> | | | | | |

RU.FANTASY

Fantasy

 

          
Amarthel  Alexey Taratinsky ... 15 99 23:54
Amarthel  Alexey Shaposhnikov H. " ..." 15 99 23:59
Amarthel  Ivan Kovalef ... (: " ".) 16 99 00:07
Olexander Lebid'  Vadim Avdunin H. " ..." 16 99 07:26
Olexander Lebid'  Vladimir Bannikov H. " ..." 16 99 07:38
Cyrill J. Rozhin  All Re: -44 16 99 13:42
Sergei Milkin  Farit Akhmedjanov 16 99 13:43
George Potapoff  Artem Lodygin Re: (Was: " " - ) 16 99 15:15
George Potapoff  Stanislav L. Bereznyuk Re: "-" 16 99 15:15
Igor Akimov  Vitaly Galushko H. " ..." 16 99 16:04
Ljuba Fedorova  Dmitry Chistov 16 99 16:46
Ljuba Fedorova  Alexander Zeveke H. " ..." 16 99 16:49
Ljuba Fedorova  Alexander Zeveke H. " ..." 16 99 16:52
Ljuba Fedorova  Vitaly Galushko H. " ..." 16 99 16:29
Ljuba Fedorova  Max Vorshev , 16 99 16:57
Andrew Tupkalo  Vadim Avdunin H 16 99 23:21
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov FANTASY 16 99 23:23
Andrew Tupkalo  Ljuba Fedorova H 16 99 23:33
Andrew Tupkalo  Alex Koldin py < , p > 16 99 23:33
Andrew Tupkalo  Ljuba Fedorova 16 99 23:45
Andrew Tupkalo  Ljuba Fedorova . .) 16 99 23:46
Andrew Tupkalo  Ljuba Fedorova 16 99 23:58
Andrew Tupkalo  George Potapoff H , 17 99 00:02
Andrew Tupkalo  Irena Brun 17 99 00:05
Andrew Tupkalo  Farit Akhmedjanov H. " ..." 17 99 00:07
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin (Was: (Was: " " - )) 17 99 00:10
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov H. " ..." 17 99 00:19
Andrew Tupkalo  Vladimir Petko -44 16 99 23:37
Ljuba Fedorova  Konstantin G. Ananich 16 99 17:38
Ljuba Fedorova  Konstantin G. Ananich H 16 99 18:27
Dmitriy Gromov  Vladimir_Ishenko , , - 16 99 15:23
Ljuba Fedorova  Finn H. " ..." 16 99 18:41
Vladimir Petko  Andrew Tupkalo -44 16 99 21:54
Boxa Vasilyev  Ljuba Fedorova Re: 16 99 14:40
Aleksandr Vinogradov  George Potapoff p vs 11 99 22:09
Aleksandr Vinogradov  Paul Babyak p vs 11 99 22:26
Aleksandr Vinogradov  All H. " ..." 13 99 02:29
Yan Korchmaryuk  Ljuba Fedorova Re: H. " ..." 16 99 20:35
Andrew Darkin  Andrew Tupkalo "" . 16 99 12:21
Alexey Guzyuk  Alexander Tesanov < , > 16 99 16:50
Alexey Guzyuk  Alexander Tesanov < , > 16 99 16:51
Alexey Guzyuk  Vadim Avdunin H. " ..." 16 99 16:52
Alexey Guzyuk  Ivan Kovalef H "-" 16 99 16:58
Alexey Guzyuk  Ivan Kovalef " ". 16 99 16:59
Alexey Guzyuk  Ivan Kovalef fireball 16 99 17:02
Alexey Guzyuk  Yan Korchmaryuk < , > 16 99 17:05
Alexey Guzyuk  Alexander Tesanov < , > 16 99 17:07
Alexey Guzyuk  Alexander Tesanov < , > 16 99 17:10
Mike Uzhov  Swiatoslaw Loginov - 04 99 01:12
Mike Uzhov  Alexey Taratinsky H. " ..." 04 99 01:19
Sergey Shpyrchenko  Oleg Penkin 16 99 21:10
Vadim Avdunin  Dmitry Casperovitch H. " ..." 16 99 07:51
Vadim Avdunin  Farit Akhmedjanov H. " ..." 16 99 07:59
Vadim Avdunin  Farit Akhmedjanov H. " ..." 16 99 08:52
Farit Akhmedjanov  Alexey Taratinsky H. " ..." 16 99 23:28
Farit Akhmedjanov  Sergei Milkin 16 99 23:20
Farit Akhmedjanov  Konstantin G. Ananich 16 99 23:26
Farit Akhmedjanov  Andrew Tupkalo H. " ..." 16 99 23:47
Andrey Nechmiryov  Vladimir Zyryanov -44 16 99 09:10
Sergei Milkin  Farit Akhmedjanov 16 99 14:42
George Potapoff  Aleksandr Vinogradov Re: vs 16 99 23:00
Anthon Antipov  Igor Akimov 16 99 20:31
Anthon Antipov  Alexey Guzyuk !!! ( : < , >) 16 99 21:26
Anthon Antipov  Mikle Sokolov Echotag songs 16 99 18:40
Anthon Antipov  Vladimir_Ishenko "..." 16 99 21:58
Anton Merezhko  Vladimir Petko -44 16 99 19:11
Mikle Sokolov  Yan Korchmaryuk < , > 15 99 20:44
Mikle Sokolov  Andrew Tupkalo Echotag songs 15 99 22:50
Max Vorshev  Andrew Tupkalo , 16 99 23:45
Max Vorshev  Konstantin G. Ananich , 16 99 23:49
Artem Lodygin  Vladimir Zyryanov -44 16 99 10:19
Artem Lodygin  Mikle Sokolov H. " ..." 16 99 09:51
Artem Lodygin  Konstantin G. Ananich H 16 99 09:55
Artem Lodygin  Alexander Gromov 16 99 09:57
Artem Lodygin  Andrew Darkin < , > 16 99 10:16
Ivan Kovalef  Vladimir Petko -44 16 99 09:48
Ivan Kovalef  Andrew Tupkalo (Was: " " - ) 16 99 09:51
Vitaly Galushko  Andrew Tupkalo , 16 99 13:36
Leonid Kudryavcev  Konstantin G. Ananich H. " ..." 17 99 02:02
Leonid Kudryavcev  Olexander Lebid' H. " ..." 17 99 01:52
Alexander Tesanov  Yan Korchmaryuk < , > 15 99 19:07
Alexander Tesanov  vlad@kami.krsk.ru -44 15 99 19:18
Grigory Lovgonuk  All 16 99 23:27
Ingwar Holgerson  Andrew Tupkalo 16 99 03:53
Alexey Taratinsky  Dmitry Shishkin ... 17 99 03:26
Alexey Taratinsky  Ljuba Fedorova 17 99 03:37
Alexey Taratinsky  Andrew Tupkalo 17 99 03:40
Alexander Gromov  Andrew Tupkalo 16 99 22:28
Mikhail Nazarenko  Anthon Antipov "..." 15 99 21:56
Yura@oreol.cscd.lviv.ua  All Re: "..." 16 99 22:48
Konstantin G. Ananich  All Re: , 17 99 08:20
Yuri Zubakin  Yura@oreol.cscd.lviv.ua "..." 17 99 11:06
Olga Lodygina  Vladimir_Ishenko , , - 16 99 22:45
Olga Lodygina  Artem Lodygin 16 99 22:32
