 98 01:44
Alexander Medvedev  Alexey Shumilov 17 98 15:00
Andrey Lensky  All 16 98 19:05
Oleg Redut  Vlad Silin p... 17 98 11:46
Oleg Redut  Lord Trunkater 17 98 11:36
Farit Akhmedjanov  Alexey Velmizov - p... 17 98 14:00
Ivan Lebedev  All . 17 98 11:06
Vladimir Povar  Oleg Redut p... 17 98 09:51
Alexey Izosimov  All Re: ? 17 98 16:06
Alex Korshikov  Alexey Guzyuk . 16 98 12:47
Ljuba Fedorova  Vladimir Borisov H 17 98 19:18
Vladimir_Ishenko  Vladimir Bannikov 14 98 21:29
Alexey Guzyuk  Dmitry Belyavsky " " 17 98 18:50
Micheev Michail  Alexander Kalinin 17 98 15:11
Micheev Michail  Pavel Lisitsky H 17 98 15:58
Micheev Michail  Pavel Lisitsky c 17 98 15:59
Micheev Michail  Amarthel " " 17 98 16:00
Micheev Michail  Ljuba Fedorova c 17 98 16:01
Pavel Lisitsky  Boris "Hexer" Ivanov pyy? 18 98 00:03
Pavel Lisitsky  Alexey Izosimov ? 18 98 00:12
Ljuba Fedorova  Micheev Michail c 17 98 23:20
Ljuba Fedorova  All . 17 98 23:19
Slava Shulpin  Andrew Darkin Re: ,p 17 98 21:43
Slava Shulpin  Oleg Redut Re: p... 17 98 21:46
Ilya Malyakin  Alexander Tesanov ,p 17 98 10:47
Andrew Krivorotko  Wladimir Talalaev p? 16 98 22:17
Lord Trunkater  Yuriy Genin Re: p... 17 98 09:45
Alex Kelmakov  Alexey Velmizov 17 98 22:30
Vadim Avdunin  Marina Konnova . 16 98 22:36
Pavel Lisitsky  Micheev Michail H 18 98 02:59
Alexey Velmizov  Andrew Nenakhov RE: ? 17 98 21:29
Alexey Shumilov  Alexander Medvedev 17 98 00:15
Helgy Karpenko  Alexey Taratinsky . 17 98 17:16
Slava Shulpin  Vladimir Bannikov Re: p... 18 98 00:16
Mikhail Zislis  Amarthel p LOTR? 18 98 01:04
Shadow Dweller  Alexey Shumilov Re: 18 98 05:32
Boris "Hexer" Ivanov  Amarthel p? 18 98 07:20
Boris "Hexer" Ivanov  Ljuba Fedorova H p p 18 98 07:21
Oleg Bolotov  Boris "Hexer" Ivanov . 17 98 20:12
Boris "Hexer" Ivanov  Oleg Bolotov . 18 98 07:53
Alexander Medvedev  Vladimir_Ishenko 18 98 08:41
Alexander Medvedev  Alexey Shumilov 18 98 08:43
Amarthel  Ivan Kovalef H y DISKWORLD, - Re:" " 16 98 20:54
Amarthel  All Discworld 16 98 21:02
Wladimir Talalaev  Andrew Krivorotko pp... 18 98 07:59
Oleg Redut  Vladimir Povar 18 98 13:30
Oleg Redut  Slava Shulpin p... 18 98 13:38
Andrew Dolgov  All Soulforge ? 05 98 20:54
Andrew Dolgov  Ruslan Krasnikov , p. 05 98 20:57
Artem Lodygin  Stanislas Vasiliev 13 98 13:14
Maxim Ostanin  Ivan Lebedev .H 18 98 19:58
Constantin Bogdanov  Vladimir Bannikov 14 98 20:25
Constantin Bogdanov  Vladimir Bannikov ? 14 98 20:27
Constantin Bogdanov  Boris "Hexer" Ivanov p H 14 98 21:49
Constantin Bogdanov  Ruslan Krasnikov , ... 14 98 23:03
Anton Skuratov  Alexey Izosimov ? 18 98 09:01
Oleg Khozainov  Oleg Bolotov p 18 98 17:58
Vladimir Borisov  Ljuba Fedorova H 18 98 22:54
