> | | | | | |

SU.BOOKS

, ,

 

          
Dmitry Sidoroff  Zulja Gafarova : 12 00 00:23
Yar Mayev  Evgeny Karpov Re: -2. ;) or :( ? 11 00 07:36
Ruslan Krasnikov  Oleg Pol RE: 12 00 00:41
Anthon Antipov  Alex Volperts 11 00 23:12
Anthon Antipov  Mikhail Zislis 11 00 23:18
Andy Zhuravlev  Evgeny Novitsky 10 00 12:00
Leonid Kandinsky  Evgeny Novitsky py. 12 00 02:54
Leonid Kandinsky  Evgeny Novitsky 12 00 02:57
Elena Navrozkaya  Alex Volperts Re^4: 12 00 12:08
Elena Navrozkaya  Alex Volperts Re^6: 12 00 12:09
Elena Navrozkaya  Konstantin Yakimenko Re: 12 00 12:12
Elena Navrozkaya  Anthon Antipov Re: 12 00 12:25
Sergey Yaroslavsky  Oleg Pol H!!!!! ! 12 00 07:55
Sergey Yaroslavsky  Vadim Chesnokov H!!!!! ! 12 00 07:56
Ilya Chorine  All 12 00 02:35
Sergey Utkin  Vadim Chesnokov Re^5: 12 00 09:30
Sergey Utkin  Boxa Vasilyev 12 00 09:35
Dale Volkov  Boxa Vasilyev HH (HH ) pH 12 00 09:36
Dale Volkov  Ilya Chorine "" - 12 00 09:50
Andrey Shmarin  Boxa Vasilyev Re^2: y : , ! 11 00 19:58
Alex Volperts  Vadim Chesnokov Re^6: 12 00 03:05
fedor@treasury.gov.ua  All Re: 12 00 12:24
Alexey Alborow  Vadim Chesnokov pp: p 12 00 10:35
Alexey Alborow  Shumil Shumil vs pp: 30.12.1999 12 00 11:20
Alex Mustakis  Oleg Bakiev py. 12 00 12:40
Alex Volperts  Anthon Antipov Re: 12 00 14:08
Alex Volperts  Elena Navrozkaya Re^5: 12 00 14:11
Alex Volperts  Elena Navrozkaya Re^7: 12 00 14:14
Alex Volperts  Elena Navrozkaya Re^2: 12 00 14:18
Dmitry Sidoroff  Ignat Zapolsky 12 00 14:31
Alex Talan  Alex Volperts Re^6: 12 00 17:42
Max Cherepanov  Alex Talan 09 00 11:42
Max Cherepanov  Boris Nemykin 09 00 11:57
Max Cherepanov  Michail Zislis 09 00 12:07
Alex Volperts  Alex Talan Re^7: 12 00 18:31
Boxa Vasilyev  Marina Konnova Re: - 12 00 10:40
Boxa Vasilyev  Alex Volperts Re: Re^2: 12 00 10:51
Mitchel Vlastovsky  Olga Slobodchikova "" 12 00 04:56
Michael Zherebin  Dmitriy Kostiuk py. 11 00 22:55
Ruslan Krasnikov  Vadim Sivolapenko Re: .. (was: Re: ) 12 00 17:24
Alex Volperts  Boxa Vasilyev Re^2: Re^2: 12 00 20:26
Irina Shicut  Marina Konnova - 12 00 20:52
Ilya V Malyakin  Dmitry Sidoroff py. 12 00 02:47
Ilya V Malyakin  Sergei Samsonov py. 11 00 23:44
Ilya V Malyakin  andreyb@cco.caltech.edu py. 12 00 02:49
Ilya V Malyakin  Aleksandr Vinogradov : 12 00 01:18
Ilya V Malyakin  Zulja Gafarova : 12 00 02:50
Aleksandr Vinogradov  Evgeny Novitsky py. 12 00 16:38
Aleksandr Vinogradov  Tatyana Rumyantseva py. 12 00 17:19
Aleksandr Vinogradov  Andrew Kozhevnicov p 12 00 17:40
Sergey Utkin  Boxa Vasilyev Re^2: 12 00 22:57
Boxa Vasilyev  Sergey Utkin Re: 12 00 22:24
Boxa Vasilyev  Dale Volkov Re: (HH ) pH 12 00 22:28
Boxa Vasilyev  Andrey Shmarin Re: Re^2: y : , ! 12 00 22:30
Boxa Vasilyev  Alex Volperts Re: Re^2: Re^2: 12 00 22:34
Dmitry Casperovitch  Konstantin Orloff 12 00 11:07
Boris Tolchinsky  Ruslan Krasnikov 12 00 11:19
Boris Tolchinsky  Alexey Alborow y, - ! 12 00 12:46
Boris Shvidler  Ruslan Krasnikov , ! 11 00 22:43
Tatyana Rumyantseva  Aleksandr Vinogradov py. 13 00 00:20
Alex Volperts  Boxa Vasilyev Re^2: Re^2: Re^2: 13 00 00:43
Anton Ikryannikov  Evgeny Novitsky py. 12 00 12:52
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 12 00 22:38
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 12 00 22:46
Ilya Chorine  Alex Volperts Re^6: 13 00 01:48
Ilya Chorine  Alex Volperts Re^8: 13 00 01:51
Ilya Chorine  Mitchel Vlastovsky Re: "" 13 00 01:54
Shumil  Mikhail Zislis " " 13 00 04:40
Oleg Bakiev  Marina Konnova : . 13 00 01:01
Oleg Bakiev  Alex Mustakis py. 13 00 01:06
Tatyana Rumyantseva  Aleksandr Vinogradov py. 13 00 00:27
Mikhail Zislis  Evgeny Karpov "" - 13 00 00:27
Mikhail Zislis  Oleg Kolesnikoff Shumil vs pp: 30.12.1999 13 00 00:34
Mikhail Zislis  Dmitry Sidoroff : 13 00 00:38
Mikhail Zislis  Anthon Antipov 13 00 00:39
Mikhail Zislis  fedor@treasury.gov.ua p 13 00 00:42
Moderator of SU.BOOKS  Shumil & Oleg Kolesnikoff Shumil vs pp: 30.12.1999 13 00 00:46
Mikhail Zislis  Alexander Chuprin 13 00 00:57
Yar Mayev  Alex Mustakis Re: py. 12 00 07:15
Evgeny Novitsky  Dmitry Sidoroff 13 00 06:48
Evgeny Novitsky  Dmitry Sidoroff , - ! 13 00 06:51
Evgeny Novitsky  Anton Ikryannikov 13 00 06:55
Evgeny Novitsky  Alex Mustakis py. 13 00 07:02
Evgeny Novitsky  Vadim Chesnokov 13 00 07:30
Evgeny Novitsky  Vadim Chesnokov py. 13 00 07:53
Evgeny Novitsky  Vadim Chesnokov py. 13 00 07:55
Alexander Chernichkin  Leonid Kandinsky H!!!!! ! 12 00 21:07
Alexander Chernichkin  Liana Blagennova , - ! 12 00 21:21
Elena Navrozkaya  Ilya Chorine Re^9: 13 00 11:06
Elena Navrozkaya  Konstantin Yakimenko Re: 13 00 11:16
Elena Navrozkaya  Konstantin Yakimenko Re: 13 00 11:20