Artem Lodygin  Cyrill J. Rozhin -44 17 99 05:44
Artem Lodygin  George Potapoff (Was: " " - ) 17 99 05:46
Artem Lodygin  Dmitriy Gromov , , - 17 99 06:08
Artem Lodygin  Yan Korchmaryuk H. " ..." 17 99 06:16
Artem Lodygin  Alexey Guzyuk < , > 17 99 06:27
Sergey Schegloff  George Potapoff F SF ( - ..) 15 99 23:16
Farit Akhmedjanov  Vadim Avdunin H. " ..." 17 99 08:30
Konstantin G. Ananich  All Re: 17 99 08:39
Konstantin G. Ananich  All Re: 17 99 09:15
Konstantin G. Ananich  All Re: , 17 99 09:17
Konstantin G. Ananich  All Re: H 17 99 09:19
Konstantin G. Ananich  All Re: 17 99 09:45
Konstantin G. Ananich  All Re: H 17 99 10:09
Konstantin G. Ananich  All Re: H. " ..." 17 99 10:14
Vadim Avdunin  Artem Lodygin H. " ..." 16 99 09:07
Vadim Avdunin  Olexander Lebid' H. " ..." 16 99 23:01
Vadim Avdunin  Vladimir Bannikov H. " ..." 16 99 23:19
Vladimir Zyryanov  All Re: -44 17 99 08:17
Vladimir Zyryanov  All Re: -44 17 99 08:19
Vladimir Zyryanov  All Re: -44 17 99 08:27
Vladimir Zyryanov  All Re: -44 17 99 08:58
Konstantin G. Ananich  All Re: H. " ..." 17 99 10:35
Konstantin G. Ananich  All Re: 17 99 10:35
Konstantin G. Ananich  All Re: , 17 99 10:35
Mikle Sokolov  Alex Koldin py < , p > 16 99 12:47
Dmitry Martsinovsky  George Potapoff p vs 17 99 09:39
Dmitry Martsinovsky  Artem Lodygin (Was: " " - ) 17 99 09:51
Denis Makarov  Elisaveta Dvoretskaya 16 99 22:48
Denis Makarov  Elisaveta Dvoretskaya 16 99 23:15
Lek Krilov  Artem Lodygin ;) 16 99 11:37
Lek Krilov  Artem Lodygin ;) 16 99 12:33
Lek Krilov  Victor Horbunkoff ;) 16 99 12:46
Vladimir Zyryanov  All Re: F SF ( - ..) 17 99 12:32
George Potapoff  Artem Lodygin Re: (Was: " " - ) 17 99 15:04
George Potapoff  Ivan Kovalef Re: -44 17 99 15:04
Alex Fadeev  All (Was: " " - ) 17 99 17:14
Alex Fadeev  All H. " ..." 17 99 17:28
Andrew Tupkalo  Aleksandr Vinogradov p vs 17 99 22:36
Andrew Tupkalo  Amarthel ... 17 99 22:43
Andrew Tupkalo  Amarthel H. " ..." 17 99 22:44
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 17 99 22:52
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H. " ..." 17 99 22:53
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich . .) 17 99 22:53
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 17 99 22:56
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 17 99 22:57
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk < , > 17 99 23:13
Andrew Tupkalo  Anthon Antipov !!! ( : < , >) 17 99 23:23
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin -44 17 99 23:27
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin (Was: " " - ) 17 99 23:28
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 17 99 23:33
Andrew Tupkalo  Alexander Gromov 17 99 23:50
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky 17 99 23:51
Andrew Tupkalo  Ingwar Holgerson 17 99 23:52
Andrew Tupkalo  Vitaly Galushko , 17 99 23:59
Andrew Tupkalo  Ivan Kovalef (Was: " " - ) 17 99 23:59
Andrew Tupkalo  Max Vorshev , 18 99 00:01
Andrew Tupkalo  Farit Akhmedjanov H. " ..." 18 99 00:09
Andrew Tupkalo  Vladimir Petko -44 18 99 00:10
Andrew Tupkalo  Finn H. " ..." 18 99 00:18
Farit Akhmedjanov  Konstantin G. Ananich 17 99 19:35
Farit Akhmedjanov  Konstantin G. Ananich 17 99 19:38
Oleg Redut  Artem Lodygin ;) 17 99 21:44
Alexey Shaposhnikov  Dmitry Shishkin H. " ..." 17 99 01:52
Alexey Shaposhnikov  Amarthel H. " ..." 17 99 01:55
Alexey Shaposhnikov  Andrew Tupkalo -44 17 99 20:21
Alexey Shaposhnikov  Vladimir Petko -44 17 99 20:11
Swiatoslaw Loginov  Alexander Tesanov < , > 17 99 09:36
Swiatoslaw Loginov  Kostya Lukin 17 99 14:36
Swiatoslaw Loginov  Konstantin G. Ananich H 17 99 19:40
Paul Babyak  Oleg Pol FANTASY 18 99 00:50
Paul Babyak  Aleksandr Vinogradov p vs 18 99 00:31
Paul Babyak  Artem Lodygin FANTASY 18 99 00:46
Wladimir Shatovsky  Artem Lodygin (Was: " " - ) 17 99 20:05
Dmitry Casperovitch  Vadim Avdunin H. " ..." 17 99 14:08
Alexey Paponov  Finn H. " ..." 17 99 11:17
Alexey Paponov  Igor E. Ivanov H. " ..." 17 99 11:22
Alexey Paponov  Konstantin G. Ananich H. " ..." 17 99 11:31
Alexey Paponov  Dmitry Casperovitch H. " ..." 17 99 11:35
Alexey Paponov  Yan Korchmaryuk < , > 17 99 19:21
Oscar Sacaev  Andrew Tupkalo 17 99 21:59
Serg Rygin  Artem Lodygin py p 16 99 23:57
Max Vorshev  Ljuba Fedorova , 17 99 22:52
Farit Akhmedjanov  Andrew Tupkalo H. " ..." 18 99 00:19
Alexey Guzyuk  Dmitry Casperovitch H. " ..." 17 99 11:26
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo H. " ..." 17 99 18:40
Alexey Guzyuk  Finn H. " ..." 17 99 18:41
Alexey Guzyuk  Artem Lodygin < , > 17 99 18:48
Alexey Guzyuk  Anthon Antipov !!! ( : < , >) 17 99 19:18
Alexey Guzyuk  Konstantin G Ananich H 17 99 19:53
Boris Nemykin  All Re: H. " ..." 17 99 23:19
Oleg Pol  All Re: 17 99 23:47
Vladimir Petko  Ivan Kovalef -44 17 99 23:37
Vladimir Petko  Andrew Tupkalo -44 17 99 23:42