Vadim Avdunin  Constantin Bogdanov , ... 17 98 23:42
Ruslan Krasnikov  Boris "Hexer" Ivanov RE:H p p 17 98 21:29
Alexey Shumilov  Shadow Dweller 17 98 23:06
Alexey Shumilov  Alexander Medvedev 17 98 23:44
Alexey Shumilov  Maxim Ostanin .H 18 98 00:31
Ljuba Fedorova  Boris "Hexer" Ivanov H p p 19 98 02:50
Helena Karpova  Micheev Michail H 18 98 09:49
Helena Karpova  Ivan Lebedev . 18 98 09:56
Ruslan Krasnikov  Vladimir Povar RE:, ... 18 98 23:09
Ruslan Krasnikov  Andrew Krivorotko RE: 18 98 23:13
Ruslan Krasnikov  Oleg Bolotov RE:H p p. 18 98 23:18
Slava Shulpin  Vladimir Bannikov Re: . 19 98 00:32
Slava Shulpin  Vladimir Bannikov Re: p... 19 98 00:35
Slava Shulpin  Vladimir Bannikov Re: p... 19 98 00:40
Slava Shulpin  Vladimir Bannikov Re: . 19 98 00:49
Slava Shulpin  Alex Afonin Re: ( ) 19 98 00:54
Slava Shulpin  Boris "hexer" Ivanov Re: p... 19 98 00:58
Slava Shulpin  Farit Akhmedjanov Re: p... 19 98 01:14
Slava Shulpin  Vladimir Bannikov Re: p 19 98 01:55
Slava Shulpin  Micheev Michail Re: c 19 98 01:58
Vladimir Bannikov  Boris "Hexer" Ivanov yp? 14 98 22:45
Vladimir Bannikov  Boris "Hexer" Ivanov p... 14 98 22:13
Vladimir Bannikov  Alexander Tesanov ,p 14 98 22:15
Vladimir Bannikov  Andrew Nenakhov pyy? 14 98 22:30
Vladimir Bannikov  Ivan Lebedev p 14 98 22:34
Vladimir Bannikov  Farit Akhmedjanov ? 14 98 22:38
Vladimir Bannikov  Micheev Michail H 14 98 22:42
Alexander Medvedev  Alexey Shumilov 19 98 08:46
Boris "Hexer" Ivanov  Constantin Bogdanov p H 19 98 06:05
Moderator of RU FANTASY  Micheev Michail c 14 98 22:53
Vladimir Bannikov  Ljuba Fedorova c 14 98 22:58
Vladimir Bannikov  Lord Trunkater ? 15 98 15:45
Vladimir Bannikov  Boris "Hexer" Ivanov . 15 98 15:52
Vladimir Bannikov  Boris "Hexer" Ivanov . 15 98 15:55
Vladimir Bannikov  Boris "Hexer" Ivanov ,p 15 98 16:08
Vladimir Bannikov  Boris "Hexer" Ivanov p... 15 98 16:24
Vladimir Bannikov  Boris "Hexer" Ivanov H p p 15 98 16:53
Vladimir Bannikov  Alexey Paponov pyy? 15 98 23:35
Vladimir Bannikov  All ... 15 98 21:46
Evgeny Kravchenko  Alexander Tesanov 17 98 16:21
Evgeny Kravchenko  Alexander Tesanov ,p 17 98 16:51
Evgeny Kravchenko  Vladimir Bannikov " " y 17 98 17:03
Evgeny Kravchenko  Andrew Nenakhov pyy? 17 98 17:18
Evgeny Kravchenko  Andrew Nenakhov pyy? 17 98 17:25
Boris "Hexer" Ivanov  Vladimir Bannikov yp? 19 98 07:38
Boris "Hexer" Ivanov  Vladimir Bannikov p... 19 98 07:39
Boris "Hexer" Ivanov  Vladimir Bannikov p... 19 98 07:55
Boris "Hexer" Ivanov  Vladimir Bannikov H p p 19 98 07:58
Oleg Bolotov  Ruslan Krasnikov H p p. 19 98 09:29
Farit Akhmedjanov  Slava Shulpin p... 19 98 11:44
Farit Akhmedjanov  Vladimir Bannikov ? 19 98 11:47