Elena Navrozkaya  Boris Tolchinsky Re: 13 00 11:24
Sergey Utkin  Boxa Vasilyev 13 00 09:13
Konstantin Yakimenko  Alex Volperts 13 00 06:24
Vitaly Bychkov  Alex Volperts Re^2: 12 00 07:59
Alexander Chuprin  Michael Paniushkin : 12 00 15:33
Boxa Vasilyev  Sergey Utkin Re: Re^2: 13 00 00:56
akg  All Re: Re^7: 13 00 14:00
Boxa Vasilyev  Alex Volperts Re: Re^2: Re^2: Re^2: 13 00 10:34
Boxa Vasilyev  Mikhail Zislis Re: "" - 13 00 10:36
Boxa Vasilyev  Sergey Utkin Re: 13 00 10:41
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 1/2000 (50) 13 00 10:20
Irina R. Kapitannikova  Sergey Sokolov p 13 00 03:05
Alexey Alborow  Boris Tolchinsky y, - ! 13 00 10:37
Alexey Alborow  Shumil " " 13 00 11:23
Sergey Utkin  Boxa Vasilyev Re^2: 13 00 12:53
Sergey Utkin  Boxa Vasilyev 13 00 13:04
Alex Mustakis  Michael Zherebin py. 13 00 11:49
Alex Mustakis  Oleg Bakiev py. 13 00 11:51
Alex Mustakis  Yar Mayev py. 13 00 12:26
Alex Mustakis  Evgeny Novitsky py. 13 00 12:23
Ruslan Krasnikov  Liana Blagennova RE:, ! 12 00 18:42
Ruslan Krasnikov  Andrey Shmarin Re^4: p? 12 00 18:43
Alex Volperts  Ilya Chorine Re^7: 13 00 13:36
Alex Volperts  Ilya Chorine Re^9: 13 00 13:38
Alex Volperts  Shumil Re: " " 13 00 13:40
Alex Volperts  Konstantin Yakimenko Re: 13 00 13:41
Alex Volperts  Boxa Vasilyev Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 13 00 13:42
Alex Volperts  Elena Navrozkaya Re^10: 13 00 13:46
Alex Volperts  akg Re^2: Re^7: 13 00 13:47
Alex Volperts  All p 13 00 13:50
Alexey Alborow  Sergey Utkin 13 00 16:11
Alexey Alborow  Vitaly Bychkov Re^2: 13 00 16:24
Alexey Alborow  Irina R. Kapitannikova p 13 00 16:30
Sergey Utkin  Alexey Alborow 13 00 17:49
Ramil Aklimov  Vadim Chesnokov 13 00 08:02
Ramil Aklimov  Elena Navrozkaya 13 00 08:10
Boris Ivanov  Dmitry Casperovitch 12 00 21:08
Yuri Zubakin  Sergey Utkin 14 00 00:25
Svetlana Leonova  Ilya Chorine "" 13 00 23:10
Svetlana Leonova  Mitchel Vlastovsky "" 13 00 23:12
 All " " 13 00 19:32
Oleg Bakiev  Alex Mustakis py. 13 00 17:09
Eugene Chaikoon  All Re: : 13 00 20:01
Kasantsev Andrew  All Re: : 13 00 20:16
Kasantsev Andrew  All Re: : 13 00 20:18
Ruslan Krasnikov  Evgeny Karpov RE: p? 13 00 18:12
Ruslan Krasnikov  Oleg Pol RE: 13 00 18:16
Ruslan Krasnikov  Mikhail Zislis RE:py ( " ") 13 00 18:19
Ruslan Krasnikov  Konstantin Yakimenko RE: 13 00 18:33
Alex Talan  Max Cherepanov RE: 13 00 20:59
Alex Talan  Alex Volperts Re^7: 13 00 21:04
Ruslan Krasnikov  Marina Konnova RE: 13 00 19:19
Ruslan Krasnikov  Alex Talan RE: Web 13 00 19:27
Ruslan Krasnikov  Alex Volperts Re^7: 13 00 19:35
Ruslan Krasnikov  Max Cherepanov RE: 13 00 19:37
Ruslan Krasnikov  akg Re: Re^7: 13 00 19:55
tcherkeszade  All . 13 00 21:06
Andrey Beresnyak  All , ! 13 00 21:13
Andrey Beresnyak  All , ! 13 00 21:13
Andrey Beresnyak  All 13 00 21:14
Andrey Beresnyak  All py. 13 00 21:15
Andrey Beresnyak  All , ( p!) 13 00 21:16
Maxim Ol'shevetz  All Rex Stout ? 13 00 21:16
Andrey Beresnyak  All p (: 1984 13 00 21:16
Andrey Beresnyak  All , - ! 13 00 21:22
Andrey Beresnyak  All TAM.HAC.HET, ? 13 00 21:23
Andrey Beresnyak  All Shumil vs pp: 30.12.1999 13 00 21:24
Konstantin Orloff  All Re: py. 13 00 22:02
Kasantsev Andrew  All Re: : 13 00 22:03
Kasantsev Andrew  All Re: : 13 00 22:03
Toma  All "" ( "- 1999") 13 00 17:24
Alex Mustakis  Alex Volperts p 13 00 22:04
Oleg Pol  Oleg Kolesnikoff Shumil vs pp: 30.12.1999 12 00 10:02
Zulja Gafarova  Eugene Chaikoon : . 14 00 02:16
Alexey Alborow  Sergey Utkin 13 00 23:16
Alexey Alborow  Kasantsev Andrew : 13 00 23:43
Oleg Bakiev  Alex Mustakis py. 13 00 21:26
Oleg Kolesnikoff  Shumil Shumil vs pp: 30.12.1999 14 99 00:19
Tatyana Rumyantseva  Dmitry Sidoroff py. 13 00 21:07
Ilya V Malyakin  Alexander Kolyada 13 00 00:44
Ilya V Malyakin  Marina Konnova ... 13 00 02:54
Ilya V Malyakin  Marina Konnova : 13 00 02:55
Ilya V Malyakin  Lina Kirillova py. 13 00 01:11
Ilya V Malyakin  Alexander Chuprin 13 00 02:45
Yuri Zubakin  Tatyana Rumyantseva py. 14 00 05:12
Anthon Antipov  Alex Volperts 13 00 23:50
Alexey A. Kiritchun  All Re: Re^7: 13 00 23:16
Boris Nemykin  All Re: 13 00 23:29
Boris Nemykin  Max Cherepanov Re: 13 00 23:29
Alexey A. Kiritchun  All Re: 13 00 23:36
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 13 00 22:59
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 13 00 23:02
Konstantin Yakimenko  Alex Volperts 13 00 23:04
Konstantin Yakimenko  Alex Volperts 13 00 23:07
Dmitry Akentyev  Vsevolod Marmer y : , ! 07 00 15:52
Dmitry Akentyev  Andrew Tupkalo 08 00 19:00
Oleg Svetozersky  Alexey Taratinsky H!!!!! ! 13 00 22:17
Oleg Svetozersky  Edward Megerizky H!!!!! ! 13 00 22:19