George Potapoff  Alexey Shaposhnikov Re: -44 18 99 00:02
Ivan Kovalef  Amarthel ... (: " ".) 17 99 17:16
Ivan Kovalef  Alexey Guzyuk H "-" 17 99 17:35
Ivan Kovalef  Alexey Guzyuk " ". 17 99 17:36
Artem Lodygin  Vadim Avdunin H. " ..." 17 99 07:10
Artem Lodygin  Leonid Kudryavcev H. " ..." 17 99 07:34
Alexey Taratinsky  Mike Uzhov H. " ..." 17 99 16:37
Boris Nemykin  All Re: -44 18 99 00:40
Yan Korchmaryuk  Stanislav L. Bereznyuk Re: " " 17 99 23:19
Ingwar Holgerson  Andrew Darkin "" . 17 99 03:50
George Potapoff  Boris Nemykin Re: -44 18 99 00:53
Boris Nemykin  All Re: -44 18 99 01:12
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk H. " ..." 17 99 08:10
Vadim Avdunin  Andrew Tupkalo H 17 99 08:26
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk < , > 17 99 08:58
Vadim Avdunin  Farit Akhmedjanov H. " ..." 17 99 22:31
Yuri Mariyn  All .. 17 99 23:14
George Potapoff  Boris Nemykin Re: -44 18 99 01:46
Boris Nemykin  All Re: -44 18 99 02:27
George Potapoff  Boris Nemykin Re: -44 18 99 02:46
Boris Nemykin  All Re: -44 18 99 03:11
.  All Re: F SF ( - ..) 18 99 03:19
Elisaveta Dvoretskaya  Lek Krilov 16 99 21:52
Elisaveta Dvoretskaya  Yan Korchmaryuk 16 99 21:52
Victor Horbunkoff  Finn H. " ..." 18 99 01:35
Sergey SAFULKO  Slava Gudov ... 17 99 23:09
Finn  Ljuba Fedorova 15 99 10:51
Finn  Vladimir Zyryanov -44 15 99 11:22
Aleksandr Vinogradov  Paul Babyak p vs 18 99 04:00
Semen Livshits  All 18 99 06:41
Oleg Penkin  Dmitry Casperovitch 15 99 08:59
Oleg Penkin  Ljuba Fedorova 15 99 09:03
Oleg Penkin  Ljuba Fedorova . .) 15 99 09:04
Oleg Penkin  Ljuba Fedorova 15 99 09:08
Oleg Penkin  Swiatoslaw Loginov 15 99 09:18
Oleg Penkin  Andrew Tupkalo 15 99 09:30
Oleg Penkin  Ljuba Fedorova - 16 99 07:57
Konstantin G. Ananich  All Re: H 18 99 09:33
Konstantin G. Ananich  All Re: H. " ..." 18 99 09:35
Konstantin G. Ananich  All Re: 18 99 09:38
Konstantin G. Ananich  All Re: H 18 99 09:46
Konstantin G. Ananich  All Re: H 18 99 09:46
Konstantin G. Ananich  All Re: H 18 99 10:00
Konstantin G. Ananich  All Re: H 18 99 10:01
Konstantin G. Ananich  All Re: 18 99 10:04
Natalia Alekhina  Swiatoslaw Loginov ;-) 13 99 18:53
Konstantin G. Ananich  All Re: H 18 99 12:12
Max Vorshev  Artem Lodygin < , > 17 99 23:19
Max Vorshev  Konstantin G. Ananich , 17 99 23:24
Vladislav Slobodian  All : 18 99 11:43
Leonid Kudryavcev  Artem Lodygin H. " ..." 18 99 10:52
Alexander Tesanov  Alexey Guzyuk < , > 17 99 20:38
Lek Krilov  Elisaveta Dvoretskaya 18 99 11:26
Ljuba Fedorova  Finn 18 99 14:39
Ljuba Fedorova  Konstantin G. Ananich H 18 99 14:45
Konstantin G. Ananich  All Re: , 18 99 17:43
Ljuba Fedorova  Max Vorshev , 18 99 14:24
Ljuba Fedorova  Artem Lodygin -44 18 99 14:30
Ljuba Fedorova  Konstantin G. Ananich H 18 99 15:19
Ljuba Fedorova  Alexey Paponov H. " ..." 18 99 15:02
Oleg Shorohov  Boris Nemykin -44 18 99 14:53
Farit Akhmedjanov  Konstantin G. Ananich 18 99 18:30
Alexey Guzyuk  Vlad@kami.Krsk.Ru F SF ( - ..) 18 99 17:30
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo < , > 18 99 17:51
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo H 18 99 17:54
Andrew Kasantsev  Artem Lodygin (Was: " " - ) 17 99 16:29
Victor Sudakov  Ivan Kovalef Re: 18 99 20:15
Farit Akhmedjanov  Vadim Avdunin H. " ..." 18 99 21:47
Dmitry Casperovitch  Konstantin G. Ananich ( - H. " ...") 18 99 15:48
Dmitry Casperovitch  Konstantin G. Ananich H. " ..." 18 99 15:50
Igor Wihanski  Anthon Antipov y y !!! ( : py < , p >) 18 99 01:07
Max Vorshev  Andrew Tupkalo , 18 99 18:59
Alexey Guzyuk  Farit Akhmedjanov -44 18 99 19:58
Alexey Guzyuk  Vadim Avdunin H. " ..." 18 99 20:01
Alexey Guzyuk  Vadim Avdunin < , > 18 99 20:05
Alexey Guzyuk  Yuri Mariyn .. 18 99 20:07
Swiatoslaw Loginov  Max Vorshev < , > 18 99 16:21
Anthon Antipov  Mikhail Nazarenko "..." 18 99 12:49
Aleksandr Vinogradov  Alexander Tesanov < , > 18 99 18:56
Aleksandr Vinogradov  All 18 99 19:02
Aleksandr Vinogradov  All , , - 18 99 19:06
Aleksandr Vinogradov  Lek Krilov 18 99 20:04
Anthon Antipov  Alexey Guzyuk !!! ( : < , >) 18 99 22:24
Vadim Avdunin  Dmitry Casperovitch H. " ..." 18 99 08:42
Vadim Avdunin  Artem Lodygin H. " ..." 18 99 10:04
Amarthel  Andrew Tupkalo (Was: " " - ) 17 99 23:30
Amarthel  Andrew Tupkalo H. " ..." 17 99 23:31
Vladimir Borisov  Finn 19 99 02:45
Artem Lodygin  Vadim Avdunin H. " ..." 18 99 10:01
Artem Lodygin  Lek Krilov ;) 18 99 10:04
Artem Lodygin  Lek Krilov ;) 18 99 10:07
Artem Lodygin  Dmitry Martsinovsky (Was: " " - ) 18 99 10:16
Artem Lodygin  George Potapoff (Was: " " - ) 18 99 10:22
Artem Lodygin  Alex Fadeev (Was: " " - ) 18 99 10:35
Artem Lodygin  Andrew Tupkalo p vs 18 99 10:38
Artem Lodygin  Alexey Shaposhnikov H. " ..." 18 99 10:43
Artem Lodygin  Paul Babyak p vs 18 99 10:46
Artem Lodygin  Paul Babyak FANTASY 18 99 10:48
Artem Lodygin  Wladimir Shatovsky (Was: " " - ) 18 99 10:49