Vladimir Povar  Slava Shulpin p... 19 98 10:56
Vladimir Povar  Oleg Redut 19 98 10:53
Vladimir Povar  Constantin Bogdanov , ... 19 98 10:30
Vladimir Povar  Vadim Avdunin , ... 19 98 10:35
Alexey Izosimov  All Re: p... 19 98 14:03
Alexey Izosimov  All Re: ? 19 98 14:12
Alexander Parhomenko  All R. Feist "A DARKNESS AT SETHANON" 19 98 14:27
Arthur Ponomarev  Boris "Hexer" Ivanov p... 19 98 11:50
Arthur Ponomarev  Alexander Tesanov 19 98 11:59
Arthur Ponomarev  Pavel Lisitsky p... 19 98 12:19
Arthur Ponomarev  Pavel Lisitsky ? 19 98 12:22
Wladimir Talalaev  Farit Akhmedjanov ? 19 98 14:19
Ivan Lebedev  Helena Karpova Re: . 19 98 16:46
Ivan Lebedev  Vladimir Bannikov Re: p 19 98 16:53
Maxim Ostanin  Alexey Shumilov .H 19 98 17:36
Julia Nickolayeva  Wladimir Talalaev pp... 19 98 15:40
Andrew Darkin  Vitaliy Dmitrienko Re: . " " 18 98 23:26
Andrew Darkin  Lord Trunkater Re: p p 18 98 23:29
Andrew Darkin  Andrew Krivorotko Re: p? 18 98 23:43
Slava Shulpin  Oleg Redut Re: p... 19 98 02:14
Vadim Avdunin  Vladimir Povar , ... 18 98 23:05
Ivan Kovalef  Alexey Guzyuk " " 19 98 18:41
Ivan Kovalef  Oscar Sacaev ? 19 98 18:43
Ivan Kovalef  Ljuba Fedorova . 19 98 18:59
Ivan Kovalef  Amarthel H y DISKWORLD, - Re:" " 19 98 19:03
Alexey Shumilov  Alexander Medvedev 18 98 23:14
Vladimir Borisov  Ljuba Fedorova . 20 98 01:49
Lord Trunkater  Oleg Redut Re: 19 98 14:36
Ljuba Fedorova  Ivan Kovalef . 20 98 02:07
Vladimir Borisov  Julia Nickolayeva pp... 20 98 04:28
Pavel Lisitsky  Arthur Ponomarev p... 20 98 00:28
Boris "Hexer" Ivanov  Evgeny Kravchenko y 19 98 09:24
Boris "Hexer" Ivanov  Vladimir Bannikov p... 19 98 09:32
Boris "Hexer" Ivanov  Vladimir Bannikov p... 19 98 19:14
Mikhail Zislis  Vladimir Bannikov H 20 98 00:18
Alex Afonin  Slava Shulpin ( ) 20 98 01:28
Boris "Hexer" Ivanov  Arthur Ponomarev p... 20 98 07:32
Alexander Medvedev  Alexey Shumilov 20 98 09:22
Dmitry Belyavsky  Alexey Guzyuk " " 19 98 17:44
Farit Akhmedjanov  Wladimir Talalaev ? 20 98 14:39
Farit Akhmedjanov  Vladimir Borisov . 20 98 14:41
Andrew Darkin  Artem Lodygin Re: 19 98 19:08
Andrew Darkin  Slava Shulpin Re: . 19 98 19:14
Andrew Darkin  Slava Shulpin Re: ( ) 19 98 19:27
Sergey Schegloff  All H 1998 - 18 98 20:02
Constantin Bogdanov  Ivan Lebedev . 19 98 15:43
Constantin Bogdanov  Maxim Ostanin .H 19 98 15:46
Constantin Bogdanov  Micheev Michail p 18 98 20:53
Ivan Lebedev  Maxim Ostanin Re: .H 20 98 16:38
Oscar Sacaev  Slava Shulpin p... 20 98 23:00
Oscar Sacaev  Ivan Kovalef ? 20 98 23:34
Alexey Paponov  Wladimir Talalaev ? 20 98 18:07
Alexander Chernichkin  Vladimir Bannikov 18 98 19:22
Alexander Chernichkin  Micheev Michail p 18 98 19:30