Vadim Chesnokov  Sergey Utkin Re^5: 13 00 23:06
Vadim Chesnokov  Alex Volperts Re^6: 13 00 21:04
Vadim Chesnokov  Alex Volperts Re^7: 13 00 21:22
Vadim Chesnokov  Michael Zherebin py. 13 00 21:26
Vadim Chesnokov  Yar Mayev py. 13 00 21:51
Vadim Chesnokov  Evgeny Novitsky 13 00 22:03
Vadim Chesnokov  Evgeny Novitsky 13 00 22:05
Vadim Chesnokov  Evgeny Novitsky py. 13 00 22:36
Vadim Chesnokov  Evgeny Novitsky py. 13 00 22:39
Vlad Shilovsky  All .. , . 14 00 00:43
Igor Nesterov  All Re: Generation X 14 00 00:49
Nikolay Nikiforov  Andrey Beresnyak p (: 1984 14 00 00:26
Alexander Krasheninnikov  All Re: p 14 00 01:20
Konstantin Begtin  Edward Megerizky RE:py. 14 00 00:10
Konstantin Begtin  Evgeny Novitsky Re: py. 14 00 00:18
Timur Tatlybaev  All Re: , ! 14 00 03:36
Ilya Chorine  Alex Volperts Re^8: 14 00 01:19
Ilya Chorine  Svetlana Leonova Re: "" 14 00 01:21
Ruslan Krasnikov  Alexey Alborow RE: 13 00 21:05
Dmitry Sidoroff  Evgeny Novitsky 13 00 21:45
Dmitry Sidoroff  Evgeny Novitsky , - ! 13 00 21:47
Dmitry Sidoroff  Mikhail Zislis : 13 00 22:27
Dmitry Sidoroff  Yar Mayev py. 14 00 00:22
Aleksandr Vinogradov  Evgeny Novitsky 13 00 21:41
Konstantin Yakimenko  Vadim Chesnokov 14 00 06:21
Edward Megerizky  Mikhail Zislis RE:" " 14 00 01:51
akg  All Re: Re^2: Re^7: 14 00 10:22
akg  All Re: 14 00 10:23
akg  All Re: p 14 00 10:25
Olga Nonova  Nikolay V. Norin , ! 13 00 14:03
Olga Nonova  Andrey Beresnyak , ! 13 00 14:42
Olga Nonova  Vitaly Lugovsky , ( p!) 13 00 17:28
Olga Nonova  Marina Konnova p 13 00 19:00
Sergey Utkin  Alexey Alborow 14 00 08:14
Sergey Utkin  Yuri Zubakin 14 00 08:25
Sergey Utkin  Vadim Chesnokov Re^5: 14 00 08:31
Alex Mustakis  Oleg Bakiev py. 14 00 09:11
Alex Mustakis  Vadim Chesnokov 14 00 09:36
Alex Mustakis  Alexander Krasheninnikov p 14 00 09:40
Alex Mustakis  Oleg Bakiev py. 14 00 09:43
Boxa Vasilyev  Sergey Utkin Re: 14 00 11:49
Boxa Vasilyev  Alex Mustakis Re: p 14 00 12:00
Alex Mustakis  Sergey Utkin 14 00 10:23
Eugene Chaikoon  All Re: 14 00 13:56
Andrew Tupkalo  Mikhail Zislis - 14 00 12:25
Andrew Tupkalo  Roman E. Carpoff py. 14 00 12:56
Andrew Tupkalo  Edward Megerizky 14 00 13:09
Andrew Tupkalo  Mikhail Zislis 14 00 13:18
Andrew Tupkalo  Vadim Averkov y. (#3). p 14 00 13:24
Irina R. Kapitannikova  Boxa Vasilyev 13 00 22:43
Irina R. Kapitannikova  Alexey Alborow p 14 00 03:17
Eugene Chaikoon  All Re: , 14 00 15:22
Eugene Chaikoon  All 14 00 16:12
Alex Volperts  Ramil Aklimov Re: 14 00 14:56
Alex Volperts  Ruslan Krasnikov Re^2: 14 00 17:47
Alex Volperts  Ruslan Krasnikov Re^8: 14 00 17:58
Alex Volperts  Alex Talan Re^8: 14 00 18:03
Alex Volperts  Vadim Chesnokov Re^7: 14 00 18:07
Alex Volperts  Ruslan Krasnikov Re^2: 14 00 18:11
Alex Volperts  Vadim Chesnokov Re^8: 14 00 18:13
Alex Volperts  Alex Mustakis Re: p 14 00 18:16
Alex Volperts  Alexey A. Kiritchun Re^2: Re^7: 14 00 18:18
Alex Volperts  Anthon Antipov Re: 14 00 18:23
Alex Volperts  Ilya Chorine Re^9: 14 00 18:25
Alex Volperts  akg Re^2: Re^2: Re^7: 14 00 18:29
Alex Volperts  Irina R. Kapitannikova Re: 14 00 18:51
Boxa Vasilyev  Irina R. Kapitannikova Re: 14 00 18:23
Alexey A. Kiritchun  All Re: Re^2: Re^7: 14 00 20:25
Dmitry Shevchenko  Shumil Re: vs yp 14 00 16:03
Evgeny Karpov  Alex Volperts p? 14 00 15:32
Evgeny Karpov  Yar Mayev -2. ;) or :( ? 14 00 19:28
Evgeny Karpov  Mikhail Zislis "" - 14 00 19:26
Andrey Beresnyak  All : 14 00 21:05
Andrey Beresnyak  All : . 14 00 21:18
Andrey Beresnyak  All p 14 00 21:20
Dmitry Sidoroff  Andrey Beresnyak 14 00 14:36
Dmitry Sidoroff  Tatyana Rumyantseva py. 14 00 15:09
Dmitry Sidoroff  Ilya V Malyakin py. 14 00 18:43
Andrey Beresnyak  All Re^6: 14 00 21:38
Vitaly Lugovsky  Olga Nonova Re: , ( p!) 14 00 22:00
Vitaly Lugovsky  Olga Nonova Re: , ! 14 00 22:02
Andrey Beresnyak  All , .- ! 14 00 22:18
Tatyana Rumyantseva  Yuri Zubakin py. 14 00 18:55
Tatyana Rumyantseva  Vadim Chesnokov py. 14 00 18:57
Dmitry Casperovitch  Boris Ivanov 14 00 10:37
Andrey Beresnyak  All p (: 1984 14 00 22:29
Andrey Beresnyak  All 14 00 22:40
Sergey Utkin  Boxa Vasilyev 14 00 22:02
Yuri Zubakin  Tatyana Rumyantseva py. 15 00 02:13
Sanya Tihiy  Irina R. Kapitannikova p 14 00 14:13
Dmitry Akentyev  Max Bakakin p 13 00 14:11
Dmitry Akentyev  Alex Mustakis py - 13 00 14:14
Dmitry Akentyev  Aleksandr Vinogradov p 13 00 14:16
Dmitry Akentyev  Sergey Grigoriev p 13 00 14:31
Dmitry Akentyev  Mikhail Zislis Shumil vs pp: 23.12.1999 13 00 14:33
Dmitry Akentyev  Alexander Chuprin py - 13 00 14:34
Dmitriy Kostiuk  Michael Zherebin py. 12 00 23:08
Dmitriy Kostiuk  Dmitry Sidoroff 12 00 23:14
Drunksnake  Eugene Chaikoon 14 00 22:24