Yan Korchmaryuk  Alexey Guzyuk Re: H. " ..." 18 99 03:08
Yan Korchmaryuk  Anthon Antipov Re: !!! ( : < , >) 18 99 03:21
Yan Korchmaryuk  Artem Lodygin Re: H 18 99 03:24
Yan Korchmaryuk  Vladimir Petko Re: -44 18 99 03:45
Yan Korchmaryuk  Mikle Sokolov Re: < , > 18 99 04:06
Yan Korchmaryuk  Alexey Paponov Re: < , > 18 99 04:19
Yan Korchmaryuk  Artem Lodygin Re: H. " ..." 18 99 23:32
Alexey Taratinsky  Leonid Kudryavcev H. " ..." 18 99 23:39
Alexey Taratinsky  Andrew Tupkalo 18 99 23:17
Alexey Taratinsky  Paul Babyak p vs 18 99 23:23
Alexey Taratinsky  Boris Nemykin -44 19 99 05:18
Dmitriy Gromov  Aleksandr Vinogradov , , - 19 99 05:23
Dmitry Chistov  Ljuba Fedorova 17 99 23:38
Yan Korchmaryuk  Elisaveta Dvoretskaya Re: 19 99 06:41
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo (Was: " " - ) 16 99 21:43
Maxim Voronin  Alexander Tesanov < , > 16 99 20:32
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo (Was: (Was: " " - )) 17 99 18:43
Farit Akhmedjanov  Alexey Guzyuk -44 19 99 10:57
Alex Koldin  Konstantin G. Ananich H , 18 99 20:16
Alex Koldin  Mikle Sokolov py < , p > 18 99 20:37
Wladimir Shatovsky  Artem Lodygin (Was: " " - ) 19 99 09:44
Victor Sudakov  Artem Lodygin Re: 19 99 11:56
Dmitry Martsinovsky  Artem Lodygin (Was: " " - ) 19 99 11:17
Dmitry Martsinovsky  Artem Lodygin (Was: " " - ) 19 99 11:35
Andrew Tupkalo  Lek Krilov ;) 19 99 00:21
Andrew Tupkalo  Swiatoslaw Loginov < , > 19 99 00:31
Andrew Tupkalo  George Potapoff (Was: " " - ) 19 99 00:35
Andrew Tupkalo  Boris Nemykin -44 19 99 00:48
Andrew Tupkalo  George Potapoff -44 19 99 00:50
Andrew Tupkalo  Aleksandr Vinogradov p vs 19 99 01:02
Andrew Tupkalo  Oleg Penkin 19 99 01:05
Andrew Tupkalo  Vladimir Petko -44 19 99 19:53
Andrew Tupkalo  Farit Akhmedjanov H. " ..." 19 99 19:57
Andrew Tupkalo  Alexey Shaposhnikov -44 19 99 20:00
Helen Potvorova  All Re: , , - 19 99 14:15
Alexey Guzyuk  Ivan Kovalef H "-" 19 99 12:16
Alexey Guzyuk  Ivan Kovalef " ". 19 99 12:17
Alexey Guzyuk  Ljuba Fedorova H 19 99 12:30
Alexey Guzyuk  Konstantin G Ananich H 19 99 12:31
Alexey Guzyuk  Alexander Tesanov < , > 19 99 13:28
Paul Babyak  Aleksandr Vinogradov p vs 19 99 16:02
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk H 19 99 23:22
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk < , > 19 99 23:23
Andrew Tupkalo  Natalia Alekhina ;-) 20 99 00:15
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 20 99 00:17
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 20 99 00:19
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 20 99 00:22
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 20 99 00:24
Andrew Tupkalo  Ljuba Fedorova -44 20 99 00:26
Swiatoslaw Loginov  Yan Korchmaryuk < , > 19 99 09:43
Paul Babyak  Artem Lodygin FANTASY 20 99 01:59
Paul Babyak  Artem Lodygin p vs 20 99 02:05
Paul Babyak  Alexey Taratinsky p vs 20 99 02:40
Alexey Shaposhnikov  George Potapoff -44 18 99 07:02
Alexey Shaposhnikov  George Potapoff -44 18 99 07:04
Alexey Shaposhnikov  Andrew Tupkalo H. " ..." 18 99 07:25
Alexey Shaposhnikov  Andrew Tupkalo (Was: " " - ) 19 99 17:07
Alexey Shaposhnikov  Andrew Tupkalo -44 19 99 17:10
Alexey Shaposhnikov  Vladimir Petko -44 19 99 17:10
Alexey Guzyuk  Yan Korchmaryuk H. " ..." 19 99 13:59
Alexey Guzyuk  Alexey Taratinsky p vs 19 99 14:02
Alexey Guzyuk  Farit Akhmedjanov -44 19 99 18:22
Tejmur N. Khanjanov  All Re: < , > 19 99 20:22
Victor Metelkin  Andrew Tupkalo Re: 19 99 11:26
Natalia Alekhina  Artem Lodygin 19 99 17:30
Natalia Alekhina  Mikhail Nazarenko "..." 19 99 21:25
George Potapoff  Artem Lodygin Re: (Was: " " - ) 20 99 00:03
George Potapoff  Andrew Tupkalo Re: (Was: " " - ) 20 99 00:04
George Potapoff  Artem Lodygin Re: (Was: " " - ) 20 99 00:04
George Potapoff  Artem Lodygin Re: (Was: " " - ) 20 99 00:04
George Potapoff  Andrew Tupkalo Re: -44 20 99 00:04
George Potapoff  Alexey Shaposhnikov Re: -44 20 99 00:04
George Potapoff  Alexey Shaposhnikov Re: -44 20 99 00:04
Ivan Kovalef  George Potapoff -44 18 99 20:23
Ivan Kovalef  Sergey SAFULKO ... 19 99 12:45
Ivan Kovalef  Vladimir Petko -44 19 99 12:47
Ivan Kovalef  Konstantin G. Ananich 19 99 12:57
Ivan Kovalef  Victor Sudakov 19 99 13:02
Artem Lodygin  Boris Nemykin -44 19 99 16:56
Artem Lodygin  Vadim Avdunin H. " ..." 19 99 17:00
Artem Lodygin  Vadim Avdunin H. " ..." 19 99 17:04
Artem Lodygin  Boris Nemykin -44 19 99 17:09
Artem Lodygin  George Potapoff -44 19 99 17:13
Artem Lodygin  Boris Nemykin -44 19 99 17:17
Artem Lodygin  Elisaveta Dvoretskaya 19 99 17:24
Artem Lodygin  Oleg Penkin 19 99 17:34
Artem Lodygin  Max Vorshev < , > 19 99 17:39
Artem Lodygin  Leonid Kudryavcev H. " ..." 19 99 17:40
Artem Lodygin  Vadim Avdunin H. " ..." 19 99 17:52
Artem Lodygin  Yan Korchmaryuk H. " ..." 19 99 18:14
Vadim Avdunin  Artem Lodygin H. " ..." 19 99 09:02