Alexander Chernichkin  Marina Konnova . 18 98 19:37
Alexander Chernichkin  Amarthel p LOTR? 18 98 20:11
Alexander Chernichkin  Boris "Hexer" Ivanov . 18 98 20:19
Vladimir Bannikov  All , ... [0/3] 18 98 16:56
Vladimir Bannikov  All , ... [1/3] 18 98 16:58
Vladimir Bannikov  All , ... [2/3] 18 98 16:58
Vladimir Bannikov  All , ... [3/3] 18 98 16:58
Alexey Velmizov  Farit Akhmedjanov RE:- p... 19 98 20:55
Alexey Velmizov  Pavel Lisitsky RE: ? 19 98 21:10
Alexey Velmizov  Alex Kelmakov RE: 19 98 21:30
Alexey Velmizov  Wladimir Talalaev RE: ... 19 98 21:47
Alexey Shumilov  Alexander Medvedev 19 98 23:50
Micheev Michail  Amarthel Discworld 20 98 14:44
Micheev Michail  Helena Karpova H 20 98 14:45
Micheev Michail  Vladimir Bannikov H 20 98 14:47
Micheev Michail  Slava Shulpin c 20 98 14:47
Slava Shulpin  Farit Akhmedjanov Re: p... 19 98 23:57
Slava Shulpin  Alex Afonin Re: ( ) 21 98 00:25
Alexander Gromov  Vladimir Bannikov H p p 20 98 10:20
Shadow Dweller  Alexey Shumilov Re: 20 98 06:10
Alexander Medvedev  Alexey Shumilov 21 98 09:57
Yuriy Genin  Lord Trunkater ... 21 98 00:48
Farit Akhmedjanov  Alexey Velmizov - p... 21 98 13:26
Farit Akhmedjanov  Slava Shulpin p... 21 98 13:32
Andrew Dolgov  Alexey Shumilov 21 98 11:48
Vladimir_Ishenko  Amarthel 19 98 23:18
Vladimir_Ishenko  Andrey Lensky 19 98 23:31
Vladimir_Ishenko  Alexander Medvedev 19 98 23:39
Wladimir Talalaev  Farit Akhmedjanov ? 21 98 11:26
Wladimir Talalaev  Slava Shulpin . 21 98 11:36
Arthur Ponomarev  Pavel Lisitsky p... 21 98 11:04
Oleg Bolotov  Alexander Chernichkin . 21 98 14:52
Nick Kolyadko,  All 19 1998 01:03)
Vladimir Bannikov  Sergey Kalnickiy " " y 20 98 07:59
Vladimir Bannikov  Andrew Ivanov 20 98 08:05
Vladimir Bannikov  Andrew Nenakhov pyy? 20 98 08:11
Vladimir Bannikov  Alexey Paponov 20 98 16:42
Moderator of RU FANTASY  Eugene Kashtanov pyy? 20 98 17:45
Vladimir Bannikov  Zloblin H 20 98 17:49
Vladimir Bannikov  Lord Trunkater ,p 20 98 18:00
Arthur Ponomarev  Boris "Hexer" Ivanov p... 21 98 16:58
Wladimir Talalaev  Alexey Paponov ? 21 98 12:08
Wladimir Talalaev  Alexey Velmizov ... 21 98 12:13
Wladimir Talalaev  Andrew Dolgov . 21 98 12:20
Wladimir Talalaev  Alexander Chernichkin . 21 98 13:36
Wladimir Talalaev  All p ... - Dark Restruktor (2:463/432.122) 1(2) 21 98 13:54
Wladimir Talalaev  All p ... - Dark Restruktor (2:463/432.122) 2(2) 21 98 13:51
Micheev Michail  Alexander Chernichkin p 21 98 15:11
Mike Uzhov  Vladimir Bannikov p 19 98 22:48
Konstantin Grishin  Wladimir Talalaev ... 21 98 23:32
Slava Shulpin  Micheev Michail Re: c 21 98 23:30
Alexey Shumilov  Shadow Dweller 20 98 22:58
Alexey Velmizov  Pavel Lisitsky RE: ? 21 98 14:11