Drunksnake  Olga Nonova , ! 14 00 22:49
Drunksnake  Konstantin Begtin Re: py. 14 00 22:57
Drunksnake  Oleg Kolesnikoff Shumil vs pp: 30.12.1999 14 00 23:03
Konstantin Yakimenko  Alex Volperts 14 00 23:01
Konstantin Yakimenko  Eugene Chaikoon 14 00 22:58
Semen Druy  Mikhail Zislis " " 14 00 01:18
Sergey Sokolov  Irina R. Kapitannikova p 13 00 23:19
Sergey Sokolov  All p 13 00 23:26
Semen Druy  Evgeny Novitsky 14 00 01:07
Alex Mustakis  Alex Volperts p 14 00 22:54
Alexey Alborow  Sergey Utkin 14 00 11:55
Alexey Alborow  Ruslan Krasnikov 14 00 12:02
Anton Ikryannikov  Evgeny Novitsky 14 00 11:32
Alex Volperts  Evgeny Karpov Re: p? 15 00 00:29
Alex Volperts  Boxa Vasilyev Re^2: 15 00 00:31
Alex Volperts  Alexey A. Kiritchun Re^2: Re^2: Re^7: 15 00 00:32
Alexander Fadeev  Evgeny Novitsky py. 28 99 20:17
Alexander Fadeev  Andrew Kasantsev py. 28 99 20:21
Alexander Fadeev  Marina Konnova y : , ! 28 99 21:19
Alexander Fadeev  Andrew Kasantsev p p. 28 99 21:37
Alexander Fadeev  Boris Uwarow y : , ! 28 99 21:42
Alexander Fadeev  Oleg Shiryaev 28 99 23:48
Alexander Fadeev  Yar Mayev py. 29 99 00:30
Alexander Fadeev  Semen Druy p 29 99 20:33
Alexander Fadeev  Vadim Chesnokov p p 29 99 21:09
Alexander Fadeev  Dmitriy Poltoratskiy , ! 29 99 21:54
Dmitri V. Borissenkov  All Re: "" 14 00 21:03
Ilya Chorine  Alex Volperts Re^10: 15 00 03:44
Boris Ossipov  Boxa Vasilyev 14 00 21:19
Lina Kirillova  Ilya V Malyakin py. 15 00 09:39
Olga Nonova  Alexander Chernichkin , - ! 14 00 12:49
Yuri Podogov  Sergey Yaroslavsky H!!!!! ! 14 00 22:15
Mikhail Zislis  Boxa Vasilyev "" - 15 00 00:50
Mikhail Zislis  Ruslan Krasnikov py ( " ") 15 00 00:56
Mikhail Zislis  Shumil " " 15 00 01:01
Mikhail Zislis  Edward Megerizky " " 15 00 01:16
Irina R. Kapitannikova  Andrey Beresnyak TAM.HAC.HET, ? 15 00 01:20
Aleksandr Zajcev  Andrey Shmarin y : , ! 12 00 12:55
Aleksandr Zajcev  Dmitry Sidoroff py. 12 00 13:50
Aleksandr Zajcev  andreyb@cco.caltech.edu py. 12 00 14:00
Sergey Utkin  Alexey Alborow 15 00 11:02
Anton Sergeev  Vyacheslav Kuzmitch 15 00 00:36
Andrew Tupkalo  Dmitry Akentyev , ! 15 00 00:05
Andrew Tupkalo  Dmitry Akentyev versus . 15 00 00:06
Andrew Tupkalo  Evgeny Karpov p? 15 00 00:11
Andrew Tupkalo  Dmitry Akentyev 15 00 00:16
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov 15 00 12:13
Andrew Tupkalo  Boris Nemykin 15 00 12:20
Andrew Tupkalo  Alex Mustakis py. 15 00 20:25
Andrew Tupkalo  Alex Mustakis py. 15 00 20:26
Sergey Utkin,  All - 2000 21:41)
Boxa Vasilyev  Sergey Utkin Re: 15 00 09:48
Boxa Vasilyev  Alex Volperts Re: Re^2: 15 00 09:57
Alex Mustakis  Dmitry Akentyev py - 15 00 10:42
Alex Mustakis  Dmitriy Kostiuk py. 15 00 10:45
Alex Volperts  Konstantin Yakimenko Re: 15 00 02:23
Alex Volperts  Alex Mustakis Re: p 15 00 14:22
Alex Volperts  Ilya Chorine Re^11: 15 00 14:25
Andrew Tupkalo  Alexander Fadeev p p. 15 00 22:52
Andrew Tupkalo  Alexander Fadeev p 15 00 22:55
Andrew Tupkalo  Dmitry Akentyev Shumil vs pp: 23.12.1999 15 00 22:57
Andrew Tupkalo  Andrey Beresnyak : . 15 00 23:08
Andrey Shmarin  Evgeny Karpov Re: p? 14 00 16:50
Andrey Shmarin  Mikhail Zislis Re: y : , ! 14 00 17:02
Andrey Shmarin  Vadim Chesnokov Re: y : , ! 14 00 21:46
Andrey Shmarin  Ilya V Malyakin Re: : 14 00 22:25
Andrey Shmarin  Irina R. Kapitannikova Re: 14 00 22:51
Andrey Shmarin  Ruslan Krasnikov Re^5: p? 14 00 23:00
Vadim Chesnokov  Alex Talan 14 00 21:31
Vadim Chesnokov  Oleg Svetozersky H!!!!! ! 14 00 22:15
Vadim Chesnokov  Eugene Chaikoon 14 00 22:28
Elena Navrozkaya  Alex Volperts Re^11: 14 00 21:15
Andrew Kozhevnicov  Konstantin Orloff 12 00 14:37
Andrew Kozhevnicov  Liana Blagennova Generation X 12 00 14:46
Andrew Kozhevnicov  Sergey Sokolov p 12 00 14:52
Andrew Kozhevnicov  Aleksandr Vinogradov p 14 00 23:27
Alik Ponomaryov  All Re: Re^2: 13 00 12:57
Alik Ponomaryov  All Re: 13 00 13:17
Vsevolod Marmer  Aleksandr Vinogradov py. 14 00 15:08
Boxa Vasilyev  Alex Mustakis Re: py. 15 00 16:04
Semen Druy  Marina Konnova py ( " ") 14 00 22:19
Semen Druy  Ilya Chorine 14 00 20:27
Semen Druy  Alex Volperts 14 00 20:48
Semen Druy  Elena Navrozkaya 15 00 02:11
Yuri Zubakin  Alik Ponomaryov 16 00 01:07
Elena Navrozkaya  Ruslan Krasnikov Re^2: 15 00 11:19
Elena Navrozkaya  Alex Talan Re^2: 15 00 11:36
Elena Navrozkaya  Anthon Antipov Re: 15 00 11:48
Elena Navrozkaya  Konstantin Yakimenko Re: 15 00 11:54
kacca  All K 15 00 22:08
Alexey A. Kiritchun  All Re: Re^2: Re^2: Re^7: 15 00 22:33
Alexey A. Kiritchun  All Re: py - 15 00 22:34
Alex Volperts  Semen Druy Re: 15 00 23:07
Alex Volperts  Elena Navrozkaya Re^12: 15 00 23:09
Alex Volperts  Boxa Vasilyev Re^2: Re^2: 15 00 23:11