Vadim Avdunin  Farit Akhmedjanov H. " ..." 19 99 11:19
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk H. " ..." 19 99 11:05
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk < , > 19 99 11:10
Alexey Taratinsky  Ljuba Fedorova H 19 99 14:53
Mikhail Nazarenko  Finn -- 17 99 10:34
Mikhail Nazarenko  Anthon Antipov "..." 18 99 10:25
Mikhail Nazarenko  Yuri Mariyn .. 19 99 14:47
Mikhail Nazarenko  All 19 99 15:01
Mikhail Nazarenko  Max Vorshev < , > 19 99 15:10
Sergey SAFULKO  Grigory Lovgonuk 19 99 09:52
Elisaveta Dvoretskaya  Alexander Kornilov 17 99 21:10
Elisaveta Dvoretskaya  Boxa Vasilyev 17 99 21:14
Elisaveta Dvoretskaya  Alexey Taratinsky 17 99 21:18
Elisaveta Dvoretskaya  Alex Fadeev 17 99 21:19
Artem Lodygin  Victor Sudakov 20 99 04:25
Artem Lodygin  Dmitry Martsinovsky (Was: " " - ) 20 99 04:29
Artem Lodygin  Dmitry Martsinovsky (Was: " " - ) 20 99 04:34
Artem Lodygin  Andrew Tupkalo -44 20 99 04:37
Artem Lodygin  Paul Babyak p vs 20 99 04:41
Artem Lodygin  Alexey Shaposhnikov -44 20 99 04:48
Artem Lodygin  Alexey Guzyuk H. " ..." 20 99 04:56
Artem Lodygin  Paul Babyak FANTASY 20 99 04:56
Artem Lodygin  Paul Babyak p vs 20 99 04:57
Artem Lodygin  Paul Babyak p vs 20 99 04:58
Artem Lodygin  George Potapoff (Was: " " - ) 20 99 05:10
Elisaveta Dvoretskaya  Finn 19 99 20:49
Elisaveta Dvoretskaya  Artem Lodygin 19 99 17:39
Alex Umanov  Vadim Avdunin < , > 19 99 10:06
Yan Korchmaryuk  Alexey Guzyuk Re: H. " ..." 20 99 05:04
Yan Korchmaryuk  Tejmur N. Khanjanov Re: < , > 20 99 05:09
Yan Korchmaryuk  Artem Lodygin Re: H. " ..." 20 99 05:20
Artem Lodygin  Elisaveta Dvoretskaya 20 99 06:00
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin (Was: " " - ) 20 99 15:58
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin (Was: " " - ) 20 99 15:59
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin p vs 20 99 16:04
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin FANTASY 20 99 16:06
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky p vs 20 99 16:14
Andrew Tupkalo  Dmitry Martsinovsky (Was: " " - ) 20 99 16:22
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk < , > 20 99 16:25
Andrew Tupkalo  Paul Babyak p vs 20 99 16:41
Andrew Tupkalo  George Potapoff -44 20 99 17:35
Andrew Tupkalo  George Potapoff (Was: " " - ) 20 99 17:37
Andrew Tupkalo  Victor Metelkin 20 99 17:41
Andrew Tupkalo  Alexey Shaposhnikov -44 20 99 17:47
Andrew Tupkalo  Alexey Shaposhnikov (Was: " " - ) 20 99 17:54
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin (Was: (Was: " " - )) 20 99 17:56
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky 20 99 18:09
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin p vs 20 99 18:09
Andrew Tupkalo  Amarthel (Was: " " - ) 20 99 18:10
Andrew Tupkalo  Max Vorshev , 20 99 18:24
Vladimir Petko  Ivan Kovalef -44 20 99 11:40
Igor E. Ivanov  Artem Lodygin H. " ..." 20 99 13:23
Nikolay Topchi  Andrew Tupkalo p vs 20 99 14:54
Andrew Tupkalo  Mikhail Nazarenko .. 20 99 20:12
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin (Was: " " - ) 20 99 20:13
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin FANTASY 20 99 20:15
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin p vs 20 99 20:15
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin -44 20 99 20:22
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru -44 19 99 12:39
Vladimir Petko  Andrew Tupkalo -44 20 99 14:56
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo H 20 99 13:25
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo H 20 99 13:31
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo < , > 20 99 13:33
Alexey Guzyuk  Artem Lodygin -44 20 99 13:37
Alexey Guzyuk  Vadim Avdunin H. " ..." 20 99 13:40
Alexey Guzyuk  Vadim Avdunin < , > 20 99 13:43
George Potapoff  Andrew Tupkalo Re: (Was: " " - ) 20 99 16:00
George Potapoff  Andrew Tupkalo Re: vs 20 99 16:00
Tejmur N. Khanjanov  All Re: < , > 20 99 16:17
Paul Babyak  Artem Lodygin p vs 20 99 22:54
Paul Babyak  Artem Lodygin p vs 20 99 22:56
Paul Babyak  Artem Lodygin p vs 21 99 00:23
Paul Babyak  Andrew Tupkalo p vs 21 99 00:24
Alexander Tesanov  Alexey Guzyuk < , > 19 99 22:27
Alexander Tesanov  Artem Lodygin p vs 20 99 08:19
Alexander Tesanov  Paul Babyak p vs 20 99 08:22
Ljuba Fedorova  Andrew Tupkalo , 20 99 16:41
Victor Sudakov  Dmitry Martsinovsky Re: (Was: " " - ) 20 99 18:14
Shadow Dweller  Mikle Sokolov Re: Echotag songs 18 99 06:12
Shadow Dweller  Alexey Guzyuk Re: < , > 18 99 06:27
Shadow Dweller  Paul Babyak Re: vs 19 99 04:27
Farit Akhmedjanov  Alexey Guzyuk -44 20 99 19:27
Farit Akhmedjanov  Vadim Avdunin H. " ..." 20 99 19:28
Paul Babyak  Nikolay Topchi p vs 21 99 00:51
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo < , > 20 99 14:59
Alexey Guzyuk  Yan Korchmaryuk H. " ..." 20 99 15:04