Alexey Velmizov  Alexey Izosimov Re: ? 21 98 14:39
Konstantin Grishin  Alexey Velmizov ? 22 98 02:15
Artem Lodygin  Alexey Shumilov 21 98 13:14
Artem Lodygin  Alexey Shumilov 21 98 13:24
Alexey Shumilov  Andrew Dolgov 21 98 00:22
Alexey Shumilov  Vladimir Bannikov H 21 98 00:07
Boris "Hexer" Ivanov  Vladimir Bannikov p, ... [0/3] 21 98 10:04
Boris "Hexer" Ivanov  Alexander Chernichkin . 21 98 20:59
Mikhail Zislis  Wladimir Talalaev p ... - Dark Restruktor (2:463/432.122) 1(2) 22 98 01:02
Julia Nickolayeva  Vladimir Borisov pp... 20 98 23:22
Alexander Tesanov  Ilya Malyakin ,p 21 98 18:30
Alexander Tesanov  Ivan Kovalef ,p 21 98 18:40
Alexander Tesanov  Vladimir Bannikov ,p 21 98 20:32
Maxim Mamayev  Evgeny Kravchenko : Oct 95 04:09:00
Alexander Tesanov  Arthur Ponomarev 21 98 19:38
Alexander Tesanov  Farit Akhmedjanov p... 21 98 20:18
Lord Trunkater  Andrew Darkin Re: p p 20 98 15:54
Andrew Nenakhov  Wladimir Talalaev . 22 98 01:28
Farit Akhmedjanov  Wladimir Talalaev ? 22 98 15:35
Farit Akhmedjanov  Alexander Tesanov p... 22 98 15:47
Andrew Dolgov  Alexey Shumilov 22 98 12:50
Maxim Ostanin  Constantin Bogdanov .H 21 98 14:22
Maxim Ostanin  Ivan Lebedev Re: .H 21 98 21:57
Andrey Lensky  Vladimir_Ishenko 22 98 11:24
Stas Bogdanov  Vladimir Bannikov H 22 98 18:07
Mikhail Zislis  Boris "Hexer" Ivanov . 22 98 23:58
Boris "Hexer" Ivanov  Lord Trunkater H p p 22 98 18:18
Boris "Hexer" Ivanov  Alexey Velmizov pyy? 22 98 10:42
Boris "Hexer" Ivanov  Arthur Ponomarev p... 22 98 18:15
Shadow Dweller  Alexey Shumilov Re: 22 98 11:49
Vladimir Borisov  Farit Akhmedjanov . 22 98 01:02
Anton Skuratov  All HELP 22 98 12:50
Amarthel  Alexey Guzyuk " " 21 98 21:16
Amarthel  Vladimir Borisov H 21 98 21:58
Amarthel  Micheev Michail DW Re:" " 21 98 21:59
Amarthel  Mikhail Zislis p LOTR? 21 98 21:24
Amarthel  Ivan Kovalef H y DISKWORLD, - Re:" " 21 98 22:00
Amarthel  Alexander Chernichkin p LOTR? 21 98 21:50
Amarthel  Micheev Michail Discworld 21 98 21:55
Amarthel  Vladimir_Ishenko 21 98 21:57
Boris "Hexer" Ivanov  Mikhail Zislis . 23 98 07:31
Alex Korshikov  Marina Konnova . 22 98 16:28
Alex Korshikov  Amarthel p LOTR? 22 98 16:34
Alexey Guzyuk  Amarthel " " 22 98 00:03
Alexey Guzyuk  Alex Korshikov . 22 98 00:04
Alexey Guzyuk  Amarthel DISKWORLD 22 98 00:06
Alexey Guzyuk  Ivan Kovalef " " 22 98 00:31
Alexey Guzyuk  Dmitry Belyavsky " " 22 98 00:36
Konstantin Grishin  Alexey Guzyuk " " 23 98 18:45
Ivan Lebedev  All BOOK 23 98 16:01
Oscar Sacaev  Vladimir Bannikov , ... [0/3] 23 98 21:39
Ljuba Fedorova  Micheev Michail c 23 98 21:33
Konstantin Grishin  Ivan Lebedev BOOK 23 98 21:01
Ruslan Krasnikov  Alexander Tesanov RE: ,p 22 98 22:54