Konstantin Yakimenko  Alex Volperts 15 00 23:02
Konstantin Yakimenko  Alik Ponomaryov 15 00 23:21
Sergey Utkin  Boxa Vasilyev 15 00 22:55
Edward Megerizky  Alex Volperts RE:p 16 00 01:52
Nikolay V. Norin  All Re: , ! 16 00 00:56
Ivan Bkov  Oleg Bakiev py. 15 00 19:01
Andrey Shmarin  Ruslan Krasnikov Re^2: p? 15 00 14:00
Andrey Shmarin  Vadim Chesnokov Re^7: 15 00 14:00
Andrey Shmarin  Andrey Beresnyak Re: : 15 00 23:18
Andrey Shmarin  Andrey Beresnyak Re: p 15 00 23:23
Yar Mayev  Evgeny Karpov Re: -2. ;) or :( ? 15 00 09:37
Nickolay Bolshackov  Alex Talan Web 14 00 22:31
Talya Bolshackova  Alexander Chernichkin , - ! 14 00 13:38
Moderator of ru.linux.chainik  Olga Nonova , - ! 16 00 03:18
Boris Ossipov  Sergey Sokolov p 16 00 00:46
Mikhail Ovchinnikov  Dasha Serebrjakova "" - 15 00 22:49
Mikhail Ovchinnikov  Oleg Bakiev py. 15 00 22:50
Mikhail Ovchinnikov  All - 3 15 00 23:43
Olga Nonova  Boris Nemykin 15 00 13:15
Olga Nonova  Eugene Chaikoon 15 00 13:29
Olga Nonova  Vitaly Lugovsky , ! 15 00 14:32
Irina R. Kapitannikova  Alex Volperts 15 00 21:47
Irina R. Kapitannikova  Alex Volperts 15 00 21:52
Irina R. Kapitannikova  Boxa Vasilyev 15 00 21:53
Irina R. Kapitannikova  Sanya Tihiy p 15 00 22:10
Irina R. Kapitannikova  Sergey Sokolov p 15 00 21:58
Irina R. Kapitannikova  Andrey Shmarin p 15 00 22:05
Michael Paniushkin  Alexander Chuprin : 15 00 22:54
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 16 00 06:20
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 16 00 07:24
Vitaly Bychkov  Sergey Sokolov Re: p 16 00 01:20
Liana Blagennova  Andrey Beresnyak , ! 15 00 19:42
Liana Blagennova  Ruslan Krasnikov RE:, ! 15 00 19:39
Liana Blagennova  Andrey Beresnyak , - ! 15 00 18:24
Liana Blagennova  Olga Nonova 15 00 21:52
Samael Aarseth  Andrey Shmarin Re: p? 16 00 12:16
Samael Aarseth  Andrey Shmarin Re: p? 16 00 12:19
Boxa Vasilyev  Alex Volperts Re: Re^2: Re^2: 16 00 11:47
Andrew Tupkalo  Vsevolod Marmer py. 16 00 11:46
Tatyana Rumyantseva  Dmitry Sidoroff py. 16 00 12:53
Nikolay V. Norin  All Re: , ! 16 00 16:37
Tanya Matveeva  Konstantin Yakimenko 16 00 14:40
Alexey Alborow  Sergey Utkin 16 00 01:24
Alexey Alborow  Andrey Beresnyak 16 00 01:34
Alexey Alborow  Irina R. Kapitannikova p 16 00 01:50
Alexey Alborow  Andrey Beresnyak : . 16 00 02:05
Elena Navrozkaya  Alex Volperts Re^13: 16 00 19:16
Elena Navrozkaya  Konstantin Yakimenko Re: 16 00 19:21
Leonid Kandinsky  Olga Nonova & All , - ! 16 00 14:22
Sergey Utkin  Alexey Alborow 16 00 20:07
Ruslan Krasnikov  Alex Volperts Re^2: 16 00 17:24
Ruslan Krasnikov  Alex Volperts Re^8: 16 00 17:34
Ruslan Krasnikov  Alex Volperts Re^2: 16 00 17:36
Ruslan Krasnikov  Alexey Alborow RE: 16 00 17:38
Ruslan Krasnikov  Mikhail Zislis RE:py ( " ") 16 00 17:38
Ruslan Krasnikov  Andrew Tupkalo RE: 16 00 18:35
Vadim Chesnokov  Alex Volperts 15 00 23:25
Ruslan Krasnikov  Alexander Krasheninnikov Re: p 16 00 19:40
Alex Mustakis  Alex Volperts p 16 00 21:57
Alex Mustakis  Boxa Vasilyev py. 16 00 21:47
Alex Volperts  Alexey A. Kiritchun Re^2: Re^2: Re^2: Re^7: 16 00 02:58
Alex Volperts  Konstantin Yakimenko Re: 16 00 03:01
Jurij Kashinskij  Sergey Yaroslavsky H!!!!! ! 16 00 01:30
Oleg Bakiev  Ivan Bkov py. 16 00 18:44
Oleg Bakiev  Mikhail Ovchinnikov py. 16 00 18:40
Oleg Bakiev  Alex Mustakis py. 16 00 18:51
Anthon Antipov  Alex Volperts 16 00 22:56
Alex Volperts  Irina R. Kapitannikova Re: 16 00 23:28
Alex Volperts  Vadim Chesnokov Re: 17 00 00:04
Alex Volperts  Boxa Vasilyev Re^2: Re^2: Re^2: 17 00 00:07
Alex Volperts  Ruslan Krasnikov Re^9: 17 00 00:10
Alex Volperts  Ruslan Krasnikov Re^3: 17 00 00:14
Alex Volperts  Elena Navrozkaya Re^14: 17 00 00:17
Alex Volperts  Alex Mustakis Re: p 17 00 00:38
Sergey Sokolov  Boris Ossipov p 16 00 14:30
Vyacheslav Kuzmitch  Anton Sergeev 16 00 23:12
Alex Volperts  Anthon Antipov Re: 17 00 01:08
Sanya Tihiy  Irina R. Kapitannikova p 17 00 00:26
Sanya Tihiy  All ... ? 17 00 00:59
Sanya Tihiy  Irina R. Kapitannikova p 17 00 00:43
Sanya Tihiy  Irina R. Kapitannikova p 17 00 00:49
Sanya Tihiy  Andrew Tupkalo py. 17 00 00:56
Dmitriy Kostiuk  Alex Volperts p 14 00 21:33
Dmitriy Kostiuk  Andrey Beresnyak ( ) 14 00 21:39
Dmitriy Kostiuk  Vlad Shilovsky .. , . 14 00 21:47
Mikhail Nazarenko  Liana Blagennova Generation X 14 97 00:08
Mikhail Nazarenko  Aleksandr Vinogradov py. 15 97 00:02
Yuri Zubakin  Mikhail Nazarenko py. 17 00 07:21
Semen Druy  Alik Ponomaryov 17 00 01:07
Semen Druy  Alexander Fadeev p 16 00 23:32
Oleg Bakiev  Alex Volperts p 16 00 23:21
Oleg Bakiev  Leonid Kandinsky , - ! 16 00 23:30
Mitchel Vlastovsky  Elena Navrozkaya 16 00 23:45