Alexey Guzyuk  Artem Lodygin H. " ..." 20 99 15:10
Aleksandr Vinogradov  Paul Babyak p vs 20 99 08:27
Aleksandr Vinogradov  Paul Babyak i Andrew Tupkalo p vs 20 99 08:35
Aleksandr Vinogradov  Paul Babyak p vs 20 99 09:11
Aleksandr Vinogradov  Yan Korchmaryuk 20 99 09:49
Dmitry Martsinovsky  Artem Lodygin (Was: " " - ) 20 99 18:39
Dmitry Martsinovsky  Artem Lodygin (Was: " " - ) 20 99 18:48
Nikolay Topchi  Paul Babyak p vs 20 99 23:18
Kostya Lukin  Artem Lodygin Re: (Was: " " - ) 20 99 21:21
Kostya Lukin  Artem Lodygin Re: < , > 20 99 21:40
Kostya Lukin  Max Vorshev Re: < , > 20 99 21:42
Dmitry Shutow  Artem Lodygin (Was: " " - ) 20 99 22:32
Dmitry Braslavsky  All Re: 20 99 22:59
Vitaliy Kalinin  Yan Korchmaryuk " " 20 99 22:51
Vitaliy Kalinin  Max Vorshev < , > 20 99 23:11
Mikle Sokolov  Andrew Tupkalo -44 20 99 22:41
Mikle Sokolov  Alex Koldin py < , p > 20 99 22:43
Ljuba Fedorova  Alexey Guzyuk H 20 99 23:36
Aleksandr Vinogradov  Nikolay Topchi p vs 20 99 20:53
Mikhail Nazarenko  Anthon Antipov "..." 20 99 22:52
Mikhail Nazarenko  Natalia Alekhina "..." 20 99 23:07
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo -44 20 99 21:05
Vadim Avdunin  Artem Lodygin H. " ..." 20 99 22:56
Vadim Avdunin  Artem Lodygin H. " ..." 20 99 22:59
Vadim Avdunin  Artem Lodygin H. " ..." 20 99 23:04
Vadim Avdunin  Alex Umanov < , > 20 99 23:32
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk H. " ..." 20 99 23:37
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk < , > 20 99 23:39
Vadim Avdunin  Farit Akhmedjanov H. " ..." 21 99 00:08
Anthon Antipov  Artem Lodygin p vs 20 99 09:53
Mikle Sokolov  Shadow Dweller Echotag songs 20 99 23:57
Alexey Taratinsky  Paul Babyak FANTASY 20 99 14:04
Alexey Taratinsky  Paul Babyak p vs 20 99 14:05
Dmitry Shishkin  Andrew Tupkalo H. " ..." 21 99 00:35
Dmitry Shishkin  Alexey Taratinsky ... 21 99 00:36
.  All Re: 21 99 02:17
Dmitry Yakimovitch  Andrew Tupkalo py < , p > 20 99 15:51
Dmitry Yakimovitch  Artem Lodygin -44 20 99 15:55
Alexey Taratinsky  Artem Lodygin (Was: " " - ) 21 99 03:25
Alexey Taratinsky  Artem Lodygin (Was: " " - ) 21 99 03:15
Artem Lodygin  Elisaveta Dvoretskaya 21 99 03:46
Artem Lodygin  Elisaveta Dvoretskaya 21 99 03:50
Artem Lodygin  Yan Korchmaryuk H. " ..." 21 99 04:02
Artem Lodygin  Andrew Tupkalo p vs 21 99 04:20
Artem Lodygin  Andrew Tupkalo FANTASY 21 99 04:23
Artem Lodygin  Andrew Tupkalo -44 21 99 04:27
Artem Lodygin  Andrew Tupkalo p vs 21 99 04:28
Artem Lodygin  Paul Babyak p vs 21 99 04:33
Artem Lodygin  Alexey Guzyuk H. " ..." 21 99 04:40
Artem Lodygin  Kostya Lukin (Was: " " - ) 21 99 04:43
Oleg Kolesnikoff  Dmitry Braslavsky 21 99 05:01
Yan Korchmaryuk  Alexey Guzyuk Re: H. " ..." 21 99 00:22
Yan Korchmaryuk  Aleksandr Vinogradov Re: 21 99 00:27
Yan Korchmaryuk  Alexander Tesanov Re: < , > 21 99 01:24
Finn  Vitaly Galushko H. " ..." 16 99 11:32
Finn  Stanislav L. Bereznyuk H "-" 16 99 11:06
Finn  Cyrill J. Rozhin -44 16 99 11:07
Finn  Ljuba Fedorova H. " ..." 16 99 11:33
Finn  Amarthel 16 99 11:24
Finn  Ljuba Fedorova 19 99 07:04
Konstantin G. Ananich  All Re: 21 99 08:25
Konstantin G. Ananich  All Re: FANTASY 21 99 08:37
Konstantin G. Ananich  All Re: FANTASY 21 99 08:44
Konstantin G. Ananich  All Re: H 21 99 08:45
Konstantin G. Ananich  All Re: H. " ..." 21 99 08:48
Konstantin G. Ananich  All Re: "-" 21 99 08:53
Konstantin G. Ananich  All Re: 21 99 08:57
Konstantin G. Ananich  All Re: H 21 99 09:04
Konstantin G. Ananich  All Re: H 21 99 09:07
Konstantin G. Ananich  All Re: H. " ..." 21 99 09:11
Konstantin G. Ananich  All Re: 21 99 09:14
Konstantin G. Ananich  All Re: H 21 99 09:16
Konstantin G. Ananich  All Re: H 21 99 09:20
Konstantin G. Ananich  All Re: H 21 99 09:25
Konstantin G. Ananich  All Re: H 21 99 09:28
Konstantin G. Ananich  All Re: vs 21 99 09:29
Shadow Dweller  Konstantin G. Ananich Re: H 20 99 05:30
Shadow Dweller  Paul Babyak Re: vs 21 99 04:10
Ramil Aklimov  Victor Sudakov (Was: " " - ) 20 99 22:01
Ramil Aklimov  All 20 99 22:08
Yan Korchmaryuk  Vitaliy Kalinin Re: " " 21 99 06:28
Yan Korchmaryuk  Artem Lodygin Re: H. " ..." 21 99 06:32
Vadim Avdunin  Andrew Tupkalo -44 21 99 07:46
Anton Merezhko  Lek Krilov ;) 18 99 20:46
Alex Fadeev  All (Was: " " - ) 21 99 11:32
Konstantin G. Ananich  All Re: H 21 99 14:11
Alexander Medvedev  Boxa Vasilyev C 21 99 13:57
George Potapoff  Ramil Aklimov Re: (Was: " " - ) 21 99 13:35
Andrew Kasantsev  Ramil Aklimov 21 99 17:07
Alex Fadeev  All 21 99 15:23
Paul Babyak  Alexey Taratinsky p vs 22 99 01:06
Paul Babyak  Ramil Aklimov (Was: " " - ) 22 99 00:24
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin p vs 21 99 22:35
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin -44 21 99 22:35
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin p vs 21 99 22:36
Andrew Tupkalo  Dmitry Yakimovitch py < , p > 21 99 22:40