Ruslan Krasnikov  Andrew Krivorotko RE: ,p 22 98 23:11
Ruslan Krasnikov  Pavel Lisitsky RE: (: p...) 22 98 23:15
Ruslan Krasnikov  Helena Karpova RE: H 22 98 23:16
Ruslan Krasnikov  Anton Glasunov Re: p... 22 98 23:21
Ruslan Krasnikov  Boris "Hexer" Ivanov RE: p... 22 98 23:37
Ruslan Krasnikov  Alexander Chernichkin RE: . 23 98 19:25
Ruslan Krasnikov  Andrew Dolgov RE:, p. 23 98 19:32
Ruslan Krasnikov  Helena Karpova RE:. H 23 98 19:36
Ruslan Krasnikov  Oleg Bolotov RE:H p p. 23 98 19:49
Alexey Shumilov  Shadow Dweller 22 98 23:28
Alexander Chernichkin  Boris "Hexer" Ivanov . 23 98 19:58
Mikhail Zislis  Boris "Hexer" Ivanov . 23 98 23:54
Mikhail Zislis  Ivan Lebedev BOOK 23 98 23:55
Dmitriy Gromov  All H FIDO- , " "! 23 98 04:56
Boris "Hexer" Ivanov  Ruslan Krasnikov p... 24 98 02:37
Boris "Hexer" Ivanov  Alexander Chernichkin . 24 98 02:38
Vladimir Borisov  Amarthel H 24 98 02:14
Ivan Lebedev  Konstantin Grishin Re: BOOK 24 98 01:53
Boris Ivanov  All RARA AVIS # 7 24 98 01:09
Shadow Dweller  Alexey Shumilov Re: 24 98 05:46
Alexander Medvedev  Vladimir_Ishenko 24 98 09:19
Oleg Bolotov  Ruslan Krasnikov H p p. 24 98 10:38
Alexander Tesanov  Ruslan Krasnikov ,p 24 98 07:02
Andrew Dolgov  Shadow Dweller 24 98 20:32
Ilya Malyakin  Alexander Tesanov ,p 24 98 13:58
Alexey Velmizov  Konstantin Grishin RE: ? 22 98 22:20
Alexey Velmizov  Farit Akhmedjanov RE:- p... 22 98 22:36
Alexey Velmizov  Alexey Shumilov RE: 22 98 23:38
Alexey Velmizov  Shadow Dweller Re: 22 98 23:50
Alexey Shumilov  Shadow Dweller 23 98 23:41
Boris "Hexer" Ivanov  Shadow Dweller p p 24 98 14:17
Lord Trunkater  Yuriy Genin Re: ... 24 98 08:10
Amarthel  Alex Korshikov p LOTR? 23 98 21:28
Amarthel  Alexey Guzyuk " " 23 98 21:28
Amarthel  Alexey Guzyuk DISKWORLD 23 98 21:29
Amarthel  Alexey Guzyuk " " 23 98 21:34
Farit Akhmedjanov  Vladimir Borisov . 24 98 12:48
Vladimir_Ishenko  Anton Skuratov HELP 24 98 15:28
Farit Akhmedjanov  Alexey Velmizov - p... 25 98 10:02
Vladislav Zarya  Boris "Hexer" Ivanov p? :( 20 98 09:13
Vladislav Zarya  Boris "Hexer" Ivanov yp? 20 98 09:13
Vladislav Zarya  Vladimir Bannikov yp? 20 98 09:13
 Ruslan Krasnikov Re: p... 24 98 20:33
 Ruslan Krasnikov RE:, p. 24 98 20:45
Alexander Zeveke  Vladimir Bannikov p... 17 98 10:17
Alexander Zeveke  Farit Akhmedjanov p... 17 98 10:18
Alexander Zeveke  Ivan Kovalef ,p 17 98 23:28
Constantin Bogdanov  Boris "Hexer" Ivanov p H 20 98 17:49
Constantin Bogdanov  Ivan Lebedev . 22 98 11:00
Arthur Ponomarev  ALL ! 25 98 10:55
Vladimir Povar  Ruslan Krasnikov , ... 25 98 11:44
Vladimir Povar  Vadim Avdunin , ... 25 98 12:04
Alex Korshikov  Amarthel p LOTR? 25 98 15:13
Alexander Tesanov  Ilya Malyakin ,p 25 98 09:58