Mitchel Vlastovsky  Andrey Shmarin Re^7: 17 00 00:03
Mitchel Vlastovsky  Elena Navrozkaya 17 00 01:47
Mitchel Vlastovsky  Ruslan Krasnikov Re^8: 17 00 02:10
Yar Mayev  Alexander Fadeev py. 16 00 07:21
Evgeny Karpov  Yar Mayev -2. ;) or :( ? 17 00 01:22
Evgeny Karpov  Andrey Shmarin p? 17 00 01:34
Evgeny Karpov  Andrew Tupkalo p? 17 00 00:50
Evgeny Karpov  Alex Volperts p? 17 00 00:53
Evgeny Karpov  Ruslan Krasnikov p? 17 00 00:57
Evgeny Karpov  Andrey Beresnyak pyp: .p yp 17 00 01:15
Vitaly Bychkov  Alik Ponomaryov p 17 00 00:58
Moderator of SU.BOOKS  Evgeny Karpov -2. ;) or :( ? 16 00 23:39
Mikhail Zislis  Evgeny Karpov "" - 16 00 23:40
Mikhail Zislis  Semen Druy " " 17 00 04:14
Mikhail Zislis  Andrey Shmarin y : , ! 17 00 00:04
Mikhail Zislis  Semen Druy 17 00 04:15
Mikhail Zislis  Olga Nonova 17 00 04:03
Mikhail Zislis  Leonid Kandinsky , - ! 17 00 04:10
Tatyana Rumyantseva  Oleg Bakiev py. 17 00 06:36
akg  All Re: Shumil vs pp: 30.12.1999 17 00 09:57
Andrey Shmarin  Alex Volperts Re^3: 17 00 01:46
Andrey Shmarin  Aleksandr Zajcev Re: y : , ! 17 00 01:55
Andrey Shmarin  Andrew Tupkalo Re: p? 17 00 02:16
Andrey Shmarin  Yar Mayev Re^2: -2. ;) or :( ? 17 00 03:10
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 17 00 06:42
Konstantin Yakimenko  Alex Volperts 17 00 06:55
Konstantin Yakimenko  Alex Volperts 17 00 07:04
Sergei Samsonov  Alexey Alborow p 17 00 15:12
Evgeny Novitsky  Leonid Kandinsky py. 14 00 23:34
Evgeny Novitsky  Leonid Kandinsky 14 00 23:36
Evgeny Novitsky  Aleksandr Vinogradov py. 14 00 23:49
Evgeny Novitsky  Anton Ikryannikov py. 15 00 00:00
Evgeny Novitsky  Svetlana Leonova "" 15 00 10:10
Evgeny Novitsky  Vadim Chesnokov 15 00 10:25
Michael Zherebin  Kosta@wscb.Ru py. 14 00 22:45
Michael Zherebin  Vadim Chesnokov py. 14 00 22:50
Michael Zherebin  Alex Mustakis py. 14 00 23:02
Alex Mustakis  Oleg Bakiev py. 17 00 09:13
Alex Mustakis  Alex Volperts p 17 00 09:16
Alex Mustakis  Sanya Tihiy p 17 00 09:19
Alex Mustakis  Yuri Zubakin py. 17 00 09:24
Yuri Zubakin  Mikhail Nazarenko py. 17 00 16:25
Irina R. Kapitannikova  Alexey Alborow p 17 00 06:39
Dmitry Derevitsky  Drunksnake 17 00 09:39
Alex Volperts  Dmitriy Kostiuk Re: p 17 00 14:03
Alex Volperts  Oleg Bakiev Re: p 17 00 14:04
Alex Volperts  Evgeny Karpov Re: p? 17 00 14:07
Alex Volperts  Konstantin Yakimenko Re: 17 00 14:14
Alex Volperts  Konstantin Yakimenko Re: 17 00 14:18
Alexey Alborow  Drunksnake 17 00 10:24
Alexey Alborow  Alex Volperts 17 00 14:42
Alexey Alborow  Irina R. Kapitannikova p 17 00 14:32
Alexey Alborow  Konstantin Yakimenko 17 00 14:41
Oleg Bakiev  Alex Mustakis p 17 00 14:40
Oleg Bakiev  Alex Mustakis py. 17 00 14:42
Dmitry Derevitsky  Yuri Podogov H!!!!! ! 17 00 11:06
Andrew Tupkalo  Alex Mustakis p 17 00 21:51
Andrew Tupkalo  Oleg Bakiev , - ! 17 00 21:54
Andrew Tupkalo  Alex Volperts p 17 00 21:56
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov 17 00 23:46
Andrew Tupkalo  Sanya Tihiy py. 17 00 23:49
Andrew Tupkalo  Evgeny Karpov p? 17 00 23:57
Alex Talan  Alex Volperts Re^7: 17 00 17:28
Alex Volperts  Alexey Alborow Re: 17 00 16:09
Elena Navrozkaya  Mitchel Vlastovsky Re: 17 00 19:54
Elena Navrozkaya  Konstantin Yakimenko Re: 17 00 20:03
Elena Navrozkaya  Konstantin Yakimenko Re: 17 00 20:39
Boxa Vasilyev  Mikhail Ovchinnikov Re: - 3 17 00 11:39
Boxa Vasilyev  Alex Volperts Re: Re^2: Re^2: Re^2: Re^7: 17 00 11:51
Boxa Vasilyev  Oleg Bakiev Re: py. 17 00 11:52
Boxa Vasilyev  Alex Volperts Re: Re^2: Re^2: Re^2: 17 00 11:57
Gleb Mazursky  Elena Navrozkaya 17 00 21:34
Gleb Mazursky  Sergey Utkin 17 00 21:07
Marina Konnova  Olexander Lebid' . Special Edition 15 00 11:24
Marina Konnova  Boxa Vasilyev - 15 00 12:11
Marina Konnova  Ilya V. Malyakin : 16 00 11:42
Marina Konnova  Oleg Bakiev pyp: .p yp 17 00 16:03
Alex Mustakis  Oleg Bakiev p 17 00 20:08
Alex Mustakis  Oleg Bakiev py. 17 00 20:11
Sarmantai Kassenov  All -... 18 00 00:06
Sergey Tiurin  All 17 00 19:55
Leonid Kandinsky  Evgeny Novitsky py. 17 00 21:38
Leonid Kandinsky  Evgeny Novitsky 17 00 21:46
Leonid Kandinsky  Andrew Tupkalo py. 17 00 21:51
Vitaly Lugovsky  Olga Nonova Re: , ! 17 00 19:49
Alexey A. Kiritchun  All Re: : 17 00 20:14
Alexander Krasheninnikov  All Re: 17 00 20:52
Alexander Krasheninnikov  All Re: p 17 00 21:02
Alexey A. Kiritchun  All Re: Re^7: 17 00 21:32
Alexey A. Kiritchun  All Re: p? 17 00 21:33
Alexey A. Kiritchun  All Re: Re^2: Re^2: Re^2: Re^7: 17 00 22:04
Pavel Filippov  Ilya V Malyakin py. 17 00 16:28
Alexander Pulver  Sanya Tihiy ... ? 17 00 21:11
Boris Doenko  All H OCR -=anonimous=- 18 00 00:51
Alik Ponomaryov  All Re: 17 00 14:01