Andrew Tupkalo  Dmitry Shishkin H. " ..." 21 99 22:47
Andrew Tupkalo  Mikle Sokolov -44 21 99 22:55
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin FANTASY 21 99 22:59
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk < , > 21 99 23:03
Andrew Tupkalo  Ljuba Fedorova , 21 99 23:07
Andrew Tupkalo  George Potapoff p vs 21 99 23:09
Andrew Tupkalo  George Potapoff (Was: " " - ) 21 99 23:10
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk H 21 99 23:16
Andrew Tupkalo  Vladimir Petko -44 21 99 23:21
Andrew Tupkalo  Nikolay Topchi p vs 21 99 23:25
Andrew Tupkalo  Kirill Tretyak -44 22 99 00:02
Andrew Tupkalo  Alexander Tesanov p vs 22 99 00:04
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk -44 22 99 00:06
Andrew Tupkalo  Dmitry Shutow (Was: " " - ) 22 99 00:10
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin (Was: " " - ) 22 99 00:16
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 22 99 00:19
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 22 99 00:21
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 22 99 00:22
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 22 99 00:24
Vladislav Zarya  Mikhail Nazarenko H "-" 18 99 19:57
.  All Re: ... 21 99 18:38
Boris Nemykin  All Re: -44 21 99 18:41
Alexey Guzyuk  Alexander Tesanov < , > 21 99 11:09
Alexey Guzyuk  Farit Akhmedjanov -44 21 99 11:20
Alexey Guzyuk  Vadim Avdunin < , > 21 99 11:26
Alexey Guzyuk  Ljuba Fedorova H 21 99 11:30
Alexey Guzyuk  Mikhail Nazarenko "..." 21 99 11:32
Alexey Guzyuk  Artem Lodygin H. " ..." 21 99 16:53
Alexey Guzyuk  Yan Korchmaryuk H. " ..." 21 99 17:49
Alex Koldin  Andrew Tupkalo -44 21 99 08:40
Farit Akhmedjanov  Vadim Avdunin H. " ..." 21 99 21:41
Farit Akhmedjanov  Konstantin G. Ananich 21 99 22:03
Farit Akhmedjanov  Alexey Guzyuk -44 21 99 22:05
Vladimir Petko  Andrew Tupkalo -44 21 99 21:06
Dmitry Casperovitch  Vadim Avdunin H. " ..." 21 99 09:31
Dmitry Casperovitch  Shadow Dweller p vs 21 99 16:16
Dmitry Casperovitch  Alexey Paponov H. " ..." 21 99 16:22
Dmitry Casperovitch  Alexey Guzyuk H. " ..." 21 99 16:23
Dmitry Casperovitch  Alexey Guzyuk H. " ..." 21 99 16:25
Swiatoslaw Loginov  Artem Lodygin 21 99 09:38
Max Vorshev  Andrew Tupkalo -44 20 99 16:47
Oleg Penkin  Andrew Tupkalo 21 99 09:02
Oleg Penkin  Artem Lodygin 21 99 09:10
Oleg Penkin  Alexey Guzyuk < , > 21 99 09:17
Ivan Kovalef  Alexey Guzyuk " ". 21 99 11:52
Ivan Kovalef  Mikhail Nazarenko .. 21 99 11:55
Oleg Pol  All Re: 22 99 00:39
Sergey Schegloff  Alexey Guzyuk F SF ( - ..) 20 99 00:58
Igor Akimov  Andrew Tupkalo p vs 22 99 00:38
Anthon Antipov  Kostya Lukin < , > 21 99 21:50
Anthon Antipov  Mikhail Nazarenko "..." 21 99 21:52
Anthon Antipov  Maxim Voronin -44 21 99 22:08
Artem Lodygin  Aleksandr Vinogradov p vs 21 99 05:53
Artem Lodygin  Vadim Avdunin H. " ..." 21 99 05:56
Artem Lodygin  Anthon Antipov p vs 21 99 06:00
Artem Lodygin  Maxim Voronin -44 21 99 06:01
Alexey Paponov  Konstantin G. Ananich H. " ..." 21 99 09:50
Alexey Paponov  Vadim Avdunin < , > 21 99 10:02
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo (Was: (Was: " " - )) 21 99 18:13
Yan Korchmaryuk  Alexey Guzyuk Re: 22 99 00:58
Vladimir Borisov  All H " " 22 99 03:12
Alexey Taratinsky  Paul Babyak p vs 21 99 15:43
Alexey Taratinsky  Aleksandr Vinogradov p vs 21 99 15:46
Alexey Taratinsky  Aleksandr Vinogradov p vs 21 99 15:49
Alexander Chernichkin  Artem Lodygin p vs 20 99 17:00
Alexander Chernichkin  Andrew Tupkalo -44 20 99 17:32
Alexander Chernichkin  Andrew Tupkalo -44 20 99 17:25
Yan Korchmaryuk  Alexey Paponov Re: < , > 22 99 04:41
Igor E. Ivanov  Artem Lodygin H. " ..." 22 99 08:48
Konstantin G. Ananich  All Re: H 22 99 09:16
Konstantin G. Ananich  All Re: H. " ..." 22 99 09:18
Konstantin G. Ananich  All Re: 22 99 09:25
Evgeniy Peters  Ivan Kovalef , ? (was: ) 21 93 21:48
Dmitry Shishkin  Elisaveta Dvoretskaya 21 99 20:33
Dmitry Shishkin  Andrew Tupkalo < , > 21 99 20:37
Dmitry Shishkin  Yan Korchmaryuk H. " ..." 21 99 20:45
Dmitry Shishkin  George Potapoff (Was: " " - ) 21 99 21:27
Dmitry Shishkin  Artem Lodygin (Was: " " - ) 21 99 21:30
Dmitry Shishkin  Finn JRRT (: ) 21 99 21:42
Dmitry Shishkin  Ljuba Fedorova -44 21 99 23:10
Mikhail Nazarenko  Andrew Tupkalo .. 20 99 23:51
Konstantin G. Ananich  All Re: H 22 99 09:51
Konstantin G. Ananich  All Re: H 22 99 09:54
Konstantin G. Ananich  All Re: H 22 99 09:57
Konstantin G. Ananich  All Re: H 22 99 10:10
Shadow Dweller  Mikle Sokolov Re: Echotag songs 22 99 03:57
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk < , > 21 99 23:39
Vadim Avdunin  Farit Akhmedjanov H. " ..." 21 99 23:48
Ljuba Fedorova  Alexey Taratinsky H 22 99 03:13
Alex Shmakov  All 22 99 00:00
Lek Krilov  Andrew Tupkalo ;) 21 99 19:08
Lek Krilov  Artem Lodygin ;) 21 99 19:18
Lek Krilov  Artem Lodygin ;) 21 99 19:41