Konstantin Grishin  Ivan Lebedev BOOK 25 98 16:43
Konstantin Grishin  Alexey Velmizov ? 25 98 16:45
Konstantin Grishin  Arthur Ponomarev ! 25 98 21:13
Sergey Schegloff  All H 1998 - 25 98 19:23
Amarthel  Alex Korshikov p LOTR? 24 98 22:08
Alexey Guzyuk  Amarthel DISKWORLD 25 98 17:49
Alexey Guzyuk  Amarthel " " 25 98 17:53
Andrew Emelianov  Ruslan Krasnikov RE: ,p 25 98 15:30
Ruslan Krasnikov  Boris "Hexer" Ivanov RE: p... 25 98 09:41
Ruslan Krasnikov  Alexey Guzyuk RE:" " 25 98 10:01
Vadim Avdunin  Vladimir Povar , ... 24 98 23:59
Boris "Hexer" Ivanov  Vladislav Zarya yp? 26 98 05:31
Alexey Shumilov  Alexey Velmizov 25 98 00:34
Ljuba Fedorova  Boris "Hexer" Ivanov yp? 26 98 07:04
Pavel Lisitsky  Alexey Velmizov ? 24 98 20:13
Pavel Lisitsky  Arthur Ponomarev p... 24 98 20:21
Pavel Lisitsky  Alexey Velmizov ? 24 98 20:31
Arthur Ponomarev  Alexander Tesanov 24 98 22:06
Arthur Ponomarev  Boris "Hexer" Ivanov p... 24 98 22:15
Vlad Silin  Ruslan Krasnikov p... 26 98 14:00
Vladimir Povar  Vadim Avdunin , ... 26 98 14:49
Micheev Michail  All 26 98 12:45
Micheev Michail  Amarthel DW Re:" " 26 98 12:47
Micheev Michail  Amarthel Discworld 26 98 12:47
Vadim Avdunin  Vladimir Povar , ... 25 98 23:15
Julia Nickolayeva   p... 26 98 09:50
Shadow Dweller  Alexey Velmizov Re: 26 98 07:41
Shadow Dweller  Alexey Shumilov Re: 26 98 07:52
Alexey Shumilov  Ljuba Fedorova yp? 25 98 23:25
Andrey Ryabchuk  Vladimir Povar , ... 26 98 22:18
Constantin Bogdanov  Maxim Ostanin .H 26 98 16:45
Alexey 'Zosia' Izosimov  All Re: " " 27 98 15:55
Andrew Krivorotko  Wladimir Talalaev pp... 21 98 22:12
Nickolay Kaluzhniy  Vladimir Povar RE: , ... 27 98 18:44
Nickolay Kaluzhniy  Vladimir Povar RE: , ... 27 98 19:26
Alexey Shumilov  Shadow Dweller 26 98 22:44
Alexey Velmizov  Alexey Shumilov RE: 25 98 22:56
Ljuba Fedorova  Alexey Shumilov yp? 28 98 03:39
Arthur Ponomarev  Konstantin Grishin ! 27 98 09:29
Arthur Ponomarev  Pavel Lisitsky p... 27 98 21:16
Constantin Bogdanov  Alexey 'Zosia' Izosimov " " 27 98 23:14
Anton Ivanov  Alexey Guzyuk . 27 98 21:06
Marina Smelyanskaya  Slava Shulpin ( ) 27 98 16:56
Alex Afonin  Slava Shulpin ( ) 28 98 02:13
Buzin Andrey  All " " 26 98 16:24
Marina Smirnova  Boris Ivanov RARA AVIS # 7 27 98 18:48
Vladimir Povar  Andrey Ryabchuk , ... 28 98 10:57
Ljuba Fedorova  Ruslan Krasnikov H Aug 98 01:49:00
 
Amarthel  Alexey Guzyuk DISKWORLD 27 98 22:35
Amarthel  Alexey Guzyuk " " 27 98 22:38
Amarthel  Micheev Michail DW Re:" " 27 98 23:05
Amarthel  Micheev Michail Discworld 27 98 23:06
Alexander Kalinin  Marina Smirnova RARA AVIS # 7 28 98 23:52
Vsevolod Krishchenko  All [Forgotten realms] 28 98 22:18