Natalya Shumitskaya  Mitchel Vlastovsky - p 10 00 08:06
Natalya Shumitskaya  Andrew Kozhevnicov 10 00 08:13
Andrey Beresnyak  All , - ! 18 00 01:47
Liana Blagennova  Andrew Kozhevnicov Minima Moralia 17 00 11:59
Liana Blagennova  Eugene Chaikoon Re: , - ! 17 00 21:26
Vadim Chesnokov  Michael Zherebin py. 17 00 23:19
Vadim Chesnokov  Dmitry Derevitsky 17 00 23:25
Vadim Chesnokov  Andrey Shmarin Re^7: 17 00 23:49
Vadim Chesnokov  Alexander Fadeev p p 17 00 23:53
Vadim Chesnokov  Tatyana Rumyantseva py. 18 00 00:02
Vadim Chesnokov  Alex Volperts Re^8: 18 00 00:05
Vadim Chesnokov  Alex Volperts Re^7: 18 00 00:17
Vadim Chesnokov  Alex Mustakis 18 00 00:27
Vadim Chesnokov  Sergey Utkin Re^5: 18 00 00:33
Vadim Chesnokov  Konstantin Yakimenko 18 00 00:37
Alex Volperts  Boxa Vasilyev Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 18 00 02:15
Alex Volperts  Alex Talan Re^8: 18 00 02:17
Alex Volperts  Andrew Tupkalo Re: p 18 00 02:24
Alex Volperts  Alexey A. Kiritchun Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^7: 18 00 02:24
Yuri Zubakin  Alik Ponomaryov 18 00 06:45
Alexey Taratinsky  Andrey Beresnyak , ( p!) 17 00 03:28
Alexey Taratinsky  Andrey Beresnyak : . 18 00 01:15
Alexey Taratinsky  Boxa Vasilyev py. 18 00 01:07
Sergey Sokolov  Irina R. Kapitannikova p 16 00 23:18
Sergey Sokolov  Vitaly Bychkov p 16 00 23:26
Liana Blagennova  Eugene Chaikoon Re: , - ! 17 00 23:36
Ruslan Krasnikov  Timur Tatlybaev Re: , ! 16 00 21:56
Ruslan Krasnikov  Dmitriy Kostiuk RE:py. 17 00 17:57
Ruslan Krasnikov  Alex Volperts Re^2: Re^2: Re^7: 17 00 18:35
Ruslan Krasnikov  Alexander Fadeev RE:y : , ! 17 00 18:44
Ruslan Krasnikov  Edward Megerizky RE:p 17 00 18:50
Ruslan Krasnikov  Mikhail Ovchinnikov RE:"" - 17 00 18:51
Edward Megerizky  Konstantin Yakimenko RE: 18 00 01:58
Evgeny Karpov  Mikhail Zislis "" - 17 00 22:54
Evgeny Karpov  Sanya Tihiy ... ? 17 00 23:30
Evgeny Karpov  Alex Volperts p? 18 00 00:21
Evgeny Karpov  Andrew Tupkalo p? 18 00 00:28
Evgeny Karpov  Andrey Shmarin -2. ;) or :( ? 18 00 01:17
Alexey Goloborchy  All ? 18 00 01:58
Andrey Beresnyak  All pyp: .p yp 18 00 02:09
Andrey Beresnyak  All : . 18 00 02:13
Andrey Beresnyak  All Re^7: 18 00 02:18
Andrey Beresnyak  All p 18 00 02:20
Andrey Beresnyak  All 18 00 02:33
Alexander Krasheninnikov  All Re: pyp: .p yp 18 00 02:51
Andrey Beresnyak  All ( ) 18 00 02:58
Andrey Beresnyak  All Re^2: Re^2: 18 00 03:07
Kasantsev Andrew  All Re: : . 18 00 03:15
Andrey Beresnyak  All 18 00 03:19
Andrey Beresnyak  All 18 00 03:22
Andrey Beresnyak  All , ! 18 00 03:35
Andrey Beresnyak  All , - ! 18 00 03:57
Andrey Beresnyak  All 18 00 04:01
Andrey Beresnyak  All pyp: .p yp 18 00 04:09
Andrey Beresnyak  All : . 18 00 04:14
Andrey Beresnyak  All : . 18 00 04:28
akg  All Re: p 18 00 09:04
Shumil  Oleg Kolesnikoff Shumil vs pp: 30.12.1999 13 00 03:18
Shumil  Andrew Tupkalo 17 00 01:29
Shumil  Dmitry Shevchenko vs yp 17 00 01:45
Shumil  Alex Volperts Re^2: Re^7: 17 00 02:07
Sergey Utkin  Alexey Alborow 21 88 11:21
Shumil  All H - . 18 00 01:23
Alexandr Ognew  All 17 00 21:05
Zulja Gafarova  Andrey Beresnyak 18 00 09:34
Zulja Gafarova  Kasantsev Andrew 18 00 09:21
Zulja Gafarova  Andrey Beresnyak : . 18 00 09:31
Vladimir Poukhov  Alex Volperts Re: Re^2: Re^2: Re^2: 18 00 12:02
Elena Navrozkaya  Gleb Mazursky Re: 18 00 11:07
Elena Navrozkaya  Gleb Mazursky Re: 18 00 11:10
Konstantin Yakimenko  Alexey Alborow 18 00 06:56
Konstantin Yakimenko  Alex Volperts 18 00 07:23
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 18 00 07:10
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 18 00 07:14
Evgeny Novitsky  Vadim Chesnokov 18 00 08:46
Evgeny Novitsky  Dmitry Sidoroff , - ! 18 00 09:23
Evgeny Novitsky  Konstantin Begtin py. 18 00 09:27
Evgeny Novitsky  Aleksandr Vinogradov 18 00 09:44
Evgeny Novitsky  Anton Ikryannikov 18 00 09:59
Evgeny Novitsky  Semen Druy 18 00 10:13
Evgeny Novitsky  Andrew Tupkalo py. 18 00 10:48
Alexey Alborow  Elena Navrozkaya 18 00 10:13
Alexander Krasheninnikov  All Re: 18 00 12:02
Alex Talan  Elena Navrozkaya Re^2: 18 00 11:47
Michael Paniushkin  Alexander Fadeev 18 00 09:48
Andrew Kozhevnicov  Natalya Shumitskaya 18 00 10:40
Andrew Kozhevnicov  Liana Blagennova Minima Moralia 18 00 11:04
Alex Volperts  Alik Ponomaryov Re^2: 18 00 02:48
Alex Volperts  Vadim Chesnokov Re^9: 18 00 02:49
Alex Volperts  Vadim Chesnokov Re^8: 18 00 03:00
Alex Volperts  Shumil Re^3: Re^7: 18 00 14:46
Alex Volperts  Ruslan Krasnikov Re^3: Re^2: Re^7: 18 00 14:47
Alex Volperts  Evgeny Karpov Re: p? 18 00 14:48
Alex Volperts  Andrey Beresnyak Re^3: Re^2: 18 00 14:50
Alex Volperts  Konstantin Yakimenko Re: 18 00 14:56