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo H 22 99 10:16
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo < , > 22 99 10:21
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo H 22 99 10:28
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo p 99 19:51:42
Alexey Guzyuk  Vadim Avdunin H. " ..." 22 99 10:31
Alexey Guzyuk  Farit Akhmedjanov -44 22 99 10:31
Alexey Guzyuk  Dmitry Casperovitch H. " ..." 22 99 10:33
Alexey Guzyuk  Ivan Kovalef " ". 22 99 10:33
Leonid Kudryavcev  Artem Lodygin H. " ..." 22 99 13:12
Leonid Kudryavcev  Alexey Taratinsky H. " ..." 22 99 13:25
Natalia Alekhina  Mikhail Nazarenko "..." 22 99 02:44
Alexander Gromov  Vladislav Slobodian : 21 99 22:51
Ljuba Fedorova  Dmitry Shishkin -44 22 99 16:16
Andrew Tupkalo  Dmitry Shishkin < , > 22 99 21:08
Andrew Tupkalo  Mikhail Nazarenko .. 22 99 21:09
Andrew Tupkalo  Alexander Chernichkin -44 22 99 21:13
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin (Was: (Was: " " - )) 22 99 21:20
Andrew Tupkalo  Igor Akimov p vs 22 99 21:34
Andrew Tupkalo  Oleg Penkin 22 99 21:38
Andrew Tupkalo  Vladimir Petko -44 22 99 21:51
Andrew Tupkalo  Alex Koldin -44 22 99 21:58
Andrew Tupkalo  Vladislav Zarya H "-" 22 99 23:38
Andrew Tupkalo  Alexander Chernichkin p vs 22 99 23:41
Andrew Tupkalo   . ... 22 99 23:48
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 22 99 23:55
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 22 99 23:56
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 22 99 23:57
Andrew Tupkalo  Lek Krilov ;) 23 99 00:18
Andrew Tupkalo  Alex Shmakov H 23 99 00:21
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk " ". 23 99 00:23
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk -44 23 99 00:23
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk H 23 99 00:24
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk < , > 23 99 00:25
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk H 23 99 00:29
Andrew Tupkalo  Lek Krilov ;) 23 99 00:29
Farit Akhmedjanov  Oleg Pol 22 99 19:41
Farit Akhmedjanov  Alexey Guzyuk -44 22 99 19:38
Vladimir Petko  Andrew Tupkalo -44 22 99 18:59
Vladimir Zyryanov  All Re: F SF ( - ..) 22 99 19:42
Boris Nemykin  All Re: H. " ..." 22 99 19:51
Vitaly Lugovsky  All Re: , , - 22 99 19:56
Vitaly Lugovsky  All Re: " " 22 99 19:56
Vitaly Lugovsky  All Re: -44 22 99 19:56
Vitaly Lugovsky  All Re: -44 22 99 19:57
Vitaly Lugovsky  All Re: "-" 22 99 19:57
Boris Nemykin  All Re: , , - 22 99 20:01
Boris Nemykin  All Re: 22 99 20:13
Igor Lebedinsky  All ... 22 99 20:22
.  All Re: ... 22 99 21:00
Victor Sudakov  All Re: : 22 99 21:04
Dmitry Casperovitch  Konstantin G. Ananich 22 99 11:32
Dmitry Casperovitch  Konstantin G. Ananich H. " ..." 22 99 11:35
Dmitry Casperovitch  Andrew Tupkalo < , > 22 99 16:53
Boxa Vasilyev  Ingwar Holgerson Re: 18 99 03:42
Andrew Darkin  Max Vorshev Re: < , > 22 99 17:16
Andrew Darkin  George Potapoff Re: -44 22 99 17:23
Alex Shmakov  Alexey Taratinsky H. " ..." 22 99 16:01
Alexander Tesanov  Yan Korchmaryuk < , > 21 99 18:42
Alexander Tesanov  Konstantin G Ananich H 21 99 19:39
Alexey Shaposhnikov  Artem Lodygin H. " ..." 20 99 19:27
Alexey Shaposhnikov  Andrew Tupkalo -44 20 99 19:29
Alexey Shaposhnikov  George Potapoff -44 20 99 19:33
Alexey Shaposhnikov  George Potapoff -44 20 99 19:48
Alexey Shaposhnikov  Swiatoslaw Loginov 20 99 22:42
Alexey Shaposhnikov  Andrew Tupkalo -44 20 99 22:48
Alexey Shaposhnikov  Artem Lodygin -44 22 99 22:03
Alexey Shaposhnikov  Andrew Tupkalo (Was: " " - ) 22 99 22:07
Alexey Shaposhnikov  Anthon Antipov -44 22 99 22:16
Alexey Shaposhnikov  Andrew Tupkalo , 22 99 22:22
Alexey Kryukov  Artem Lodygin (Was: " " - ) 18 99 16:49
Maxim Voronin  Farit Akhmedjanov -44 22 99 19:09
Maxim Voronin  Anthon Antipov -44 22 99 19:00
Maxim Voronin  Artem Lodygin -44 22 99 19:05
Vadim Avdunin  Dmitry Casperovitch H. " ..." 22 99 08:15
Vadim Avdunin  Artem Lodygin H. " ..." 22 99 08:26
Vadim Avdunin  Alexey Paponov < , > 22 99 08:30
Mikle Sokolov  Finn H. " ..." 22 99 11:33
Mikle Sokolov  Andrew Kasantsev 22 99 11:41
Nikita Protsenko  Dmitriy Gromov , , - 22 99 15:18
Sergey SAFULKO  Ramil Aklimov 23 99 01:05
George Potapoff  Alexey Shaposhnikov Re: -44 23 99 03:45
George Potapoff  Alexey Shaposhnikov Re: -44 23 99 03:45
George Potapoff  Alexey Kryukov Re: (Was: " " - ) 23 99 03:58
Max Vorshev  Swiatoslaw Loginov < , > 21 99 23:34
Max Vorshev  Artem Lodygin < , > 21 99 23:35
Max Vorshev  Mikhail Nazarenko < , > 21 99 23:35
Max Vorshev  Kostya Lukin < , > 21 99 23:36
Max Vorshev  Vitaliy Kalinin < , > 21 99 23:38
Dmitry Shishkin  Maxim Voronin -44 22 99 11:07
Dmitry Shishkin  Boris Nemykin -44 22 99 11:26
Dmitry Shishkin   . ... 22 99 12:05
Dmitry Shishkin  Andrew Tupkalo H. " ..." 22 99 12:08

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001