Alexey Velmizov  Farit Akhmedjanov RE:- p... 28 98 23:21
Alexey Velmizov  Pavel Lisitsky RE: ? 28 98 23:53
Alexey Velmizov  Pavel Lisitsky RE: ? 29 98 00:01
Sergey Golubev  Alexander Tesanov 27 98 02:03
Reistlin Madgere  All 29 98 11:20
Alex Korshikov  Amarthel p LOTR? 29 98 13:04
Farit Akhmedjanov  Alexey Velmizov - p... 29 98 16:34
Pavel Borisov  Vladimir Bannikov p 18 98 21:36
Vladimir Povar  Vadim Avdunin , ... 29 98 15:03
Vladimir Povar  Nickolay Kaluzhniy p, ... 29 98 14:55
Vladimir Povar  Nickolay Kaluzhniy , ... 29 98 15:07
Micheev Michail  Amarthel DW Re:" " 29 98 17:47
Micheev Michail  Amarthel Discworld 29 98 17:49
Comoderator of RU.FANTASY  Andrew Krivorotko moderatorial [*]: pp... 29 98 23:26
Slava Shulpin  Marina Smelyanskaya Re: ( ) 29 98 08:31
Ivan Kovalef  Oscar Sacaev ? 29 98 17:23
Ivan Kovalef  Amarthel H y DISKWORLD, - Re:" " 29 98 17:36
Ivan Kovalef  Alexey Guzyuk " " 29 98 17:38
Vadim Avdunin  Vladimir Povar , ... 29 98 22:37
Ruslan Krasnikov  "?c ? Re: p... 28 98 08:58
Ruslan Krasnikov  Vladimir Povar RE:, ... 28 98 09:02
Ruslan Krasnikov  Andrew Emelianov RE: ,p 28 98 09:03
Alexey Velmizov  Shadow Dweller Re: 29 98 16:29
Shadow Dweller  Alexey Shumilov Re: 29 98 22:47
Boris Ivanov  All RARA AVIS # 7 - 30 98 12:26
Boris Ivanov  All RARA AVIS # 7 - 30 98 12:32
Boxa Vasilyev  Boris "Hexer" Ivanov Re: H 19 98 21:45
Boxa Vasilyev  Dmitry Belyavsky Re: " " 19 98 21:51
Boxa Vasilyev  Pavel Lisitsky Re: ? 19 98 21:55
Boxa Vasilyev  Wladimir Talalaev Re: pp... 19 98 21:58
Boxa Vasilyev  Alexander Gromov Re: p p 30 98 13:58
Alexey Shumilov  Shadow Dweller 29 98 22:31
Andrey Lensky  Shadow Dweller 30 98 20:35
Shadow Dweller  Alexey Velmizov Re: 30 98 11:45
Ilja Marchew,  All Aug 98 00:23)
Alexander Medvedev  All " " 31 98 12:24
Vladimir Borisov  Alexey Shumilov 28 98 01:57
Vladimir Borisov  Constantin Bogdanov .H 30 98 04:42
Arthur Ponomarev  All 31 98 08:45
 Julia Nickolayeva Re: p... 31 98 02:12
 Ruslan Krasnikov Re: p... 31 98 02:23
Vladimir Povar  Vadim Avdunin , ... 31 98 16:33
Vladimir Povar  Ruslan Krasnikov , ... 31 98 15:29
Alexander Tesanov  Arthur Ponomarev 31 98 08:50
Vladimir Bannikov  Evgeny Kravchenko " " y 18 98 20:18
Constantin Bogdanov  Vladimir Borisov .H 31 98 23:06
Ruslan Krasnikov  Vlad Silin RE: p... 30 98 18:50
Vladislav Zarya  Sergey Schegloff 26 98 16:36
Vladislav Zarya  Sergey Schegloff & 26 98 16:37
Shadow Dweller  Alexey Shumilov Re: 01 98 04:31
Shadow Dweller  Andrey Lensky Re: 01 98 04:56
Alexey Shumilov  Shadow Dweller 30 98 22:23
Alexander Zeveke  Constantin Bogdanov .H 31 98 11:15
Alexander Zeveke  Vladimir Povar , ... 31 98 11:15

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001