Alex Volperts  Vladimir Poukhov Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 18 00 14:59
Elena Navrozkaya  Konstantin Yakimenko Re: 18 00 18:47
Elena Navrozkaya  Konstantin Yakimenko Re: 18 00 18:53
Elena Navrozkaya  Alexey Alborow Re: 18 00 18:55
Elena Navrozkaya  Alex Talan Re^3: 18 00 18:57
Eugene Chaikoon  All Re: : 18 00 16:41
Pavel Soroka  ALL 17 00 19:04
Sergey Tiurin  Gleb Mazursky Re: 18 00 00:48
Andrew Kozelko  Vadim Chesnokov py. 18 00 11:45
Boxa Vasilyev  Vadim Chesnokov Re: Re^7: 18 00 10:49
Boxa Vasilyev  Alex Volperts Re: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 18 00 10:51
Boxa Vasilyev  Ruslan Krasnikov Re: Re^2: Re^2: Re^7: 18 00 10:54
Alex Mustakis  Andrew Tupkalo py. 18 00 13:19
Alex Mustakis  Andrew Tupkalo py. 18 00 13:20
Alex Mustakis  Leonid Kandinsky py. 18 00 13:21
Alex Mustakis  Ruslan Krasnikov py. 18 00 13:24
Alex Mustakis  Evgeny Novitsky 18 00 13:29
Alex Mustakis  Evgeny Novitsky py. 18 00 13:31
Tanya Matveeva  Alexander Krasheninnikov 18 00 17:36
Tanya Matveeva  Alexander Krasheninnikov pyp: .p yp 18 00 17:37
Tanya Matveeva  Elena Navrozkaya 18 00 17:34
Andrew Tupkalo  Marina Konnova - 18 00 21:22
Andrew Tupkalo  Alik Ponomaryov 18 00 21:24
Andrew Tupkalo  Andrey Beresnyak 18 00 21:44
Andrew Tupkalo  Kasantsev Andrew : . 18 00 21:57
Andrew Tupkalo  Andrey Beresnyak : . 18 00 22:01
Andrew Tupkalo  Zulja Gafarova 18 00 22:02
Andrew Tupkalo  Vladimir Poukhov 18 00 22:04
Andrew Tupkalo  Shumil 18 00 23:54
Andrew Tupkalo  Leonid Kandinsky py. 19 00 00:11
Andrew Tupkalo  Evgeny Novitsky py. 19 00 01:23
Andrew Tupkalo  Evgeny Novitsky py. 19 00 01:43
Alex Volperts  Boxa Vasilyev Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 18 00 18:09
Alex Volperts  Tanya Matveeva Re: 18 00 18:12
Eugene Chaikoon  All Re: 18 00 16:56
Tanya Matveeva  Sergey Tiurin 18 00 18:35
Dmitry Sidoroff  Tatyana Rumyantseva py. 18 00 06:43
Alex Mustakis  Boxa Vasilyev 18 00 19:57
Alex Mustakis  Alex Volperts 18 00 19:59
Dasha Serebrjakova  Liana Blagennova , - ! 18 00 23:36
Dasha Serebrjakova  Evgeny Karpov ... ? 19 00 00:02
Tatyana Rumyantseva  Vadim Chesnokov py. 18 00 20:46
Kirill Pleshkov  Leonid Kandinsky 18 00 21:28
Sarmantai Kassenov  Alex Volperts Re^2: Re^7: 19 00 00:09
Vadim Chesnokov  Alexander Pulver ... ? 18 00 22:35
Vadim Chesnokov  Evgeny Novitsky 18 00 22:59
Liana Blagennova  Andrey Beresnyak , - ! 18 00 21:19
Andrey Lyamin  Ruslan Krasnikov "" - 18 00 09:19
Boris Nemykin  Olga Nonova Re: 19 00 00:43
Dmitry Akentyev  Alexey Alborow pyp: yp 16 00 22:22
Dmitry Akentyev  Alexey Alborow pyp: yp 16 00 22:36
Dmitry Akentyev  Zulja Gafarova pyp: yp 16 00 22:57
Dmitry Akentyev  Oleg Pol p 17 00 00:21
Konstantin Yakimenko  Edward Megerizky 18 00 09:37
Konstantin Yakimenko  Vadim Chesnokov 18 00 08:32
Anton Ikryannikov  Alex Volperts 18 00 02:31
Anton Ikryannikov  Evgeny Novitsky 18 00 16:00
Alex Volperts  Sarmantai Kassenov Re^3: Re^7: 19 00 00:31
Andrey Beresnyak  All : . 19 00 02:55
Andrey Beresnyak  All 19 00 03:07
Andrey Beresnyak  All Re^3: Re^2: 19 00 03:22
Samael Aarseth  Sergey Tiurin Re: p 19 00 02:12
Andrey Beresnyak  All pyp: .p yp 19 00 03:41
Dmitry Sidoroff  Evgeny Novitsky , - ! 19 00 02:21
Alexander Chuprin  Ilya V Malyakin : 19 00 00:47
Alexander Chuprin  Dale Volkov "" - 18 00 23:43
Alexander Chuprin  Yuri Zubakin 18 00 23:47
Alexander Chuprin  Ilya V Malyakin 19 00 00:09
Alexander Chuprin  Sergey Utkin 19 00 00:17
Alexander Chuprin  Dmitry Akentyev py - 19 00 00:22
Alexander Chuprin  Drunksnake , ! 19 00 00:25
Alexander Chuprin  Michael Paniushkin : 19 00 00:32
Alexander Chuprin  Konstantin Yakimenko 19 00 00:46
Yar Mayev  Andrey Shmarin -2. ;) or :( ? 18 00 16:22
akg  All Re: 19 00 08:56
Mitchel Vlastovsky  Evgeny Novitsky 18 00 08:43
Mitchel Vlastovsky  Elena Navrozkaya 19 00 05:28
Elena Navrozkaya  Tanya Matveeva Re: 19 00 11:04
Elena Navrozkaya  Andrew Tupkalo Re: 19 00 11:06
Elena Navrozkaya  Alex Volperts Re^2: 19 00 11:08
Konstantin Yakimenko  Alexey Alborow 19 00 06:31
Konstantin Yakimenko  Alex Talan 19 00 06:34
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 19 00 06:37
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 19 00 06:50
Mikhail Ovchinnikov  Tatyana Rumyantseva py. 18 00 19:21
Mikhail Ovchinnikov  Sergey Tiurin 18 00 22:34
Mikhail Ovchinnikov  Alik Ponomaryov 18 00 22:52
Mikhail Ovchinnikov  Alex Volperts p 18 00 22:58
Andrey Shmarin  Irina R. Kapitannikova Re: 17 00 22:41
Andrey Shmarin  Samael Aarseth Re^2: p? 17 00 23:07
Andrey Shmarin  Samael Aarseth Re^2: p? 17 00 23:11

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001